Genrejsning af musiklivet i Aarhus og fire naturprojekter får fondspenge

Salling Fondene supporterer en håndfuld musikprojekter i Aarhus, mens WWF Verdensnaturfonden med støtte fra tre fonde finansierer genopretning og bevarelse af fire danske naturområder. Også en fællesnordisk undervisningsplatform får et stort løft takket være midler fra A.P. Møller Fonden.

2022 skal væ­re et gan­ske sær­ligt mu­si­kår i Aar­hus – i hvert fald hvis det står til fi­re kul­tu­rak­tø­rer i Smilets By, som vil for­sø­ge at gi­ve aar­hu­si­a­ner­ne nog­le sto­re mu­si­kal­ske op­le­vel­ser ef­ter knap to år i cor­o­na­ens skygge.

Kon­kret er der fle­re ar­ran­ge­men­ter i stø­be­ske­en i for­bin­del­se med, at Mu­sik­hu­set i Aar­hus i år fyl­der 40 år, og der­u­d­over by­der 2022 på mu­sik­festi­va­len Mu­sic Ci­ty Aar­hus, Aar­hus Festu­ge og Spot Festi­val. Og iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Mu­sik­hu­set bak­ker Sal­ling Fon­de­ne be­stræ­bel­ser­ne på at gi­ve mu­sik­ken sær­ligt go­de vil­kår i Aar­hus i år op med en sam­let do­na­tion på 2,2 mil­li­o­ner kroner.

”Det gør mig stolt, at by­ens kul­turin­sti­tu­tio­ner sam­ar­bej­der om så spæn­den­de pro­jek­ter, der kom­mer til at glæ­de så man­ge men­ne­sker. Det vi­ser end­nu en­gang, at kul­tur­mil­jø­et i Aar­hus er helt unikt og tæn­ker på fæl­les­ska­bet. Og det glæ­der mig, at Sal­ling Fon­de­ne end­nu en­gang vi­ser sig som en sand ven af kul­tu­ren og sik­rer spæn­den­de kul­tu­ro­p­le­vel­ser til by­ens bor­ge­re og gæ­ster,” si­ger rå­d­mand for kul­tur og bor­ger­ser­vi­ce Ra­bih Azad-Ah­mad (Rad. V.) i pressemeddelelsen.

På li­sten over events, som de mu­sikg­la­de kan se frem til i an­led­ning af Mu­sik­hu­sets 40-års fød­sels­dag, står blandt an­det en ny en­dags­festi­val i Aar­hus kal­det ’Li­fe is Li­ve Festi­val’. Den fin­der sted på sel­ve fød­sels­da­gen 27. august.

”Vi er gla­de for, at vi kan væ­re med til at bak­ke op om kul­tur­li­vet, som har væ­ret ek­stra hårdt ramt de se­ne­ste år og sam­ti­dig gi­ve tu­sind­vis af men­ne­sker og mas­ser af kunst­ne­re en ek­stra­or­di­nær op­le­vel­se,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Køb­mand Her­man Sal­lings Fond Jens Bjerg Sørensen.

Ekstra penge til særligt dygtige forskere

Vi fort­sæt­ter nedsla­ge­ne blandt nye fonds­ud­de­lin­ger i forsk­nin­gens ver­den, hvor fi­re for­ske­re på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU) og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet kan glæ­de sig over hver at mod­ta­ge en til­lægs­be­vil­ling på næ­sten fi­re mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fonden.

Det sker in­den for Vil­lum Fon­dens ’Yo­ung In­ve­sti­ga­tor-pro­gram’ (YIP), hvor der i år sam­let er ble­vet be­vil­get 118 mil­li­o­ner kroner.

Vo­res pro­gram­ko­mité har væ­ret me­get im­po­ne­ret over det hø­je ni­veau blandt årets YIP+ kandidater.

Tho­mas Bjørn­holm – Forsk­nings­di­rek­tør, Vil­lum Fonden

YIP blev sid­ste år sup­ple­ret med YIP-til­lægs­be­vil­lin­ger kal­det YIP+. De er sø­sat for at sik­re en sta­bil for­sker­kar­ri­e­re for sær­ligt top­præ­ste­ren­de un­ge forskere. 

”Vo­res pro­gram­ko­mité har væ­ret me­get im­po­ne­ret over det hø­je ni­veau blandt årets YIP+ kan­di­da­ter. De fi­re mod­ta­ge­re har al­le al­le­re­de her blot fi­re år ef­ter de­res op­rin­de­li­ge YIP-be­vil­ling vist de­res ev­ner som forsk­nings­le­de­re og skabt kar­ri­e­rer på højt in­ter­na­tio­nalt ni­veau. Vi hå­ber, at YIP+ gi­ver dem sta­bi­li­tet til at nå næ­ste ni­veau,” si­ger Tho­mas Bjørn­holm, der er forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den, i en pres­se­med­del­el­se fra Ve­lux Fondene.

De fi­re YIP-mod­ta­ge­re fra 2017, som nu hver har red­det sig en cir­ka fi­re mil­li­o­ner kro­ner stor til­lægs­be­vil­ling, er Sop­hie Be­e­ren og Kas­per Ste­en Pe­der­sen, beg­ge fra DTU Ke­mi, Sø­ren Hau­berg fra DTU Com­pu­te og Kir­sten Ma­rie Ørns­b­jerg Jen­sen fra Ke­misk In­sti­tut på Kø­ben­havns Universitet.

Mere vild natur i anledning af royal fødselsdag

Den dan­ske na­tur har brug for hjælp. Der­for gi­ver WWF Ver­dens­na­tur­fon­den nu med støt­te fra tre fon­de en helt sær­lig na­tur­ga­ve til dan­sker­ne i an­led­ning af or­ga­ni­sa­tio­nens præ­si­dent, H.K.H. Kron­prin­ses­se Marys, 50-års fød­sels­dag. Ga­ven be­står af fi­re sto­re pro­jek­ter, der genop­ret­ter na­tu­r­om­rå­der, etab­le­rer le­ve­ste­der og gi­ver en hånds­ræk­ning til en ræk­ke fre­de­de og sår­ba­re dan­ske dyrearter.

Pro­jek­ter­ne er pla­ce­ret på Knuds­ho­ved Od­de i Sydsjæl­land, Ge­ding-Ka­sted Mo­se ved Aar­hus, Na­tio­nal­park Va­de­ha­vet og Spod­s­b­jerg Havn på Langeland.

Jeg glæ­der mig over, at der i an­led­ning af min 50-års fød­sels­dag igang­sæt­tes ini­ti­a­ti­ver, der kan bi­dra­ge til at pas­se på na­tu­ren og de ud­sat­te dyrearter

H.K.H. Kron­prin­ses­se Mary

De fi­re dan­ske na­tur­pro­jek­ter blev lan­ce­ret søn­dag af­ten i TV2’s fød­sels­dagsshow, hvor Kron­prin­ses­sen blev fejret. Her præ­sen­te­re­de sku­e­spil­le­ren Ghi­ta Nør­by og tv-vær­ten Se­ba­sti­an Kle­in na­tur­ga­ven til dan­sker­ne, der har en vær­di på cir­ka 10 mil­li­o­ner kro­ner – do­ne­ret af A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal, Holch Po­vls­en Fo­un­da­tion og Qa­to Fonden.

”Na­tu­ren har al­tid væ­ret en vig­tig del af mit liv. Li­ge så kraft­fuld, na­tu­ren er – li­ge så skrø­be­lig er den. Vi skal ny­de na­tu­ren, men og­så pas­se på den og dens mang­fol­dig­hed. Jeg glæ­der mig over, at der i an­led­ning af min 50-års fød­sels­dag igang­sæt­tes ini­ti­a­ti­ver, der kan bi­dra­ge til at pas­se på na­tu­ren og de ud­sat­te dy­rear­ter. Jeg hå­ber, det bli­ver til stor glæ­de for dan­sker­ne,” si­ger Kron­prin­ses­se Mary i en pres­se­med­del­el­se fra Verdensnaturfonden.

Bo Øks­neb­jerg, der er ge­ne­ral­se­kre­tær i Ver­dens­na­tur­fon­den, glæ­der sig over at kun­ne væ­re med til at gi­ve den dan­ske na­tur en til­trængt hånds­ræk­ning med de fi­re naturprojekter.

”Det stop­per end­da ik­ke her. En stor an­del af Dan­marks vil­de ar­ter er tru­e­de og i kri­tisk til­ba­ge­gang. I an­led­ning af Kron­prin­ses­sens fød­sels­dag etab­le­rer WWF Ver­dens­na­tur­fon­den der­for sam­ti­dig nye be­stan­de af sjæld­ne dy­rear­ter, der i dag er i kri­tisk til­ba­ge­gang fle­re ste­der, og gi­ver dem sam­ti­dig de­res na­tur­li­ge le­ve­ste­der til­ba­ge,” si­ger Bo Øksnebjerg.

Fond sikrer skolegang til afghanske flygtningebørn i Pakistan

I kølvan­det på den aku­t­te hu­ma­ni­tæ­re kri­se, der ram­te Af­g­ha­ni­stan sid­ste år, har Kong Fre­de­rik den Sy­ven­des Stif­tel­se paa Jæ­ger­spris valgt at støt­te UNHCR, FN’s Flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tion, og ind­sat­sen for, at fle­re af­g­han­ske flygt­nin­gebørn i Paki­stan kan kom­me i sko­le, med 1,1 mil­li­o­ner kroner.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Fle­re end 63.000 men­ne­sker er i 2021 flyg­tet fra Af­g­ha­ni­stan til Paki­stan, som i for­vej­en hu­ser fle­re end 1,4 mil­li­o­ner af­g­han­ske flygt­nin­ge, og be­ho­vet for hjælp blandt de man­ge flygt­nin­ge i Paki­stan er enormt. 

Ud­dan­nel­se er helt alt­af­gø­ren­de for at ska­be frem­tids­ud­sig­ter og håb for de sår­ba­re børn, som har måt­tet for­la­de de­res hjem og hver­dag på grund af krig og kon­flikt. Og sær­ligt an­tal­let af pi­ger, der ik­ke kom­mer i sko­le, er højt, po­in­te­r­er fonden.

Med do­na­tio­nen støt­ter Kong Fre­de­rik den Sy­ven­des Stif­tel­se paa Jæ­ger­spris op om UNHCR’s ar­bej­de med at sør­ge for ud­dan­nel­se til de man­ge flygt­nin­gebørn i Paki­stan gen­nem pro­gram­met ’Educa­te A Child’.

Styrker nordisk sprog- og kulturforståelse

Læ­re­re og ele­ver i he­le Nor­den kan blandt an­det se frem til en fæl­les­n­or­disk ju­le­ka­len­der. Det sker i for­bin­del­se med, at For­e­nin­gen Nor­dens fæl­les­n­or­di­ske un­der­vis­nings­plat­form ’Nor­den i Sko­len’ i de kom­men­de år får et stort løft tak­ket væ­re 11 mil­li­o­ner støt­te­kro­ner fra A.P. Møl­ler Fonden.

Be­vil­lin­gen er gi­vet ud fra en am­bi­tion om at styr­ke nor­disk sprog- og kul­tur­for­stå­el­se i de nor­di­ske klas­se­væ­rel­ser og på den må­de bi­dra­ge til øget nor­disk sam­hø­rig­hed, skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Blandt de kon­kre­te ak­ti­vi­te­ter, som be­vil­lin­gen skal bru­ges til, er ud over den fæl­les­n­or­di­ske ju­le­ka­len­der en ræk­ke nor­di­ske spil­le- og kort­film, hel­dags­se­mi­na­rer for fol­ke­sko­le­læ­re­re med fo­kus på nor­disk sprog og kul­tur- og sam­funds­for­stå­el­se samt en op­ti­me­ret værk­tøjskas­se for læ­re­re til plan­læg­ning og gen­nem­fø­rel­se af un­der­vis­ning i nor­di­ske emner.

Ini­ti­a­ti­vet er for­ank­ret i For­e­nin­gen Nor­den og er et sam­ar­bej­de mel­lem Bu­ster Film­festi­val, Dan­marks Læ­rer­for­e­ning og NAPA (Nor­dens in­sti­tut i Grøn­land). Der­u­d­over ind­går der sam­ar­bej­der med film­festi­va­ler i Fin­land, Island, Sve­ri­ge og Norge.

Opgraderet sportshal nyt lokalt mødested

Vi slut­ter i Tir­strup på Djursland, hvor en tra­di­tio­nel idræts­hal nu bli­ver om­dan­net til et le­ven­de mø­de­sted med fo­kus på ver­dens­mål og be­væ­gel­se. Bag pro­jek­tet står lands­byklyn­gen Østd­jurs, som net­op har få­et 4,3 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te af den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og Lo­ka­le og Anlægsfonden.

Jeg er sik­ker på, at vo­res nye mø­de­sted vil øge sam­men­hol­det og gi­ve end­nu bed­re livskva­li­tet til al­le be­bo­e­re i området

Jør­gen Brøg­ger – Tals­mand, lands­byklyn­gen Østdjurs

Jør­gen Brøg­ger fra lands­byklyn­gen Østd­jurs, der er for­mand for pro­jek­tets sty­re­grup­pe, glæ­der sig over det sto­re lo­ka­le en­ga­ge­ment og de utal­li­ge ti­mer, der er ble­vet lagt i at de­fi­ne­re ind­hol­det i det nye mødested.

”Fæl­lesind­sat­sen er med til at sik­re, at vi får et mø­de­sted for he­le om­rå­det og ik­ke ba­re Tir­strup. Jeg er sik­ker på, at vo­res nye mø­de­sted vil øge sam­men­hol­det og gi­ve end­nu bed­re livskva­li­tet til al­le be­bo­e­re i om­rå­det”, si­ger Jør­gen Brøg­ger i en pres­se­med­del­el­se fra Realdania.

Lands­byklyn­gen Østd­jurs har stort fo­kus på FN’s ver­dens­mål og vil som en del af om­byg­nin­gen af den gam­le idræts­hal ska­be øget til­gæn­ge­lig­hed, sør­ge for vild be­plant­ning og i byg­ge­pro­ces­sen fo­ku­se­re på ener­giop­ti­me­ring og bæ­re­dyg­ti­ge materialer.

Pro­jek­tet har ud­over bi­drag fra Re­al­da­nia og Lo­ka­le og An­lægs­fon­den få­et rå­d­giv­ning og øko­no­misk støt­te fra Syd­djurs Kom­mu­ne. Byg­ge­ri­et står ef­ter pla­nen fær­digt i lø­bet af 2023.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer