Kulturordfører er betænkelig ved museumsudspil: Fondene får for meget indflydelse

Hvis udspillet til en ny museumsforum bliver vedtaget, bliver det i for høj grad dem med pengene, der får indflydelsen, advarer Enhedslisten. Hos Liberal Alliance ser man anderledes positivt på udspillet.

Det er be­tæn­ke­ligt, hvis de dan­ske fon­de som kon­se­kvens af den kom­men­de mu­se­ums­re­form får end­nu stør­re magt i det dan­ske kul­tur­land­skab, end de har i for­vej­en. Det si­ger En­heds­li­stens kul­tu­r­ord­fø­rer, Sø­ren Søn­der­gaard, om de nye an­be­fa­lin­ger til en mu­se­ums­re­form fra Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets arbejdsgruppe.

"Jeg sy­nes jo, at det er strå­len­de, at der er fon­de, der vil bru­ge de­res pen­ge på kul­tur, forsk­ning el­ler an­dre al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det kan man jo kun væ­re glad for. Men det er og­så klart, at det ik­ke må gå ud over mu­se­er­nes uaf­hæn­gig­hed el­ler de sam­funds­mæs­si­ge in­ter­es­ser," si­ger Sø­ren Søndergaard.

Si­den Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets ar­bejds­grup­pe i novem­ber frem­lag­de si­ne an­be­fa­lin­ger til mu­se­ums­re­for­men, har en ræk­ke mu­se­ums­di­rek­tø­rer kri­ti­se­ret an­be­fa­lin­ger­ne, som pro­fes­sor i øko­no­mi­sty­ring ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Per Ni­ko­laj Bukh har be­teg­net som "no­get af det mest hor­rib­le, jeg har set længe".

"I det sy­stem, der læg­ges op til nu, sy­nes jeg, at det i for høj grad bli­ver dem med pen­ge­ne, der får ind­fly­del­se. Den dis­kus­sion kom­mer vi til at ha­ve, og den bli­ver ik­ke en­kel. Men jeg tror ik­ke, at vi en­der med at ved­ta­ge ud­spil­let, som det ser ud nu," si­ger Sø­ren Søndergaard.

En model med dramatiske konsekvenser

Ud­spil­let fra ar­bejds­grup­pen skal nu dan­ne grund­lag for de po­li­ti­ske for­hand­lin­ger om, hvor­dan man frem­over skal for­de­le de 460 mil­li­o­ner kro­ner om året, som lan­dets 97 stats­støt­te­de mu­se­er får i til­skud i dag.

Ar­bejds­grup­pen fo­re­slår i det 131 si­der lan­ge ud­spil at for­enk­le støt­ten til dan­ske mu­se­er, så den frem­over bli­ver ba­se­ret på ba­re tre kri­te­ri­er: An­tal gæ­ster, ind­tje­ning og an­tal forsk­nings­pu­bli­ka­tio­ner. Lan­dets mu­se­er skal så ind­de­les i tre el­ler fi­re grup­per ef­ter en så­kaldt trap­pe­mo­del, ba­se­ret på hvor­dan de kla­rer sig in­den for hvert kriterium.

Og det øge­de krav til ege­nind­tæg­ter kan, som blandt an­dre Per Ni­ko­laj Bukh her i Fun­dats har på­pe­get tid­li­ge­re, med­fø­re, at de dan­ske fon­de får be­ty­de­ligt stør­re magt i det dan­ske mu­se­umsland­skab, end de al­le­re­de har. Det skyl­des, at det i for­vej­en of­te er fon­de­ne, der bi­dra­ger med de stør­ste be­løb til mu­se­er­ne, og der­med kan de frem­over og­så få af­gø­ren­de ind­fly­del­se på, hvad det en­kel­te mu­se­um mod­ta­ger i statsstøtte.

"Der er ik­ke no­get galt i, at mu­se­er skal for­sø­ge at skaf­fe pen­ge. Men det er et pro­blem, hvis fonds­do­na­tio­ner­ne kom­mer til at tæl­le me­re end at få be­sø­gen­de – for ek­sem­pel børn, som er gra­tis, og som der­for ik­ke bi­dra­ger til mu­se­er­nes ind­tæg­ter," si­ger Sø­ren Søndergaard.

Sø­ren Søn­der­gaard for­ud­ser, at det nu­væ­ren­de ud­kast til mu­se­ums­re­for­men ik­ke bli­ver po­li­tisk ved­ta­get. Han fo­re­stil­ler sig i ste­det en trap­pe­mo­del med fle­re trin, så sprin­ge­ne mel­lem de for­skel­li­ge ni­veau­er af stats­støt­te ik­ke bli­ver så dra­ma­ti­ske – ik­ke ulig den så­kald­te li­ne­æ­re mo­del, som pro­fes­sor Per Ni­ko­laj Bukh har fo­re­slå­et, hvor hver ene­ste ek­stra gæst ek­sem­pel­vis ud­lø­ser lidt me­re i tilskud.

"Man har fo­re­slå­et et sy­stem, hvor re­la­tivt få pen­ge kan gø­re en kæm­pe for­skel. Det er en dra­ma­tisk æn­dring, hvis man som mu­se­um bli­ver ryk­ket fra den mel­lem­ste ka­te­go­ri til den la­ve­ste – el­ler fra den hø­je­ste ka­te­go­ri til den mel­lem­ste. Og det sy­nes jeg må­ske ik­ke er hen­sigts­mæs­sigt. Så jeg tror, at vi fra po­li­tisk si­de vil ha­ve et øn­ske om at la­ve man­ge fle­re trap­pe­trin. Som gør, at man groft sagt ik­ke kan be­stem­me for me­get, hvis man kom­mer og do­ne­rer en mil­li­on kro­ner," si­ger Sø­ren Søndergaard.

LA: Museer kan gøre noget aktivt

Hos Li­be­ral Al­li­an­ce hil­ser man der­i­mod et øget fo­kus på mu­se­er­nes ind­tje­ning vel­kom­men, for­tæl­ler kul­tu­r­ord­fø­rer Ka­tri­ne Daugaard.

"Vi ved jo end­nu ik­ke, hvad der bli­ver en del af den en­de­li­ge mu­se­ums­re­form. Men det, at der læg­ges op til, at mu­se­er frem­over skal ha­ve stør­re fo­kus på ege­nind­tæg­ter, fin­der jeg og Li­be­ral Al­li­an­ce po­si­tivt, idet vi ser en for stor for­skel i for­hold til, hvor me­get de en­kel­te mu­se­er gør i dag," si­ger hun

"Der er jo og­så ulem­per ved den mo­del, vi har i dag. Blandt an­det at lob­byis­me har for stor be­tyd­ning i for­hold til, hvad det en­kel­te mu­se­um får af støt­te. Hvis man kig­ger på de fo­re­slå­e­de trap­pe­mo­del­ler, vil man som mu­se­um stå over for nog­le kri­te­ri­er, som man selv kan gø­re no­get ak­tivt for at le­ve op til og der­med ryk­ke sig op af trap­pen – el­ler som nyt mu­se­um op­nå støt­te. Der­u­d­over sik­rer man jo og­så, at de mu­se­er, der ik­ke le­ver op til kri­te­ri­er­ne, ry­ger ud. Men hvad dis­se kri­te­ri­er så skal væ­re, el­ler om mo­del­len skal væ­re en helt an­den, er vi jo slet ik­ke gå­et i gang med end­nu," på­pe­ger Ka­tri­ne Daugaard.

Bliver ikke implementeret

Kul­tur­mi­ni­ster Ja­cob En­gel Sch­midt (M) har i for­vej­en fast­slå­et, at in­gen af de fo­re­slå­e­de mo­del­ler vil bli­ve im­ple­men­te­ret di­rek­te, men at der er ta­le om ”et ske­let”, som en po­li­tisk re­form skal byg­ge på.

”Det be­ty­der ik­ke, at mo­del­ler­ne er po­li­tisk fin­tu­ne­de. Det er hel­ler ik­ke så­dan, at man kan fo­re­stil­le sig, at no­gen af mo­del­ler­ne ba­re kan bli­ve im­ple­men­te­ret. Men det dan­ner et godt grund­lag for den po­li­ti­ske pro­ces, der nu be­gyn­der i re­ge­rin­gen," som Ja­cob En­gel Sch­midt sag­de i novem­ber i Al­tin­get.

Til­sva­ren­de har Claus Kjeld Jen­sen, der er di­rek­tør for Var­demu­se­er­ne, for­mand for Dan­ske Mu­se­er og med­lem af ar­bejds­grup­pen bag an­be­fa­lin­ger­ne, ud­talt, at mo­del­ler­ne i de­res nu­væ­ren­de form ik­ke bli­ver til noget.

”Han (pro­fes­sor Per Ni­ko­laj Bukh, red.) kan ha­ve en po­in­te med, at trap­pe­tri­ne­ne er me­get hø­je, og at det var bed­re en­ten med en li­ne­ær sam­men­hæng mel­lem de må­l­te va­ri­ab­ler og til­skud­de­ne el­ler i det mind­ste langt fla­de­re trin," si­ger Claus Kjeld Jen­sen til Aka­de­mi­ker­bla­det: "Men det skal man la­de væ­re med at hæf­te sig ved, og man skal la­de væ­re med at tro, at én af de tre mo­del­ler bli­ver til virkelighed."

Imens på­pe­ger Claus Juhl, for­mand for ar­bejds­grup­pen og stif­ter af kon­su­lent­hu­set For­skel, at de fo­re­slå­e­de stat­stilskud ba­se­ret på bru­ge­re, ind­tæg­ter og forsk­nings­pu­bli­ka­tio­ner kun sva­rer til om­trent 13-14 pro­cent af mu­se­er­nes sam­le­de øko­no­mi. De re­ste­ren­de cir­ka 87 pro­cent af mu­se­er­nes øko­no­mi vil alt­så ik­ke va­ri­e­re i modellerne.

"Jeg kan der­for ik­ke gen­ken­de bil­le­det af, at he­le mu­se­ums­bran­chens øko­no­mi er ka­stet op i luf­ten," si­ger han til Kul­tur­moni­tor.

Fun­dats har bedt om et in­ter­view med Claus Juhl og af­ven­ter fort­sat svar.

Afventer politisk behandling

Hos re­ge­rings­par­ti­er­ne So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ven­stre øn­sker man end­nu ik­ke at for­hol­de sig til ud­spil­let til mu­se­ums­re­for­men. El­ler til den for­ø­ge­de ind­fly­del­se hos lan­dets fon­de, som ud­ka­stet læg­ger op til.

"Det er ik­ke et po­li­tisk for­slag, så jeg ud­ta­ler mig ik­ke om del­e­le­men­ter på nu­væ­ren­de tids­punkt, an­det end at jeg tak­ker for al­le de in­puts, vi får, som vil væ­re med til at kva­li­fi­ce­re den mo­del, der læg­ges frem," skri­ver Ven­stres kul­tu­r­ord­fø­rer Jan E. Jør­gen­sen i en e-mail.

"Der er grund til at hu­ske på at ud­spil­let fra ar­bejds­grup­pen nu skal be­ar­bej­des po­li­tisk. Jeg har ik­ke kom­men­ta­rer, før vi når læn­ge­re i den po­li­ti­ske be­hand­ling," skri­ver So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kul­tu­r­ord­fø­rer Mo­gens Jen­sen, som vil ta­ge Fun­dats' ar­tik­ler om sa­gen med i det vi­de­re ar­bej­de med reformen.

Hel­ler ik­ke hos Dansk Fol­ke­par­ti er man klar til at ud­ta­le sig om ud­spil­let til museumsreformen.

"Jeg vil mu­lig­vis ger­ne ud­ta­le mig på et se­ne­re tids­punkt, men li­ge nu er vi sta­dig i en fa­se, hvor vi skal fin­de ud af hvil­ken mo­del, der er mest hen­sigts­mæs­sig, og det har jeg sim­pelt­hen ik­ke ta­get stil­ling til end­nu," si­ger kul­tu­r­ord­fø­rer Mi­k­kel Bjørn.

Fun­dats har kon­tak­tet kul­tu­r­ord­fø­rer­ne for al­le Fol­ke­tin­gets par­ti­er, men det har ik­ke væ­ret mu­ligt at ta­le med de øv­ri­ge kulturordførere.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer