Denne type fonde kan eksproprieres uden erstatning

Ikke alle fonde og selvejende institutioner er lige godt beskyttet mod ekspropriation, selvom de er stiftet på et privatretligt grundlag. Det fortæller fondsforsker Mark Ørberg, der netop har publiceret en ny artikel i Ugeskrift for Retsvæsen. Aktiverne i såkaldt uægte fonde kan i visse tilfælde eksproprieres uden erstatning.

Hø­jeste­ret af­gjor­de i 2004 sa­gen om Kø­ben­havns Havn. Spørgs­må­let var, om sta­ten ved lov kun­ne om­dan­ne den sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­nen til et ak­tie­sel­skab, el­ler om be­sty­rel­sen i Kø­ben­havns Havn selv kun­ne mod­sæt­te sig of­fent­lig ind­blan­ding. Sa­gen er cen­tral i spørgs­må­let om hvil­ke ty­per fon­de, der kan eks­pro­p­ri­e­res uden er­stat­ning (fo­to: Mi­cha­el Guldbech).

”Hvis man kan eks­pro­p­ri­e­re uden at skul­le be­ta­le er­stat­ning, så er det nemt at væ­re po­li­ti­ker, for så skal man ba­re ved­ta­ge en lov,” si­ger fonds­for­sker ad­junkt, ph.d. på CBS, Mark Ørberg.

For vis­se ud­de­len­de fon­de el­ler an­dre sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner er det ik­ke kun en te­o­re­tisk mu­lig­hed, at eks­pro­p­ri­a­tion af de­res ak­ti­ver kan ske uden, at det of­fent­li­ge be­hø­ver be­ta­le erstatning.

I Nor­ge skal Stor­tin­get in­den læn­ge stem­me om en ny lov, der skal til­la­de op­løs­ning af bo­lig­fon­de for at til­bage­fø­re be­bo­el­ses­e­jen­dom­me til de kom­mu­ner, der sin tid stif­te­de fondene.

Og i Dan­mark vi­ser sa­ger om Kø­ben­havns Havn, Statsan­stal­ten for Livs­for­sik­ring og den island­ske hånd­skrift­sam­ling, at no­get lig­nen­de re­la­tivt en­kelt kan ske i Danmark.

Men og­så fle­re ud­de­len­de fon­des ak­ti­ver kan uden de helt sto­re sværds­lag træk­kes ind i statskas­sen, hvis Fol­ke­tin­get øn­sker en an­den pri­o­ri­te­ring af formuerne.

Det for­tæl­ler fonds­for­sker Mark Ør­berg, der har un­der­søgt, hvor godt grund­loven be­skyt­ter de dan­ske fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner. Re­sul­ta­ter­ne er net­op pu­bli­ce­ret en vi­den­ska­be­lig ar­ti­kel om em­net i Uge­skrift for Retsvæ­sen.

”Jeg har i ar­tik­len prø­vet at pe­ge på, at for nog­le af de of­fent­li­ge sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, som i prin­cip­pet er fon­de, og som ef­ter vo­res al­min­de­li­ge for­mu­e­rets­reg­ler bli­ver be­trag­tet som fon­de, der gæl­der der alt­så no­get sær­ligt i for­hold til det for­fat­nings­ret­li­ge. I re­la­tion til grund­loven er de­res be­skyt­tel­se nem­lig me­get, me­get lav. Hvis det of­fent­li­ge vil om­or­ga­ni­se­re, kan man til hver en tid gø­re det, blot man ved­ta­ger en ny lov,” si­ger han.

Ægte eller uægte fonde

I dansk rets­prak­sis skel­nes der of­te ik­ke mel­lem fon­de og an­dre sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner. Der­i­mod er den re­le­van­te son­dring for gra­den af be­skyt­tel­se mod eks­pro­p­ri­a­tion, om en fond med Hø­jeste­rets for­mu­le­ring er æg­te el­ler uægte.

Det hand­ler om det of­fent­li­ges rol­le i stif­tel­sen af fon­den, og der­for kan og­så fle­re ud­de­len­de fon­de ri­si­ke­re, at de­res ak­ti­ver plud­se­lig bli­ver he­vet til­ba­ge i de of­fent­li­ge pengekasser.

I langt de fle­ste til­fæl­de vil det dog ik­ke væ­re nød­ven­digt at træk­ke eks­pro­p­ri­a­tions­red­ska­bet op af værk­tøjskas­sen, hvis der op­står po­li­ti­ske øn­sker om at or­ga­ni­se­re et om­rå­de el­ler nog­le be­stem­te in­sti­tu­tio­ner anderledes.

”Når det gæl­der de fle­ste sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der er sty­ret af det of­fent­li­ge – alt­så de uæg­te fon­de – kan man via le­del­sen el­ler via pen­ge­pun­gen si­ge, at nu får I ik­ke fle­re be­vil­lin­ger, og så vil de bli­ve nødt til at luk­ke. El­ler man kan ud­pe­ge en ny le­del­se,” si­ger Mark Ørberg.

Ek­semp­ler på den ty­pe uæg­te fon­de er uni­ver­si­te­ter­ne og de of­fent­li­ge gym­na­si­er, mens æg­te fon­de er pri­vat stif­te­de fon­de med al­men­nyt­ti­ge el­ler pri­va­te for­mål. I ar­tik­len ind­de­ler Mark Ør­berg fon­de­ne i tre for­skel­li­ge grup­per, som har hver de­res grad af be­skyt­tel­se i for­hold til eks­pro­p­ri­a­tion (se bok­sen un­der artiklen).

Mu­lig­he­den for at tvin­ge en fond til at af­stå si­ne ak­ti­ver kom­mer først i brug, hvis Fol­ke­tin­get øn­sker at ned­læg­ge en fond, men det ik­ke kan la­de sig gø­re via en­ten øko­no­mi- el­ler ledelsesvejen.

”I det til­fæl­de kun­ne man så bli­ve nødt til at la­ve eks­pro­p­ri­a­tion. Sta­ten kan og­så ta­ge pen­ge­ne og bru­ge dem til Ar­ne-pen­sion, el­ler om­or­ga­ni­se­re fon­den på en an­den må­de. Fol­ke­tin­get kan i bund og grund om­be­stem­me sig uden at skul­le be­ta­le er­stat­ning til fon­den,” si­ger Mark Ørberg.

”De uæg­te fon­de kan man i prin­cip­pet ned­læg­ge, fu­sio­ne­re el­ler om­or­ga­ni­se­re in­den­for det of­fent­li­ge blot ved at ved­ta­ge en lov i Fol­ke­tin­get. Man kan nær­mest gø­re li­ge, hvad man vil, for­di det of­fent­li­ge selv har stif­tet dem, sty­ret, fi­nan­si­e­ret og kon­trol­le­ret dem.”

”Så ef­ter min vur­de­ring er dis­se of­fent­li­ge fon­de ik­ke ui­genkal­de­ligt ud­skilt fra det of­fent­li­ge, hvil­ket er det grund­læg­gen­de prin­cip i fonds­ret­ten,” si­ger Mark Ørberg.

Han vur­de­rer, at der i Dan­mark fin­des cir­ka 500 fon­de el­ler sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, som fal­der i ka­te­go­ri­en af uæg­te fonde.

Bordet fanger ikke

Mark Ør­berg øn­sker ik­ke at fo­re­gri­be mu­lig­he­den for at bru­ge eks­pro­p­ri­a­tions­værk­tø­jet for ek­si­ste­ren­de kon­kre­te fonde.

Men de fon­de, der sær­ligt er i ri­si­kozo­nen for at få af­sat be­sty­rel­sen og få for­mu­en over­ført til det po­li­tisk øko­no­mi­ske rå­de­rum, er fon­de, som er stif­tet ved lov el­ler i hen­hold til lov.

For nog­le fon­de el­ler de her qua­si-of­fent­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, der ri­si­ke­rer fonds­le­del­sen, at de i al­ler­sid­ste in­stans ik­ke er det øver­ste ledelsesorgan

Mark Ør­berg – fonds­for­sker, CBS

Som Fun­dats tid­li­ge­re har be­skre­vet, fin­des der fle­re fon­de, som på grund af stif­tel­sen er så nært knyt­tet til sta­ten, at de er om­fat­tet af lov om of­fent­lig­hed i for­valt­nin­gen. Det kan net­op skyl­des, at de på­gæl­den­de fon­de er stif­tet ved lov el­ler i henhold.

Ek­semp­ler på den slags uæg­te fon­de er mil­li­ard­fon­den Hel­se­fon­den, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den og Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond.

Der­u­d­over kan det ude­luk­kes, at eks­pro­p­ri­a­tions­værk­stø­jet vil­le kun­ne bru­ges over­for fon­de som Fre­de­riks­berg Bo­lig­fond, fon­den Won­der­ful Co­pen­ha­gen og de så­kald­te re­al­lå­ne­fon­de, som blev stif­tet i mid­ten af for­ri­ge år­hund­re­de med hen­blik på at skaf­fe bil­lig boligfinansiering.

Dog vil det sand­syn­lig­vis ik­ke kun­ne la­de sig gø­re at eks­pro­p­ri­e­re en ’uæg­te’ fond, hvis der er blan­det pri­va­te pen­ge ind i for­mu­en for ek­sem­pel ved stif­tel­sen, en se­ne­re fu­sion med en æg­te fond el­ler via ga­ver el­ler ud­de­lin­ger til fon­den, un­der­stre­ger Mark Ørberg.

Han ta­ger i sin ar­ti­kel i Uge­skrift for Retsvæ­sen blandt an­det ud­gangs­punkt i kam­pen om den sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion Kø­ben­havns Havn, som i 2004 blev af­gjort i Hø­jeste­ret. Her var spørgs­må­let, om sta­ten ved lov kun­ne om­dan­ne in­sti­tu­tio­nen til et ak­tie­sel­skab, el­ler om be­sty­rel­sen i Kø­ben­havns Havn selv kun­ne mod­sæt­te sig of­fent­lig indblanding.

Hø­jeste­ret af­gjor­de at sel­ve om­dan­nel­sen til et ak­tie­sel­skab var be­skyt­tet af grund­lovens eks­pro­p­ri­a­tions­be­stem­mel­ser. Men hav­nen kun­ne ik­ke be­trag­tes som en æg­te fond, og den blev der­for fort­sat an­set for en stats­lig organisation.

Der­for var den ik­ke eks­pro­p­ri­a­tions­ret­ligt be­skyt­tet, som hvis den hav­de væ­ret en æg­te fond. Og af den grund blev lovind­gre­bet og om­dan­nel­sen til ak­tie­sel­skab ik­ke an­set for er­stat­nings­be­ret­ti­get eks­pro­p­ri­a­tion, for­kla­rer Mark Ørberg.

”For nog­le fon­de el­ler de her qua­si-of­fent­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, der ri­si­ke­rer fonds­le­del­sen, at de i al­ler­sid­ste in­stans ik­ke er det øver­ste le­del­ses­or­gan, for­di det of­fent­li­ge ba­re kan om­be­stem­me sig. Bor­det fan­ger ik­ke, og Fol­ke­tin­get kan i vir­ke­lig­he­den træk­ke for­mu­en til­ba­ge, selv­om der, som i ek­semp­let med Kø­ben­havns Havn, er gå­et fle­re hund­re­de år si­den, kon­gen gav hav­nen til Kø­ben­havns Havn.”

Ar­tik­len er ud­gi­vet i Uge­skrift for Retsvæ­sen med tit­len 'Eks­pro­p­ri­a­tion af fon­des ejen­dom med el­ler uden eks­pro­p­ri­a­tions­ret­lig erstatning.'

Grundloven beskytter fondene forskelligt

1) Fonde oprettet ved lov eller i henhold til lov (uægte fonde)

Selv­om den­ne ty­pe fon­de i prin­cip­pet og­så kan væ­re stif­tet på et pri­va­tret­ligt grund­lag, ek­sem­pel­vis på bag­grund af fonds­lo­ve­ne, er den­ne grup­pe nær­mest ik­ke be­skyt­tet mod even­tu­el eks­pro­p­ri­a­tions­lo­v­giv­ning, net­op for­di Fol­ke­tin­get har be­stemt, at de skul­le op­ret­tes. Sta­ten kan om­be­stem­me sig og fin­de på en ny or­ga­ni­se­ring. Nor­malt er eks­pro­p­ri­a­tion ik­ke nød­ven­digt, for­di pen­ge­strøm­men til fon­den kan stop­pes, el­ler for­di be­sty­rel­sen er ud­pe­get af det of­fent­li­ge. Der fin­des for­ment­lig om­kring 500 af den­ne ty­pe fon­de, der kal­des uæg­te fonde.

2) Fonde der er oprettet rent privatretligt ved gave eller testamente, men alene med familieformål eller andre rent private formål (ægte fonde).

Den ty­pe fon­de er ret sjæld­ne, og der fin­des for­ment­lig kun mel­lem 50 og 100 re­ne fa­mi­lie­fon­de. Dis­se fon­de ny­der fuld be­skyt­tel­se mod eks­pro­p­ri­a­tions­lo­v­giv­ning og vil al­tid væ­re be­ret­ti­get til fuld er­stat­ning, hvis de­res ak­ti­ver eks­pro­p­ri­e­res – det kun­ne ek­sem­pel­vis væ­re en fa­mi­lie­fond, der ejer en grund, hvor der skal op­fø­res en motorvej.

3) Fonde der er oprettet rent privatretligt med et eller flere almene formål (ægte fonde).

Den­ne ty­pe fon­de ny­der næ­sten al­tid be­skyt­tel­se mod eks­pro­p­ri­a­tion. Kun i helt ex­cep­tio­nel­le til­fæl­de vil man kun­ne la­ve en lov om eks­pro­p­ri­a­tion af ejen­dom uden at skul­le be­ta­le fuld er­stat­ning til fon­den. Det ene­ste ek­sem­pel er sa­gen om de island­ske hånd­skrif­ter, hvor Dan­mark be­slut­te­de at gi­ve sam­lin­gen til­ba­ge til Island, selv­om en pri­vat fond eje­de sam­lin­gen. Stif­ter af fon­den hav­de op­rin­de­ligt øn­sket at gi­ve sam­lin­gen til en stats­lig or­ga­ni­sa­tion, og hen­læg­gel­sen til en pri­vat fond var, un­der de helt sær­li­ge for­hold med op­hø­ret af per­so­na­lu­ni­o­nen mel­lem de to lan­de, ik­ke til hin­der for er­stat­nings­fri eks­pro­p­ri­a­tion. I næ­sten al­le til­fæl­de har den­ne grup­pe fon­de den ful­de be­skyt­tel­se, og kun hvis for­hol­de­ne er li­ge så spe­ci­el­le som i sa­gen med den island­ske sam­ling, vil dom­sto­le­ne kun­ne for­ven­tes at ac­cep­te­re en er­stat­nings­fri ekspropriation.

Kil­de: Ad­junkt, ph.d. Mark Ør­berg, ”Eks­pro­p­ri­a­tion af fon­des ejen­dom med el­ler uden eks­pro­p­ri­a­tions­ret­lig er­stat­ning,” UFR 2022, U.2022B.243.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer