Grundlæggers datter sætter sig for bordenden i Blue Water Fonden

50 år efter, at han grundlagde transportvirksomheden Blue Water, iværksætter Kurt Skov nu et generationsskifte i såvel Blue Water Fondens bestyrelse som i driftsbestyrelsen. I første omgang overtager hans datter Anne Roed Skov formandsposten i fonden, der årligt uddeler knap én mio. kr.

Skibs­mæg­ler Kurt Skov, der grund­lag­de Blue Wa­ter i 1972, har igang­s­at et læn­ge plan­lagt ge­ne­ra­tions­skif­te. Det ind­be­fat­ter blandt an­det, at Kurt Sko­vs dat­ter An­ne Ro­ed Skov net­op har over­ta­get for­mands­hver­vet i Blue Wa­ter Fonden.

Det kom­mer ik­ke til at gå stil­le for sig i Es­b­jerg, når én af by­ens stør­ste virk­som­he­der Blue Wa­ter på tors­dag den 1. sep­tem­ber fejrer 50-års ju­bilæum. Al­le es­b­jer­gen­se­re er så­le­des in­vi­te­ret til alt li­ge fra bør­ne­un­der­hold­ning over ro­ck­mu­sik med Car­park North til show­fod­bold­kamp på det lo­ka­le fod­bold­sta­dion Blue Wa­ter Arena.

Men trans­port- og lo­gi­stik­kon­cer­nens 50-års ju­bilæum er og­så ens­be­ty­den­de med nye ti­der i be­sty­rel­ses­lo­ka­let i den er­hvervs­dri­ven­de fond Blue Wa­ter Fon­den, som ejer 75 pro­cent af ak­tier­ne i Blue Water.

Den 75-åri­ge skibs­mæg­ler Kurt Skov, der grund­lag­de Blue Wa­ter i 1972, be­nyt­ter nem­lig mær­ke­da­gen til at ef­fek­tu­e­re før­ste trin af et læn­ge plan­lagt ge­ne­ra­tions­skif­te. Det ind­be­fat­ter, at Kurt Sko­vs 46-åri­ge dat­ter An­ne Ro­ed Skov net­op har over­ta­get for­mands­hver­vet i Blue Wa­ter Fon­den, der de se­ne­ste år er ble­vet va­re­ta­get af ad­vo­kat Ni­els Stie Kaalund.

Der­u­d­over er An­ne Ro­ed Skov kørt i stil­ling til at kom­me op i hie­rar­ki­et i be­sty­rel­sen for Blue Wa­ter, hvor hun i dag er me­nigt med­lem. Kurt Skov an­non­ce­rer så­le­des i en pres­se­med­del­el­se, at han se­ne­st i for­å­ret 2024 stop­per som for­mand for drifts­be­sty­rel­sen og fort­sæt­ter som me­nigt medlem.

Når den nye for­mand er fun­det in­den for et år el­ler mak­si­malt to, bli­ver An­ne Ro­ed Skov for­frem­met til ny næst­for­mand i driftsbestyrelsen.

Fonden skal have en mere markant profil

Blue Wa­ter Fon­den blev grund­lagt i 2007, og gen­nem al­le 15 år har Kurt Skov, hu­stru­en Gy­rit­he Skov og dat­te­ren An­ne Ro­ed Skov sid­det i fon­dens be­sty­rel­se, hvor de iføl­ge fon­dens vedtæg­ter har ret til livsva­rigt sæde.

Fon­den skal i frem­ti­den ha­ve en me­re mar­kant pro­fil og vil væ­re det cen­tra­le fun­da­ment for fa­mi­li­en Sko­vs vir­ke og in­vol­ve­ring i Blue Water

An­ne Ro­ed Skov – Be­sty­rel­ses­for­mand, Blue Wa­ter Fonden

An­ne Ro­ed Skov er bå­de stolt og me­get yd­myg over at træ­de ind som for­mand for fon­den, un­der­stre­ger hun.

”Det er en me­get stor til­lid­ser­klæ­ring, og jeg fø­ler et stort an­svar for – og en stor lyst til – at fø­re Blue Wa­ter stærkt ind i frem­ti­den, her­un­der at sik­re de vær­di­er, min far har byg­get Blue Wa­ter op om­kring. Fon­den skal i frem­ti­den ha­ve en me­re mar­kant pro­fil og vil væ­re det cen­tra­le fun­da­ment for fa­mi­li­en Sko­vs vir­ke og in­vol­ve­ring i Blue Wa­ter,” si­ger An­ne Ro­ed Skov.

Ud over, at fon­den skal ha­ve en me­re mar­kant pro­fil, un­der­stre­ger An­ne Ro­ed Skov og­så i pres­se­med­del­el­sen, at fon­den skal ”styr­kes” for at frem­tids­sik­re Blue Water.

”Jeg øn­sker at væ­re ga­rant for, at vi fast­hol­der vo­res vær­di­er og kul­tur – og at Blue Wa­ter le­des med respekt for dis­se. Selv­føl­ge­lig på en må­de, så der er plads til, at vi ud­vik­ler og for­an­drer os, som vi har gjort i al­le åre­ne. Vi øn­sker at styr­ke fon­den og sæt­te en lang­sig­tet ret­ning, så vi sik­rer en po­si­tiv ud­vik­ling og der­med, at Blue Wa­ter og­så ek­si­ste­rer om 50 og 100 år,” si­ger An­ne Ro­ed Skov.

Uddelinger i 2021 især til videnskabelige formål

Hvad der me­re kon­kret lig­ger i, at fon­den skal ha­ve en me­re mar­kant pro­fil og styr­kes, af­kla­res i den kom­men­de må­neds tid i be­sty­rel­ses­lo­ka­let. Og ind­til den pro­ces er fær­dig, hol­der den nye for­mand kor­te­ne tæt til kroppen.

"I sam­spil med fonds­be­sty­rel­sens med­lem­mer er jeg ved at igang­sæt­te et ar­bej­de med, hvor­dan fon­dens pro­fil kan bli­ve me­re mar­kant og syn­lig bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt," ly­der det i et kort­fat­tet skrift­ligt svar fra An­ne Ro­ed Skov til Fundats.

Kurt Skov er­klæ­rer sig i pres­se­med­del­el­sen glad for, at dat­te­ren øn­sker at på­ta­ge sig bå­de for­mands­rol­len i fon­den og in­den for kort tid og­så næst­for­mand­stjan­sen i driftsselskabet.

”Jeg over­la­der trygt ar­bej­det til An­ne, som har vist, hun har vilj­en, ev­ner­ne og ly­sten til at en­ga­ge­re og in­vol­ve­re sig i ejer­ska­bet af Blue Wa­ter. Vi har et tæt sam­ar­bej­de og væg­ter beg­ge vær­di­er­ne højt, og jeg ved, at hun vil med­vir­ke til, at mit livs­værk går en stærk frem­tid i mø­de – til gavn for al­le: Fa­mi­li­en, me­d­ar­bej­der­ne, kun­der­ne og det om­kring­lig­gen­de sam­fund,” si­ger Kurt Skov.

Blue Wa­ter Fon­dens pri­mæ­re for­mål er at med­vir­ke til at sik­re den fort­sat­te ek­si­stens og ud­vik­ling af Blue Wa­ter-kon­cer­nen. Der­u­d­over kan fon­den, som det for­mu­le­res i fun­dat­sen, støt­te al­min­de­li­ge ik­ke-po­li­ti­ske, vi­den­ska­be­li­ge, hu­ma­ni­sti­ske, kul­tu­rel­le, kom­merci­el­le, ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge, hu­ma­ni­tæ­re el­ler so­ci­a­le formål.

Vi har et tæt sam­ar­bej­de og væg­ter beg­ge vær­di­er­ne højt, og jeg ved, at hun vil med­vir­ke til, at mit livs­værk går en stærk frem­tid i mø­de – til gavn for alle

Kurt Skov – Be­sty­rel­ses­for­mand, Blue Wa­ter, og me­nigt be­sty­rel­ses­med­lem, Blue Wa­ter Fonden

I 2020 blev der ud­delt knap 700.000 kro­ner pri­mært til so­ci­a­le og kul­tu­rel­le for­mål, mens Blue Wa­ter Fon­den i 2021 do­ne­re­de li­ge knap en mil­li­on kro­ner. Her­af gik langt bro­der­par­ten, 750.000 kro­ner, til vi­den­ska­be­li­ge formål.

"Vi øn­sker at støt­te for­mål og pro­jek­ter, der be­ty­der no­get for os, og som mat­cher vo­res vær­di­er. Sid­ste år blev ud­de­lings­ram­men ik­ke helt ud­nyt­tet, da et stør­re pro­jekt, vi hav­de gi­vet til­sagn til, desvær­re ik­ke blev re­a­li­se­ret," skri­ver An­ne Ro­ed Skov til Fundats.

Det er fonds­be­sty­rel­sen, som be­stem­mer, hvor­dan fon­dens res­sour­cer skal bru­ges, og ind­til vi­de­re har be­sty­rel­sen ik­ke væ­ret in­ter­es­se­ret i at mod­ta­ge an­søg­nin­ger. Fon­den vil, som det for­mu­le­res på hjem­mesi­den, ’ik­ke støt­te for­mål ba­se­ret på uop­for­dre­de an­søg­nin­ger fra of­fent­lig­he­den’. Uop­for­dre­de an­søg­nin­ger kan der­for ik­ke, bli­ver det un­der­stre­get, for­ven­te at kom­me i be­tragt­ning hos fondsbestyrelsen.

Blue Water Fonden

  • Er­hvervs­dri­ven­de fond grund­lagt i 2007.
  • Blue Wa­ter Fon­den kom ud af 2021 med et over­skud på 77,2 mio. kr. og en egen­ka­pi­tal på 441 mio. kr.
  • Fon­den ejer 75 pct. af sel­ska­bet, mens fa­mi­li­en Skov ejer de re­ste­ren­de 25 pct.
  • Be­sty­rel­sen for fon­den be­står af: An­ne Ro­ed Skov (for­mand), Kurt Skov, Gy­rit­he Skov, Pre­ben Møl­ler Ni­el­sen, Ni­els Stie Kaa­lund, Jes­per Toft Mat­hi­a­sen og Kat­hri­ne Kirk Muff.
  • Blue Wa­ter-kon­cer­nen hav­de i 2021 en om­sæt­ning på 6,7 mia. kr. og et over­skud før skat på 141 mio. kr.
  • Kon­cer­nen har ca. 2.000 me­d­ar­bej­de­re for­delt på 70 kon­to­rer i 30 lan­de. Ho­ved­kon­to­ret er i Esbjerg.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer