Annoncespot_img

Lokale fonde giver millionbeløb til aktivitetspark i Esbjerg

Otte fonde vil give 2,6 mio. kr. i støtte til den nye Spektrumpark i Esbjerg efter anmodning om støtte fra kommunen.

Esbjerg Rådhus (foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv)
Es­b­jerg Kom­mu­ne har af­sat 3,4 mil­li­o­ner kro­ner til re­a­li­se­rin­gen af Spek­trum­par­ken (fo­to: Es­b­jerg Byhi­sto­risk Arkiv).

Da Es­b­jerg Kom­mu­ne ef­ter­s­purg­te øko­no­misk støt­te til en ny ak­ti­vi­tetspark i kom­mu­nen, lød an­mod­nin­gen på 1,6 mio. kr. Det be­løb er nu nå­et og me­re til, da ot­te lo­ka­le fon­de har valgt at gi­ve 2,6 mio. kr. i støt­te til projektet.

Det skri­ver Jyd­ske­ve­st­ky­sten.

De lo­ka­le fon­de er Claus Sø­ren­sens Fond, Jo­han Hof­f­mann Fon­den, Ob­be­kjer­fon­den, Blue Wa­ter Fon­den, Li­da og Oskar Ni­el­sens Fond, Es­b­jerg Fon­den, Ali­ce og Ta­ge Sø­ren­sens Fond og Es­b­jerg Ugea­vis Fond. 

For­u­den de lo­ka­le fon­de vil pro­jek­tet og­så mod­ta­ge 2 mio. kr. fra Lauritzen Fon­den. Lau­ritzen Fon­den er i Øster­by­en i Es­b­jerg i færd med at ska­be fle­re ini­ti­a­ti­ver ud fra en vi­sion om, at fle­re børn og un­ge, der le­ver i fat­tig­dom, skal bli­ve bed­re ru­stet til at fin­de vej til ud­dan­nel­se og be­skæf­ti­gel­se. Det er og­så her Spek­trum­par­ken skal placeres. 

“Vi sy­nes helt ge­ne­relt, at der ta­le om et godt pro­jekt, li­ge­som fon­de­ne har gi­vet ud­tryk for, at de ger­ne vil støt­te op om Øster­by­en, hvor­fra man i for­vej­en ik­ke mod­ta­ger så man­ge an­søg­nin­ger i for­hold til an­dre ste­der i by­en,” for­kla­rer Hen­ry Hei­berg, der er næst­for­mand i Jo­hann Hof­f­mann Fon­den og ud­ta­ler sig på veg­ne af de ot­te lo­ka­le fonde.

Es­b­jerg Kom­mu­ne har af­sat 3,4 mio. kr. til re­a­li­se­ring af par­ken, og pro­jek­tet har i ud­vik­lings­fa­sen mod­ta­get støt­te fra Re­al­da­nia og Lo­ka­le og Anlægsfonden.

I øje­blik­ket af­ven­ter Es­b­jerg Kom­mu­ne re­sul­ta­tet af an­søg­nin­gen til Fæl­les­rum-pulj­en, der kan støt­te pro­jek­tet kro­ne til kro­ne og alt­så kan for­dob­le støt­ten til pro­jek­tet. Det er Lo­ka­le og An­lægs­fon­den og Re­al­da­nia, der står bag Fæl­les­rum-pulj­en. An­søg­nin­gen var for­ven­tet på syv mil­li­o­ner kro­ner, men er æn­dret til ot­te mil­li­o­ner kro­ner i kraft af de ek­stra pen­ge fra de ot­te fon­de. Hvis an­søg­nin­gen bli­ver imø­de­kom­met, vil man al­le­re­de i 2021 be­gyn­de projekteringen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Manon Buch
Manon Buch
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer