Lokale fonde giver millionbeløb til aktivitetspark i Esbjerg

Ot­te fon­de vil gi­ve 2,6 mio. kr. i støt­te til den nye Spek­trum­park i Es­b­jerg ef­ter an­mod­ning om støt­te fra kom­mu­nen.

Esbjerg Rådhus (foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv)
Es­b­jerg Kom­mu­ne har af­sat 3,4 mil­li­o­ner kro­ner til re­a­li­se­rin­gen af Spek­trum­par­ken (fo­to: Es­b­jerg Byhi­sto­risk Ar­kiv).

Da Es­b­jerg Kom­mu­ne ef­ter­s­purg­te øko­no­misk støt­te til en ny ak­ti­vi­tetspark i kom­mu­nen, lød an­mod­nin­gen på 1,6 mio. kr. Det be­løb er nu nå­et og me­re til, da ot­te lo­ka­le fon­de har valgt at gi­ve 2,6 mio. kr. i støt­te til pro­jek­tet.

Det skri­ver Jyd­ske­ve­st­ky­sten.

De lo­ka­le fon­de er Claus Sø­ren­sens Fond, Jo­han Hof­f­mann Fon­den, Ob­be­kjer­fon­den, Blue Wa­ter Fon­den, Li­da og Oskar Ni­el­sens Fond, Es­b­jerg Fon­den, Ali­ce og Ta­ge Sø­ren­sens Fond og Es­b­jerg Ugea­vis Fond.

For­u­den de lo­ka­le fon­de vil pro­jek­tet og­så mod­ta­ge 2 mio. kr. fra Lauritzen Fon­den. Lau­ritzen Fon­den er i Øster­by­en i Es­b­jerg i færd med at ska­be fle­re ini­ti­a­ti­ver ud fra en vi­sion om, at fle­re børn og un­ge, der le­ver i fat­tig­dom, skal bli­ve bed­re ru­stet til at fin­de vej til ud­dan­nel­se og be­skæf­ti­gel­se. Det er og­så her Spek­trum­par­ken skal pla­ce­res.

“Vi sy­nes helt ge­ne­relt, at der ta­le om et godt pro­jekt, li­ge­som fon­de­ne har gi­vet ud­tryk for, at de ger­ne vil støt­te op om Øster­by­en, hvor­fra man i for­vej­en ik­ke mod­ta­ger så man­ge an­søg­nin­ger i for­hold til an­dre ste­der i by­en,” for­kla­rer Hen­ry Hei­berg, der er næst­for­mand i Jo­hann Hof­f­mann Fon­den og ud­ta­ler sig på veg­ne af de ot­te lo­ka­le fon­de.

Es­b­jerg Kom­mu­ne har af­sat 3,4 mio. kr. til re­a­li­se­ring af par­ken, og pro­jek­tet har i ud­vik­lings­fa­sen mod­ta­get støt­te fra Re­al­da­nia og Lo­ka­le og An­lægs­fon­den.

I øje­blik­ket af­ven­ter Es­b­jerg Kom­mu­ne re­sul­ta­tet af an­søg­nin­gen til Fæl­­les­rum-pul­j­en, der kan støt­te pro­jek­tet kro­ne til kro­ne og alt­så kan for­dob­le støt­ten til pro­jek­tet. Det er Lo­ka­le og An­lægs­fon­den og Re­al­da­nia, der står bag Fæl­­les­rum-pul­j­en. An­søg­nin­gen var for­ven­tet på syv mil­li­o­ner kro­ner, men er æn­dret til ot­te mil­li­o­ner kro­ner i kraft af de ek­stra pen­ge fra de ot­te fon­de. Hvis an­søg­nin­gen bli­ver imø­de­kom­met, vil man al­le­re­de i 2021 be­gyn­de pro­jek­te­rin­gen.

Skri­bent

Manon Buch
Ma­non Buch
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

”Danmarks største idrætsinitiativ” omfatter også græsslåning og skovture

Hvad vil det si­ge at væ­re ‘idrætsak­tiv’? Er man kun idrætsak­tiv, når man spil­ler fod­bold, hånd­bold el­ler svøm­mer i for­e­nings­re­gi? El­ler er man og­så…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Fondsejede selskaber er stabile arbejdsgivere i krisetider

I en cor­o­na­tid hvor ar­bejds­løs­heds­kø­er­ne bli­ver læn­ge­re over det me­ste af ver­den, er det godt at væ­re an­sat i fond­se­je­de sel­ska­ber. De fond­se­je­de sel­ska­ber…

Legathåndbogen kommer på nye hænder

Ind­hol­det i de fy­si­ske bø­ger Le­gat­hånd­bo­gen og Vej­vi­ser til Le­ga­ter og Fon­de kan frem­over og­så til­gås elek­tro­nisk på po­r­ta­len fon​de​.dk. Det sker i for­læn­gel­se…

Realdania afblæser tre valgmøder på grund af corona

På grund af cor­o­na væl­ger be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia nu at ud­sky­de tre valg­mø­der, hvor 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed skal be­sæt­tes. Mindst 12…

Fonde klar til tættere samspil med regeringen

Det er ik­ke gå­et ube­mær­ket hen, at er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup (S) på Fon­de­nes Dag den 1. ok­to­ber bå­de ro­ste de små og mel­lem­sto­re fon­de…

Analyse: Demokratiet truer den professionelle filantropi i Realdania

Ef­ter­å­rets valg­mø­der står for dø­ren i for­e­nin­gen Re­al­da­nia. Det er den­ne tid på året, hvor med­lem­mer­ne kan væl­ge de­res kan­di­dat til det 109 mand…

Coronakrise

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Fondsejede selskaber er stabile arbejdsgivere i krisetider

I en cor­o­na­tid hvor ar­bejds­løs­heds­kø­er­ne bli­ver læn­ge­re over det me­ste af ver­den, er det godt at væ­re an­sat i fond­se­je­de sel­ska­ber. De fond­se­je­de sel­ska­ber…

Realdania afblæser tre valgmøder på grund af corona

På grund af cor­o­na væl­ger be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia nu at ud­sky­de tre valg­mø­der, hvor 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed skal be­sæt­tes. Mindst 12…

Corona-regler kan tvinge Realdania til at udskyde valgmøder eller lave skriftlig afstemning

Cor­ona­kri­sen og for­sam­lings­for­bud­det med­fø­rer i øje­blik­ket, at det ene sto­re ar­ran­ge­ment ef­ter det an­det ud­sky­des el­ler af­ly­ses. Men hvis det over­ho­ve­det kan la­de sig gø­re…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…