Lokale fonde giver millionbeløb til aktivitetspark i Esbjerg

Ot­te fon­de vil gi­ve 2,6 mio. kr. i støt­te til den nye Spek­trum­park i Es­b­jerg ef­ter an­mod­ning om støt­te fra kom­mu­nen.

Esbjerg Rådhus (foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv)
Es­b­jerg Kom­mu­ne har af­sat 3,4 mil­li­o­ner kro­ner til re­a­li­se­rin­gen af Spek­trum­par­ken (fo­to: Es­b­jerg Byhi­sto­risk Ar­kiv).

Da Es­b­jerg Kom­mu­ne ef­ter­s­purg­te øko­no­misk støt­te til en ny ak­ti­vi­tetspark i kom­mu­nen, lød an­mod­nin­gen på 1,6 mio. kr. Det be­løb er nu nå­et og me­re til, da ot­te lo­ka­le fon­de har valgt at gi­ve 2,6 mio. kr. i støt­te til pro­jek­tet.

Det skri­ver Jyd­ske­ve­st­ky­sten.

De lo­ka­le fon­de er Claus Sø­ren­sens Fond, Jo­han Hof­f­mann Fon­den, Ob­be­kjer­fon­den, Blue Wa­ter Fon­den, Li­da og Oskar Ni­el­sens Fond, Es­b­jerg Fon­den, Ali­ce og Ta­ge Sø­ren­sens Fond og Es­b­jerg Ugea­vis Fond.

For­u­den de lo­ka­le fon­de vil pro­jek­tet og­så mod­ta­ge 2 mio. kr. fra Lauritzen Fon­den. Lau­ritzen Fon­den er i Øster­by­en i Es­b­jerg i færd med at ska­be fle­re ini­ti­a­ti­ver ud fra en vi­sion om, at fle­re børn og un­ge, der le­ver i fat­tig­dom, skal bli­ve bed­re ru­stet til at fin­de vej til ud­dan­nel­se og be­skæf­ti­gel­se. Det er og­så her Spek­trum­par­ken skal pla­ce­res.

“Vi sy­nes helt ge­ne­relt, at der ta­le om et godt pro­jekt, li­ge­som fon­de­ne har gi­vet ud­tryk for, at de ger­ne vil støt­te op om Øster­by­en, hvor­fra man i for­vej­en ik­ke mod­ta­ger så man­ge an­søg­nin­ger i for­hold til an­dre ste­der i by­en,” for­kla­rer Hen­ry Hei­berg, der er næst­for­mand i Jo­hann Hof­f­mann Fon­den og ud­ta­ler sig på veg­ne af de ot­te lo­ka­le fon­de.

Es­b­jerg Kom­mu­ne har af­sat 3,4 mio. kr. til re­a­li­se­ring af par­ken, og pro­jek­tet har i ud­vik­lings­fa­sen mod­ta­get støt­te fra Re­al­da­nia og Lo­ka­le og An­lægs­fon­den.

I øje­blik­ket af­ven­ter Es­b­jerg Kom­mu­ne re­sul­ta­tet af an­søg­nin­gen til Fæl­­les­rum-pul­j­en, der kan støt­te pro­jek­tet kro­ne til kro­ne og alt­så kan for­dob­le støt­ten til pro­jek­tet. Det er Lo­ka­le og An­lægs­fon­den og Re­al­da­nia, der står bag Fæl­­les­rum-pul­j­en. An­søg­nin­gen var for­ven­tet på syv mil­li­o­ner kro­ner, men er æn­dret til ot­te mil­li­o­ner kro­ner i kraft af de ek­stra pen­ge fra de ot­te fon­de. Hvis an­søg­nin­gen bli­ver imø­de­kom­met, vil man al­le­re­de i 2021 be­gyn­de pro­jek­te­rin­gen.

Skri­bent

Manon Buch
Ma­non Buch
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.