Nye fondsfinansierede debatter om verdensmålene i 2020

Nu åbner tilmeldingen til en række fondsfinansierede workshops, hvor interesserede borgere vil diskutere, hvordan FN’s verdensmål fremover skal måles i Danmark.

Workshop i Holbæk (foto: Morten Sundgaard, holbækonline.dk)
Wor­ks­hop i Hol­bæk on FN's ver­dens­mål (fo­to: Mor­ten Sund­gaard, holbækonline.dk)

Hvad er fat­tig­dom i Dan­mark? Hvad er den stør­ste for­hin­dring for et me­re ret­fær­digt Dan­mark? Og hvor­dan får vi kon­kret me­re li­ge­stil­ling i Danmark?

Spørgs­mål som dis­se kom­mer til de­bat, når det fonds­fi­nan­si­e­re­de pro­jekt ‘Vo­res Mål’ in­vi­te­rer til en ræk­ke åb­ne wor­ks­hops om FN’s 17 ver­dens­mål. Pro­jek­tet støt­tes af In­du­stri­ens Fond, Lund­beck­fon­den, Nor­dea-fon­den, Re­al­da­nia og Spar Nord Fonden.

Ved de kom­men­de wor­ks­hops vil bor­ge­re, er­hvervs­liv, in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner, eks­per­ter og me­nings­dan­ne­re dis­ku­te­re, hvor­dan ver­dens­må­le­ne me­nings­fuldt kan må­les i en dansk kontekst.

Til­mel­din­gen til de kom­men­de de­bat­ter er åben nu.

Næ­ste wor­ks­hop bli­ver den 27. ja­nu­ar 2020 i Søn­der­borg. Her er te­ma­et ‘Vo­res pla­net’, og em­ner­ne er f.eks. kli­ma, mil­jø, for­brug, rent vand, li­vet i ha­vet og på landjorden.

Ef­ter Søn­der­borg går tu­ren til Ka­lund­borg, Oden­se og København.

Bag­grun­den for pro­jek­tet er, at al­le FN-lan­de har for­plig­tet sig til at over­sæt­te FN’s ver­dens­mål og de un­der­lig­gen­de in­di­ka­to­rer til de lo­ka­le for­hold i hvert land.

I Dan­mark af­slut­tes pro­jek­tet med en di­gi­tal hø­ring. Her­ef­ter sam­les kon­klu­sio­ner­ne til en ‘Vo­res Mål-rap­port’ med an­be­fa­lin­ger til re­le­van­te og va­li­de dan­ske in­di­ka­to­rer. Rap­por­ten over­ræk­kes på veg­ne af Dan­marks Sta­ti­stik og 2030-pa­ne­let til Fol­ke­tin­gets tvær­po­li­ti­ske net­værk, 2030-net­vær­ket, in­den som­mer­fe­ri­en 2020.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer