Altingets ejerleder vil overdrage virksomheden til en fond

Altingets stifter og eneejer, Rasmus Nielsen, planlægger at generationsskifte medievirksomheden til en fond med almennyttige formål.

Rasmus Nielsen (foto: Altinget)
Ras­mus Ni­el­sen (fo­to: Altinget)

Dan­mark kan in­den for få år se frem til, at end­nu en mar­kant me­di­e­virk­som­hed bli­ver fond­se­jet. Eje­ren af Al­tin­get Ras­mus Ni­el­sen plan­læg­ger nem­lig at over­dra­ge sit livs­værk til en fond i for­bin­del­se et kom­men­de generationsskifte.

Det af­slø­rer Ras­mus Ni­el­sen i en ny bog om Al­tin­get i an­led­ning af me­di­ets 20 års jubilæum.

”Selv­stæn­di­ge me­di­er er vig­ti­ge stem­mer i de­mo­kra­ti­et. Vi dri­ver for­ret­ning for at ud­kom­me – ik­ke om­vendt. Selv­føl­ge­lig får vir­ke­tran­gen af bi­o­lo­gi­ske år­sa­ger en en­de; hvad til­si­ger ret­ti­dig om­hu da? Jeg, år­gang 1960, hå­ber med ti­den at kun­ne over­gi­ve virk­som­he­den til en fond,” skri­ver Ras­mus Ni­el­sen om si­ne frem­tids­pla­ner for Altinget.

Ras­mus Ni­el­sen trå­d­te i 2017 til­ba­ge som di­rek­tør for me­di­e­sel­ska­bet og fort­sat­te i ste­det som be­sty­rel­ses­for­mand. Han for­tæl­ler i bo­gen, at Al­tin­get jævn­ligt får køb­stil­bud, men at det er pla­nen at fort­sæt­te som selv­stæn­dig ud­gi­ver, og at bå­de han og hans søn­ner kom­mer til at væ­re in­vol­ve­ret i fonden.

”For­ment­lig bli­ver fon­den, som mi­ne to søn­ner og­så skal til­knyt­tes, med ti­den mit ho­ved­fo­kus. Hvis virk­som­he­dens lønsom­hed ud­vik­ler sig som øn­sket, er må­let at be­gyn­de ud­de­lin­ger om nog­le år. Grund­ka­pi­ta­len skal væ­re til ste­de, så re­alaf­ka­stet får krop,” skri­ver Ras­mus Ni­el­sen i bo­gen, der har tit­len ’De før­ste 20 år, 2000-2020.’

Den kom­men­de me­di­e­fond skal ef­ter pla­nen ha­ve tre for­mål, nem­lig at eje og frem­me virk­som­he­den, at støt­te al­men­nyt­ti­ge for­mål in­den for bil­led­kunst og yt­rings­fri­hed i Eu­ro­pa samt at hjæl­pe efterkommere.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer