Coloplast-fond hæver uddelingsrammen efter stærkt årsresultat

Go­de re­sul­ta­ter i Co­l­o­p­last A/S gi­ver frem­gang for bå­de bund­linje og ud­de­lin­ger i Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond. Fon­den læg­ger yder­li­ge­re 50 mio. til årets ud­de­lings­ram­me. Det frem­går af fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te årsregnskab.

The Danish Chair – Designmuseum Danmark (foto: Christian Hoyer)
De­sign­mu­se­um Dan­mark har mod­ta­get en be­vil­ling på 30 mio. kr. fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond. Be­vil­lin­gen er en af fon­dens stør­ste i 2019 (fo­to: Chri­sti­an Hoyer).

Fle­re an­søg­nin­ger, stør­re regn­skabs­mæs­sigt over­skud og fle­re ud­de­lin­ger. Det er nog­le af de re­sul­ta­ter, som be­sty­rel­sen i Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond kun­ne skri­ve un­der på, da den kort før jul af­lag­de års­regn­skab for 2018/2019.

”Årets re­sul­tat, som er over det for­ven­te­de, an­ses for me­get til­freds­stil­len­de, og er po­si­tivt på­vir­ket af re­sul­ta­tet i den til­knyt­te­de virk­som­hed Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sen ApS, som pri­mært er på­vir­ket af af­ka­stet af sel­ska­bets ak­tier i Co­l­o­p­last A/S,” skri­ver be­sty­rel­sen i ledelsesberetningen.

Fon­den op­le­ve­de og­så sti­gen­de ef­ter­spørgsel ef­ter fon­dens ud­de­lin­ger og modt­og 2.050 an­søg­nin­ger, hvil­ket var en frem­gang på 40 pct. i for­hold til fo­re­gå­en­de regnskabsår.

Den sti­gen­de ef­ter­spørgsel blev mod­sva­ret af et sti­gen­de ud­de­lings­be­løb og fle­re be­vil­lin­ger. Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sen Fond ud­del­te 245 mio. kr. for­delt på 689 be­vil­lin­ger, hvil­ket var hen­holds­vis 74 mio. kr. og 80 stk. me­re end året før. Der­med fast­hol­der fon­den en be­vil­lings­an­del på 32 pct. af de ind­kom­ne ansøgninger.

Flest penge til kunst og kultur

Stør­ste­delen af fon­dens ud­de­lin­ger fal­der in­den for ud­de­lings­om­rå­det kunst og kul­tur, hvor 327 be­vil­lings­mod­ta­ge­re fik til­sagn om støt­te for i alt 190,1 mio. kr. En stor del af do­na­tio­ner­ne på det kul­tu­rel­le om­rå­de gik til mu­se­a­le ak­ti­vi­te­ter, og der faldt og­så pen­ge in­den for klas­sisk mu­sik, ope­ra, te­a­ter, dans, byg­nings­be­va­ring samt film og litteratur.

I alt 27,1 mio. kr. for­delt på 310 be­vil­lin­ger ud­del­te be­sty­rel­sen in­den for forsk­ning og ud­dan­nel­se. Og an­dre 27 mio. kr. gik til vel­gø­ren­de ak­ti­vi­te­ter på det so­ci­a­le område.

Og­så for det igang­væ­ren­de regn­skabsår for­ven­ter fon­den at få travlt med at be­hand­le an­søg­nin­ger og ud­de­le fondsmidler.

”Årets for­ven­te­de re­sul­tat vil af­hæn­ge væ­sent­ligt af kur­s­ud­vik­lin­gen på Co­l­o­p­last-ak­tien, men fon­den for­ven­ter et re­sul­tat til ud­de­lings­for­mål på ni­veau med 2018/19,” skri­ver be­sty­rel­sen, som der­for har be­slut­tet at hæ­ve årets ud­de­lings­ram­me med 50 mio. kr. fra 250 til 300 mio. kr.

De 25 største bevillinger fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

 • De­sign­mu­se­um Dan­mark, 30 mio. kr. Fra Kun­stin­du­stri­mu­se­um til De­sign­mu­se­um – et trans­for­me­ret hus
 • Mæn­de­nes Hjem, 21,5 mio. kr. Renove­ring og mo­der­ni­se­ring af Mæn­de­nes Hjem i København
 • Rigs­ho­spi­ta­let – Bø­me­ri­get, 15,2 mio. kr. Etab­le­ring af to nye ope­ra­tions­stu­er in­den for uro­lo­gi og ga­strokirur­gi på Børneriget
 • Stevns Kom­mu­ne, 15 mio. kr. Etab­le­ring af Stevns Kl­int Besøgscenter
 • Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, 15 mio. kr. – Til­lægs­be­vil­ling til etab­le­ring af nyt Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um – har i tid­li­ge­re regn­skabsår mod­ta­get 100 mio. kr. til sam­me projekt
 • Mu­se­um Thy, 12,5 mio. kr. Er­hver­vel­se af ejen­dom i Thi­sted til mu­­se­ums- og mu­se­ums­re­la­te­re­de aktiviteter
 • Mu­se­um Østjyl­land, 10 mio. kr. Re­a­li­se­ring af ny kul­turin­sti­tu­tion BMA i Malt­fa­brik­ken i Ebelt­oft – bi­bli­o­tek, mu­se­um og arkiv
 • Kø­ben­havns Kom­mu­ne, 8 mio. kr. Flyt­ning og re­tab­le­ring af Dra­ge­spring­van­det på Rå­d­hus­plad­sen i København
 • Den Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Kunst­n­er­kol­le­gi­et, 7,5 mio. kr. Re­stau­re­ring og mo­der­ni­se­ring af Kunstnerkollegiet
 • Mo­es­gaard Mu­se­um, 7,3 mio. kr. Re­a­li­se­ring af sær­ud­stil­lings­pro­gram­met 'Men­ne­skets sto­re for­tæl­lin­ger' i pe­ri­o­den 2019-2021
 • Te­a­ter Mungo Park, 6 mio. kr. Ud­vi­del­se af te­a­ter­hus for ny­ska­ben­de sce­ne­kunst samt fa­ca­de­renove­ring af ek­si­ste­ren­de bygning
 • Sta­tens Mu­se­um for Kunst, 6 mio. kr. Re­a­li­se­ring af ud­stil­lin­gen 'Dansk Gul­dal­der – Ver­den­skunst mel­lem to katastrofer'
 • Den Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Na­tu­ra­ma, 5,5 mio. kr. Etab­le­ring af ma­ga­si­ner og café
 • Dan­marks Ra­dio, 5,1 mio. kr. Chef­di­ri­gent for DR Sym­fo­ni­o­r­ke­stret – Fa­bio Lu­i­sis til­knyt­ning til or­ke­ste­ret i pe­ri­o­den 2020-23
 • Hol­bæk Kom­mu­ne, 5 mio. kr. Re­stau­re­ring og in­dret­ning af værk­steds­byg­nin­gen på Bror­fel­de Observatorium
 • Aal­borg Uni­ver­si­tet, 5 mio. kr. Pro­jekt Fu­tu­re Pa­tient II – til­pas­ning af hjer​tepor​ta​len​.dk til pa­tien­ter med atrieflimren
 • Vej­en Kunst­mu­se­um, 5 mio. kr. Køb af ejen­dom­men 'Det gam­le El­værk' i Vej­en til etab­le­ring af Kunst­mu­se­ets kre­a­ti­ve værksted
 • Byg­nings­fon­den Ke­del­hu­set, 5 mio. kr. In­dret­ning og in­ven­tar til Dan­se­hal­ler­ne i Kedelhuset
 • Den Jy­ske Ope­ra, 4,5 mio. kr. Den Dan­ske Se­rie – op­fø­rel­se af tre glem­te operaer
 • Over­ga­den – In­sti­tut for Sam­tids­kunst, 3,2 mio. Ta­len­t­ud­vik­lings­for­løb for un­ge, dan­ske bil­led­kunst­ne­re i pe­ri­o­den 2019-2021
 • Hal­sted Klo­ster God­s­kon­tor, 3 mio. kr. Re­stau­re­ring af Dron­ning Sop­hies Hus på Hal­sted Klo­ster – fa­se 1
 • Val­lø Stift, 3 mio. kr. Re­stau­re­ring af sand­stens­udsmyk­nin­gen på Val­lø Slot
 • San­de­rum­gaard, 2,5 mio. kr. Etab­le­ring af ny pavil­lon i San­de­rum­gaards Ro­man­ti­ske Have
 • Byg­­nings- og ud­vik­lings­fon­den DTM 4.0, 2,2 mio. kr. Ud­vik­ling af Nyt Dan­marks Tek­ni­ske Mu­se­um – sam­me pro­jekt er støt­tet med 1,7 mio. kr. be­vil­get til Dan­marks Tek­ni­ske Museum
 • Ma­ri­ti­me and Po­lyte­ch­nic Uni­ver­si­ty Col­le­ge, 2 mio. kr. Renove­ring af sko­leski­bet Danmark.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…