Coloplast-fond hæver uddelingsrammen efter stærkt årsresultat

Gode resultater i Coloplast A/S giver fremgang for både bundlinje og uddelinger i Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Fonden lægger yderligere 50 mio. til årets uddelingsramme. Det fremgår af fondens netop offentliggjorte årsregnskab.

The Danish Chair – Designmuseum Danmark (foto: Christian Hoyer)
De­sign­mu­se­um Dan­mark har mod­ta­get en be­vil­ling på 30 mio. kr. fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond. Be­vil­lin­gen er en af fon­dens stør­ste i 2019 (fo­to: Chri­sti­an Hoyer).

Fle­re an­søg­nin­ger, stør­re regn­skabs­mæs­sigt over­skud og fle­re ud­de­lin­ger. Det er nog­le af de re­sul­ta­ter, som be­sty­rel­sen i Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond kun­ne skri­ve un­der på, da den kort før jul af­lag­de års­regn­skab for 2018/2019.

”Årets re­sul­tat, som er over det for­ven­te­de, an­ses for me­get til­freds­stil­len­de, og er po­si­tivt på­vir­ket af re­sul­ta­tet i den til­knyt­te­de virk­som­hed Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sen ApS, som pri­mært er på­vir­ket af af­ka­stet af sel­ska­bets ak­tier i Co­l­o­p­last A/S,” skri­ver be­sty­rel­sen i ledelsesberetningen.

Fon­den op­le­ve­de og­så sti­gen­de ef­ter­spørgsel ef­ter fon­dens ud­de­lin­ger og modt­og 2.050 an­søg­nin­ger, hvil­ket var en frem­gang på 40 pct. i for­hold til fo­re­gå­en­de regnskabsår.

Den sti­gen­de ef­ter­spørgsel blev mod­sva­ret af et sti­gen­de ud­de­lings­be­løb og fle­re be­vil­lin­ger. Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sen Fond ud­del­te 245 mio. kr. for­delt på 689 be­vil­lin­ger, hvil­ket var hen­holds­vis 74 mio. kr. og 80 stk. me­re end året før. Der­med fast­hol­der fon­den en be­vil­lings­an­del på 32 pct. af de ind­kom­ne ansøgninger.

Flest penge til kunst og kultur

Stør­ste­delen af fon­dens ud­de­lin­ger fal­der in­den for ud­de­lings­om­rå­det kunst og kul­tur, hvor 327 be­vil­lings­mod­ta­ge­re fik til­sagn om støt­te for i alt 190,1 mio. kr. En stor del af do­na­tio­ner­ne på det kul­tu­rel­le om­rå­de gik til mu­se­a­le ak­ti­vi­te­ter, og der faldt og­så pen­ge in­den for klas­sisk mu­sik, ope­ra, te­a­ter, dans, byg­nings­be­va­ring samt film og litteratur.

I alt 27,1 mio. kr. for­delt på 310 be­vil­lin­ger ud­del­te be­sty­rel­sen in­den for forsk­ning og ud­dan­nel­se. Og an­dre 27 mio. kr. gik til vel­gø­ren­de ak­ti­vi­te­ter på det so­ci­a­le område.

Og­så for det igang­væ­ren­de regn­skabsår for­ven­ter fon­den at få travlt med at be­hand­le an­søg­nin­ger og ud­de­le fondsmidler.

”Årets for­ven­te­de re­sul­tat vil af­hæn­ge væ­sent­ligt af kur­s­ud­vik­lin­gen på Co­l­o­p­last-ak­tien, men fon­den for­ven­ter et re­sul­tat til ud­de­lings­for­mål på ni­veau med 2018/19,” skri­ver be­sty­rel­sen, som der­for har be­slut­tet at hæ­ve årets ud­de­lings­ram­me med 50 mio. kr. fra 250 til 300 mio. kr.

De 25 største bevillinger fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

 • De­sign­mu­se­um Dan­mark, 30 mio. kr. Fra Kun­stin­du­stri­mu­se­um til De­sign­mu­se­um – et trans­for­me­ret hus
 • Mæn­de­nes Hjem, 21,5 mio. kr. Renove­ring og mo­der­ni­se­ring af Mæn­de­nes Hjem i København
 • Rigs­ho­spi­ta­let – Bø­me­ri­get, 15,2 mio. kr. Etab­le­ring af to nye ope­ra­tions­stu­er in­den for uro­lo­gi og ga­strokirur­gi på Børneriget
 • Stevns Kom­mu­ne, 15 mio. kr. Etab­le­ring af Stevns Kl­int Besøgscenter
 • Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, 15 mio. kr. – Til­lægs­be­vil­ling til etab­le­ring af nyt Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um – har i tid­li­ge­re regn­skabsår mod­ta­get 100 mio. kr. til sam­me projekt
 • Mu­se­um Thy, 12,5 mio. kr. Er­hver­vel­se af ejen­dom i Thi­sted til mu­se­ums- og mu­se­ums­re­la­te­re­de aktiviteter
 • Mu­se­um Østjyl­land, 10 mio. kr. Re­a­li­se­ring af ny kul­turin­sti­tu­tion BMA i Malt­fa­brik­ken i Ebelt­oft – bi­bli­o­tek, mu­se­um og arkiv
 • Kø­ben­havns Kom­mu­ne, 8 mio. kr. Flyt­ning og re­tab­le­ring af Dra­ge­spring­van­det på Rå­d­hus­plad­sen i København
 • Den Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Kunst­n­er­kol­le­gi­et, 7,5 mio. kr. Re­stau­re­ring og mo­der­ni­se­ring af Kunstnerkollegiet
 • Mo­es­gaard Mu­se­um, 7,3 mio. kr. Re­a­li­se­ring af sær­ud­stil­lings­pro­gram­met 'Men­ne­skets sto­re for­tæl­lin­ger' i pe­ri­o­den 2019-2021
 • Te­a­ter Mungo Park, 6 mio. kr. Ud­vi­del­se af te­a­ter­hus for ny­ska­ben­de sce­ne­kunst samt fa­ca­de­renove­ring af ek­si­ste­ren­de bygning
 • Sta­tens Mu­se­um for Kunst, 6 mio. kr. Re­a­li­se­ring af ud­stil­lin­gen 'Dansk Gul­dal­der – Ver­den­skunst mel­lem to katastrofer'
 • Den Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Na­tu­ra­ma, 5,5 mio. kr. Etab­le­ring af ma­ga­si­ner og café
 • Dan­marks Ra­dio, 5,1 mio. kr. Chef­di­ri­gent for DR Sym­fo­ni­o­r­ke­stret – Fa­bio Lu­i­sis til­knyt­ning til or­ke­ste­ret i pe­ri­o­den 2020-23
 • Hol­bæk Kom­mu­ne, 5 mio. kr. Re­stau­re­ring og in­dret­ning af værk­steds­byg­nin­gen på Bror­fel­de Observatorium
 • Aal­borg Uni­ver­si­tet, 5 mio. kr. Pro­jekt Fu­tu­re Pa­tient II – til­pas­ning af hjer​tepor​ta​len​.dk til pa­tien­ter med atrieflimren
 • Vej­en Kunst­mu­se­um, 5 mio. kr. Køb af ejen­dom­men 'Det gam­le El­værk' i Vej­en til etab­le­ring af Kunst­mu­se­ets kre­a­ti­ve værksted
 • Byg­nings­fon­den Ke­del­hu­set, 5 mio. kr. In­dret­ning og in­ven­tar til Dan­se­hal­ler­ne i Kedelhuset
 • Den Jy­ske Ope­ra, 4,5 mio. kr. Den Dan­ske Se­rie – op­fø­rel­se af tre glem­te operaer
 • Over­ga­den – In­sti­tut for Sam­tids­kunst, 3,2 mio. Ta­len­t­ud­vik­lings­for­løb for un­ge, dan­ske bil­led­kunst­ne­re i pe­ri­o­den 2019-2021
 • Hal­sted Klo­ster God­s­kon­tor, 3 mio. kr. Re­stau­re­ring af Dron­ning Sop­hies Hus på Hal­sted Klo­ster – fa­se 1
 • Val­lø Stift, 3 mio. kr. Re­stau­re­ring af sand­stens­udsmyk­nin­gen på Val­lø Slot
 • San­de­rum­gaard, 2,5 mio. kr. Etab­le­ring af ny pavil­lon i San­de­rum­gaards Ro­man­ti­ske Have
 • Byg­nings- og ud­vik­lings­fon­den DTM 4.0, 2,2 mio. kr. Ud­vik­ling af Nyt Dan­marks Tek­ni­ske Mu­se­um – sam­me pro­jekt er støt­tet med 1,7 mio. kr. be­vil­get til Dan­marks Tek­ni­ske Museum
 • Ma­ri­ti­me and Po­lyte­ch­nic Uni­ver­si­ty Col­le­ge, 2 mio. kr. Renove­ring af sko­leski­bet Danmark.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer