Coloplast-fond hæver uddelingsrammen efter stærkt årsresultat

Go­de re­sul­ta­ter i Co­l­o­p­last A/S gi­ver frem­gang for bå­de bund­linje og ud­de­lin­ger i Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond. Fon­den læg­ger yder­li­ge­re 50 mio. til årets ud­de­lings­ram­me. Det frem­går af fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te års­regn­skab.

The Danish Chair – Designmuseum Danmark (foto: Christian Hoyer)
De­sign­mu­se­um Dan­mark har mod­ta­get en be­vil­ling på 30 mio. kr. fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond. Be­vil­lin­gen er en af fon­dens stør­ste i 2019 (fo­to: Chri­sti­an Hoy­er).

Fle­re an­søg­nin­ger, stør­re regn­skabs­mæs­sigt over­skud og fle­re ud­de­lin­ger. Det er nog­le af de re­sul­ta­ter, som be­sty­rel­sen i Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond kun­ne skri­ve un­der på, da den kort før jul af­lag­de års­regn­skab for 2018/2019.

”Årets re­sul­tat, som er over det for­ven­te­de, an­ses for me­get til­freds­stil­len­de, og er po­si­tivt på­vir­ket af re­sul­ta­tet i den til­knyt­te­de virk­som­hed Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sen ApS, som pri­mært er på­vir­ket af af­ka­stet af sel­ska­bets ak­tier i Co­l­o­p­last A/S,” skri­ver be­sty­rel­sen i le­del­ses­be­ret­nin­gen.

Fon­den op­le­ve­de og­så sti­gen­de ef­ter­spørgsel ef­ter fon­dens ud­de­lin­ger og modt­og 2.050 an­søg­nin­ger, hvil­ket var en frem­gang på 40 pct. i for­hold til fo­re­gå­en­de regn­skabsår.

Den sti­gen­de ef­ter­spørgsel blev mod­sva­ret af et sti­gen­de ud­de­lings­be­løb og fle­re be­vil­lin­ger. Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sen Fond ud­del­te 245 mio. kr. for­delt på 689 be­vil­lin­ger, hvil­ket var hen­holds­vis 74 mio. kr. og 80 stk. me­re end året før. Der­med fast­hol­der fon­den en be­vil­lings­an­del på 32 pct. af de ind­kom­ne an­søg­nin­ger.

Flest penge til kunst og kultur

Stør­ste­delen af fon­dens ud­de­lin­ger fal­der in­den for ud­de­lings­om­rå­det kunst og kul­tur, hvor 327 be­vil­lings­mod­ta­ge­re fik til­sagn om støt­te for i alt 190,1 mio. kr. En stor del af do­na­tio­ner­ne på det kul­tu­rel­le om­rå­de gik til mu­se­a­le ak­ti­vi­te­ter, og der faldt og­så pen­ge in­den for klas­sisk mu­sik, ope­ra, te­a­ter, dans, byg­nings­be­va­ring samt film og lit­te­ra­tur.

I alt 27,1 mio. kr. for­delt på 310 be­vil­lin­ger ud­del­te be­sty­rel­sen in­den for forsk­ning og ud­dan­nel­se. Og an­dre 27 mio. kr. gik til vel­gø­ren­de ak­ti­vi­te­ter på det so­ci­a­le om­rå­de.

Og­så for det igang­væ­ren­de regn­skabsår for­ven­ter fon­den at få travlt med at be­hand­le an­søg­nin­ger og ud­de­le fonds­mid­ler.

”Årets for­ven­te­de re­sul­tat vil af­hæn­ge væ­sent­ligt af kur­s­ud­vik­lin­gen på Co­l­o­p­last-ak­tien, men fon­den for­ven­ter et re­sul­tat til ud­de­lings­for­mål på ni­veau med 2018/19,” skri­ver be­sty­rel­sen, som der­for har be­slut­tet at hæ­ve årets ud­de­lings­ram­me med 50 mio. kr. fra 250 til 300 mio. kr.

De 25 største bevillinger fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

 • De­sign­mu­se­um Dan­mark, 30 mio. kr. Fra Kun­stin­du­stri­mu­se­um til De­sign­mu­se­um – et trans­for­me­ret hus
 • Mæn­de­nes Hjem, 21,5 mio. kr. Renove­ring og mo­der­ni­se­ring af Mæn­de­nes Hjem i Kø­ben­havn
 • Rigs­ho­spi­ta­let – Bø­me­ri­get, 15,2 mio. kr. Etab­le­ring af to nye ope­ra­tions­stu­er in­den for uro­lo­gi og ga­strokirur­gi på Bør­ne­ri­get
 • Stevns Kom­mu­ne, 15 mio. kr. Etab­le­ring af Stevns Kl­int Be­søgs­cen­ter
 • Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, 15 mio. kr. – Til­lægs­be­vil­ling til etab­le­ring af nyt Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um – har i tid­li­ge­re regn­skabsår mod­ta­get 100 mio. kr. til sam­me pro­jekt
 • Mu­se­um Thy, 12,5 mio. kr. Er­hver­vel­se af ejen­dom i Thi­sted til mu­­se­ums- og mu­se­ums­re­la­te­re­de ak­ti­vi­te­ter
 • Mu­se­um Østjyl­land, 10 mio. kr. Re­a­li­se­ring af ny kul­turin­sti­tu­tion BMA i Malt­fa­brik­ken i Ebelt­oft – bi­bli­o­tek, mu­se­um og ar­kiv
 • Kø­ben­havns Kom­mu­ne, 8 mio. kr. Flyt­ning og re­tab­le­ring af Dra­ge­spring­van­det på Rå­d­hus­plad­sen i Kø­ben­havn
 • Den Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Kunst­n­er­kol­le­gi­et, 7,5 mio. kr. Re­stau­re­ring og mo­der­ni­se­ring af Kunst­n­er­kol­le­gi­et
 • Mo­es­gaard Mu­se­um, 7,3 mio. kr. Re­a­li­se­ring af sær­ud­stil­lings­pro­gram­met 'Men­ne­skets sto­re for­tæl­lin­ger' i pe­ri­o­den 2019-2021
 • Te­a­ter Mungo Park, 6 mio. kr. Ud­vi­del­se af te­a­ter­hus for ny­ska­ben­de sce­ne­kunst samt fa­ca­de­renove­ring af ek­si­ste­ren­de byg­ning
 • Sta­tens Mu­se­um for Kunst, 6 mio. kr. Re­a­li­se­ring af ud­stil­lin­gen 'Dansk Gul­dal­der – Ver­den­skunst mel­lem to ka­ta­stro­fer'
 • Den Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Na­tu­ra­ma, 5,5 mio. kr. Etab­le­ring af ma­ga­si­ner og café
 • Dan­marks Ra­dio, 5,1 mio. kr. Chef­di­ri­gent for DR Sym­fo­ni­o­r­ke­stret – Fa­bio Lu­i­sis til­knyt­ning til or­ke­ste­ret i pe­ri­o­den 2020-23
 • Hol­bæk Kom­mu­ne, 5 mio. kr. Re­stau­re­ring og in­dret­ning af værk­steds­byg­nin­gen på Bror­fel­de Ob­ser­va­to­ri­um
 • Aal­borg Uni­ver­si­tet, 5 mio. kr. Pro­jekt Fu­tu­re Pa­tient II – til­pas­ning af hjer​tepor​ta​len​.dk til pa­tien­ter med atri­e­flim­ren
 • Vej­en Kunst­mu­se­um, 5 mio. kr. Køb af ejen­dom­men 'Det gam­le El­værk' i Vej­en til etab­le­ring af Kunst­mu­se­ets kre­a­ti­ve værk­sted
 • Byg­nings­fon­den Ke­del­hu­set, 5 mio. kr. In­dret­ning og in­ven­tar til Dan­se­hal­ler­ne i Ke­del­hu­set
 • Den Jy­ske Ope­ra, 4,5 mio. kr. Den Dan­ske Se­rie – op­fø­rel­se af tre glem­te ope­ra­er
 • Over­ga­den – In­sti­tut for Sam­tids­kunst, 3,2 mio. Ta­len­t­ud­vik­lings­for­løb for un­ge, dan­ske bil­led­kunst­ne­re i pe­ri­o­den 2019-2021
 • Hal­sted Klo­ster God­s­kon­tor, 3 mio. kr. Re­stau­re­ring af Dron­ning Sop­hies Hus på Hal­sted Klo­ster – fa­se 1
 • Val­lø Stift, 3 mio. kr. Re­stau­re­ring af sand­stens­udsmyk­nin­gen på Val­lø Slot
 • San­de­rum­gaard, 2,5 mio. kr. Etab­le­ring af ny pavil­lon i San­de­rum­gaards Ro­man­ti­ske Ha­ve
 • Byg­­nings- og ud­vik­lings­fon­den DTM 4.0, 2,2 mio. kr. Ud­vik­ling af Nyt Dan­marks Tek­ni­ske Mu­se­um – sam­me pro­jekt er støt­tet med 1,7 mio. kr. be­vil­get til Dan­marks Tek­ni­ske Mu­se­um
 • Ma­ri­ti­me and Po­lyte­ch­nic Uni­ver­si­ty Col­le­ge, 2 mio. kr. Renove­ring af sko­leski­bet Dan­mark.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Storstilet renovering af sønderjysk monumentpark

Hvis dron­ning Mar­gret­he til som­mer kig­ger be­un­dren­de på renove­rin­gen af am­fi­te­a­tret og sten­sæt­nin­ger­ne og glæ­der sig over den nye be­plant­ning i monu­ment­par­ken Ski­be­lund Krat…

Frederiksberg Kommune svigter sit fondstilsyn med Fjerde Maj Kollegiet

På grund af vedtægts­stri­dig fonds­le­del­se i fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et måt­te KU’s rek­tor Hen­rik We­ge­ner tid­li­ge­re i den­ne må­ned træk­ke sig fra en stil­ling…

Radio- og tv-nævnet pålægger fond at stoppe med at sende tv

  Ra­dio- og tv-næv­net læg­ger i sin af­gø­rel­se vægt på, at Ahwa­z­na Fon­den i ef­ter­å­ret 2018 har vist pro­gram­mer, der “groft over­træ­der” be­stem­mel­ser­ne om,…

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.