Coloplast-fond hæver uddelingsrammen efter stærkt årsresultat

Go­de re­sul­ta­ter i Co­l­o­p­last A/S gi­ver frem­gang for bå­de bund­linje og ud­de­lin­ger i Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond. Fon­den læg­ger yder­li­ge­re 50 mio. til årets ud­de­lings­ram­me. Det frem­går af fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te års­regn­skab.

The Danish Chair – Designmuseum Danmark (foto: Christian Hoyer)
De­sign­mu­se­um Dan­mark har mod­ta­get en be­vil­ling på 30 mio. kr. fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond. Be­vil­lin­gen er en af fon­dens stør­ste i 2019 (fo­to: Chri­sti­an Hoy­er).

Fle­re an­søg­nin­ger, stør­re regn­skabs­mæs­sigt over­skud og fle­re ud­de­lin­ger. Det er nog­le af de re­sul­ta­ter, som be­sty­rel­sen i Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond kun­ne skri­ve un­der på, da den kort før jul af­lag­de års­regn­skab for 2018/2019.

”Årets re­sul­tat, som er over det for­ven­te­de, an­ses for me­get til­freds­stil­len­de, og er po­si­tivt på­vir­ket af re­sul­ta­tet i den til­knyt­te­de virk­som­hed Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sen ApS, som pri­mært er på­vir­ket af af­ka­stet af sel­ska­bets ak­tier i Co­l­o­p­last A/S,” skri­ver be­sty­rel­sen i le­del­ses­be­ret­nin­gen.

Fon­den op­le­ve­de og­så sti­gen­de ef­ter­spørgsel ef­ter fon­dens ud­de­lin­ger og modt­og 2.050 an­søg­nin­ger, hvil­ket var en frem­gang på 40 pct. i for­hold til fo­re­gå­en­de regn­skabsår.

Den sti­gen­de ef­ter­spørgsel blev mod­sva­ret af et sti­gen­de ud­de­lings­be­løb og fle­re be­vil­lin­ger. Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sen Fond ud­del­te 245 mio. kr. for­delt på 689 be­vil­lin­ger, hvil­ket var hen­holds­vis 74 mio. kr. og 80 stk. me­re end året før. Der­med fast­hol­der fon­den en be­vil­lings­an­del på 32 pct. af de ind­kom­ne an­søg­nin­ger.

Flest penge til kunst og kultur

Stør­ste­delen af fon­dens ud­de­lin­ger fal­der in­den for ud­de­lings­om­rå­det kunst og kul­tur, hvor 327 be­vil­lings­mod­ta­ge­re fik til­sagn om støt­te for i alt 190,1 mio. kr. En stor del af do­na­tio­ner­ne på det kul­tu­rel­le om­rå­de gik til mu­se­a­le ak­ti­vi­te­ter, og der faldt og­så pen­ge in­den for klas­sisk mu­sik, ope­ra, te­a­ter, dans, byg­nings­be­va­ring samt film og lit­te­ra­tur.

I alt 27,1 mio. kr. for­delt på 310 be­vil­lin­ger ud­del­te be­sty­rel­sen in­den for forsk­ning og ud­dan­nel­se. Og an­dre 27 mio. kr. gik til vel­gø­ren­de ak­ti­vi­te­ter på det so­ci­a­le om­rå­de.

Og­så for det igang­væ­ren­de regn­skabsår for­ven­ter fon­den at få travlt med at be­hand­le an­søg­nin­ger og ud­de­le fonds­mid­ler.

”Årets for­ven­te­de re­sul­tat vil af­hæn­ge væ­sent­ligt af kur­s­ud­vik­lin­gen på Co­l­o­p­last-ak­tien, men fon­den for­ven­ter et re­sul­tat til ud­de­lings­for­mål på ni­veau med 2018/19,” skri­ver be­sty­rel­sen, som der­for har be­slut­tet at hæ­ve årets ud­de­lings­ram­me med 50 mio. kr. fra 250 til 300 mio. kr.

De 25 største bevillinger fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

 • De­sign­mu­se­um Dan­mark, 30 mio. kr. Fra Kun­stin­du­stri­mu­se­um til De­sign­mu­se­um – et trans­for­me­ret hus
 • Mæn­de­nes Hjem, 21,5 mio. kr. Renove­ring og mo­der­ni­se­ring af Mæn­de­nes Hjem i Kø­ben­havn
 • Rigs­ho­spi­ta­let – Bø­me­ri­get, 15,2 mio. kr. Etab­le­ring af to nye ope­ra­tions­stu­er in­den for uro­lo­gi og ga­strokirur­gi på Bør­ne­ri­get
 • Stevns Kom­mu­ne, 15 mio. kr. Etab­le­ring af Stevns Kl­int Be­søgs­cen­ter
 • Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, 15 mio. kr. – Til­lægs­be­vil­ling til etab­le­ring af nyt Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um – har i tid­li­ge­re regn­skabsår mod­ta­get 100 mio. kr. til sam­me pro­jekt
 • Mu­se­um Thy, 12,5 mio. kr. Er­hver­vel­se af ejen­dom i Thi­sted til mu­­se­ums- og mu­se­ums­re­la­te­re­de ak­ti­vi­te­ter
 • Mu­se­um Østjyl­land, 10 mio. kr. Re­a­li­se­ring af ny kul­turin­sti­tu­tion BMA i Malt­fa­brik­ken i Ebelt­oft – bi­bli­o­tek, mu­se­um og ar­kiv
 • Kø­ben­havns Kom­mu­ne, 8 mio. kr. Flyt­ning og re­tab­le­ring af Dra­ge­spring­van­det på Rå­d­hus­plad­sen i Kø­ben­havn
 • Den Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Kunst­n­er­kol­le­gi­et, 7,5 mio. kr. Re­stau­re­ring og mo­der­ni­se­ring af Kunst­n­er­kol­le­gi­et
 • Mo­es­gaard Mu­se­um, 7,3 mio. kr. Re­a­li­se­ring af sær­ud­stil­lings­pro­gram­met 'Men­ne­skets sto­re for­tæl­lin­ger' i pe­ri­o­den 2019-2021
 • Te­a­ter Mungo Park, 6 mio. kr. Ud­vi­del­se af te­a­ter­hus for ny­ska­ben­de sce­ne­kunst samt fa­ca­de­renove­ring af ek­si­ste­ren­de byg­ning
 • Sta­tens Mu­se­um for Kunst, 6 mio. kr. Re­a­li­se­ring af ud­stil­lin­gen 'Dansk Gul­dal­der – Ver­den­skunst mel­lem to ka­ta­stro­fer'
 • Den Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Na­tu­ra­ma, 5,5 mio. kr. Etab­le­ring af ma­ga­si­ner og café
 • Dan­marks Ra­dio, 5,1 mio. kr. Chef­di­ri­gent for DR Sym­fo­ni­o­r­ke­stret – Fa­bio Lu­i­sis til­knyt­ning til or­ke­ste­ret i pe­ri­o­den 2020-23
 • Hol­bæk Kom­mu­ne, 5 mio. kr. Re­stau­re­ring og in­dret­ning af værk­steds­byg­nin­gen på Bror­fel­de Ob­ser­va­to­ri­um
 • Aal­borg Uni­ver­si­tet, 5 mio. kr. Pro­jekt Fu­tu­re Pa­tient II – til­pas­ning af hjer​tepor​ta​len​.dk til pa­tien­ter med atri­e­flim­ren
 • Vej­en Kunst­mu­se­um, 5 mio. kr. Køb af ejen­dom­men 'Det gam­le El­værk' i Vej­en til etab­le­ring af Kunst­mu­se­ets kre­a­ti­ve værk­sted
 • Byg­nings­fon­den Ke­del­hu­set, 5 mio. kr. In­dret­ning og in­ven­tar til Dan­se­hal­ler­ne i Ke­del­hu­set
 • Den Jy­ske Ope­ra, 4,5 mio. kr. Den Dan­ske Se­rie – op­fø­rel­se af tre glem­te ope­ra­er
 • Over­ga­den – In­sti­tut for Sam­tids­kunst, 3,2 mio. Ta­len­t­ud­vik­lings­for­løb for un­ge, dan­ske bil­led­kunst­ne­re i pe­ri­o­den 2019-2021
 • Hal­sted Klo­ster God­s­kon­tor, 3 mio. kr. Re­stau­re­ring af Dron­ning Sop­hies Hus på Hal­sted Klo­ster – fa­se 1
 • Val­lø Stift, 3 mio. kr. Re­stau­re­ring af sand­stens­udsmyk­nin­gen på Val­lø Slot
 • San­de­rum­gaard, 2,5 mio. kr. Etab­le­ring af ny pavil­lon i San­de­rum­gaards Ro­man­ti­ske Ha­ve
 • Byg­­nings- og ud­vik­lings­fon­den DTM 4.0, 2,2 mio. kr. Ud­vik­ling af Nyt Dan­marks Tek­ni­ske Mu­se­um – sam­me pro­jekt er støt­tet med 1,7 mio. kr. be­vil­get til Dan­marks Tek­ni­ske Mu­se­um
 • Ma­ri­ti­me and Po­lyte­ch­nic Uni­ver­si­ty Col­le­ge, 2 mio. kr. Renove­ring af sko­leski­bet Dan­mark.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…