Maskine til brug i kræftbehandling og udstilling af royalt festtøj får fondsmidler

A.P. Møller Fonden finansierer en cyklotron, der skal bruges i kræftbehandlingen på Herlev og Gentofte Hospital, Oak Foundation Danmark giver en treårig bevilling til Fonden for Socialt Ansvar, mens otte små fonde støtter særudstilling på Christiansborg Slot af kjoler, festtøj og uniformer.

Ot­te fon­de har støt­tet en ny ud­stil­ling af kjo­ler, fest­tøj og uni­for­mer i de kon­ge­li­ge re­præ­sen­ta­tions­lo­ka­ler på Chri­sti­ans­borg Slot. Drag­ter­ne har væ­ret bå­ret af de kon­ge­li­ge og de­res gæ­ster til blandt an­det fol­ke­tings­bal og nytårs­ku­re. (Fo­to: Ste­en Brogaard)

Det er in­gen over­dri­vel­se at si­ge, at vi den­ne gang bå­de te­ma­tisk og geo­gra­fisk kom­mer vidt om­kring i det ugent­li­ge over­blik over ud­valg­te fondsuddelinger.

Vi star­ter på Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal, hvor A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal, i dag­lig ta­le A.P. Møl­ler Fon­den, står bag en do­na­tion på 36 mil­li­o­ner kro­ner til ind­køb af en ny ma­ski­ne, der sik­rer kræft­pa­tien­ter fort­sat di­ag­no­stik og be­hand­ling i topklasse.

Ma­ski­nen er en så­kaldt cyklo­tron, der la­ver de spor­ings­stof­fer, som bru­ges ved de fle­re end 10.000 år­li­ge PET-skan­nin­ger på hospitalet.

”Jeg er glad for den flot­te do­na­tion, som vil hjæl­pe rig­tigt man­ge men­ne­sker, der har kræft, men og­så uaf­kla­ret syg­dom. Cyklo­tro­nen kan hjæl­pe vo­res dyg­ti­ge læ­ger med at fin­de ud af, præ­cis hvor syg­dom­men an­gri­ber, så vi kan til­by­de bå­de hur­ti­ge­re og me­re næn­som be­hand­ling,” si­ger re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Ho­ved­sta­den Lars Gaard­høj (S) i en pressemeddelelse.

Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal fik sin før­ste cyklo­tron i 2007, og­så ef­ter en do­na­tion fra A.P. Møl­ler Fon­den. Nu 15 år ef­ter er ka­pa­ci­te­ten på den gam­le cyklo­tron ud­nyt­tet fuldt ud.

Sciencepark i Aarhus er fuldt finansieret

Vi fort­sæt­ter til Aar­hus, hvor der nu er fuld fi­nan­si­e­ring til re­stau­re­rin­gen af Ole Rø­mer-ob­ser­va­to­ri­et og ud­vik­lin­gen af en så­kaldt ’sci­en­ce­park’.

Pro­jek­tet har tid­li­ge­re få­et sam­men­lagt 8,5 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, og se­ne­st er der og­så kom­met pen­ge til pro­jek­tet fra Sal­ling Fon­de­ne og Nor­dea-fon­den, beg­ge med to mil­li­o­ner kro­ner, og Aar­hus Kom­mu­ne, som bi­dra­ger med én mil­li­on kroner.

Det 110 år gam­le Ole Rø­mer-ob­ser­va­to­ri­um, som hø­rer un­der Sci­en­ce Mu­se­er­ne på Aar­hus Uni­ver­si­tet, står for­an en stør­re re­stau­re­ring ude og in­de, hvor byg­nin­gen skal brin­ges til­ba­ge til et me­re op­rin­de­ligt ud­tryk. Sam­ti­dig skal det na­turs­køn­ne om­rå­de om­kring ob­ser­va­to­ri­et ud­vik­les til en sci­en­ce­park, så gæ­ster og sko­le­klas­ser kan op­le­ve na­tur­vi­den­skab bå­de i dag­ti­mer­ne og i mør­ket un­der stjernehimlen.

Nu kan Sci­en­ce Mu­se­er­ne og Aar­hus Uni­ver­si­tet op­byg­ge en for­mid­lings­plat­form med man­ge spæn­den­de til­bud til al­le be­sø­gen­de, her­un­der fle­re sær­ligt ret­tet mod sko­le- og gymnasieelever

Bent Loren­zen – Di­rek­tør, Sci­en­ce Museerne

Bent Loren­zen, der er di­rek­tør for Sci­en­ce Mu­se­er­ne, glæ­der sig over den sto­re op­bak­ning til projektet.

”Det er fan­ta­stisk, at så man­ge fon­de og an­dre bi­drag­y­de­re har budt ind på det­te pro­jekt, som nu er fuldt fi­nan­si­e­ret. Sci­en­ce Mu­se­er­ne vil ger­ne til­by­de man­ge aspek­ter af og vi­se mang­fol­dig­he­den i na­tur­vi­den­ska­ben og kul­tu­rar­ven. Nu kan Sci­en­ce Mu­se­er­ne og Aar­hus Uni­ver­si­tet op­byg­ge en for­mid­lings­plat­form med man­ge spæn­den­de til­bud til al­le be­sø­gen­de, her­un­der fle­re sær­ligt ret­tet mod sko­le- og gym­na­sie­e­le­ver,” si­ger Bent Lorenzen.

Ole Rø­mer-ob­ser­va­to­ri­et og sci­en­ce­par­ken for­ven­tes at åb­ne i som­me­ren 2023.

Udstilling af royale dragter på Christiansborg Slot

Fra Aar­hus går tu­ren til­ba­ge til ho­ved­sta­den, hvor ot­te små fon­de har støt­tet en ny sær­ud­stil­ling kal­det ’På de bo­ne­de gul­ve – op­lev de kon­ge­li­ge fe­ster og ce­re­mo­ni­er’ i Rid­der­sa­len på Chri­sti­ans­borg Slot.

Det er Ar­ne V. Sch­les­chs Fond, Be­st­les Fond, Gang­sted­fon­den, Hof­f­man og Hus­mans Fond, In­ge og Asker Lar­sens Fond, Lek­tor Pe­er Ran­der Amund­sens Le­gat, MFK’s Al­me­ne Fond og Gur­li og Paul Mad­sens Fond, som har fi­nan­si­e­ret det, der i en pres­se­med­del­el­se fra Chri­sti­ans­borg Slot be­teg­nes som en fest­lig ka­val­ka­de af me­re end 50 dragter.

Der er ta­le om kjo­ler, fest­tøj og uni­for­mer, der har væ­ret bå­ret af de kon­ge­li­ge og de­res gæ­ster til alt fra fol­ke­tings­bal til nytårs­ku­re og det ak­tu­el­le re­gentju­bilæum, der og­så bli­ver holdt på slottet.

”Med den­ne ud­stil­ling vil vi in­vi­te­re pu­bli­kum med ind på den of­fi­ci­el­le sce­ne, som slot­tet er, når det dan­ner ram­me om de sto­re kon­ge­li­ge fe­ster og ce­re­mo­ni­er – en strå­len­de og for­tryl­let sceno­gra­fi, som gæ­ster­ne i de­res fest­li­ge drag­ter selv ind­går som en vig­tig del af,” si­ger Mirja Thaulow, der er ud­stil­lings­ansvar­lig på Chri­sti­ans­borg Slot, i pressemeddelelsen.

Drag­ter­ne kan op­le­ves fra 6. ok­to­ber til 18. december.

Fondsstøtte til gavn for små sociale organisationer

Med en be­vil­ling fra Oak Fo­un­da­tion Den­mark på seks mil­li­o­ner kro­ner kan Fon­den for So­ci­alt An­svar i de næ­ste tre år fort­sæt­te med at styr­ke si­ne ak­ti­vi­te­ter som so­ci­al in­fra­struk­tur­byg­ger til gavn for især små og mel­lem­sto­re fri­vil­li­ge so­ci­a­le organisationer.

Fon­den for So­ci­alt An­svar har, med støt­te fra blandt an­dre Oak Fo­un­da­tion Den­mark, de se­ne­ste år ar­bej­det for at etab­le­re en plat­form for delt ad­mi­ni­stra­tion, fag­ligt fæl­les­skab, kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling og vi­den­de­ling for små og mel­lem­sto­re fri­vil­li­ge so­ci­a­le organisationer.

Den nye be­vil­ling gør, at der kan igang­sæt­tes ak­ti­vi­te­ter, som skal øge op­mærk­som­he­den på de so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner­nes ud­for­drin­ger samt de kon­se­kven­ser, ud­for­drin­ger­ne har for ar­bej­det med at hjæl­pe sam­fun­dets sår­ba­re og udsatte.

Iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt An­svar Thit Aa­ris-Hø­eg op­le­ver de små og mel­lem­sto­re fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner en skarp kon­trast mel­lem på den ene si­de vok­sen­de krav om pro­fes­sio­na­li­se­ring og lang­sig­tet må­l­bar ef­fekt og på den an­den si­de usik­re og kort­sig­te­de finansieringsmuligheder.

”På det bagtæp­pe op­le­ver vi et vok­sen­de be­hov for en ak­tør, som kan bå­de støt­te og sam­le sek­to­ren og ik­ke mindst de små og mel­lem­sto­re spe­ci­a­li­se­re­de or­ga­ni­sa­tio­ner, så de slip­per for den vok­sen­de ad­mi­ni­stra­ti­ve byr­de og kan bru­ge de­res kræf­ter på at hjæl­pe de sår­ba­re og ud­sat­te bedst mu­ligt," si­ger Thit Aa­ris-Hø­eg i en pres­se­med­del­el­se fra Fon­den for So­ci­alt Ansvar.

Fon­den for So­ci­alt An­svar dri­ver og ud­vik­ler fri­vil­li­ge so­ci­a­le ind­sat­ser, der by­der ind med løs­nin­ger på nog­le af sam­fun­dets al­vor­li­ge ud­for­drin­ger, her­i­blandt Nat­te­rav­ne­ne, Un­ge Rav­ne, By­dels­mødre og Ba­ba. Der­u­d­over dri­ver fon­den og­så en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver in­den for fo­ku­s­om­rå­det ’so­ci­al Infrastruktur’.

Kaffekoncern vinder Industriens Fonds AI-pris

2022-ud­ga­ven af In­du­stri­ens Fonds AI-pris, der har til for­mål at frem­me bru­gen af kun­stig in­tel­li­gens i dan­ske pro­duk­tions- og ser­vi­ce­virk­som­he­der, går i år til kaf­fe­pro­du­cen­ten BKI.

Pri­sen er på 200.000 kro­ner, og pen­ge­ne vil BKI bru­ge på at gø­re kaf­fen me­re bæ­re­dyg­tig, skri­ver Tek­no­lo­gisk In­sti­tut i en pressemeddelelse.

”Vi er ut­ro­ligt stol­te og yd­my­ge over at ha­ve vun­det pri­sen. Vi vid­ste godt, at vi hav­de et rig­tig godt pro­jekt, for­di ar­bej­de med kun­stig in­tel­li­gens er ble­vet en in­te­gre­ret del af vo­res hver­dag. Men vi er pa­ve­stol­te over, at vi en­der med at vin­de pri­sen,” si­ger Cas­per Ras­mus­sen, der er ind­købs­chef i BKI Kaffe.

BKI er et stærkt ek­sem­pel på, hvor­dan in­ve­ste­rin­gen i bru­gen af kun­stig in­tel­li­gens kom­mer til­ba­ge i form af ef­fek­ti­vi­se­ring og styr­ket konkurrenceevne

Tho­mas Hof­man-Bang – Di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

Tho­mas Hof­man-Bang, der er di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, po­in­te­r­er, at BKI Kaf­fe ved hjælp af kun­stig in­tel­li­gens har op­nå­et be­spa­rel­ser og en me­re flek­si­bel pro­duk­tion og indkøbsproces.

”BKI er et stærkt ek­sem­pel på, hvor­dan in­ve­ste­rin­gen i bru­gen af kun­stig in­tel­li­gens kom­mer til­ba­ge i form af ef­fek­ti­vi­se­ring og styr­ket kon­kur­ren­ce­ev­ne. AI-pri­sen er et ryg­stød til at styr­ke den ud­vik­ling,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Pri­sen blev over­rakt ved Da­nish AI Award som en del af In­nova­tions­festi­va­len i Vejle.

Ishøj får et nyt stenrev i Køge Bugt

Vi fort­sæt­ter til Kø­ge Bugt, hvor et nyt, men­ne­ske­skabt sten­rev ud for Is­høj Tan­ge snart kan kom­me bå­de nys­ger­ri­ge bor­ge­re og ha­vets fisk og plan­ter til gode.

Sten­re­vet, som skal for­bed­re bund­for­hol­de­ne i Kø­ge Bugt, er en del af pro­jek­tet Kø­ge Bugt Ma­ri­ne Park, som har få­et be­vil­get cir­ka 10 mil­li­o­ner kro­ner fra Ve­lux Fonden.

”Re­ve­ne vil væ­re vidt for­skel­li­ge fra hin­an­den og ha­ve for­skel­li­ge for­mål. I Is­høj vil vi etab­le­re et så­kaldt for­mid­lings­rev i van­det ud for Is­høj Tan­ge,” si­ger Ni­ko­laj Lund­bak Mat­hie­sen, na­tur­vej­le­der i Is­høj Na­tur­cen­ter, i en pres­se­med­del­el­se fra Is­høj Kommune.

Det kun­sti­ge rev i Is­høj, kal­det ’Fyr­sten’, vil be­stå af sto­re kam­pe­sten og for­ven­tes at stå klar i 2023. Etab­le­rin­gen vil fo­re­gå i sam­ar­bej­de med Is­høj Na­tur­cen­ter, hvor kom­mu­nens na­tur­vej­le­de­re vil få mu­lig­hed for at bru­ge re­vet til un­der­vis­ning af børn, un­ge og in­ter­es­se­re­de borgere.

Hjælp på vej til forældre, der er vokset op med alkoholmisbrug

Over en halv mil­li­on dan­ske­re over 18 år er iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sen vok­set op i en fa­mi­lie med alkoholproblemer.

Tak­ket væ­re en be­vil­ling på 5,1 mil­li­o­ner kro­ner fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond bli­ver der i de kom­men­de tre år sat gang i en spe­ci­a­li­se­ret ind­sats, der skal styr­ke 100 un­ge for­æl­dre­pars in­di­vi­du­el­le og re­la­tio­nel­le kom­pe­ten­cer. Ind­sat­sen har fo­kus på for­æl­dre­par, hvor den ene el­ler beg­ge er vok­set op i fa­mi­li­er med al­ko­hol- el­ler stofmisbrug.

Pro­jek­tet er ble­vet til i et tæt sam­ar­bej­de mel­lem de to non­pro­fi­tor­ga­ni­sa­tio­ner Cen­ter for Fa­mi­lie­ud­vik­ling og Tu­ba Dan­mark, skri­ver sidst­nævn­te i en pressemeddelelse.

Det er livs­æn­dren­de at bli­ve for­æl­dre for al­le, men at bli­ve for­æl­dre og sam­ti­dig væ­re hund­eræd for at gen­ta­ge si­ne for­æl­dres ad­færd gør ik­ke no­get godt for nogen

Jann Sjur­sen – Kon­sti­tu­e­ret lands­le­der, Tu­ba Danmark

Cen­ter for Fa­mi­lie­ud­vik­ling ud­dan­ner til dag­ligt fag­per­so­ner og hjæl­per pri­va­te til at hånd­te­re fa­mi­lieud­for­drin­ger, alt imens Tu­ba Dan­mark yder gra­tis te­ra­pi til un­ge, der er børn af for­æl­dre ramt af misbrugsproblemer.

”Man­ge af de un­ge, der er vok­set op med for­æl­dre ramt af al­ko­hol­pro­ble­mer el­ler stof­mis­brug, har brug for støt­te for at kun­ne fø­le sig tryg­ge i rol­len som for­æl­dre. Vi hå­ber, at vi med pro­jek­tet kan bi­dra­ge til at få brudt med ne­ga­ti­ve ad­færds­møn­stre og hjæl­pe de un­ge for­æl­dre med at øge de­res tro på eg­ne ev­ner som for­æl­dre. Det er livs­æn­dren­de at bli­ve for­æl­dre for al­le, men at bli­ve for­æl­dre og sam­ti­dig væ­re hund­eræd for at gen­ta­ge si­ne for­æl­dres ad­færd gør ik­ke no­get godt for no­gen,” si­ger kon­sti­tu­e­ret lands­le­der i Tu­ba Dan­mark, Jann Sjursen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer