Civilstyrelsen går ind i sag om Helsefondens manglende støtte til plejehjem

Civilstyrelsen indhenter nu regnskaber fra Helsefonden efter afsløringen af, at fonden i en årrække har negligeret uddelingsformålet om at give støtte til etablering af plejehjem eller boliger til ældre eller handicappede. Formanden for Folketingets social- og ældreudvalg mener, Helsefonden fejlanalyserer situationen og mangler fingeren på pulsen med vurderingen af, at der ikke er behov for flere plejeboliger.

Hver­ken Kir­sten Nor­mann An­der­sen fra SF, Æl­dre Sa­gen el­ler Alzhei­mer­for­e­nin­gen kan gen­ken­de Hel­se­fon­dens op­fat­tel­se af, at der ik­ke er be­hov for nye el­ler mo­der­ni­se­re­de ple­je­bo­li­ger. "Der er sær­ligt me­get brug for ple­je­hjem­s­plad­ser, som er vel­eg­ne­de til bor­ge­re med de­mens," si­ger Kir­sten Nor­mann Andersen.

Ci­vilsty­rel­sen, som er en del af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, går nu ind i sa­gen om Hel­se­fon­dens mang­len­de ud­de­lin­ger af støt­te­kro­ner til et af fon­dens tre al­men­nyt­ti­ge ud­de­lings­for­mål, som er etab­le­ring, mo­der­ni­se­ring, nyin­dret­ning og ud­vi­del­se af ple­je­hjem for æl­dre el­ler handicappede.

Det sker på bag­grund af Fun­dats´ af­slø­ring af, at fon­den, der er num­mer 39 på li­sten over lan­dets mest ud­de­len­de fon­de, i en lang år­ræk­ke har neg­li­ge­ret det vedtægts­be­stem­te uddelingsformål.

I en mail til Fun­dats skri­ver kon­tor­chef i Ci­vilsty­rel­sen Bir­t­he V. Jespersen:

”Ci­vilsty­rel­sen vil på bag­grund af je­res ar­ti­kel ind­hen­te regn­ska­ber fra fon­den, hvor­ef­ter vi vur­de­rer, om det gi­ver an­led­ning til yderligere.”

Sam­ti­dig med, at Hel­se­fon­dens age­ren nu bli­ver kig­get ef­ter i søm­me­ne af Ci­vilsty­rel­sen, mø­der fon­dens be­grun­del­se for den sy­ste­ma­ti­ske neg­li­ge­ring af støt­te til etab­le­ring af ple­je­hjem og æl­dre­bo­li­ger hård kri­tik på Christiansborg.

I Fun­dats i sid­ste uge for­kla­re­de fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, for­hen­væ­ren­de Fol­ke­tings­med­lem for Ven­stre An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen, at be­sty­rel­sen ”he­le ti­den har ar­bej­det me­get ud fra hvil­ke an­søg­nin­ger, der lå, og hvor­dan be­ho­vet så ud derfra.”

”Og når vi kig­ge­de os om­kring, kun­ne vi se, at der var man­ge, der byg­ge­de in­den­for ple­je­hjem, og der­for var det ik­ke der, vi så, at der var et be­hov,” lød det fra An­ne-Met­te Wint­her Christiansen.

Vi­de­re for­kla­re­de for­man­den, at mens der nu iføl­ge Hel­se­fon­den er man­ge ak­tø­rer, der ar­bej­der med at byg­ge og renove­re ple­je­hjem, var si­tu­a­tio­nen en an­den, da fon­den blev stif­tet for 49 år siden.

Fon­den har ik­ke fin­ge­ren på pul­sen i for­hold til, hvor­dan ud­vik­lin­gen ser ud, for vi har slet ik­ke ple­je­hjem­s­plad­ser nok set i for­hold til den mæng­de af æl­dre, der får brug for en bolig.

Kir­sten Nor­mann An­der­sen – Sund­heds- og æl­dre­ord­fø­rer, So­ci­a­li­stisk Folkeparti

Men Kir­sten Nor­mann An­der­sen, der er for­mand for Fol­ke­tin­gets so­ci­al- og æl­dre­ud­valg samt sund­heds- og æl­dre­ord­fø­rer for SF, kan ik­ke gen­ken­de bil­le­det af, at der ik­ke er be­hov for fle­re ple­je­bo­li­ger el­ler en mo­der­ni­se­ring af de eksisterende.

”Den ana­ly­se er for­kert. Fon­den har ik­ke fin­ge­ren på pul­sen i for­hold til, hvor­dan ud­vik­lin­gen ser ud, for vi har slet ik­ke ple­je­hjem­s­plad­ser nok set i for­hold til den mæng­de af æl­dre, der får brug for en bo­lig. Sam­ti­dig er der et stort be­hov for at tæn­ke an­der­le­des, end man gør nu,” si­ger Kir­sten Nor­mann Andersen.

”Ana­ly­sen bli­ver over­ladt til til­fæl­dig­he­der­ne, hvis man ba­re si­ger, at der al­tid er no­gen, der ger­ne vil byg­ge et ple­je­hjem. Det sy­nes jeg ik­ke, man skal over­la­de til mar­ke­det. Der vil­le det gi­ve god me­ning at la­ve en re­a­li­stisk ana­ly­se af, om vi le­ver op til det be­hov, som vi kan se, der er ud i frem­ti­den – og dén ana­ly­se bur­de Hel­se­fon­den ha­ve fo­re­ta­get, in­den man så skråsik­kert ud­ta­ler, at det er der an­dre, der ta­ger sig af, og der­for be­hø­ver fon­den ik­ke at pri­o­ri­te­re det,” si­ger SF´s sund­heds- og ældreordfører.

Vil mangle 10-40.000 plejeboliger i 2030

Og­så i to af lan­dets stør­ste or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der med æl­dre men­ne­skers triv­sel og le­ve­vil­kår, mø­des Hel­se­fon­dens ana­ly­se med undren.

”Vi kan ik­ke gen­ken­de vur­de­rin­gen af, at der ik­ke skul­le væ­re be­hov for fle­re ple­je­bo­li­ger el­ler mo­der­ni­se­ring af de ek­si­ste­ren­de. Frem­skriv­nin­ger fra KL, DI og Æl­dre Sa­gen vi­ser et be­hov på mel­lem 10.000 og 40.000 nye ple­je­bo­li­ger al­le­re­de i 2030. I det lys er der brug for al­le go­de kræf­ter til at imø­de­kom­me ef­ter­spørgs­len,” lød det i Fun­dats i sid­ste uge fra se­ni­o­r­kon­su­lent i Æl­dre Sa­gen Mi­cha­el Bo Christensen.

De­mens­fag­lig rå­d­giv­nings­chef i Alzhei­mer­for­e­nin­gen El­se Han­sen er­klæ­rer sig sam­stem­men­de ue­nig i, at der ik­ke er be­hov for ek­sem­pel­vis nyin­dret­ning el­ler mo­der­ni­se­ring af plejehjem.

”Det er ik­ke den op­le­vel­se, vi har, når vi lyt­ter til de pro­blem­stil­lin­ger, som folk for­tæl­ler os på De­mens­li­ni­en. Vi hø­rer om for­hol­de­ne på ple­je­hjem­me­ne. Det er be­stemt ik­ke en dans på ro­ser, og der er ik­ke ret man­ge pen­ge til no­get som helst. Selv når der er ta­le om nyt byg­ge­ri, så op­le­ver vi of­te, at det ik­ke er ind­ret­tet til men­ne­sker med de­mens,” sag­de El­se Han­sen i Fun­dats´ ar­ti­kel i sid­ste uge.

Man har ef­ter­ladt nog­le kog­ni­tivt svæk­ke­de bor­ge­re i en si­tu­a­tion, hvor man ik­ke har et re­le­vant bo­lig­til­bud til dem.

Kir­sten Nor­mann An­der­sen – Sund­heds- og æl­dre­ord­fø­rer, So­ci­a­li­stisk Folkeparti

Kir­sten Nor­mann An­der­sen op­le­ver på linje med Alzhei­mer­for­e­nin­gen, at der især er plads til for­bed­ring, når det gæl­der om at kun­ne til­by­de de­men­te bor­ge­re go­de boligtilbud.

”Vi har i Dan­mark fo­ku­se­ret rig­tig me­get på at byg­ge og renove­re ple­je­hjem pri­mært må­l­ret­tet bor­ge­re, der er fy­sisk svæk­ke­de. Og det be­ty­der, at man har ef­ter­ladt nog­le kog­ni­tivt svæk­ke­de bor­ge­re i en si­tu­a­tion, hvor man ik­ke har et re­le­vant bo­lig­til­bud til dem. Så der er sær­ligt me­get brug for ple­je­hjem­s­plad­ser, som er vel­eg­ne­de til bor­ge­re med de­mens. Og når man kig­ger på, hvem det i dag er, der bli­ver vi­si­te­ret til ple­je­bo­li­ger, er det i helt over­ve­jen­de grad net­op bor­ge­re med de­mens,” po­in­te­r­er Kir­sten Nor­mann Andersen.

Helsefonden bør tage teten

SF´eren ret­ter der­for en ap­pel til Hel­se­fon­den om at genover­ve­je fon­dens ana­ly­se af tin­ge­nes tilstand.

”Det her er en for let kon­klu­sion set med mi­ne øj­ne. Og det er ik­ke for­di, at de øv­ri­ge ting, fon­den har haft fo­kus på, ik­ke er rig­ti­ge pro­ble­mer – det vil jeg ger­ne un­der­stre­ge. Men ana­ly­sen i for­hold til æl­dre­om­rå­det er for­kert og det kun­ne væ­re for­fri­sken­de, hvis en fond som Hel­se­fon­den tog te­ten og sag­de: ’Skal vi ik­ke og­så kig­ge på, hvad det er for en ty­pe af bo­li­ger, vi har brug for i frem­ti­den – og har vi pri­o­ri­te­ret rig­tigt i de se­ne­ste 50 år?’,” ly­der det fra Kir­sten Nor­mann Andersen.

An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen op­ly­ser til Fun­dats, at hun ik­ke øn­sker at kom­men­te­re sa­gen yder­li­ge­re, så læn­ge Ci­vilsty­rel­sens un­der­sø­gel­se er i gang.

Hel­ler ik­ke be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne Sø­ren Bro­strøm, di­rek­tør i Sund­heds­sty­rel­sen, Finn Ru­daizky, som sid­der i Bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen i Kø­ben­havn valgt for Dansk Fol­ke­par­ti, og kon­tor­chef i So­ci­alsty­rel­sen Hen­ri­et­te Ze­e­berg har øn­sket at med­vir­ke i den­ne ar­ti­kel. Al­le tre hen­vi­ser til Hel­se­fon­dens for­mand og direktør.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer