Direktør for LOKK skifter til Claus Meyer-fond

Kamilla Bjørn Drøidal har opsagt sin stilling i LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre for at blive ny direktør i Melting Pot Fonden.

Ka­mil­la Bjørn Drøi­dal bli­ver ny di­rek­tør i Mel­ting Pot Fon­den (fo­to: Sti­ne Heilmann).

Di­rek­tør for LOKK - Landsor­ga­ni­sa­tion af Kvin­de­kri­se­cen­tre, Ka­mil­la Bjørn Drøi­dal, har valgt at op­si­ge sin stil­ling for at til­træ­de som di­rek­tør i Mel­ting Pot Fon­den den 15. marts.

Det op­ly­ser LOKK i en pressemeddelelse.

Mel­ting Pot Fon­den er stif­tet af den ga­stro­no­mi­ske iværk­sæt­ter Claus Mey­er, som er i gang med at ud­vik­le fon­dens stra­te­gi og op­ska­le­re de al­men­nyt­ti­ge indsatser.

I novem­ber må­ned op­sag­de Olav He­s­sel­da­hl sit sam­ar­bej­de med Claus Mey­er ef­ter kun cir­ka ti må­ne­der på po­sten som direktør.

LOKK har un­der Ka­mil­la Bjørn Drøi­dals le­del­se ind­gå­et en ræk­ke væ­sent­li­ge part­ner­ska­ber med to­ne­an­gi­ven­de fon­de i Dan­mark samt med pri­va­te aktører.

Det har be­ty­det, at LOKK sam­men med lan­dets kri­se­cen­tre har kun­net ska­be bed­re for­hold for de volds­ud­sat­te kvin­der og børn, som hvert år sø­ger til­flugt på kri­se­cen­tre­ne, op­ly­ser landsor­ga­ni­sa­tio­nen i pressemeddelelsen.

”LOKK har med Ka­mil­la Bjørn Drøi­dal gen­nem­gå­et en stor ud­vik­ling og står nu som en stærk or­ga­ni­sa­tion. En or­ga­ni­sa­tion som kan ta­le kvin­de­kri­se­cen­tre­nes sag, frem­læg­ge fak­ta og tal og ik­ke mindst væ­re et ta­le­rør ind til po­li­ti­ke­re på Chri­sti­ans­borg og i kom­mu­ner­ne. Alt for man­ge kvin­der og børn ud­sæt­tes for vold hver dag i Dan­mark, og de har i dén grad brug for en stærk or­ga­ni­sa­tion, som kan hjæl­pe dem vi­de­re til en tryg frem­tid uden vold,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i LOKK Ka­rin Gaardsted

Be­sty­rel­sen iværk­sæt­ter nu en re­k­rut­te­rings­pro­ces for at fin­de en ny di­rek­tør, som kan vi­dere­fø­re den ud­vik­lin­gen Landsor­ga­ni­sa­tion for Kvindekrisecentre.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer