Direktør stopper efter kun et halvt år i Claus Meyers fond

Olav Hesseldahl, der i april i år satte sig i direktørstolen i Melting Pot Foundation, har besluttet sig for at stoppe i fonden efter et ”lærerigt” halvt år.

Olav He­s­sel­da­hl stop­per ef­ter et halvt år sit sam­ar­bej­de med be­sty­rel­ses­for­mand Claus Mey­er i Mel­ting Pot Foundation.

Kar­ri­e­ren som di­rek­tør i fon­den Mel­ting Pot Fo­un­da­tion blev kort for Olav Hesseldahl.

Un­der over­skrif­ten ”Jeg fin­der van­dresko­e­ne frem igen” skri­ver den 36-åri­ge tid­li­ge­re stif­ter af ngo´en Ung­doms­bu­reau­et så­le­des i et op­slag på Lin­ke­din, at han har be­slut­tet sig for at stop­pe som di­rek­tør i Mel­ting Pot Fo­un­da­tion – en stil­ling, han til­t­rå­d­te i april i år.

”Det har væ­ret et læ­re­rigt ½ år med stormstyr­ke på ud­vik­ling og kon­so­li­de­ring, men jeg har fulgt hjer­tet. Jeg står til­ba­ge med spæn­den­de op­le­vel­ser og stør­re for­stå­el­se for le­del­se. Jeg af­slut­ter nog­le ting i Mel­ting Pot de næ­ste må­ne­der, men er klar for nye even­tyr fra 1. ja­nu­ar,” skri­ver Olav He­s­sel­da­hl på Linkedin.

Det har væ­ret et læ­re­rigt ½ år med stormstyr­ke på ud­vik­ling og kon­so­li­de­ring, men jeg har fulgt hjertet

Olav He­s­sel­da­hl – Af­gå­en­de di­rek­tør, Mel­ting Pot Foundation

Hvad der skal ske ef­ter den kor­te pe­ri­o­de i fon­den, der blev stif­tet af den kend­te kok og iværk­sæt­ter Claus Mey­er for 10 år si­den, ved Olav He­s­sel­da­hl ikke.

”Jeg er le­der, og jeg mo­ti­ve­res af at ska­be ram­mer og kul­tur, hvor ta­lent blom­strer til smuk­ke solsik­ker og Dan­mark bli­ver et bed­re sted. Så må­ske jeg skal væ­re le­der (igen)? Må­ske jeg skal væ­re selv­stæn­dig kon­su­lent? Mi­ne sko skal gi­ve mig sva­ret, så hvem skal jeg gå en tur med?” spør­ger han i Linkedin-opslaget.

Egne ideer og holdninger

I et in­ter­view med Fun­dats pri­mo maj i år for­tal­te den på det tids­punkt ny­til­t­rå­d­te fonds­di­rek­tør, at der øverst på hans to-do-li­ste stod ud­ar­bej­del­sen af en stra­te­gi for Mel­ting Pot Foundation.

”Jeg er en me­get vær­disty­ret di­rek­tør. Jeg sæt­ter mig ik­ke ba­re som en slags de­par­te­ments­chef for en­den af bor­det og ek­se­kve­rer Claus´ ide­er – jeg har og­så mi­ne eg­ne ide­er og hold­nin­ger, som jeg sy­nes er vig­ti­ge. Men jeg er sam­ti­dig med på, at jeg ik­ke kom­mer soven­de frem til tru­get. Jeg får ik­ke lov til ba­re at kø­re af sted, og jeg glæ­der mig til at kom­me i en slags en­tre­pre­nør­skabs­mester­læ­re hos Claus,” sag­de Olav He­s­sel­da­hl til Fundats.

Claus Mey­er, der si­den fon­dens start har væ­ret for­mand for be­sty­rel­sen, lag­de i ar­tik­len i maj ik­ke skjul på si­ne sto­re for­vent­nin­ger til den ny­til­t­rå­d­te direktør.

”Olav skal kon­so­li­de­re de er­fa­rin­ger, vi har hø­stet i de før­ste knap 10 år af fon­dens vir­ke, og så skal han hjæl­pe mig og be­sty­rel­sen med at sik­re, vi ud­vik­ler os i den rig­ti­ge ret­ning. Olav lig­ner en mand, der kan stå for den op­ga­ve på en om­hyg­ge­lig må­de og med respekt for en be­her­sket øko­no­mi. Sam­ti­dig skal han sik­re os et bre­de­re fun­da­ment af fun­ding­mu­lig­he­der. Nu har jeg i man­ge år sendt pen­ge ind i fon­den, men det er der jo ik­ke no­gen ga­ran­ti for, at jeg kan gø­re i al evig­hed, så vi skal til at ha­ve en lidt me­re avan­ce­ret fun­dra­i­sing end at rin­ge til sig selv el­ler spør­ge en for­ret­nings­part­ner i Ame­ri­ka, om han vil gi­ve en skil­ling,” sag­de Claus Meyer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer