Ny i filantropi? Her er bøgerne, du skal læse

Fra stinkende rige amerikanere til dansk bryggerihistorie. Emnerne spænder bredt, når fire fremtrædende topledere i den filantropiske fondssektor giver deres otte bud på, hvad årets nye fondskollegaer bør læse, nu hvor vinterferien er skudt i gang.

Jes­per Ny­gård fra Re­al­da­nia, An­ne-Ma­rie Skov fra Tu­borg­fon­det, Rie Od­s­b­jerg Wer­ner fra Tryg­fon­den og Chri­sti­ne Buhl An­der­sen fra Ny Carls­berg­fon­det gi­ver hver to bud på tek­ster om fon­de og filan­tro­pi, som kan læ­ses i vinterferien.

”I decla­re af­ter all the­re is no enjoy­ment li­ke re­a­ding!” skrev den en­gel­ske for­fat­ter Ja­ne Au­sten i 1813.

Go­de bø­ger har det nem­lig med at gø­re os klo­ge­re på os selv, hin­an­den og på verden.

Og in­den­for filan­tro­pi­en og fonds­ver­de­nen er der hel­dig­vis skre­vet utal­li­ge bøger.

Men hvor skal man begynde?

Fun­dats har spurgt fi­re læ­seg­la­de top­le­de­re fra sek­to­ren om, hvad man skal læ­se, hvis man er ny i fonds­ver­de­nen el­ler blot mang­ler læseinspiration.

God læ­se­lyst.

Rie Odsbjerg Werner anbefaler: Klassisk filantropibog og én, som alle med magt burde læse

Tryg­heds­grup­pens og Tryg­fon­dens di­rek­tør, Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, har be­skæf­ti­get sig med filan­tro­pi og fon­de i me­re end et år­ti. Og så har hun læst bø­ger he­le li­vet. Læs­ning gi­ver nem­lig ”in­spira­tion” og ”mu­lig­hed for for­dy­bel­se”, som hun selv siger.

”Jeg har al­tid godt kun­net li­de at læ­se, og jeg læ­ser rig­tig me­get. Det er me­get vig­tigt for mig,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Hun er der­for hel­ler ik­ke i tvivl om, hvil­ke to bø­ger hun vil an­be­fa­le bå­de nye og gam­le kol­le­ga­er i fonds­sek­to­ren at ka­ste sig over, nu hvor vin­ter­fe­ri­en står for døren.

”Den ene er en me­get klas­sisk filan­tro­pisk bog, som jeg selv læ­ste, da jeg vend­te til­ba­ge til fonds­ver­de­nen for nog­le år si­den. Den gav mig en fan­ta­stisk ind­flyv­ning til sek­to­ren. Den an­den hand­ler om, hvad magt er, og hvad magt gør ved men­ne­sker. Den bur­de væ­re pligt­læs­ning,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Tingene er ikke sort-hvide

Rie Od­s­b­jerg Wer­ners før­ste bo­gan­be­fa­ling hed­der ’Gi­ving do­ne right: Ef­fecti­ve Philant­hro­py and making eve­ry dol­lar co­unt,’ og er skre­vet af den ame­ri­kan­ske for­fat­ter Phil Buchanan.

Bo­gen ud­kom i 2019, og den stil­ler blandt an­det skar­pt på, hvor­dan man får mest ef­fekt af si­ne filan­tro­pi­ske midler.

Da jeg bo­e­de i USA, sad jeg i en ame­ri­kansk NGO-be­sty­rel­se. Der sad og­så en fyr fra Bill and Me­lin­da Ga­tes Fo­un­da­tion, og han an­be­fa­le­de mig bogen

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Tryghedsgruppen

”Det er en fan­ta­stisk bog, som for­mår at be­væ­ge sig på det helt over­ord­ne­de stra­te­gi­ske ni­veau om, hvor­dan man ska­ber im­pact i sam­fun­det, og sam­ti­dig be­væ­ger den sig på det helt næ­re, kon­kre­te ni­veau, hvor den un­der­sø­ger, hvil­ke værk­tø­jer, man kan sæt­te i spil, og hvad de kan,” for­tæl­ler Rie Od­s­b­jerg Werner.

For­fat­te­ren Phil Bu­cha­nan ved, hvad han skri­ver om. Han har si­den 2001 stå­et i spid­sen for or­ga­ni­sa­tio­nen The Cen­ter for Ef­fecti­ve Philant­hro­py, der ar­bej­der for at gø­re fon­de og filan­tro­per me­re effektive.

”For­fat­te­ren ken­der den her ver­den in­de­fra, og han ken­der de di­lem­ma­er, der er i den. Tin­ge­ne er of­te ik­ke sort-hvi­de, og det for­mår han at vi­se i den her bog. Bo­gen rej­ser nog­le di­lem­ma­er, som man skal væ­re op­mærk­som på, og den be­skri­ver dem me­get nu­an­ce­ret. Det er det, der gør den her bog til no­get sær­ligt,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werrner.

Di­rek­tø­rens kend­skab til bo­gen skyl­des i øv­rigt selv en an­be­fa­ling fra en fondskollega.

”Da jeg bo­e­de i USA, sad jeg i en ame­ri­kansk NGO-be­sty­rel­se. Der sad og­så en fyr fra Bill and Me­lin­da Ga­tes Fo­un­da­tion, og han an­be­fa­le­de mig bo­gen,” for­tæl­ler hun.

Magt korrumperer mennesker

Rie Od­s­b­jerg Wer­nes an­den bog knyt­ter sig ik­ke di­rek­te til hver­ken filan­tro­pi el­ler fon­de. Den hand­ler om magt og ind­fly­del­se, og den fo­ku­se­rer på, hvad magt er, og hvad magt kan gø­re ved mennesker.

Bo­gen hed­der ‘The Po­wer Pa­ra­dox’ og er skre­vet af den ame­ri­kan­ske psy­ko­log og for­sker ved Stan­ford Uni­ver­si­ty Da­cher Keltner.

Jeg sy­nes, at al­le le­de­re bur­de læ­se den her bog, men sær­ligt i fonds­ver­de­nen. Den bur­de væ­re pligtlæsning

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Tryghedsgruppen

”Et af bud­ska­ber­ne i bo­gen er, at magt kan kor­rum­pe­re en, hvis man ik­ke er op­mærk­som på det. Jeg tror, at det er ek­stremt vig­tigt, at vi er op­mærk­som­me på det som fon­de. Der kan of­te op­stå mag­tas­sy­me­tri, når vi har man­ge mid­ler at de­le ud. Der­for skal vi væ­re op­mærk­som­me på, hvor­dan vi for­val­ter vo­res magt og ind­fly­del­se. Bå­de som or­ga­ni­sa­tion og som men­ne­sker, når vi går på ar­bej­de,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

For Tryg­heds­grup­pens di­rek­tør be­ty­der bo­gen blandt an­det, at hun selv er op­mærk­som på at ud­vi­se yd­myg­hed og respekt i de re­la­tio­ner, hun ind­går i.

”Man skal hol­de fast i, hvor­for det er, at man sid­der her. At det er for at gø­re en for­skel for an­dre,” for­kla­rer Rie Od­s­b­jerg Wer­ner og tilføjer:

”Jeg sy­nes, at al­le le­de­re bur­de læ­se den her bog, men sær­ligt i fonds­ver­de­nen. Den bur­de væ­re pligtlæsning.”

Når Rie Od­s­b­jerg Wer­ner ik­ke læ­ser om fon­de og filan­tro­pi, har hun en for­kær­lig­hed for let­te­re ame­ri­kan­ske forsk­nings­bø­ger. Den se­ne­ste bog hun har læst hed­der ”Why we sle­ep.” Søvn er i øv­rigt et af de nye sats­nings­om­rå­der i Tryg­heds­grup­pens og Tryg­fon­dens stra­te­gi. Pressefoto.

Christine Buhl Andersen anbefaler: Sigge Winther og konsulentrapporter

An­den per­son på li­sten til at kom­me med si­ne bo­gan­be­fa­lin­ger er for­kvin­de i Ny Carls­berg­fon­det, Chri­sti­ne Buhl An­der­sen. Hun er ud­dan­net cand. mag. i dansk og kunst­hi­sto­rie og har læst he­le sit liv.

”Li­ge si­den jeg var barn, har jeg læst rig­tig me­get. Jeg læ­ser skøn­lit­te­ra­tur som dig­te og ro­ma­ner og et bredt ud­valg af fag­lit­te­ra­tur. Jeg er ret altæ­den­de, når det kom­mer til lit­te­ra­tur, og jeg har tit gang i fle­re bø­ger på én gang,” for­tæl­ler Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Her nø­jes hun dog med at an­be­fa­le en en­kelt bog og en sær­lig fonds­a­na­ly­se, som hun al­tid læser.

Fondene kan gøre dansk politik bedre

Øverst på li­sten over Chri­sti­ne Buhl An­der­sens an­be­fa­lel­ses­vær­di­ge bø­ger står bo­gen ’En­tre­pre­nør­sta­ten’ af Sig­ge Wint­her Ni­el­sen, der er ph.d. i statskund­skab og tid­li­ge­re DR2 De­ad­li­ne-vært. Bo­gen ud­kom sid­ste år og ta­ger tem­pe­ra­tu­ren på det dan­ske fol­ke­sty­re, hvor dansk po­li­tik til­sy­ne­la­den­de går i tom­gang, og hvor re­for­mer kun sjæl­dent lø­ser problemerne.

Men der er en vej ud af morad­set, ly­der det fra for­fat­te­ren. Løs­nin­gen er en en­tre­pre­nør­stat, hvor pro­ble­mer lø­ses på tværs af den of­fent­li­ge og pri­va­te sek­tor og ci­vil­sam­fun­det. Her kan fon­de­ne spil­le en stor rol­le, og det gør bo­gen in­ter­es­sant, ly­der det fra Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Po­in­ten er, at bå­de po­li­ti­ke­re og fon­de bør la­de sig in­for­me­re grun­digt om de pro­ble­mer, der er ude i sam­fun­det, ved at gå i di­a­log med hin­an­den og de sam­fundsak­tø­rer, det hand­ler om. Det adres­se­rer den her bog rig­tig godt

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – For­kvin­de, Ny Carlsbergfondet

”Bo­gen gør én klo­ge­re på, hvad man som fond kan bi­dra­ge med til sam­fun­det i sam­spil med det po­li­ti­ske sy­stem. Po­in­ten er, at bå­de po­li­ti­ke­re og fon­de bør la­de sig in­for­me­re grun­digt om de pro­ble­mer, der er ude i sam­fun­det, ved at gå i di­a­log med hin­an­den og de sam­fundsak­tø­rer, det hand­ler om. Det adres­se­rer den her bog rig­tig godt,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

I bo­gen præ­sen­te­rer for­fat­te­ren si­ne læ­se­re for tre nøg­le­be­gre­ber, der kan hjæl­pe po­li­ti­ker­ne med at im­ple­men­te­re po­li­ti­ske for­an­drin­ger bed­re. De star­ter al­le med V – Chri­sti­ne Buhl An­der­sen kal­der dem der­for ”de tre V’er” – og så kan de iføl­ge Ny Carls­berg­fon­dets di­rek­tør med stor for­del og­så an­ven­des i fondssektoren.

”Man kan godt an­ven­de den sam­me mo­del, når man som fond la­ver stra­te­gi og po­li­tik. De tre V’er står for vi­den, vil­je og ved­hol­den­hed. Det er vig­tigt, at man har vi­den om det om­rå­de, som man vil ud­vik­le el­ler æn­dre på. Det er vig­tigt, at man har vilj­en og mo­det til at gen­nem­fø­re si­ne pro­jek­ter, og så er det vig­tigt, at man er ved­hol­den­de. Den her bog har vir­ke­lig op­lyst mig om, hvor­dan man som fond kan tæn­ke sig selv som en del af sam­fun­det. Der­for vil jeg ger­ne an­be­fa­le an­dre at læ­se den,” ly­der det fra Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Analyser giver vigtig viden

Ud­over bo­gen om en­tre­pre­nør­sta­ten vil Chri­sti­ne Buhl An­der­sen an­be­fa­le si­ne nye kol­le­ga­er i fonds­sek­to­ren at hol­de øje med ’Den Dan­ske Fonds­a­na­ly­se, som hvert år ud­ar­bej­des af kon­su­lentvirk­som­he­den Kraft & Part­ners.

”Rap­por­ter­ne byg­ger på in­ter­views med fon­de­ne og da­ta fra fon­de­ne. Ud­gi­vel­ser­ne er en del af kon­su­lent­hu­sets for­ret­nings­mo­del, men når det er sagt, så sy­nes jeg, at rap­por­ter­ne er rig­tig go­de. Der er me­get vi­den at hen­te i dem for nye med­lem­mer af fonds­ver­de­nen,” si­ger hun og for­kla­rer, at rap­por­ter­ne be­ar­bej­der for­skel­li­ge te­ma­er som trans­pa­rens, good gover­nan­ce og legitimitet.

Især rap­por­ten fra 2021 er iføl­ge Chri­sti­ne Buhl An­der­sen interessant.

Den si­ger, at fon­de­ne bør for­hol­de sig til de sto­re kom­plek­se og glo­ba­le pro­blem­stil­lin­ger, som kli­ma­for­an­drin­ger og di­ver­si­tet, selv­om em­ner­ne ik­ke nød­ven­dig­vis står nævnt i fundatserne

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – For­kvin­de, Ny Carlsbergfondet

”Den har et spæn­den­de fo­kus på fon­de­nes rol­le i sam­fun­det og hand­ler blandt an­det om det, som kal­des fon­de­nes sam­fund­s­kon­trakt. Den si­ger, at fon­de­ne bør for­hol­de sig til de sto­re kom­plek­se og glo­ba­le pro­blem­stil­lin­ger, som kli­ma­for­an­drin­ger og di­ver­si­tet, selv­om em­ner­ne ik­ke nød­ven­dig­vis står nævnt i fun­dat­ser­ne. Det, sy­nes jeg, er en me­get vig­tig po­in­te. Det er fon­de­nes sam­funds­ansvar,” ly­der der fra Ny Carls­berg­fon­dets direktør.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen be­teg­ner sig selv som ’altæ­den­de,’ når det kom­mer til læs­ning. Hun læ­ser alt fra dig­te, til le­del­ses­lit­te­ra­tur og bø­ger om po­li­tik, sam­funds­for­hold og Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets hi­sto­rie. Pressefoto.

Jesper Nygård anbefaler: Gratis pdf og bog om stinkende rige amerikanere

For Re­al­da­ni­as ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Ny­gård, er der man­ge tek­ster, der har gjort ind­tryk gen­nem åre­ne, men sær­ligt to sprin­ger ham i øj­ne­ne, når det gæl­der om at an­be­fa­le tek­ster til nye kol­le­ga­er i fondsverdenen.

”Den nok vig­tig­ste ting, jeg har læst og la­det mig in­spi­re­re af i ny­e­re tid er ‘The The­ory of the Fo­un­da­tion’ pu­bli­ce­ret af Ro­ck­e­fel­ler Philant­hro­py Ad­visors ef­ter in­spira­tion fra ’The The­ory of the Bu­si­ness’ skre­vet af Pe­ter F. Druck­er i 1960’erne,” for­tæl­ler Jes­per Nygård.

‘The The­ory of the Fo­un­da­tion,’ blev ud­gi­vet i 2017 og er et 58 si­der langt do­ku­ment ud­ar­bej­det af Ro­ck­e­fel­ler Philant­hro­py Ad­visors på bag­grund af en fler­årig di­a­log og sam­ar­bej­de med eu­ro­pæ­i­ske fon­de. Over­ord­net set ud­gør de knap 60 si­der en sam­men­fat­ning og en dis­kus­sion af, hvor­dan fon­de­ne arbejder.

”Man kan bru­ge pu­bli­ka­tio­nen til at få et me­to­disk og et de­fi­ni­to­risk ind­blik i, hvor­dan fon­de glo­balt set ar­bej­der. Der er for­skel­li­ge bud på, hvor­dan be­sty­rel­ser­ne ar­bej­der i de for­skel­li­ge ty­per af fon­de, og der er rej­ses nog­le spørgs­mål, man som fond, bør stil­le sig selv: Hvem står vi til regn­skab over­for? Er det dem, vi be­vil­ger pen­ge til? Er det den frem­ti­di­ge ge­ne­ra­tion? Er det of­fent­lig­he­den el­ler stif­ters nu­le­ven­de fa­mi­lie? Er man en be­vil­gen­de fond el­ler er man en ope­ra­tiv fond? La­ver man sin egen forsk­ning? Det er sinds­sygt spæn­den­de dis­kus­sio­ner og be­gre­ber, og de dis­ku­te­res al­le i de 58 si­der,” si­ger Jes­per Nygård.

Den vi­den, man op­byg­ger gen­nem sit filan­tro­pi­ske ar­bej­de, er og­så en del af det, der gi­ves til­ba­ge til almenvellet

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

En sær­lig ting, som Jes­per Ny­gård i sin tid hæf­te­de sig ved, da han læ­ste do­ku­men­tet, var for­mu­le­rin­ger­ne om, hvad for­skel­le­ne blandt an­det er på filan­tro­pi­ske in­sti­tu­tio­ner og kom­merci­el­le virksomheder.

”En af de stør­ste grund­læg­gen­de for­skel­le på det at dri­ve en for­ret­ning og det at dri­ve en filan­tro­pisk for­e­ning el­ler fond er, at det, der i virk­som­he­den er en for­ret­nings­hem­me­lig­hed, i filan­tro­pi­en er vi­den en open sour­ce. Den vi­den, man op­byg­ger gen­nem sit filan­tro­pi­ske ar­bej­de, er og­så en del af det, der gi­ves til­ba­ge til al­men­vel­let. Jeg har he­le ti­den ment, at Re­al­da­nia ar­bej­der så­dan, men det var en øjenåb­ner at se det for­mu­le­ret på skrift,” for­tæl­ler Jes­per Nygård.

Fremtidens filantroper er stinkende rige og i live

Num­mer to på Jes­per Ny­gårds li­ste over an­be­fa­lel­ses­vær­di­ge tek­ster er bo­gen ‘Ge­ne­ra­tion Im­pact: How ne­xt gen do­nors are re­vo­lu­tio­nizing gi­ving. Den man­ge­åri­ge Re­al­da­nia-di­rek­tør stif­te­de kend­skab til bo­gen, da han en­gang i for­bin­del­se med en fe­rie ”sam­le­de den op i luft­hav­nen,” som han for­mu­le­rer det.

Læ­se­tip

De sto­re bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner for fon­de og filan­tro­pi ud­gi­ver of­te de­res eg­ne pu­bli­ka­tio­ner. Det gæl­der for ek­sem­pel PHILEA og FONDENES VIDENSCENTER. Hold øje med dem, hvis du lø­ben­de vil ori­en­te­res om, hvad der sker i branchen.

”Bo­gen gi­ver et ind­blik i, hvor­dan nog­le un­ge, me­get vel­ha­ven­de, ame­ri­ka­ne­re tæn­ker om, hvor­dan de kan bli­ve stin­ken­de ri­ge ved at ud­vik­le et pro­dukt og sam­ti­dig gi­ve no­get til­ba­ge til sam­fun­det. De er me­get ope­ra­ti­ve i for­hold til den dan­ske, filan­tro­pi­ske ver­den. Jeg sy­nes, at bo­gen er in­spi­re­ren­de, for­di den vi­ser, hvor­dan nog­le filan­tro­per ar­bej­der in­ter­na­tio­nalt,” si­ger Jes­per Nygård.

Han for­tæl­ler, at bo­gen og­så il­lu­stre­rer nye ten­den­ser og for­skel­len mel­lem filan­tro­pi­ens barn­dom og de nye ge­ne­ra­tio­ner af filantroper.

”I gam­le da­ge, var det virk­som­heds­grund­læg­ge­ren og eje­ren, der skab­te for­mu­en, og som be­slut­te­de at den skul­le ind­kaps­les i en fond, men re­elt blev pen­ge­ne først brugt, da eje­ren dø­de, ” si­ger Jes­per Nygård.

Så­dan er det ik­ke læn­ge­re i dag.

De ny­e­re ge­ne­ra­tio­ner af filan­tro­per har et be­greb, der hed­der ”gi­ving whi­le li­ving,” hvor de do­ne­rer, mens de er i li­ve, og der­med selv er med til at sæt­te retningen

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

”De ny­e­re ge­ne­ra­tio­ner af filan­tro­per har et be­greb, der hed­der ”gi­ving whi­le li­ving,” hvor de do­ne­rer, mens de er i li­ve, og der­med selv er med til at sæt­te ret­nin­gen. Bo­gen er et for­søg på at gi­ve et ind­blik i, hvor­dan de her men­ne­sker tæn­ker og ar­bej­der, og hvor­dan den næ­ste ge­ne­ra­tion af do­ne­re vil ar­bej­de,” for­tæl­ler Jes­per Nygård.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia, Jes­per Ny­gård, læ­ser pri­mært i si­ne fe­ri­er. ”Nog­le gan­ge bli­ver det ba­re en kri­mi, men jeg har en am­bi­tion om at bli­ve klo­ge­re, når jeg har luft om­kring mig,” si­ger han til Fun­dats. Pressefoto.

Anne-Marie Skov anbefaler: Velskrevet historieformidling

Med en kan­di­dat­grad i nor­disk fi­lo­lo­gi og en­gelsk fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet har læ­se­stof al­tid ud­gjort en stor del af til­væ­rel­sen for An­ne-Ma­rie Skov, der er be­sty­rel­ses­for­kvin­de i Tuborgfondet.

Til de helt nye i fonds­sek­to­ren, er der sær­ligt to bø­ger, som for­kvin­den fin­der anbefalelsesværdige.

Den ene er bo­gen ‘Fon­de i Be­væ­gel­se - fra diskre­te vel­gø­re­re til syn­li­ge sam­fundsak­tø­rer,’ skre­vet af Bir­git­te Bo­e­sen, og den an­den er ’De klo­ge­ste og de skar­pe­ste: Hi­sto­ri­en om Carls­berg­fon­det, bryg­ge­ri­et og vo­res øl’” skre­vet af hi­sto­ri­ker Dit­lev Tamm.

”Fon­de i be­væ­gel­se, gi­ver en god ind­fø­ring i, hvad der er sket i den dan­ske fonds­sek­tor in­den­for de sid­ste 10-15 år på en me­get let­læ­se­lig må­de,” si­ger An­ne-Ma­rie Skov.

Hun for­tæl­ler, at bo­gen for­kla­rer den ud­vik­ling, som fon­de­ne har gen­nem­gå­et, hvor de har be­væ­get sig fra at væ­re luk­ke­de, og på man­ge må­der gam­mel­dags i de­res filan­tro­pi­ske til­gang, til at væ­re me­re trans­pa­ren­te, ak­tivt kom­mu­ni­ke­ren­de og til i langt hø­je­re grad at ar­bej­de med part­ner­ska­ber og alliancer.

”Jeg har selv haft en me­d­ar­bej­der, der li­ge var star­tet, som læ­ste bo­gen. Han sag­de, at bo­gen gav ham det bed­ste og hur­tig­ste ind­blik i, hvad der sker i fonds­ver­de­nen,” si­ger An­ne-Ma­rie Skov.

Underholdende bryggerihistorie

En an­den bog i den hi­sto­ri­ske gen­re om de dan­ske fon­de, er iføl­ge An­ne-Ma­rie Skov, bo­gen ‘De klo­ge­ste og de skar­pe­ste – hi­sto­ri­en om Carls­berg­fon­det, bryg­ge­ri­et og vo­res øl’ af hi­sto­ri­ker Dit­lev Tamm.

”Bo­gen hand­ler om Carls­berg-fa­mi­li­en fra grund­læg­ger­ne og op til i dag, men den for­tæl­ler og­så om, hvor­dan de to bryg­ge­re over­drog de­res bryg­ge­ri­er til en fond, Carls­berg­fon­det, som der­med blev en af ver­dens før­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Der­med sæt­ter den og­så fo­kus på sam­men­hæn­gen mel­lem stif­te­re, er­hvervs­dri­ven­de fon­de og ud­vik­lin­gen til sto­re iko­ni­ske virk­som­he­der som Carls­berg, No­vo Nor­disk og A. P. Møl­ler Mær­sk,” si­ger An­ne-Ma­rie Skov.

Hun til­fø­jer, at bo­gen til­med er “fan­ta­stisk velskre­vet, skarp, spæn­den­de og gan­ske underholdende”.

”Det er ik­ke en tra­di­tio­nel hi­sto­ri­e­bog,” ly­der det fra Tu­borg­fon­dets bestyrelsesforkvinde.

Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­kvin­de, An­ne-Ma­rie Skov, an­be­fa­ler des­u­den si­ne kol­le­ga­er i fonds­bran­chen at læ­se ‘Dansk fonds­hi­sto­rie,’ af An­ders Brink Lund og Chri­sti­an Edel­vold Berg. ”Den er næ­sten ob­liga­to­risk, for den gi­ver et godt over­blik over, hvad der er sket med fon­de­ne gen­nem ti­den, og hvil­ken vær­di de har skabt for det dan­ske sam­fund,” si­ger hun. Pressefoto.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer