Østifterne styrker medlemsdemokratiet: "Vi ønsker at lave en reel demokratisk proces"

Østifterne gennemfører i øjeblikket en gennemgribende modernisering af sit demokratiske system. Foreningen har erkendt, at valgmøder er for dyre og utilstrækkelige til at sikre bred opbakning og engagement blandt medlemmerne.

Valg
”Når vi ind­fø­rer elek­tro­nisk af­stem­ning ved val­ge­ne, er det i er­ken­del­se af, at det er svært at få folk til at mø­de frem til fy­si­ske valg­mø­der. Der­med fø­rer fy­si­ske valg­mø­der til, at det ale­ne bli­ver per­so­ner med et stort frem­mødt net­værk, der bli­ver valgt," si­ger di­rek­tør i Østif­ter­ne Lars Suhr Olsen.

Østif­ter­ne har i år sup­ple­ret den tra­di­tio­nel­le valg-avisan­non­ce med må­l­ret­te­de bre­ve og mails til med­lem­mer­ne, som in­for­me­res om de­res med­lem­skab og sam­ti­dig op­for­dres til at stil­le op til for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed - delegeretforsamlingen.

Der­u­d­over har den filan­tro­pi­ske for­e­ning be­slut­tet af ind­fø­re di­gi­tal af­stem­ning ved de år­li­ge valg, som går på skift i hver af de fem regioner.
De nye til­tag er ind­ført for at ska­be en egent­lig de­mo­kra­tisk pro­ces og få fle­re med­lem­mer til at en­ga­ge­re sig i medlemsdemokratiet.

”Vi har kun­net mær­ke i man­ge år, at in­dryk­ning af avisan­non­cer ik­ke gi­ver folk lyst til at stil­le op, og selv­om vi al­drig har haft pro­ble­mer med at hver­ve folk til vo­res de­le­ge­ret­for­sam­ling, så øn­sker vi at la­ve en re­el de­mo­kra­tisk pro­ces,” for­kla­rer Lars Suhr Ol­sen, di­rek­tør hos Østifterne.

Sam­ti­dig er elek­tro­nisk af­stem­ning den øko­no­misk mest for­svar­li­ge må­de, da det er me­get bil­li­ge­re end at hol­de fy­si­ske valgmøder

Lars Suhr Ol­sen – Di­rek­tør, Østifterne

”Når vi ind­fø­rer elek­tro­nisk af­stem­ning ved val­ge­ne, er det i er­ken­del­se af, at det er svært at få folk til at mø­de frem til fy­si­ske valg­mø­der. Der­med fø­rer fy­si­ske valg­mø­der til, at det ale­ne bli­ver per­so­ner med et stort frem­mødt net­værk, der bli­ver valgt. Vi vil ger­ne gi­ve stør­re mu­lig­he­der for, at fle­re af vo­res med­lem­mer kan af­gi­ve de­res stem­me. Sam­ti­dig er elek­tro­nisk af­stem­ning den øko­no­misk mest for­svar­li­ge må­de, da det er me­get bil­li­ge­re end at hol­de fy­si­ske valg­mø­der,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Ønsker flere selvopstillere

Tid­li­ge­re har for­e­nin­gens be­sty­rel­se - ved le­di­ge plad­ser i de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen – spurgt en­kel­te med­lem­mer, om de vil­le stil­le op som kan­di­da­ter, og de­res nav­ne har væ­ret skre­vet i valg-avisan­non­cen. Hå­bet er, at der frem­over vil kom­me langt fle­re selvopstillere.

Den nye til­gang blev brugt før­ste gang i år, da der i april var valg i Re­gion Midtjyl­land. In­den da hav­de for­e­nin­gen la­vet et stort for­ar­bej­de med blandt an­det at af­kla­re GD­PR-reg­ler med Er­hvervs­sty­rel­sen, fin­de et eg­net sy­stem samt ind­hen­te kon­tak­top­lys­nin­ger på medlemmerne.

Østif­ter­ne har 300.000 med­lem­mer. Halv­de­len er for­sik­rings­kun­der i Pri­vat­sik­ring. Halv­de­len er kun­der i Gjen­si­di­ge fra pe­ri­o­den 2010-2021, hvor Nykre­dit for­mid­le­de for­sik­rings­kun­der til Gjensidige.

Hvor Gjen­si­di­ge ik­ke øn­ske­de at vi­de­re­gi­ve kon­tak­top­lys­nin­ger, har Østif­ter­ne få­et de nød­ven­di­ge op­lys­nin­ger fra Pri­vat­sik­ring, så for­e­nin­gen har kun­net ud­sen­de en­ten mail, be­ske­der over e-boks el­ler fy­si­ske bre­ve til med­lem­mer­ne i Privatsikring.

Bre­ve­ne er un­der­skre­vet af så­vel Lars Suhr Ol­sen som di­rek­tør i Pri­vat­sik­ring Mads Foged.

”Der­u­d­over har vi fort­sat in­dryk­ket an­non­cer i de re­gio­na­le avi­ser i Re­gion Midtjyl­land, og fremad­ret­tet vil vi gø­re brug af bå­de di­rek­te hen­ven­del­ser og avisan­non­cer, blandt an­det og­så for at nå vo­res med­lem­mer for­sik­ret i Gjen­si­di­ge,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Den direkte mail gjorde udslaget

De må­l­ret­te­de bre­ve med be­skri­vel­se af Østif­ter­ne, let­for­stå­e­li­ge for­kla­rin­ger om­kring op­stil­lings­pro­ces­sen og op­for­dren­de ord­lyd som ”Vil du stil­le op som kan­di­dat for Østif­ter­ne?” og ”Det vil glæ­de os at se dig som kan­di­dat” har al­le­re­de gi­vet resultat.

Tre sel­vop­stil­le­re meld­te sig på ba­nen til val­get i Re­gion Midtjyl­land, og al­le tre til­træ­der som de­le­ge­re­de i Østif­ter­ne, når den filan­tro­pi­ske for­e­ning den 25. maj hol­der generalforsamling.

Kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver Jet­te Ni­el­sen fra Gi­ve er en af de tre sel­vop­stil­le­re. Hun har si­ne for­sik­rin­ger i Pri­vat­sik­ring, men uden den di­rek­te mail med op­for­dring om op­stil­ling til val­get hav­de hun al­drig stil­let op om delegeret.

Uden mai­len hav­de jeg slet ik­ke væ­ret op­mærk­som på, at jeg som kun­de i Pri­vat­sik­ring hav­de mu­lig­hed for at stil­le op

Jet­te Ni­el­sen – Nyvalgt del­ge­ret, Østifterne

”Det er før­ste gang, jeg stil­ler op hos Østif­ter­ne, og uden mai­len hav­de jeg slet ik­ke væ­ret op­mærk­som på, at jeg som kun­de i Pri­vat­sik­ring hav­de mu­lig­hed for at stil­le op,” for­tæl­ler Jet­te Nielsen.

Når hun valg­te at stil­le op, hand­ler det om ger­ne at vil­le yde et bi­drag til Østif­ter­nes al­men­nyt­ti­ge formål.

”Østif­ter­ne har et rig­tig fint for­mål og en stor ud­de­lings­pul­je, som kan gø­re en for­skel på mas­ser af om­rå­der bå­de i Dan­mark og på Grøn­land, og det gi­ver me­ning for mig at bi­dra­ge i det ar­bej­de,” si­ger Jet­te Nielsen.

”Sam­ti­dig vil jeg ger­ne væ­re med til at øge syn­lig­he­den om Østif­ter­ne, gø­re op­mærk­som på mu­lig­he­den for at sø­ge Østif­ter­ne her i mit lo­ka­l­om­rå­de og væ­re med til at sæt­te ret­ning for for­må­let, og her vil jeg ger­ne ar­bej­de for me­re fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed,” fort­sæt­ter hun.

Selvstillere til fredsvalg

Da val­get i Re­gion Midtjyl­land end­te som fredsvalg, for­di der var de­le­ge­ret­plad­ser til al­le tre sel­vop­stil­le­re, har Østif­ter­ne end­nu ik­ke af­prø­vet den elek­tro­ni­ske af­stem­ning. Det bli­ver først ef­fek­tu­e­ret, hvis der bli­ver kamp­valg til næ­ste valg­hand­ling, som fin­der sted næ­ste år i Re­gion Syddanmark.

Østif­ter­ne har valgt fir­ma­et As­sem­bly Vo­ting til at stå for den elek­tro­ni­ske afstemning.

”Skal val­get gen­nem­fø­res, bli­ver der ud­sendt et link om de op­stil­le­de kan­di­da­ter og en ko­de til de med­lem­mer i den på­gæl­den­de re­gion, som vi har kon­tak­top­lys­nin­ger­ne på. En­ten via mail, e-boks el­ler fy­sisk brev – alt ef­ter hvad der er mu­ligt,” for­tæl­ler Lars Suhr Olsen.

Han hå­ber, at de nye til­tag vil øge in­ter­es­sen for at bli­ve op­stil­let som delegeret.

”Jeg sid­der ik­ke med et håb om en pa­lads­re­vo­lu­tion, for vi er gla­de for de de­le­ge­re­de, vi har, men vi tror, at de di­rek­te hen­ven­del­ser og den elek­tro­ni­ske af­stem­ning er en god må­de at til­træk­ke nye kræf­ter på,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Vil være på forkant

Be­sty­rel­ses­for­mand i Østif­ter­ne Er­ling Bech Po­ul­sen hå­ber, at for­e­nin­gens nye til­tag vil styr­ke med­lem­s­de­mo­kra­ti­et i foreningen.

”Vi øn­sker at gå all in på med­lem­s­de­mo­kra­ti her i Østif­ter­ne. Vi sy­nes selv, vi har en dej­lig for­e­ning, og vi vil ger­ne ha­ve en stor op­bak­ning fra vo­res med­lem­mer. Via vo­res di­rek­te hen­ven­del­ser til med­lem­mer­ne hå­ber vi, at med­lem­mer­ne får bed­re kend­skab til for­e­nin­gen, og at fle­re der­med får lyst til at en­ga­ge­re sig,” si­ger han.

Vi tror ik­ke, at for­e­nin­ger som vo­res på sigt får lov til at ha­ve så man­ge pen­ge uden at ud­vi­de med­lem­s­de­mo­kra­ti­et ved hjælp af elek­tro­nisk af­stem­ning, som gi­ver mu­lig­hed for langt hø­je­re stemmedeltagelse

Er­ling Bech Po­ul­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Østifterne

Be­slut­nin­gen om at over­gå til elek­tro­nisk af­stem­ning be­grun­der Er­ling Bech Po­ul­sen dels med de tek­no­lo­gi­ske mu­lig­he­der, men og­så med øget al­si­dig­hed og mu­lig­hed for at væ­re på for­kant med udviklingen.

”Jeg har sid­det som be­sty­rel­ses­for­mand si­den 2009, og vi har al­tid be­stræbt os på en me­get al­si­dig sam­men­sæt­ning af de­le­ge­re­de, når vi har spurgt med­lem­mer, om de hav­de lyst til at stil­le op, men vo­res kom­bi­na­tion af øget syn­lig­hed og elek­tro­nisk af­stem­ning gi­ver mu­lig­hed for end­nu me­re alsidighed.”

”Sam­ti­dig øn­sker vi ik­ke at væ­re på bag­kant på ud­vik­lin­gen, og vi tror ik­ke, at for­e­nin­ger som vo­res på sigt får lov til at ha­ve så man­ge pen­ge uden at ud­vi­de med­lem­s­de­mo­kra­ti­et ved hjælp af elek­tro­nisk af­stem­ning, som gi­ver mu­lig­hed for langt hø­je­re stem­me­del­ta­gel­se,” si­ger Er­ling Bech Poulsen.

Østifterne - en filantropisk forening

For­e­nin­gen Østif­ter­ne blev stif­tet i år 2000, da Nykre­dit kon­cer­nen køb­te Østif­ter­ne Forsikring.

Østif­ter­nes øver­ste myn­dig­hed er de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, der be­står af 35 de­le­ge­re­de, som væl­ges af og blandt for­e­nin­gens 300.000 med­lem­mer. Der er valg hvert år i én af lan­dets fem re­gio­ner på skift.

Som de­le­ge­ret er man blandt an­det med til at sæt­te ret­ning og ram­me for Østif­ter­nes man­ge pro­jek­ter samt fin­de og ud­vik­le pro­jek­ter i ens eget lokalområde.

I se­ne­ste års­rap­port fra 2022 frem­hæ­ves de de­le­ge­re­des lo­ka­le ar­bej­de, som har ført til, at Østif­ter­ne sid­ste år støt­te­de 64 lo­ka­le aktiviteter.

For at stil­le op til Østif­ter­nes de­le­ge­ret­for­sam­ling skal man fin­de mindst 10 stil­le­re, der vil an­be­fa­le en som kandidat.

Østif­ter­ne le­des af en be­sty­rel­se, der er valgt blandt de de­le­ge­re­de. Den dag­li­ge le­del­se va­re­ta­ges af en direktør.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2023-nummer-19]

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer