To ud af tre bestyrelsesmedlemmer forlader fynsk fond

Både formand Ole Maare og bestyrelsesmedlem Torben Brandt Rasmussen har trukket sig fra bestyrelsen i fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat i kølvandet på, at Ole Maare er gået personligt konkurs. Frits Niegel figurerer som ny formand, men pointerer, at han endnu ikke formelt er valgt som formand.

Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat
Kir­sten og Vol­mer Rask Ni­el­sens Le­gat skal ha­ve ge­ne­tab­le­ret grund­ka­pi­ta­len før der igen er plads til ud­de­lin­ger i den fyn­s­ke fond.

Der er sket sto­re ud­skift­nin­ger i be­sty­rel­sen for den fyn­s­ke fond Kir­sten og Vol­mer Rask Ni­el­sens Legat.

Ad­vo­kat Ole Maa­re, som har væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand og tid­li­ge­re og­så ad­mi­ni­stra­tor i fon­den, har for­ladt be­sty­rel­sen som føl­ge af, at han er gå­et per­son­ligt kon­kurs, og og­så det me­ni­ge be­sty­rel­ses­med­lem Tor­ben Brandt Ras­mus­sen har del­ta­get i sit sid­ste be­sty­rel­ses­mø­de. Det skri­ver Fy­ens Stiftstidende.

Over for avi­sen, der i en ræk­ke ar­tik­ler det se­ne­ste år har be­skre­vet ad­vo­ka­tens kon­kurs og hans dob­bel­trol­le i fon­den, be­kræf­ter Ole Maa­re, at han ik­ke læn­ge­re har no­get med Kir­sten og Vol­mer Rask Ni­el­sens Le­gat at gøre.

”Ja, jeg er helt ude af fon­den og for­sø­ger nu at kom­me ud af min per­son­li­ge kon­kurs. Skat­te­myn­dig­he­der­ne men­te jo først, at jeg skyld­te dem 4,9 mil­li­o­ner kro­ner. Men det er vi ved at få for­hand­let ned,” si­ger Ole Maa­re til Fy­ens Stiftstidende.

Til­ba­ge i den tre per­so­ner sto­re be­sty­rel­se sid­der den 85-åri­ge tid­li­ge­re Al­ba­ni-di­rek­tør Frits Nie­gel. Iføl­ge cvr-re­gi­stret på virk​.dk har Frits Nie­gel nu ti­tel af for­mand for be­sty­rel­sen, mens Bo Busk-Ras­mus­sen og Pal­le Flem­m­ing Han­sen er ind­t­rå­dt som nye bestyrelsesmedlemmer.

Ikke formelt valgt som formand

Frits Nie­gel un­der­stre­ger dog over for Fy­ens Stift­s­ti­den­de, at han end­nu ik­ke for­melt er valgt som ny for­mand for fonden.

”Jeg er klar over, at vi le­ver i en EDB-al­der, hvor tin­ge­ne fo­re­går på Er­hvervs­sty­rel­sens præ­mis­ser, men ef­ter min per­son­li­ge op­fat­tel­se er der in­gen ny be­sty­rel­se end­nu, for­di den ik­ke er trå­dt sam­men på en ge­ne­ral­for­sam­ling. Hvis den ge­ne­ral­for­sam­lings­valg­te be­sty­rel­se ud­pe­ger mig som for­mand, så kan jeg for­hol­de mig til de spørgs­mål. Ik­ke før,” si­ger Frits Niegel.

I ef­ter­å­ret 2019 skrev avi­sen, at Ole Maa­re i åre­vis be­stred en dob­bel­trol­le i rol­len, hvor han som ad­mi­ni­stra­tor hav­de mod­ta­get ho­nora­rer fra Kir­sten og Vol­mer Rask Ni­el­sens Le­gat, mens han sam­ti­dig var for­mand for fon­dens be­sty­rel­se. I lø­bet af en seks-årig pe­ri­o­de be­tal­te fon­den iføl­ge avi­sen ho­nora­rer til Ole Maa­res ad­vo­kat­fir­ma for li­ge over fi­re mil­li­o­ner kro­ner, mens der i sam­me pe­ri­o­de blev fo­re­ta­get ud­de­lin­ger for 1,3 mil­li­o­ner kroner.

Iføl­ge Frits Nie­gel er der ik­ke øko­no­mi i fon­den til at kun­ne fo­re­ta­ge nye ud­de­lin­ger foreløbig.

”Vi skal som det før­ste ha­ve ge­ne­tab­le­ret grund­ka­pi­ta­len i fon­den. Der mang­ler vist nok et par hund­re­de tu­sin­de kro­ner. Og der­fra må vi selv­føl­ge­lig kun ud­de­le en del af det år­li­ge af­kast. Så vi har ik­ke mid­ler til ud­de­lin­ger li­ge med det før­ste,” si­ger Frits Nie­gel til Fy­ens Stiftstidende.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer