Lauritzen Fonden vil hjælpe Esbjergs unge i job eller uddannelse

‘Energi til hinanden’ er navnet på et nyt udviklingsforløb i Esbjerg støttet med op til 8,5 millioner kroner af Lauritzen Fonden. Målet er at få 80 af kommunens 1.000 ledige unge i gang med en uddannelse eller i job.

Bieringhus Efterskole (foto: Lauritzen Fonden)
I 2019 køb­te Lauritzen Fon­den Bi­e­ring­hus Ef­ter­sko­le, som net­op var gå­et kon­kurs, og po­ste­de om­kring 10 mil­li­o­ner kro­ner ind i kø­bet og etab­le­rin­gen af et så­kaldt ci­vil­sam­fund­s­kraft­cen­ter i ef­ter­sko­le­byg­nin­ger­ne (fo­to: Lauritzen Fonden).

Lauritzen Fon­den har et sær­lig godt øje til Es­b­jerg og kon­cen­tre­rer si­ne so­ci­a­le ind­sat­ser om­kring Es­b­jerg-om­rå­det. Det før­te i som­me­ren 2019 blandt an­det til kø­bet af Es­b­jergs ene­ste ef­ter­sko­le, Bi­e­ring­hus Ef­ter­sko­le, som net­op var gå­et kon­kurs, og fon­den po­ste­de om­kring 10 mil­li­o­ner kro­ner ind i kø­bet og etab­le­rin­gen af et så­kaldt ci­vil­sam­fund­s­kraft­cen­ter i efterskolebygningerne.

Nu har Lauritzen Fon­den igen valgt at gi­ve en øko­no­misk hånds­ræk­ning til Es­b­jergs un­ge, og det bli­ver med net­op den tid­li­ge­re ef­ter­sko­le, der i dag har nav­net Plat­for­men, som en del af ram­men om indsatsen.

Det er Es­b­jerg Kom­mu­ne, So­ci­alt Ud­vik­lings­cen­ter og Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond, der er gå­et sam­men om et ud­vik­lings­for­løb kal­det ‘Ener­gi til hin­an­den’. Iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig Maj Faur­holm fra Lauritzen Fon­den støt­ter fon­den for­lø­bet med en ram­me­be­vil­ling på op til 8,5 mil­li­o­ner kroner.

Maj Faur­holm op­ly­ser, at Lauritzen Fon­den har væ­ret i tæt di­a­log med al­le in­vol­ve­re­de par­ter i for­bin­del­se med ud­vik­lin­gen af ind­sat­sen og vil som med­lem af sty­re­grup­pen i ‘Ener­gi til hin­an­den’ fort­sat væ­re tæt knyt­tet til pro­jek­tet og age­re sparringspartner.

1.000 unge uden job eller uddannelse

Det tri­ste ud­gangs­punkt for ud­vik­lings­for­lø­bet er, at godt 1.000 un­ge fra Es­b­jerg cen­trum og Es­b­jerg Øst i dag hver­ken er i job el­ler un­der ud­dan­nel­se, og der­for øn­sker kom­mu­nen at gå nye ve­je for den­ne grup­pe af un­ge, som of­te hver­ken fin­der mo­ti­va­tion i fol­ke­sko­len el­ler se­ne­re på job­cen­tret. Sam­ti­dig er Es­b­jerg en af de kom­mu­ner, hvor det of­te er van­ske­ligt for virk­som­he­der­ne at re­k­rut­te­re nye medarbejdere.

Ud­vik­lings­for­lø­bet ‘Ener­gi til hin­an­den’ skal sik­re ud­vik­ling in­den for tre spor: Et spor må­l­ret­tet ud­sat­te un­ge i al­ders­grup­pen 16-27 år, hvor ho­ved­fo­kus er, at de un­ge selv er med til at fin­de de­res vej til job el­ler ud­dan­nel­se, et spor ret­tet mod at ud­vik­le job­cen­te­rets me­to­der i for­hold til mø­det med de un­ge og sid­ste spor ret­tet mod lo­ka­le virksomheder.

Det esti­me­res, at 200 un­ge es­b­jer­gen­se­re skal igen­nem ud­vik­lings­for­lø­bet, og her­af er må­let, at 40 kom­mer i ud­dan­nel­se, mens 40 un­ge kom­mer i job i lø­bet af perioden.

”Al­le men­ne­sker har res­sour­cer, som kan kom­me i spil på ar­bejds­mar­ke­det el­ler på ud­dan­nel­ser. Men nog­le gan­ge skal man gå nye ve­je for at mo­ti­ve­re de un­ge, og det tror vi på, vi kan med pi­lo­tind­sat­sen ‘Ener­gi til hin­an­den’. Sam­ti­dig tror vi på, at ind­sat­sen dan­ner gro­bund for en frem­ti­dig ska­ler­bar in­ve­ste­rings­mo­del, hvor Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond in­ve­ste­rer i so­ci­a­le ind­sat­ser, kom­mu­nen får en so­ci­al og øko­no­misk ge­vinst, og virk­som­he­der, der ska­ber ar­bejds­plad­ser til ud­sat­te, får vækst,” si­ger Es­b­jergs Ven­stre-borg­me­ster Jes­per Frost Ras­mus­sen i en nyhed, der net­op er of­fent­lig­gjort på Lauritzen Fon­dens hjemmeside.

Ser pilotindsats som investering

Plat­for­men skal hu­se en ny un­ge­en­hed kal­det ‘Vind­møl­len’, og her er am­bi­tio­nen, at de un­ge selv skal væ­re med til at ska­be ram­mer­ne for de­res ud­vik­ling. Ti me­d­ar­bej­de­re fra Es­b­jerg Job­cen­ter får ar­bejds­plads i den nye un­ge­en­hed, hvor tra­di­tio­nel sags­be­hand­ling er af­løst af fæl­les løs­nin­ger af de ud­for­drin­ger, som den en­kel­te un­ge har.

Ek­sem­pel­vis er me­re tid til hver en­kelt ung grund­lag for at op­byg­ge den til­lid, der iføl­ge ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne me­get of­te er en for­ud­sæt­ning for et frugt­bart sam­ar­bej­de frem mod ud­dan­nel­se el­ler job.

Det er en in­ve­ste­ring i en ny metode.

Jens Dit­lev Lauritzen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Lauritzen Fonden

Be­sty­rel­ses­for­mand i Lauritzen Fon­den Jens Dit­lev Lauritzen un­der­stre­ger, at fon­den be­trag­ter pi­lo­tind­sat­sen som en in­ve­ste­ring til glæ­de for ud­sat­te unge.

”Det er en in­ve­ste­ring i en ny me­to­de, så vi sam­men bli­ver bed­re til at gi­ve mu­lig­he­der til ud­sat­te un­ge. Og på sigt skal den ny me­to­de væ­re så ef­fek­tiv, at det kan be­ta­le sig fort­sat at in­ve­ste­re i re­sul­ta­ter­ne. Der­for er vi me­get op­sat­te på og­så at bru­ge ind­sat­sens er­fa­rin­ger til at få byg­get en in­ve­ste­rings­ca­se fun­de­ret i va­li­de da­ta, der er at­trak­tiv for bå­de kom­mu­ner og in­ve­sto­rer,” si­ger Jens Dit­lev Lauritzen.

Si­de­lø­ben­de med ak­ti­vi­te­ter­ne i de tid­li­ge­re ef­ter­sko­le­byg­nin­ger bli­ver 20 Es­b­jerg-virk­som­he­der in­vi­te­ret med i ‘Ener­gi til hin­an­den’ i et for­søg på at gea­re dem til at an­sæt­te de un­ge. Det sker gen­nem ac­ce­le­ra­tor­for­løb fa­ci­li­te­ret af Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond, som har er­fa­rin­ger, der vi­ser, at jo før virk­som­hed og ung mat­ches i ud­vik­lings­for­lø­bet, de­sto stør­re er succesraten.

Fond med dybe rødder i Esbjerg

Lauritzen Fon­dens for­kær­lig­hed for især at støt­te so­ci­a­le ind­sat­ser i Dan­marks fem­te­stør­ste by hæn­ger iføl­ge Jens Dit­lev Lauritzen sam­men med, som han ud­tryk­te det i et in­ter­view med Fun­dats i marts i år, at ”he­le lan­det er for stor en mundfuld.”

Men med til hi­sto­ri­en om fon­den og Es­b­jerg hø­rer dog og­så, at re­de­ri­et J. Lauritzen, der blev grund­lagt af Jens Dit­lev Lauritzens ol­de­far Dit­lev i 1884, har dy­be rød­der til Esbjerg.

Fon­den ejer fort­sat 43 pro­cent af ak­tier­ne i DFDS, der frem til ud­gan­gen af 2014 drev en sejl­ru­te fra Es­b­jerg til Harwich i Eng­land og til ud­gan­gen af 2017 hav­de hav­ne­ter­mi­nal i Esbjerg.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer