Lauritzen Fonden vil hjælpe Esbjergs unge i job eller uddannelse

‘Ener­gi til hin­an­den’ er nav­net på et nyt ud­vik­lings­for­løb i Es­b­jerg støt­tet med op til 8,5 mil­li­o­ner kro­ner af Lauritzen Fon­den. Må­let er at få 80 af kom­mu­nens 1.000 le­di­ge un­ge i gang med en ud­dan­nel­se el­ler i job.

Bieringhus Efterskole (foto: Lauritzen Fonden)
I 2019 køb­te Lauritzen Fon­den Bi­e­ring­hus Ef­ter­sko­le, som net­op var gå­et kon­kurs, og po­ste­de om­kring 10 mil­li­o­ner kro­ner ind i kø­bet og etab­le­rin­gen af et så­kaldt ci­vil­sam­fund­s­kraft­cen­ter i ef­ter­sko­le­byg­nin­ger­ne (fo­to: Lauritzen Fon­den).

Lauritzen Fon­den har et sær­lig godt øje til Es­b­jerg og kon­cen­tre­rer si­ne so­ci­a­le ind­sat­ser om­kring Es­b­jerg-om­­rå­­det. Det før­te i som­me­ren 2019 blandt an­det til kø­bet af Es­b­jergs ene­ste ef­ter­sko­le, Bi­e­ring­hus Ef­ter­sko­le, som net­op var gå­et kon­kurs, og fon­den po­ste­de om­kring 10 mil­li­o­ner kro­ner ind i kø­bet og etab­le­rin­gen af et så­kaldt ci­vil­sam­fund­s­kraft­cen­ter i ef­ter­sko­le­byg­nin­ger­ne.

Nu har Lauritzen Fon­den igen valgt at gi­ve en øko­no­misk hånds­ræk­ning til Es­b­jergs un­ge, og det bli­ver med net­op den tid­li­ge­re ef­ter­sko­le, der i dag har nav­net Plat­for­men, som en del af ram­men om ind­sat­sen.

Det er Es­b­jerg Kom­mu­ne, So­ci­alt Ud­vik­lings­cen­ter og Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond, der er gå­et sam­men om et ud­vik­lings­for­løb kal­det ‘Ener­gi til hin­an­den’. Iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig Maj Faur­holm fra Lauritzen Fon­den støt­ter fon­den for­lø­bet med en ram­me­be­vil­ling på op til 8,5 mil­li­o­ner kro­ner.

Maj Faur­holm op­ly­ser, at Lauritzen Fon­den har væ­ret i tæt di­a­log med al­le in­vol­ve­re­de par­ter i for­bin­del­se med ud­vik­lin­gen af ind­sat­sen og vil som med­lem af sty­re­grup­pen i ‘Ener­gi til hin­an­den’ fort­sat væ­re tæt knyt­tet til pro­jek­tet og age­re spar­rings­part­ner.

1.000 unge uden job eller uddannelse

Det tri­ste ud­gangs­punkt for ud­vik­lings­for­lø­bet er, at godt 1.000 un­ge fra Es­b­jerg cen­trum og Es­b­jerg Øst i dag hver­ken er i job el­ler un­der ud­dan­nel­se, og der­for øn­sker kom­mu­nen at gå nye ve­je for den­ne grup­pe af un­ge, som of­te hver­ken fin­der mo­ti­va­tion i fol­ke­sko­len el­ler se­ne­re på job­cen­tret. Sam­ti­dig er Es­b­jerg en af de kom­mu­ner, hvor det of­te er van­ske­ligt for virk­som­he­der­ne at re­k­rut­te­re nye me­d­ar­bej­de­re.

Ud­vik­lings­for­lø­bet ‘Ener­gi til hin­an­den’ skal sik­re ud­vik­ling in­den for tre spor: Et spor må­l­ret­tet ud­sat­te un­ge i al­ders­grup­pen 16-27 år, hvor ho­ved­fo­kus er, at de un­ge selv er med til at fin­de de­res vej til job el­ler ud­dan­nel­se, et spor ret­tet mod at ud­vik­le job­cen­te­rets me­to­der i for­hold til mø­det med de un­ge og sid­ste spor ret­tet mod lo­ka­le virk­som­he­der.

Det esti­me­res, at 200 un­ge es­b­jer­gen­se­re skal igen­nem ud­vik­lings­for­lø­bet, og her­af er må­let, at 40 kom­mer i ud­dan­nel­se, mens 40 un­ge kom­mer i job i lø­bet af pe­ri­o­den.

”Al­le men­ne­sker har res­sour­cer, som kan kom­me i spil på ar­bejds­mar­ke­det el­ler på ud­dan­nel­ser. Men nog­le gan­ge skal man gå nye ve­je for at mo­ti­ve­re de un­ge, og det tror vi på, vi kan med pi­lo­tind­sat­sen ‘Ener­gi til hin­an­den’. Sam­ti­dig tror vi på, at ind­sat­sen dan­ner gro­bund for en frem­ti­dig ska­ler­bar in­ve­ste­rings­mo­del, hvor Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond in­ve­ste­rer i so­ci­a­le ind­sat­ser, kom­mu­nen får en so­ci­al og øko­no­misk ge­vinst, og virk­som­he­der, der ska­ber ar­bejds­plad­ser til ud­sat­te, får vækst,” si­ger Es­b­jergs Ven­­stre-borg­­me­­ster Jes­per Frost Ras­mus­sen i en nyhed, der net­op er of­fent­lig­gjort på Lauritzen Fon­dens hjem­mesi­de.

Ser pilotindsats som investering

Plat­for­men skal hu­se en ny un­ge­en­hed kal­det ‘Vind­møl­len’, og her er am­bi­tio­nen, at de un­ge selv skal væ­re med til at ska­be ram­mer­ne for de­res ud­vik­ling. Ti me­d­ar­bej­de­re fra Es­b­jerg Job­cen­ter får ar­bejds­plads i den nye un­ge­en­hed, hvor tra­di­tio­nel sags­be­hand­ling er af­løst af fæl­les løs­nin­ger af de ud­for­drin­ger, som den en­kel­te un­ge har.

Ek­sem­pel­vis er me­re tid til hver en­kelt ung grund­lag for at op­byg­ge den til­lid, der iføl­ge ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne me­get of­te er en for­ud­sæt­ning for et frugt­bart sam­ar­bej­de frem mod ud­dan­nel­se el­ler job.

Det er en in­ve­ste­ring i en ny me­to­de.

Jens Dit­lev Lauritzen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Lauritzen Fon­den

Be­sty­rel­ses­for­mand i Lauritzen Fon­den Jens Dit­lev Lauritzen un­der­stre­ger, at fon­den be­trag­ter pi­lo­tind­sat­sen som en in­ve­ste­ring til glæ­de for ud­sat­te un­ge.

”Det er en in­ve­ste­ring i en ny me­to­de, så vi sam­men bli­ver bed­re til at gi­ve mu­lig­he­der til ud­sat­te un­ge. Og på sigt skal den ny me­to­de væ­re så ef­fek­tiv, at det kan be­ta­le sig fort­sat at in­ve­ste­re i re­sul­ta­ter­ne. Der­for er vi me­get op­sat­te på og­så at bru­ge ind­sat­sens er­fa­rin­ger til at få byg­get en in­ve­ste­rings­ca­se fun­de­ret i va­li­de da­ta, der er at­trak­tiv for bå­de kom­mu­ner og in­ve­sto­rer,” si­ger Jens Dit­lev Lauritzen.

Si­de­lø­ben­de med ak­ti­vi­te­ter­ne i de tid­li­ge­re ef­ter­sko­le­byg­nin­ger bli­ver 20 Es­b­jerg-virk­som­he­­der in­vi­te­ret med i ‘Ener­gi til hin­an­den’ i et for­søg på at gea­re dem til at an­sæt­te de un­ge. Det sker gen­nem ac­ce­le­ra­tor­for­løb fa­ci­li­te­ret af Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond, som har er­fa­rin­ger, der vi­ser, at jo før virk­som­hed og ung mat­ches i ud­vik­lings­for­lø­bet, de­sto stør­re er suc­ces­ra­ten.

Fond med dybe rødder i Esbjerg

Lauritzen Fon­dens for­kær­lig­hed for især at støt­te so­ci­a­le ind­sat­ser i Dan­marks fem­te­stør­ste by hæn­ger iføl­ge Jens Dit­lev Lauritzen sam­men med, som han ud­tryk­te det i et in­ter­view med Fun­dats i marts i år, at ”he­le lan­det er for stor en mund­fuld.”

Men med til hi­sto­ri­en om fon­den og Es­b­jerg hø­rer dog og­så, at re­de­ri­et J. Lauritzen, der blev grund­lagt af Jens Dit­lev Lauritzens ol­de­far Dit­lev i 1884, har dy­be rød­der til Es­b­jerg.

Fon­den ejer fort­sat 43 pro­cent af ak­tier­ne i DFDS, der frem til ud­gan­gen af 2014 drev en sejl­ru­te fra Es­b­jerg til Harwich i Eng­land og til ud­gan­gen af 2017 hav­de hav­ne­ter­mi­nal i Es­b­jerg.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…