Fondsmidler til at få sårbare borgere ind i foreningsliv og forebygge unges mistrivsel

Velux Fonden støtter nyt projekt, hvor sårbare borgere inviteres ind i foreningslivet for at få en bedre hverdag. Ebbefos Fonden og Østifterne finansierer DR-projekt, hvor der på P3 sættes fokus på unges mentale trivsel, mens Novo Nordisk Fonden giver Novozymes Prisen til planteforsker.

Et nyt pro­jekt, der skal få fle­re sår­ba­re bor­ge­re med i for­e­nings­li­vet, byg­ger blandt an­det på er­fa­rin­ger fra Es­b­jerg. Her har Es­b­jerg Fa­mi­lie- & Fir­mai­dræt i et år sam­ar­bej­det med kom­mu­nen om mo­tions­hol­det ’Sjov Mo­tion’ for bor­ge­re i ud­sat­te po­si­tio­ner. Én gang om må­ne­den kan del­ta­ger­ne prø­ve kræf­ter med for­skel­li­ge for­mer for idræt, for ek­sem­pel cur­ling. (fo­to: Es­b­jerg Kommune)

Fle­re sår­ba­re bor­ge­re skal del­ta­ge i for­e­nings­li­vet og gen­nem de nye fæl­les­ska­ber få en bed­re hverdag.

Så­dan ly­der mål­sæt­nin­gen for et nyt pro­jekt, som Ve­lux Fon­den støt­ter med 4,5 mil­li­o­ner kro­ner. Det hed­der ’Spil Sam­men’ og le­des af So­ci­alt Ud­vik­lings­cen­ter i Kø­ben­havn (SUS) i sam­ar­bej­de med kom­mu­ner­ne Es­b­jerg, Aar­hus, Fre­de­riks­sund, Fu­re­sø og Rudersdal.

Pro­jek­tet er tre­årigt og byg­ger blandt an­det på de er­fa­rin­ger, der er ble­vet hø­stet i Es­b­jerg Kom­mu­ne via blandt an­det Es­b­jerg Fa­mi­lie- og Fir­mai­dræts mo­tions­hold ’Sjov Mo­tion’, som pri­mært er for bor­ge­re i ud­sat­te positioner.

I en pres­se­med­del­el­se fra Es­b­jerg Kom­mu­ne for­tæl­ler Sa­ra, An­ders og Gard­ar, tre af del­ta­ger­ne i Sjov Mo­tion, at pro­jek­tet har skub­bet de­res psy­ki­ske ud­for­drin­ger i bag­grun­den og gi­vet dem nye ven­ska­ber, der er med til at få dem ud af sen­gen hver dag.

”Jeg hav­de so­ci­al angst, som cor­o­na ba­re gjor­de vær­re. Ik­ke en­gang min mor kun­ne kom­me ind i min lej­lig­hed. Men med det her til­bud er jeg li­ge så stil­le vendt til­ba­ge til om­ver­de­nen. Her er vi sam­men med li­ge­sin­de­de. Der er ik­ke al­le mu­li­ge krav og for­vent­nin­ger, som el­lers godt kan væ­re svært at hånd­te­re, når ho­ve­d­et først dril­ler,” for­tæl­ler 26-åri­ge Sa­ra Ot­to­sen Larsen.

Ungdomsakademi skal bringe unge forskere sammen

Ve­lux Fon­dens søster­fond Vil­lum Fon­den står bag ugens an­den ud­de­lings­nyhed fra fonds­sek­to­ren. Vil­lum Fon­den har med fem mil­li­o­ner støt­te­kro­ner støbt en væ­sent­lig del af fun­da­men­tet til ’Yo­ung Aca­de­my of Te­ch­no­lo­gy, Sci­en­ce and In­nova­tion’ (for­kor­tet YATSI).

YATSI får 40 med­lem­mer, der be­skæf­ti­ger sig med tek­nisk el­ler na­tur­vi­den­ska­be­lig forsk­ning, og som væl­ges fra den aka­de­mi­ske ver­den el­ler in­du­stri­en på grund­lag af ge­ne­rel mo­ti­va­tion og in­di­vi­du­el vi­den­ska­be­lig dygtighed.

Må­let er at brin­ge un­ge for­ske­re og fag­folk fra den aka­de­mi­ske ver­den og in­du­stri­en sam­men på tværs af STEM-fa­ge­ne i et unikt vi­den­ska­be­ligt netværk.

"Vi vil ar­bej­de for at gø­re YATSI til et tvær­fag­ligt forum med bred re­præ­sen­ta­tion fra den tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forsk­ning på tværs af dan­ske in­sti­tu­tio­ner og virk­som­he­der og med bå­de na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le med­lem­mer," si­ger pro­fes­sor An­dreas Hou­gaard Laust­sen-Ki­el fra Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet, der er en af ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne til YATSI, i en nyhed på Ve­lux Fon­de­nes hjemmeside.

Jeg hå­ber, at det vil fø­re til etab­le­ring af nye sam­ar­bej­der og po­ten­ti­elt tid­li­ge­re im­ple­men­te­ring af ny vi­den og tek­no­lo­gi i industrien

Tho­mas Bjørn­holm – Forsk­nings­di­rek­tør, Vil­lum Fonden

Tho­mas Bjørn­holm, der er forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den, be­teg­ner ung­domsa­ka­de­mi­et som et spæn­den­de for­sker­dre­vet ini­ti­a­tiv, der vil frem­me nye sam­ar­bej­der in­den for forsk­ning, ud­vik­ling og innovation.

”Jeg for­ven­ter, at det vil hjæl­pe un­ge for­ske­re og tek­no­lo­ger med at op­byg­ge fag­li­ge net­værk, og jeg hå­ber, at det vil fø­re til etab­le­ring af nye sam­ar­bej­der og po­ten­ti­elt tid­li­ge­re im­ple­men­te­ring af ny vi­den og tek­no­lo­gi i in­du­stri­en," si­ger Tho­mas Bjørnholm.

Sætter fokus i radioen på unges mentale helbred

Det hand­ler og­så om un­ge, nær­me­re be­stemt un­ge dan­ske­res mi­striv­sel og men­tale hel­bred, i et nyt pro­jekt fra Dan­marks Ra­dio, som er ble­vet sø­sat med 10 mil­li­o­ner kro­ner fra Eb­be­fos Fon­den og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østifterne.

Pro­jek­tet hed­der 'P3 Mis­sio­nen: Hvad gør dig glad?' og vil i re­sten af året på tværs af P3's plat­for­me sæt­te fo­kus på den men­tale triv­sel hos un­ge. Det før­ste af en ræk­ke til­tag er 'Ope­ra­tion Ha' det godt', der lø­ber af stab­len på tors­dag den 9. marts på ung­doms­ud­dan­nel­ser rundt i landet.

De un­ges men­tale hel­bred er et an­lig­gen­de, der ved­rø­rer he­le det dan­ske samfund

Ma­ria Rør­bye Rønn – Ge­ne­ral­di­rek­tør, Dan­marks Radio

"De un­ges men­tale hel­bred er et an­lig­gen­de, der ved­rø­rer he­le det dan­ske sam­fund. Der­for er det et bå­de op­lagt og vig­tigt em­ne, P3 Mis­sio­nen nu ta­ger op. Jeg er rig­tig glad for, at det kan ske gen­nem sam­ar­bej­der med en ræk­ke an­dre stær­ke kræf­ter fra blandt an­dre Eb­be­fos Fon­den, Østif­ter­ne og et hav af an­dre de­di­ke­re­de og fag­ligt stær­ke or­ga­ni­sa­tio­ner. Det gi­ver fle­re og nye mu­lig­he­der for at kom­me om­kring triv­sels­ud­for­drin­gen," si­ger DR’s ge­ne­ral­di­rek­tør Ma­ria Rør­bye Rønn i en pres­se­med­del­el­se fra DR.

Eb­be­fos Fon­den fast­slår på det so­ci­a­le me­die Lin­ke­dIn, at fon­den har sto­re for­vent­nin­ger til det part­ner­skab, der er ind­gå­et med DR om P3 Missionen.

Coronaideer får penge til at leve videre

Un­der cor­ona­kri­sens ned­luk­nin­ger og re­strik­tio­ner fandt for­e­nin­ger og fæl­les­ska­ber rundt om i he­le lan­det nye må­der at mø­des på om de­res ak­ti­vi­te­ter. Nu får 27 af de kre­a­ti­ve pro­jek­ter, der op­stod un­der cor­ona­kri­sen, øko­no­misk støt­te fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia til at fort­sæt­te el­ler bli­ve genoptaget.

Der er i alt ta­le om to mil­li­o­ner kro­ner i en pul­je kal­det ’De nye fol­ke­rum’, hvor 27 pro­jek­ter, ud­valgt blandt 262 an­søg­nin­ger, får op til 100.000 kro­ner hver at gø­re godt med.

”Vi har få­et man­ge go­de ide­er ind fra fæl­les­ska­ber og for­e­nin­ger til, hvor­dan vi kan bru­ge bå­de vo­res byg­nin­ger og om­rå­der­ne uden om byg­nin­ger­ne på nye må­der, når vi skal pas­se på og hol­de af­stand. Det har væ­ret fan­ta­stisk at op­le­ve mang­fol­dig­he­den i de man­ge an­søg­nin­ger, og vi nu har valgt at støt­te 27 pro­jek­ter øko­no­misk. De man­ge pro­jek­ter si­ger no­get om in­nova­tions­kraf­ten og iderig­dom­men i ci­vil­sam­fun­det,” si­ger An­ne Ga­de Iver­sen, der er pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia, i en pressemeddelelse.

Et af de støt­te­de pro­jek­ter er fra Aar­hus Kun­sta­ka­de­mi, som un­der cor­o­na flyt­te­de en del af un­der­vis­nin­gen ud i bag­går­den. Pla­nen er nu at etab­le­re et flek­si­belt grønt ude­rum i bag­går­den, der bå­de kan bru­ges til un­der­vis­ning, ud­stil­lin­ger og so­ci­a­le aktiviteter.

Gammelt teater i Rønne moderniseres

Vi fort­sæt­ter med et par nyhe­der fra de to A.P. Møller-fonde.

Med en be­vil­ling på 15,7 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den bli­ver Røn­ne The­a­ters frem­tid sik­ret. Te­a­tret har i 200 år dan­net ram­me om det born­holm­ske te­a­ter­liv for bå­de den en­ga­ge­re­de ama­tørs­ce­ne og de pro­fes­sio­nel­le te­a­tre. Det blev op­ført i 1823 af lo­ka­le bor­ge­re og te­a­te­ren­tu­si­a­ster og er der­med Dan­marks ældst fun­ge­ren­de teater.

Mo­der­ni­se­rin­gen af Røn­ne The­a­ter skal bi­dra­ge til, at der ska­bes bed­re pu­bli­kums­op­le­vel­ser og bed­re ram­mer for ar­bej­det på sce­nen, blandt an­det med elek­trisk sce­ne­træk, nyt sce­ne­loft og -gulv, renove­ring af sku­e­spil­ler­gar­dero­be, iso­le­ring og ventilation.

I en no­get an­den bold­ga­de har Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond net­op be­vil­get 20 mil­li­o­ner kro­ner til ind­sat­sen ’Boss La­di­es FGU’, som For­e­nin­gen Divérs står bag, op­ly­ser A.P. Møl­ler Fon­den på hjemmesiden.

Bag­grun­den for be­vil­lin­gen er dels mang­len på fag­lært ar­bejds­kraft i Dan­mark, dels det fak­tum at kun få un­ge kvin­der har er­hverv­s­ud­dan­nel­sen som før­ste­pri­o­ri­tet ef­ter grundskolen.

Pro­jek­tet hen­ven­der sig til un­ge kvin­der på FGU-sko­ler i he­le Dan­mark. Før­ste skridt i ind­sat­sen er at sik­re, at de un­ge kvin­der ik­ke står ale­ne i de­res ud­dan­nel­ses­valg og vi­se dem ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der, de ik­ke ane­de ek­si­ste­re­de. An­det skridt er at styr­ke FGU-sko­ler­nes køns­be­vidst­hed og for­bin­del­se til det lo­ka­le er­hvervs­liv, så un­ge kvin­der kan få den læ­re­plads el­ler det job, de drøm­mer om.

Novozymes Prisen til planteforsker og digter

No­vo Nor­disk Fon­den har net­op of­fent­lig­gjort, at plan­te­for­ske­ren og dig­te­ren An­ne Os­bourn mod­ta­ger 2023-ud­ga­ven af No­vozy­mes Prisen.

An­ne Os­bourn får pri­sen for sit pio­ner­ar­bej­de, der har åb­net mu­lig­he­den for at pro­du­ce­re vig­ti­ge læ­ge­mid­ler i stør­re mæng­der og for­bed­re plan­ter­nes na­tur­li­ge forsvarssystemer.

Pri­sen er på fem mil­li­o­ner kro­ner og til­de­les som en an­er­ken­del­se af en ba­ne­bry­den­de forsk­nings­ind­sats el­ler et tek­no­lo­gibi­drag, der frem­mer ud­vik­lin­gen af bi­o­tek­no­lo­gisk vi­den­skab til in­nova­ti­ve løsninger.

På høj­den af sin vi­den­ska­be­li­ge kar­ri­e­re be­slut­te­de den bri­ti­ske pro­fes­sor at ta­ge et sab­batår for at stu­de­re po­esi. I dag ind­går po­esi­en og plan­te­forsk­nin­gen i en sym­bio­se for hen­de, skri­ver No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

An­ne Os­bourn mod­ta­ger of­fi­ci­elt No­vozy­mes Pri­sen ved en prisover­ræk­kel­se den 21. april i Bagsværd.

Finder voksenvenner til børn

’Fle­re mat­che­re for fle­re ven­ska­ber’ er nav­net på et pro­jekt fra for­e­nin­gen Børns Vok­sen­ven­ner, som net­op har mod­ta­get 8,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Nor­dea-fon­den. Det op­ly­ser fon­den på sin hjemmeside.

Kong­stan­ken bag pro­jek­tet er, at in­gen børn skal ven­te for­gæ­ves på en vok­sen­ven. Bå­de børn og fri­vil­li­ge voks­ne står i kø for at kom­me i et ven­skab gen­nem Børns Vok­sen­ven­ner, men in­gen ven­ska­ber bli­ver skabt uden de fri­vil­li­ge mat­che­re, som er ker­nen i Børns Vok­sen­ven­ners ar­bej­de. Det er nem­lig dem, der scre­e­ner og god­ken­der an­sø­ge­re og der­ef­ter mat­cher hvert barn med den helt rig­ti­ge voksenven.

Fun­da­men­tet for go­de liv byg­ger på tryg­ge, næ­re re­la­tio­ner, hvil­ket vi ser et stort po­ten­ti­a­le i, at pro­jek­tet vil ska­be mel­lem man­ge voks­ne og børn

Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler – Ud­de­lings­chef, Nordea-fonden

”Det er fan­ta­stisk, at så man­ge øn­sker at bli­ve vok­sen­ven. Det ak­tu­el­le be­hov for at re­k­rut­te­re og ud­dan­ne fle­re mat­che­re skal der­for imø­de­kom­mes, så de fri­vil­li­ge kræf­ter kan sæt­tes i spil der, hvor de gør en for­skel – ude blandt bør­ne­ne. Fun­da­men­tet for go­de liv byg­ger på tryg­ge, næ­re re­la­tio­ner, hvil­ket vi ser et stort po­ten­ti­a­le i, at pro­jek­tet vil ska­be mel­lem man­ge voks­ne og børn,” for­tæl­ler Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler, der er ud­de­lings­chef i Nordea-fonden.

Ak­tu­elt ven­ter 600 børn hos Børns Vok­sen­ven­ner på at få en voksenven.

Børns Vok­sen­ven­ner har cir­ka 30 lo­kal­for­e­nin­ger og ak­ti­vi­te­ter i om­kring 60 kommuner.

Kunstfond støtter land art-projekt i Aarhus

I Aar­hus har be­sty­rel­sen i Kir­sten Over­gaard Hjort­holm Ol­sen og Gun­nar Ste­en Ja­cob­sens Fa­mi­lie­fond – i dag­lig ta­le Kir­sten og Gun­nar Fon­den – be­slut­tet at ud­de­le den hidtil stør­ste do­na­tion på 900.000 kro­ner til et am­bi­tiøst land art-pro­jekt på Syd­hav­nen i Aarhus.

”Ef­ter at ha­ve mod­ta­get man­ge in­ter­es­san­te an­søg­nin­ger til pulj­en må­l­ret­tet land art, valg­te vi pro­jek­tet ’Hav­nespo­ret – ud­vik­ling af et nyt grønt byrum med kunst­ne­ri­ske me­to­der’. Med den­ne do­na­tion støt­ter vi et helt unikt kunst­pro­jekt, der un­der­støt­ter den kre­a­ti­ve ud­vik­ling af Syd­havnskvar­te­ret, som li­ge nu er i fuld gang,” si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Pe­ter Røn­now i en pressemeddelelse.

Pro­jek­tet pla­ce­res i det nye byrum, som er un­der ud­vik­ling mel­lem Aar­hus Ba­ne­gård og Øst­hav­nen. Byrum­met har iføl­ge fon­den po­ten­ti­a­le til at bli­ve et sær­ligt, re­kre­a­tivt of­fent­ligt byrum, der bå­de har ka­rak­ter af at væ­re en grøn plads og en vig­tig for­bin­del­se, der le­der og for­de­ler de be­sø­gen­de ned og rundt i bydelen.

Kir­sten og Gun­nar Fon­den er stif­tet for at støt­te det aar­hu­si­an­ske kunst- og kul­tur­liv. Det sker dels gen­nem år­li­ge le­ga­tud­de­lin­ger, dels ved en do­na­tion til et skul­p­tu­relt værk til de nye hav­ne­a­re­a­ler på Aar­hus Havn.

Støtter trygt natteliv i Odense

Med en be­vil­ling fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne på 689.000 kro­ner har Fon­den for So­ci­alt An­svar nu mu­lig­hed for at op­star­te un­ge­ind­sat­sen ’Un­ge Rav­ne’ i Oden­se samt at sæt­te end­nu me­re fo­kus på at styr­ke og støt­te in­klu­de­ren­de un­ge­fæl­les­ska­ber. Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Un­ge Rav­ne er al­le­re­de til ste­de i Kø­ben­havn og Aar­hus, og med be­vil­lin­gen fra Østif­ter­ne vil Un­ge Rav­ne kun­ne bre­de sig til Dan­marks tred­je­stør­ste by.

I Un­ge Rav­ne mø­der de fri­vil­li­ge Un­ge Rav­ne an­dre un­ge i øjen­høj­de i nat­te­li­vet og er go­de rol­lemo­del­ler, sam­ti­dig med at de ska­ber tryghed

Mi­k­kel Hyl­de­brandt Jen­sen – Chef for pro­gram­ud­vik­ling, Fon­den for So­ci­alt Ansvar

In­ten­tio­nen er, at Un­ge Rav­ne kan væ­re til ste­de i nat­te­li­vet i Oden­se til ef­ter­å­ret i år, når gym­na­sie­e­le­ver og stu­de­ren­de fra de oden­se­an­ske ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner er til­ba­ge i sko­le og på stu­di­er og be­væ­ger sig rundt i nattelivet.

”Vi er rig­tig gla­de for be­vil­lin­gen fra Østif­ter­ne, så vi kan op­star­te Un­ge Rav­ne i Oden­se, så end­nu fle­re får gavn af ind­sat­sen. I Un­ge Rav­ne mø­der de fri­vil­li­ge Un­ge Rav­ne an­dre un­ge i øjen­høj­de i nat­te­li­vet og er go­de rol­lemo­del­ler, sam­ti­dig med at de ska­ber tryg­hed. Det er trygt og in­klu­de­ren­de fri­vil­ligt fæl­les­skab, hvor der er plads til al­le, og hvor de un­ge får mu­lig­hed for at ta­ge an­svar,” si­ger Mi­k­kel Hyl­de­brandt Jen­sen, der er chef for pro­gram­ud­vik­ling i Fon­den for So­ci­alt Ansvar.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer