Kunstinstitutioner til Bikubenfondens kommende kunstchef: ’Drop akademiseringen og løft blikket uden for Københavns bygrænse’.

Hav tillid til kunsten, vær lydhør, giv plads til faglighed, undgå kassetænkning og have fokus på de frie kunstnergrupper, det internationale og provinsen. Sådan lyder nogle af ønskerne til Bikubenfondens kommende kunstchef fra lederne af en række teatre og kunstinstitutioner.

Te­a­tret ved Sor­te He­st er en af de kul­turin­sti­tu­tio­ner, som me­ner Bi­ku­ben­fon­dens nye kunst­chef bør ske­le til de an­sø­ger­drev­ne fon­de. Her Sa­rah Bo­berg og Anet­te Stø­vel­bæk i te­a­trets ak­tu­el­le fo­re­stil­ling 'Al­ting er no­get 2.0' (fo­to: Ro­bin Skjoldborg).

Bi­ku­ben­fon­den er i øje­blik­ket på jagt ef­ter en ny chef for fon­dens kun­st­om­rå­de. Med for­hen­væ­ren­de di­rek­tør Met­te Marcus’ far­vel har fon­den net­op ved­ta­get en ny or­ga­ni­se­ring af den øver­ste le­del­se, og den 14. marts er der an­søg­nings­frist til job­bet som ny kunstchef.

Bi­ku­ben­fon­den har i lø­bet af det se­ne­ste år­ti be­væ­get sig væk fra den klas­si­ske an­søg­nings­drev­ne ud­de­lings­po­li­tik til i dag at fun­ge­re som ak­tiv ud­vik­lings­part­ner, der med fon­dens ord ar­bej­der på at ”ny­ska­be mu­lig­he­der og ud­vik­le kunst­ne­re og kulturinstitutioner.”

Med en øko­no­misk ram­me på over 50 mil­li­o­ner kro­ner om året er fon­den der­med en af de cen­tra­le filan­tro­pi­ske ak­tø­rer, in­den for ak­tu­el sce­ne­kunst og bil­led­kunst, som er fon­dens nu­væ­ren­de stra­te­gi­ske om­drej­nings­punkt på kunstområdet.

Men hvor­dan ser fon­dens po­ten­ti­el­le be­vil­lings­mod­ta­ge­re og sam­ar­bejds­part­ne­re på fon­dens rol­le? Og hvor­dan me­ner de, at en ny kunst­chef bedst kan bi­dra­ge til at sti­mu­le­re og ud­vik­le sce­ne- og bil­led­kun­sten i Dan­mark. Det har vi talt med en ræk­ke kul­tur­le­de­re om.

Og det er ik­ke al­le, der er helt eni­ge i, at Bi­ku­be­fon­dens trans­for­ma­tion til en ka­ta­ly­tisk ar­bej­den­de fond er sær­ligt be­for­dren­de for at kun­ne ind­fri fonds­le­del­sens hø­je ambitioner.

Ka­ren Grøn, der er mu­se­ums­di­rek­tør på Trap­holt i Kol­ding hå­ber der­i­mod, at den kom­men­de kunst­chef hos Bi­ku­ben­fon­den vil ske­le til nog­le af de an­søg­nings­drev­ne fon­de som for ek­sem­pel Au­gusti­nus Fonden.

Nog­le af de an­søg­nings­drev­ne fon­de gør et for­bil­led­ligt ar­bej­de med at væ­re op­sø­gen­de, lyt­ten­de og nys­ger­ri­ge på os, og hvad der rø­rer sig

Ka­ren Grøn – Mu­se­ums­di­rek­tør, Trap­holt i Kolding

”Nog­le af de an­søg­nings­drev­ne fon­de gør et for­bil­led­ligt ar­bej­de med at væ­re op­sø­gen­de, lyt­ten­de og nys­ger­ri­ge på os, og hvad der rø­rer sig. Jeg hå­ber, at den nye kunst­chef hos Bi­ku­ben­fon­den bli­ver net­op så­dan og und­la­der at put­te kunst i kas­ser og und­la­der at for­tæl­le os, hvad vi skal gø­re,” si­ger Ka­ren Grøn.

Misforstået akademisering

Te­a­ter­chef Ma­ria Vin­ter­berg på Te­a­tret ved Sor­te He­st i Kø­ben­havn hå­ber, at Bi­ku­ben­fon­dens nye kunst­chef bli­ver en per­son, der selv er kunst­ner, og som for­står, hvad det vil si­ge at la­ve teater.

”Mit drøm­mes­ce­na­rie for en ny kunst­chef er én, der har til­lid til kunst­ner­ne, til vær­ker­ne og til vo­res kunst­ne­ri­ske fag­lig­hed. For det er os, der har en fag­lig­hed – ik­ke fon­de­ne. Én som ik­ke for­sø­ger at aka­de­mi­se­re vo­res fag, pres­ser os til sær­li­ge må­der at ar­bej­de på el­ler til at for­mu­le­re alt på for­hånd,” si­ger Ma­ria Vin­ter­berg og fortsætter:

Den mis­for­stå­e­de aka­de­mi­se­ring, som vi ser bå­de i den po­li­ti­ske ad­mi­ni­stra­tion og hos nog­le fon­de går stik imod den må­de, man la­ver te­a­ter­kunst på

Ma­ria Vin­ter­berg – Te­a­ter­chef, Te­a­tret ved Sor­te Hest

”Den mis­for­stå­e­de aka­de­mi­se­ring, som vi ser bå­de i den po­li­ti­ske ad­mi­ni­stra­tion og hos nog­le fon­de går stik imod den må­de, man la­ver te­a­ter­kunst på. For hvis man kan for­mu­le­re det he­le på for­hånd, kan man li­ge så godt skri­ve et digt el­ler en kro­nik, så be­hø­ver man ik­ke bru­ge 800.000 kro­ner på at la­ve et te­a­ter­styk­ke. Så jeg hå­ber, den nye kunst­chef vil und­la­de aka­de­mi­se­ring af sce­ne­kun­sten, und­gå buzzwords og la­de væ­re med at op­fø­re sig som om, vi te­a­tre er en vok­sen­le­ge­plads, hvor man kun støt­ter eksperimenter.”

Te­a­tret ved Sor­te He­st har de se­ne­re år op­gi­vet at sam­ar­bej­de med Bi­ku­ben­fon­den, men Ma­ria Vin­ter­berg hå­ber, at en kom­men­de kunst­chef vil væ­re op­ta­get af at væ­re fød­sels­hjæl­per for te­a­tre som de­res, så de kan la­ve sto­re ge­dig­ne vær­ker, der kan brin­ge dem i front på det kunstneriske.

Ma­ria Vin­berg frem­hæ­ver på sam­me må­de som mu­seu­em­s­di­rek­tør Ka­ren Grøn de an­sø­ger­drev­ne fon­de som Au­gusti­nus Fon­den og Beck­ett-Fon­den, som nog­le den nye kunst­chef for Bi­ku­ben­fon­den kun­ne ske­le lidt til.

Provinsens potentiale

På Oden­se Te­a­ter er te­a­ter­di­rek­tør Ja­cob Schjødt be­gej­stret for Bi­ku­ben­fon­dens fo­kus på bå­de sce­ne­kunst – og den ny­ska­ben­de af slagsen.

Som te­a­ter­chef i provin­sen drøm­mer jeg dog om, at den kom­men­de kunst­chef løf­ter blik­ket ud over bygrænsen

Ja­cob Schjødt – Te­a­ter­di­rek­tør, Oden­se Teater

”Det er en su­per­spæn­den­de stra­te­gi, fon­den har med at ud­vik­le sce­ne­kunst, så den stra­te­gi hå­ber jeg, at den nye kunst­chef vil fort­sæt­te med. Som te­a­ter­chef i provin­sen drøm­mer jeg dog om, at den kom­men­de kunst­chef løf­ter blik­ket ud over by­græn­sen og i hø­je­re grad får øj­ne­ne op for po­ten­ti­a­let uden for Kø­ben­havn,” si­ger Ja­cob Schjødt.

Part­ner­sk­ab­stan­ke­gan­gen hå­ber han og­så, at fon­den hol­der fast i, for det gi­ver me­ning at gi­ve mu­lig­hed for at la­de ud­valg­te pro­jek­ter vok­se over læn­ge­re tid.

”En ny kunst­chef må me­get ger­ne ha­ve fo­kus på de fo­re­stil­lin­ger, der er bøv­le­de og dy­re, og jeg hå­ber, at ved­kom­men­de vil gi­ve til­lid til nog­le kunst­ne­re, gi­ve dem mu­lig­hed for at kom­me un­der fon­dens vin­ger uden at ha­ve et fær­dig­de­fi­ne­ret pro­jekt, men hvor de kan tæn­ke nyt og ud­vik­le sce­ne­kun­sten,” fort­sæt­ter Ja­cob Schjødt.

Og­så han fo­re­træk­ker, at den kom­men­de kunst­chef har kunst­ne­risk ind­sigt – og me­get ger­ne er­fa­ring fra scenekunstområdet.

Frie kunstnergrupper

Te­a­ter­chef på Te­a­ter Re­pu­blique & Re­vol­ver, Rik­ke He­de­a­ger drøm­mer om, at Bi­ku­ben­fon­dens nye kunst­chef vil støt­te op om frie kunst­ner­grup­per og kopro­duk­tio­ner mel­lem te­a­tre og frie grupper.

Helt ak­tu­elt spil­ler te­a­tret på Øster­bro i Kø­ben­havn fo­re­stil­lin­gen ’Far­vel til Ma­don­na’ - skabt af kunst­ner­duo­en How to Kill a Dog.

”Selv­om vi har et stra­te­gisk part­ner­skab med dem, så må jeg hver gang si­ge til dem; jeg tror på jer, jeg læg­ger ger­ne per­so­na­le til, men smut li­ge ud og søg pen­ge­ne selv. Så hver gang en­der det med, at de po­ten­ti­elt ar­bej­der un­der pres­se­de ar­bejds­for­hold og til me­get lav løn, hvis de ik­ke får de pen­ge ind, de har an­søgt om,” si­ger Rik­ke Hedeager.

”De si­ger sam­ti­dig nej til be­tal­te jobs an­dre ste­der i bran­chen. Så he­le dansk te­a­ter vil­le vir­ke­lig få no­get ud af det, hvis en ny kunst­chef hav­de fo­kus på ud­valg­te frie kunst­ner­grup­per og de­res lang­sig­te­de ud­vik­ling,” si­ger hun.

Hvis pen­ge­ne gik til grup­per­ne og ik­ke til in­sti­tu­tio­ner­ne, vil­le der og­så ske en in­ter­es­sant mag­tomven­ding, me­ner Rik­ke Hedeager.

Fortsæt med langsigtede partnerskaber</3>

Det in­ter­na­tio­na­le aspekt er et an­det om­rå­de, Rik­ke He­de­a­ger hå­ber, den kom­men­de kunst­chef vil læg­ge vægt på.

”Bå­de i for­hold til at få in­ter­na­tio­nal sce­ne­kunst her­til lan­det, men og­så som støt­te til at dan­ske te­a­tre kan sen­de fo­re­stil­lin­ger på tur­ne i ud­lan­det. For al­le for­står en­gelsk, så vi kan sag­tens spil­le fo­re­stil­lin­ger på en­gelsk, men det er bå­de enormt dyrt og tungt at løf­te og svært at til­træk­ke pu­bli­kum til,” si­ger hun.

En sær­lig form for ta­lent­ple­je må den kom­men­de kunst­chef og­så me­get ger­ne ka­ste sig over.

Selv­om Rik­ke He­de­a­ger er te­a­ter­chef, kom­mer hun selv fra lit­te­ra­tu­rens ver­den, og hun gør of­te brug af ta­len­ter, som ik­ke er ud­dan­net in­den for fel­tet – for ek­sem­pel koreo­gra­fer el­ler bil­led­kunst­ne­re som in­struk­tø­rer. El­ler fo­to­gra­fer, der de­bu­te­rer som scenografer.

”For mig hand­ler det om ta­lent sna­re­re end om spe­ci­fikt bran­che­kend­skab. Her kun­ne Bi­ku­ben­fon­den væ­re en form for ta­len­tover­fø­rer og in­vi­te­re dyg­ti­ge men­ne­sker ind og gi­ve dem mu­lig­hed for at ar­bej­de med sce­ne­kunst,” me­ner Rik­ke Hedeager.

Selv­om hen­des eget te­a­ter ik­ke har akut brug for lang­sig­te­de part­ner­ska­ber og ud­vik­lings­for­løb, må Bi­ku­ben­fon­den ger­ne fort­sæt­te det fokus.

”Man­ge an­dre fon­de la­ver tra­di­tio­nel­le ud­de­lin­ger, så det er fint med det lan­ge, se­je træk,” me­ner hun.

Hvor fle­re an­dre øn­sker en ny kunst­chef med er­fa­ring fra kun­st­om­rå­det, ser Rik­ke He­de­a­ger det som gi­ven­de med nye øj­ne på området.

”Vi­den om spe­ci­fik­ke om­rå­der kan man få hen ad vej­en, det vig­tig­ste er, at ved­kom­men­de ik­ke er for­u­dind­ta­get,” si­ger hun.

Den kulturpolitiske samtale

Nan­na Hjor­ten­berg er di­rek­tør hos Kunst­for­e­nin­gen Gl. Strand i Kø­ben­havn, og hun hå­ber, at fon­den an­sæt­ter en chef med kend­skab til kun­st­om­rå­det, som for­står hand­le­rum, øko­sy­ste­mer, nu­an­cer og ud­for­drin­ger hos de for­skel­li­ge ak­tø­rer; mu­se­er, kunst­hal­ler, gal­le­ri­er og kunstnere.

”Jeg hå­ber, at Bi­ku­ben­fon­dens kom­men­de kunst­chef har fo­kus på ri­si­ko­vil­lig­hed og vil støt­te ud­vik­lings­pro­jek­ter med plads til at fejle. Ge­ne­relt på kunsts­ce­nen står vi med en ud­for­dring om­kring vo­res for­ret­nings­mo­del, som må­ske ik­ke læn­ge­re pas­ser til den må­de, pu­bli­kum bru­ger kul­tur, så jeg hå­ber, at ved­kom­men­de vil væ­re med til at te­ste nog­le for­skel­li­ge for­ret­nings­mo­del­ler,” si­ger Nan­na Hjortenberg.

Bi­ku­ben­fon­dens nye kunst­chef må og­så me­get ger­ne bru­ge fon­dens plat­form til at del­ta­ge i den kul­tur­po­li­ti­ske samtale.

”He­le det her med via do­ku­men­ta­tion og vi­den at vi­se den sam­funds­mæs­si­ge vær­di­ska­bel­se af kunst, må den nye kunst­chef og­så me­get ger­ne ha­ve fo­kus på,” po­in­te­r­er Nan­na Hjortenberg.

Vi er ikke dommere over kunsten

Hos Bi­ku­ben­fon­den bak­ker ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Sø­ren Kaa­re-An­der­sen op om man­ge af øn­sker­ne til en kom­men­de kunstchef.

”Hvis man læ­ser vo­res ud­dy­ben­de job- og per­son­pro­fil til den nye kunst­chef, står me­get af det og­så der,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Iføl­ge ham er Bi­ku­ben­fon­dens helt grund­læg­gen­de fi­lo­so­fi, at fon­den tror på kun­stens be­tyd­ning og bræn­der for at ny­ska­be mu­lig­he­der og la­ve ud­vik­ling for kunst­ne­re og kun­stin­sti­tu­tio­ner – for på den må­de at ska­be mest mu­lig gavn for samfundet.

”Den fi­lo­so­fi skal vo­res nye kunst­chef stå i spid­sen for, og vi kan kun ska­be mest mu­lig gavn ved at ha­ve en god di­a­log med dem, vi er sat i ver­den for at hjæl­pe – bil­led­kun­sten og sce­ne­kun­sten. Så vi har en lyt­ten­de og nys­ger­rig må­de at ar­bej­de på, og det er et af­gø­ren­de kri­te­rie for os, som vo­res kom­men­de kunst­chef skal kun­ne le­ve op til,” po­in­te­r­er Sø­ren Kaa­re-An­der­sen og fortsætter:

”Vi er ik­ke dem, der for­tæl­ler, hvad kunst skal væ­re – el­ler hvad folk skal gø­re. Det er ik­ke vo­res me­ti­er, og vi går ik­ke ind og er dom­me­re over, hvad in­sti­tu­tio­ner og kunst­ne­re gør. Vi for­hol­der os til, om vi tror, vi kan væ­re en nyt­tig sam­ar­bejds­part­ner, og om vi sam­men kan gø­re kunst­ne­re og kun­stin­sti­tu­tio­ner­ne bed­re til at udø­ve de­res arbejde.”

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen kan ik­ke gen­ken­de bil­le­det af en aka­de­mi­se­ring, og han hyl­der øn­sket om at gi­ve plads til ik­ke fær­dig­de­fi­ne­re­de og fær­dig­for­mu­le­re­de projekter.

Vi aka­de­mi­se­rer ik­ke, men vi tror på, at ud­dan­nel­se, ny vi­den og ind­sigt ud­vik­ler vo­res sam­fund, og vi har sat os for, at vi vil dis­rup­te vo­res samfund

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – Adm. di­rek­tør, Bikubenfonden

”Det er li­ge så­dan, vi ar­bej­der. Vi aka­de­mi­se­rer ik­ke, men vi tror på, at ud­dan­nel­se, ny vi­den og ind­sigt ud­vik­ler vo­res sam­fund, og vi har sat os for, at vi vil dis­rup­te vo­res sam­fund, og vi tror på, at kun­sten er kul­tu­rens in­nova­tions­rum og en helt af­gø­ren­de in­gre­di­ens for at ud­vik­le vo­res sam­fund,” si­ger han.

På jagt efter det bedste

Bi­ku­ben­fon­den har al­le­re­de fo­kus på de frie kunst­ner­grup­per, over­fø­ring af ta­len­ter og det in­ter­na­tio­na­le, og det vil den kom­men­de kunst­chef og­så have.

Blandt an­det er Bi­ku­ben­fon­den med i et eu­ro­pæ­isk net­værk af fon­de, der ar­bej­der på kun­st­om­rå­det og som ud­vik­ler fæl­les projekter.

”Vi er ik­ke så me­get in­de på en­kelt­fo­re­stil­lin­ger, så det med at sen­de fo­re­stil­lin­ger den ene vej og ta­ge fo­re­stil­lin­ger den an­den vej, lig­ger nok ik­ke li­ge in­den for vo­res stra­te­gi, men blandt an­det i vo­res 10-åri­ge sam­ar­bej­de med te­a­ter­kom­pag­ni­et Fix og Foxy om at ud­vik­le sce­ne­kun­sten har vi og­så fo­kus på, hvor­dan de kan ud­vik­le sig in­ter­na­tio­nalt,” for­tæl­ler Sø­ren Kaare-Andersen.

I for­hold til øn­sket om at løf­te blik­ket og kig­ge me­re ud i provin­sen, næv­ner Sø­ren Kaa­re-An­der­sen igang­væ­ren­de ud­vik­lings­for­løb med bå­de det år­hu­si­an­ske te­a­ter Bo­ra Bo­ra og Nuuk Kunstmuseum.

”Vi kig­ger al­le­re­de ud over Kø­ben­havn, men vi er su­pe­re­li­tæ­re – for­stå­et på den må­de, at vi al­tid væl­ger det bed­ste. Hos os får man ik­ke for­de­le på grund af geo­gra­fi, køn el­ler alt mu­ligt an­det – man får en for­del, hvis man er det bed­ste,” un­der­stre­ger han.

Øn­sker­ne om ri­si­ko­vil­lig­hed, plads til at fejle og af­prøv­ning af nye for­ret­nings­mo­del­ler bak­ker Sø­ren Kaa­re-An­der­sen og­så op om.

”Det er no­get, vi tæn­ker me­get over og gør i for­vej­en. Vi har blandt an­det skabt den lil­le kunst­bu­tik Skit­se, hvor vi har prø­vet at se på, hvor­dan un­ge kunst­ne­re kan tje­ne nog­le pen­ge på skit­ser og kunst­mer­chan­di­se,” for­tæl­ler han.

Fortsætter strategien

Hå­bet om at Bi­ku­ben­fon­den med en ny kunst­chef skul­le ske­le me­re til de an­søg­nings­drev­ne fon­de, af­vi­ser Sø­ren Kaa­re-An­der­sen til gen­gæld helt og aldeles.

”Vi har vo­res stra­te­gi og vo­res må­de at ar­bej­de på, og det fort­sæt­ter med. Vi har su­per me­get respekt for de an­dre fon­de, som er vir­ke­lig go­de til at gø­re, det de gør – vi gør ba­re no­get an­det,” si­ger han.

Til gen­gæld bak­ker han helt op om øn­sket om, at Bi­ku­ben­fon­den skal del­ta­ge ak­tivt i den kul­tur­po­li­ti­ske samtale.

”Vi bru­ger rig­tig me­get kr­udt på at ska­be rum til dis­kus­sio­nen om kun­stens be­tyd­ning, og det vil vi be­stemt fort­sæt­te med.”

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen er enig i, at er­fa­ring fra en­ten bil­led­kunst el­ler sce­ne­kunst vil væ­re gavnligt.

”Det vil væ­re en for­del, men i job­bet som kunst­chef skal man og­så kun­ne me­get an­det, så der kan og­så væ­re an­dre fag­lig­he­der, men som vi skri­ver i jo­bop­sla­get, skal man ha­ve in­ter­na­tio­nal ind­sigt og vi­den. For os er det ret af­gø­ren­de, at ved­kom­men­de ved, hvad der fo­re­går uden for kon­ge­ri­gets Dan­marks græn­ser,” si­ger han.

Slanker den øverste ledelse

Stil­lin­gen som ny kunst­chef er op­slå­et i kølvan­det på Met­te Marcus’ af­gang fra Bi­ku­ben­fon­den. Ef­ter Met­te Marcus i de­cem­ber valg­te at op­si­ge sin stil­ling som di­rek­tør for kun­st­om­rå­det, har Bi­ku­ben­fon­den ved­ta­get en ny or­ga­ni­se­ring, hvor fon­den slan­ker den øver­ste ledelse.

Di­rek­tio­nen be­står nu af ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen og ud­vik­lings­di­rek­tør Si­ne Ege­de Eske­sen, der­u­d­over op­ret­tes to nye fagchefstillinger.

Ef­ter en in­tern ro­ka­de i fon­den er den hid­ti­di­ge pro­gram­chef for so­ci­a­l­om­rå­det Jakob Schjør­ring ble­vet ny chef for det so­ci­a­le om­rå­de, og den 21. fe­bru­ar op­slog Bi­ku­ben­fon­den stil­lin­gen som ny kunstchef.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer