Annoncespot_img

Nordea-fonden hæver uddelingsrammen til 700 millioner kroner i år

Trods et underskud på 435 millioner kroner i 2022 forventer Nordea-fonden alligevel at kunne hæve uddelingerne markant i indeværende år grundet udbytte fra aktierne i Nordea Bank Abp. Fonden satser blandt andet på at kunne identificere en række nye, store projekter.

Nor­dea-fon­den har i år åb­net en ny pul­je må­l­ret­tet kul­tur- og med­bor­ger­hu­se (Fo­to: Dit­te Valente).

Ef­ter et over­skud i 2021 på me­re end seks mil­li­ar­der kro­ner, lan­de­de Nor­dea-fon­den sid­ste år med rø­de tal på bundlinjen.

Den sto­re spa­re­kas­se­fond kom ud af året med et un­der­skud på 435 mil­li­o­ner kro­ner, frem­går det af fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te årsrapport.

Det ne­ga­ti­ve re­sul­tat skyl­des dog pri­mært ure­a­li­se­re­de tab på fon­dens ak­tie­be­hold­nin­ger, som ho­ved­sa­ge­ligt be­står af Nor­dea-ak­tier, der tab­te vær­di i lø­bet af året.

Trods det ne­ga­ti­ve re­sul­tat for­ven­ter Nor­dea-fon­den al­li­ge­vel at kun­ne hæ­ve ud­de­lin­ger­ne til 700 mil­li­o­ner kro­ner i in­de­væ­ren­de år.

”Sam­let set har vo­res in­ve­ste­rings­por­te­føl­je væ­ret lidt ud­for­dret i 2022. Til gen­gæld har vi re­a­li­se­re­de ind­tæg­ter på 779 mil­li­o­ner kro­ner – pri­mært ud­byt­te fra Nor­dea Bank Abp,” for­tæl­ler Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nordea-fonden.

Fon­dens ak­tier i den fin­ske bank Nor­dea Bank Abp ud­gør i dag om­kring 80 pro­cent af fon­dens fi­nan­si­el­le an­lægs­ak­ti­ver, men Nor­dea-fon­den har en for­mu­le­ret stra­te­gi om, at der skal ske en grad­vis spred­ning af investeringerne.

”Vi bi­be­hol­der vo­res ak­tie­be­hold­ning i Nor­dea Bank Abp, så vi sæl­ger ik­ke ud af vo­res Nor­dea-ak­tier, men vo­res nye in­ve­ste­rin­ger fo­re­går i ak­tier, som hver­ken er Nor­dea el­ler an­dre fi­nan­si­el­le ak­tier,” for­tæl­ler Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Han un­der­stre­ger dog, at Nor­dea Bank-ak­tien ik­ke var den, der ud­vik­le­de sig dår­ligst i det for­gan­ge år. Mi­nus­set i regn­ska­bet for 2022 skyl­des en blan­ding af ud­for­drin­ger. Hvor kri­gen i Ukrai­ne og den sti­gen­de in­f­la­tion har med­ført ge­ne­relt fal­den­de ak­tie­kur­ser og ejen­doms­pri­ser samt sto­re rentestigninger.

Fon­den op­nå­e­de så­le­des et sam­let ure­a­li­se­ret kurstab på de fi­nan­si­el­le po­ster på 1,2 mil­li­ar­der kro­ner, hvoraf kursta­bet på be­hold­nin­gen af nor­dea-ak­tier stod for de 833 mil­li­o­ner, frem­går det af regnskabet.

Oppe i gear efter corona-år

Med for­vent­nin­gen om at kun­ne ud­de­le 700 mil­li­o­ner er Nor­dea-fon­den ved at væ­re op­pe på ni­veau­et fra før cor­o­na. I 2018 ud­del­te Nor­dea-fon­den 708 mil­li­o­ner kro­ner. I 2019 faldt tal­let til 416 mil­li­o­ner kro­ner. I 2020 var ud­de­lin­ger­ne ne­de på 268 mil­li­o­ner kro­ner, og i 2021 blev der ud­delt 339 mil­li­o­ner kroner.

”I 2022 fik vi fuld fart på igen med ud­de­lin­ger for 479 mil­li­o­ner kro­ner, og for 2023 kom­mer vi end­nu me­re op i gear. Det kræ­ver æn­drin­ger i de stra­te­gi­ske di­men­sio­ner og tan­ke­gan­ge, og vi skal sik­re, at bå­de ef­ter­spørgs­len og ad­mi­ni­stra­tio­nen kan føl­ge med,” for­kla­rer Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Fon­den har der­for an­sat et par ek­stra me­d­ar­bej­de­re, og an­sø­ge­re in­spi­re­res til at løf­te de­res pro­jek­ter end­nu mere.

”Vi har næ­sten glemt, hvor­dan det var, men nu kan vi igen la­ve me­re op­sø­gen­de ar­bej­de og ud­vi­de ud­de­lings­ram­mer­ne,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Største uddeling på 28 millioner

I 2022 for­del­te de 479 mil­li­o­ner kro­ner sig på 2.706 ud­de­lin­ger. Af det sam­le­de be­vil­lings­be­løb gik 34 pro­cent til fo­ku­s­om­rå­det ’Børn og un­ge godt på vej’, 31 pro­cent til ’Ud i det fri’, 24 pro­cent til ’Lyst til at del­ta­ge’ og 11 pro­cent til fo­ku­s­om­rå­det ’Liv i det lokale’.

De fi­re stør­ste ud­de­lin­ger løb hver op på mel­lem 20 og 28,8 mil­li­o­ner kro­ner. Or­ga­ni­sa­tio­nen Ga­me fik 28,8 mil­li­o­ner kro­ner til at ska­be fle­re mø­de­ste­der, hvor børn og un­ge kan dyr­ke ga­dei­dræt sammen.

Fon­den Ung­dom­sø­en fik 28,1 mil­li­o­ner kro­ner til fle­re ak­ti­vi­te­ter på Ung­dom­sø­en. Kø­ben­havns Kom­mu­ne fik 25 mil­li­o­ner kro­ner til styr­kel­se af bæ­re­dyg­tig­hed på Pa­pirø­en, og Vi­borg Kom­mu­ne løb med 20 mil­li­o­ner kro­ner til et vel­komst­cen­ter for bru­ge­re af Hær­ve­jens van­dre- og cykelruter.

Det er lidt spe­ci­elt for 2022, at al­le de fi­re stør­ste ud­de­lin­ger er til nog­le pro­jek­ter, vi tid­li­ge­re har støttet

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Di­rek­tør, Nordea-fonden

”Det er lidt spe­ci­elt for 2022, at al­le de fi­re stør­ste ud­de­lin­ger er til nog­le pro­jek­ter, vi tid­li­ge­re har støt­tet, men som fond vil vi me­get ger­ne ta­ge an­svar for de pro­jek­ter, vi støt­ter og støt­te dem fle­re gan­ge,” un­der­stre­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Ny pulje med fokus på deleøkonomi

Fon­dens nu­væ­ren­de ud­de­lings­stra­te­gi gæl­der for 2022-2024, så og­så i 2023 støt­ter Nor­dea-fon­den go­de liv in­den for sund­hed, mo­tion, na­tur og kul­tur – in­den for de fi­re fokusområder.

Der­u­d­over har fon­den i år to nye pul­jer. En pul­je må­l­ret­tet kul­tur- og med­bor­ger­hu­se, hvor der støt­tes med mel­lem 200.000 kro­ner og en mil­li­on kro­ner. Den an­den med fo­kus på de­leø­ko­no­mi og må­l­ret­tet for­e­nin­ger, der vil de­les om gen­stan­de og fa­ci­li­te­ter. Her er lof­tet på om­kring 15.000-20.000 kro­ner per uddeling.

”Beg­ge pul­jer har en bæ­re­dyg­tig­heds­di­men­sion, for bæ­re­dyg­tig­hed hand­ler og­så om so­ci­a­le fæl­les­ska­ber,” for­tæl­ler Hen­rik Le­h­mann Andersen.

I pulj­en for de­leø­ko­no­mi kan fon­den for ek­sem­pel støt­te en fæl­les trai­ler i en ko­lo­ni­ha­ve­for­e­ning el­ler lå­neud­styr til nye med­lem­mer i en idræts­klub, så fle­re kan bli­ve en del af fællesskabet.

I 2023 vil fon­den og­så iden­ti­fi­ce­re og støt­te en ræk­ke stør­re pro­jek­ter med be­vil­lin­ger over 25 mil­li­o­ner kroner.

”Vi vil ger­ne støt­te stør­re sig­na­tur­pro­jek­ter, og med vo­res stra­te­gi for 2022-2024 vil vi og­så ger­ne gi­ve me­re til det, der kom­mer op af jor­den – fle­re byg­ge­ri­er og fa­ci­li­ter,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

I 2023 vil Nor­dea-fon­den og­så fort­sat ha­ve fo­kus på en bæ­re­dyg­tig sam­funds­ud­vik­ling. Bå­de gen­nem fon­dens in­ve­ste­rin­ger, egen drift og i uddelingerne.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer