Direktør skifter fra Egmont Fonden til 15. Juni Fonden

Henriette Christiansen siger efter 13 år farvel til Egmont Fonden ved månedens udgang for den 1. juni at tiltræde som direktør i 15. Juni Fonden. Den hidtidige direktør i 15. Juni Fonden Per Voetmann fortsætter på nedsat tid som programchef og får også tid til andre aktiviteter udenfor fonden.

Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen skif­ter fra én fond til en an­den: Fra stil­lin­gen som di­rek­tør for Eg­mont Fon­dens støt­te- og be­vil­lings­ad­mi­ni­stra­tion til ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i 15. Ju­ni Fon­den. (fo­to: Klaus Rud­bæk / Eg­mont Fonden)

”Al­ting har en tid, og min tid hos Eg­mont Fon­den har jeg valgt at run­de af ef­ter me­re end 13 gi­ven­de og læ­re­ri­ge år.”

Så­dan skri­ver di­rek­tør for Eg­mont Fon­dens støt­te- og be­vil­lings­ad­mi­ni­stra­tion med an­svar for fon­dens al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen i dag, tors­dag, i et op­slag på det so­ci­a­le me­die LinkedIn.

År­sa­gen til, at Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen ved ud­gan­gen af marts stop­per i Eg­mont Fon­den, er, at hun net­op er ble­vet an­sat som ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i en an­den er­hvervs­dri­ven­de fond, nem­lig 15. Ju­ni Fon­den. Her til­træ­der Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen den 1. juni.

Jeg er tak­nem­me­lig for at ha­ve haft mu­lig­hed for at stå i spid­sen for Eg­mont Fon­dens am­bi­tio­ner på veg­ne af tu­sind­vis af børn og un­ge i ud­sat­te positioner

Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen – Snart for­hen­væ­ren­de di­rek­tør, Eg­mont Fon­dens støt­te- og bevillingsadm.

”Ved ud­gan­gen af den­ne må­ned går jeg ud ad dø­ren un­der det iko­ni­ske Eg­mon­tur for sid­ste gang. Det gør jeg med stor tak­nem­me­lig­hed og og­så en vis po­r­tion ve­mod. Jeg er tak­nem­me­lig for at ha­ve haft mu­lig­hed for at stå i spid­sen for Eg­mont Fon­dens am­bi­tio­ner på veg­ne af tu­sind­vis af børn og un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner. At ar­bej­de for og med bør­ne­ne og de un­ge har væ­ret en stor glæ­de. At lyt­te til dem og læ­re af dem har væ­ret en stor be­ri­gel­se,” skri­ver Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen blandt andet.

Ind­til Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sens af­lø­ser er fun­det, kon­sti­tu­e­res im­pa­ct­chef Hei­di Sø­ren­sen som di­rek­tør i Eg­mont Fon­den. Det sker fra 1. april.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Eg­mont Fon­den, Lars-Jo­han Jarn­hei­mer, tak­ker på Eg­mont Fon­dens hjem­mesi­de Hen­ri­et­te Christiansen.

”Jeg vil ger­ne si­ge tak til Hen­ri­et­te for en stor ind­sats gen­nem al­le åre­ne, hvor hun har stå­et i spid­sen for at løf­te Eg­mont Fon­dens al­men­nyt­ti­ge ind­sats mar­kant til gavn for tu­sind­vis af børn og un­ge på tværs af Skan­di­navi­en – al­tid med ty­de­ligt fo­kus på at sæt­te bar­net i cen­trum,” si­ger Lars-Jo­han Jarnheimer.

15. Ju­ni Fon­den støt­ter især na­tur, jag­t­o­ri­en­te­re­de for­mål, kul­tur, kunst, so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re for­mål. Be­sty­rel­ses­for­mand i fon­den He­le­ne Käh­ler Hjen­ner glæ­der sig i et op­slag på Lin­ke­dIn over an­sæt­tel­sen af den nye direktør:

”Det glæ­der mig me­get at få Hen­ri­et­te og hen­des vid­træk­ken­de er­fa­ring in­den for filan­tro­pi og ik­ke mindst driv­kraft og en­ga­ge­ment i at la­ve sam­funds­for­bed­rin­ger til 15. Ju­ni Fon­den,” si­ger He­le­ne Käh­ler Hjenner.

Afløser Per Voetmann

I 15. Ju­ni Fon­den af­lø­ser Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen Per Vo­et­mann, der har væ­ret ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fi­re år.

Per Vo­et­mann for­la­der dog ik­ke fon­den helt, men fort­sæt­ter på ned­sat tid som pro­gram­chef for fon­dens ud­de­lin­ger på kunst og kulturområdet.

”Kunst og kul­tur har al­tid haft min sto­re in­ter­es­se, og det glæ­der mig, at jeg nu kan fo­ku­se­re på net­op dét om­rå­de og sam­ti­dig få tid til an­dre ak­ti­vi­te­ter uden­for fon­den”, si­ger Per Voetmann.

He­le­ne Käh­ler Hjen­ner tak­ker Per Vo­et­mann for den sto­re ind­sats, han har ydet i 15. Ju­ni Fonden.

”Per har de se­ne­ste fi­re år for­må­et til stor til­freds­hed at hånd­te­re, pro­fes­sio­na­li­se­re og di­gi­ta­li­se­re se­kre­ta­ri­a­tets sags­be­hand­ling af ind­kom­ne an­søg­nin­ger og der­u­d­over og­så igang­s­at pro­jek­ter in­den for fon­dens nye ka­ta­ly­ti­ske ind­sats­om­rå­de,” un­der­stre­ger He­le­ne Käh­ler Hjenner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer