Royal ekspert: Kongehuset har strammet op i forhold til gaver og vennetjenester

Kongehusekspert Thomas Larsen mener, at det en forsimpling at sige, at fondssektoren ’fedter’ for kongehuset. Når fondene støtter kongehuset med gaver og donationer, er det blandt andet på grund af den betydning, som den royale familie har for sammenhængskraften i Danmark, siger han. Ifølge kongehusets økonomichef betragter kongehuset fondsbidrag som ”en væsentlig støtte til vores fælles danske kulturarv.”

"Jeg har kun­net føl­ge, at kon­ge­hu­set har stram­met op in­ter­nt, når det hand­ler om di­rek­te ga­ver. Tid­li­ge­re fik kon­ge­fa­mi­li­en me­get hånd­gri­be­li­ge ga­ver, for nog­le år si­den for ek­sem­pel nog­le fi­ne bi­ler, men den slags fo­re­går ik­ke me­re," si­ger kon­ge­hu­s­eks­pert og po­li­tisk re­dak­tør på Radio4 Tho­mas Lar­sen. (fo­to: Radio4)

”Det er et ord­valg, som for­simp­ler tin­ge­ne rig­tig meget.”

Så­dan ly­der det fra kon­ge­hu­s­eks­per­ten Tho­mas Lar­sen i en kom­men­tar til nog­le af de ud­ta­lel­ser, CBS-so­cio­log og lek­tor Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard er frem­kom­met med i Fundats.

Som start på Fun­dats’ se­rie om re­la­tio­ner­ne mel­lem de dan­ske fon­de og kon­ge­hu­set, lag­de Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard ik­ke fin­gre imel­lem i sin kri­tik af fon­de­nes age­ren i en ar­ti­kel den 7. fe­bru­ar. Lek­to­ren, der og­så har skre­vet bø­ger om mag­te­li­ten i Dan­mark og er for­mand for For­e­nin­gen for Eli­te- og Magtstu­di­er (FEM), ka­rak­te­ri­se­re­de så­le­des fon­de­nes ga­ver som ’fed­te­ri’.

”At ’fed­te’ er ik­ke et pænt ord at bru­ge, men jeg sy­nes, det i det­te til­fæl­de er me­get dæk­ken­de. Der er et stort øn­ske om at ’plea­se’ kon­ge­hu­set, hvis man skal si­ge det på en pæ­ne­re må­de end at ’fed­te’. Pen­ge­ne sid­der løst hos fle­re af de sto­re fon­de, når der er no­get, kon­ge­hu­set øn­sker sig,” sag­de Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard blandt andet.

Tho­mas Lar­sen er po­li­tisk re­dak­tør på Radio4. Han har i en år­ræk­ke fulgt det dan­ske kon­ge­hus tæt som jour­na­list, som roy­al eks­pert i bå­de ra­dio og tv samt som for­fat­ter til en ræk­ke bø­ger, blandt an­dre in­ter­view­bo­gen ’De dy­be­ste rød­der’, hvor Dron­ning Mar­gret­he for­tæl­ler om Dan­mark og dan­sker­ne, og bo­gen ’Mo­nark og men­ne­ske’, der ud­kom i an­led­ning af dron­nin­gens 50-års regentjubilæum.

Det er en del af et kredsløb, der er dy­be­re, end at det ba­re skal for­stås som fedteri

Tho­mas Lar­sen – Kon­ge­hu­s­eks­pert, po­li­tisk re­dak­tør og forfatter

Iføl­ge Tho­mas Lar­sen ud­sprin­ger fon­de­nes øko­no­mi­ske støt­te til kon­ge­hu­set i høj grad af den op­fat­tel­se, at dron­nin­gen og re­sten af den roy­a­le fa­mi­lie har en ek­stremt stor be­tyd­ning for Dan­mark – bå­de na­tio­nalt og i et in­ter­na­tio­nalt perspektiv.

”Det er en del af et kredsløb, der er dy­be­re, end at det ba­re skal for­stås som fed­te­ri. En ræk­ke af de fon­de, vi har i Dan­mark, ud­sprin­ger af sto­re virk­som­he­der, der via fond­s­kon­struk­tio­nen har et øn­ske om at gø­re no­get godt for det om­kring­lig­gen­de sam­fund og, hvis man skal bru­ge rig­tig sto­re ord, den dan­ske na­tion. Det bli­ver gjort på man­ge må­der, for ek­sem­pel i den kul­tu­rel­le ver­den med støt­te til ud­stil­lin­ger, og in­den­for sund­heds­sek­to­ren, hvor ale­ne en fond som No­vo Nor­disk Fon­den jo har en enorm be­tyd­ning. I den for­bin­del­se er det na­tur­ligt for man­ge af fon­de­ne at me­ne, at kon­ge­hu­set har stor be­tyd­ning for sam­men­hængs­kraf­ten i Dan­mark – sam­ti­dig med, at kon­ge­hu­set spil­ler en sær­lig rol­le, når dan­ske virk­som­he­der skal ud i den sto­re ver­den og sæl­ge pro­duk­ter og løs­nin­ger,” si­ger Tho­mas Larsen.

Geografiske argumenter for støtte

Fon­de­ne an­er­ken­der med de­res øko­no­mi­ske støt­te til kon­ge­hu­set så­le­des, at det er en vig­tig in­sti­tu­tion, der be­ty­der me­get for man­ge dan­ske­re, og det er iføl­ge Tho­mas Lar­sen sand­syn­lig­vis det bæ­ren­de sig­te for fonds­be­sty­rel­ser­ne, når der gen­nem åre­ne er truf­fet be­slut­nin­ger, der til­go­de­ser den roy­a­le familie.

Sam­ti­dig kan der i nog­le til­fæl­de lig­ge geo­gra­fi­ske ar­gu­men­ter til grund for fon­de­nes støt­te til kon­ge­hu­set. Som ek­sem­pel næv­ner Tho­mas Lar­sen renove­rin­gen til 40 mil­li­o­ner kro­ner af Mar­se­lis­borg Slot i Aar­hus, der – som Fun­dats be­skrev i sid­ste uge – er be­talt af Sal­ling Fon­de­ne, Holch Po­vls­en Fo­un­da­tion, softwa­re­virk­som­he­den Sy­ste­ma­tic og Aar­hus-op­ti­ke­ren Lind­berg Optik.

”I det til­fæl­de hand­ler det ik­ke ba­re om at gø­re dron­nin­gen en tje­ne­ste el­ler i an­før­sels­tegn at ’fed­te’ for hen­de. Jeg tror sna­re­re, at fon­de­ne an­ser re­stau­re­rin­gen af Mar­se­lis­borg Slot som en ved­li­ge­hol­del­se af et vig­tigt kul­tu­relt monu­ment, der be­ty­der me­get for Aar­hus og er med til at sik­re kon­ge­hu­sets til­knyt­ning til lan­dets næst­stør­ste by,” si­ger Tho­mas Larsen.

Og når det gæl­der Scha­ck­en­borg Fon­den, der har som ét af si­ne for­mål at sik­re Prins Jo­a­chim og hans fa­mi­lie ’lej­lig­heds­vi­se op­hold’ på Scha­ck­en­borg Slot i Mø­geltøn­der, me­ner Tho­mas Lar­sen og­så, at fon­de­nes for­mål stik­ker dy­be­re end at vil­le gi­ve prin­sen en håndsrækning.

”Her hand­ler det om at sik­re, at Prins Jo­a­chim sta­dig­væk kom­mer i en lands­del, hvor der har væ­ret sær­li­ge bånd mel­lem kon­ge­hu­set og be­folk­nin­gen. Og ef­ter min me­ning er det helt le­gi­timt,” si­ger Tho­mas Larsen.

Kongehuset har strammet op internt

Kon­ge­hu­s­eks­per­ten læg­ger dog sam­ti­dig ik­ke skjul på, at kon­ge­hu­set skal væ­re – men og­så ér – kri­tisk i sin vur­de­ring af po­ten­ti­el­le fonds­ga­ver og -donationer.

”I hvert en­kelt til­fæl­de kig­ger kon­ge­hu­set på, hvor­dan af­ta­len er skru­et sam­men, og om der kan væ­re et ele­ment af, at fon­den el­ler den virk­som­hed, som står bag fon­den, må­ske går ef­ter at få sær­li­ge for­de­le ud af af­ta­len. Og man skal fra kon­ge­hu­sets si­de bli­ve ved med at spør­ge, om re­la­tio­ner­ne kan bli­ve for tæt­te, og om der på den må­de ud­veks­les en form for ven­ne­tje­ne­ster. Men det tror jeg rent fak­tisk og­så, at kon­ge­hu­set ér me­get op­mærk­som på, net­op for­di det tit er endt med, at kon­ge­hu­set har få­et kri­tik, når pres­sen el­ler kri­ti­ke­re af kon­ge­hu­set har rejst tvivl om den må­de, tin­ge­ne har væ­ret skru­et sam­men,” si­ger Tho­mas Larsen.

Man skal fra kon­ge­hu­sets si­de bli­ve ved med at spør­ge, om re­la­tio­ner­ne kan bli­ve for tæt­te, og om der på den må­de ud­veks­les en form for vennetjenester

Tho­mas Lar­sen – Kon­ge­hu­s­eks­pert, po­li­tisk re­dak­tør og forfatter

Det er Tho­mas Lar­sens vur­de­ring, at der de se­ne­re år er ble­vet, som han ud­tryk­ker det, stram­met op i kon­ge­hu­set, når det gæl­der mod­ta­gel­sen af gaver.

”Jeg har kun­net føl­ge, at kon­ge­hu­set har stram­met op in­ter­nt, når det hand­ler om di­rek­te ga­ver. Tid­li­ge­re fik kon­ge­fa­mi­li­en me­get hånd­gri­be­li­ge ga­ver, for nog­le år si­den for ek­sem­pel nog­le fi­ne bi­ler, men den slags fo­re­går ik­ke me­re. Og det er klogt, tror jeg, for i nog­le til­fæl­de lig­ne­de det i alt for høj grad ven­ne­tje­ne­ster,” si­ger Tho­mas Larsen.

Hofchef trak sig som fondsformand

Sam­ti­dig er der og­så stram­met op på det re­la­tio­nel­le plan, hvil­ket iføl­ge Tho­mas Lar­sen blandt an­det er sket på bag­grund af sa­gen om kron­prin­s­par­rets hof­chef Chri­sti­an Schø­nau, som i marts 2019 blev valgt som for­mand for Po­ul Due Jen­sens Fond.

Chri­sti­an Schø­nau fik kun to uger som for­mand, in­den han trak sig i kølvan­det på den kri­tik, der fra fle­re si­der blev rejst af kom­bi­na­tio­nen af bå­de at væ­re kron­prin­sens nær­me­ste rå­d­gi­ver og for­mand i en af Dan­marks ri­ge­ste erhvervsfonde.

”Jeg tror, det var me­get klogt, at han trak sig. Kon­ge­hu­set skal pas­se me­get på med, at hver­ken med­lem­mer af kon­ge­hu­set el­ler højt­stå­en­de em­beds­mænd i kon­ge­hu­sets ræk­ker går ind i be­sty­rel­ser i be­stem­te virk­som­he­der, for så kan det bli­ve svært at gen­nem­skue, hvad der fo­re­går. Men den op­mærk­som­hed me­ner jeg og­så, at Kon­ge­hu­set har. Kon­ge­hu­set véd, at hvis der for al­vor kom­mer blæst om den her slags ting, vil man­ge dan­ske­re ta­ge af­stand fra det. Det hand­ler og­så om, at Kon­ge­hu­set skal ha­ve en op­hø­jet, uaf­hæn­gig sta­tus. Det må ik­ke væ­re et hus, der lig­ger i di­rek­te for­læn­gel­se af nog­le me­get spe­ci­fik­ke in­ter­es­ser,” si­ger Tho­mas Larsen.

Bå­de fon­de­ne og kon­ge­hu­set er klar over, at støt­te skal gi­ves på en må­de, der skal kun­ne for­kla­res og for­sva­res, når det kom­mer til stykket

Tho­mas Lar­sen – Kon­ge­hu­s­eks­pert, po­li­tisk re­dak­tør og forfatter

Ik­ke kun kon­ge­hu­set, men og­så fon­de­ne bør iføl­ge kon­ge­hu­s­eks­per­ten væ­re me­get fo­ku­se­re­de på at læg­ge det rig­ti­ge snit, når de gi­ver mid­ler til den roy­a­le familie.

”Og det tror jeg og­så, at der ér en be­vidst­hed om i fon­de­ne i dag. Vi le­ver i en tid, hvor der er me­get stor trans­pa­rens, og hvis der duk­ker uhel­di­ge sa­ger op, vil de lyn­hur­tigt ry­ge ud i fuld of­fent­lig­hed og kom­me i pres­sens sø­ge­lys. Bå­de fon­de­ne og kon­ge­hu­set er klar over, at støt­te skal gi­ves på en må­de, der skal kun­ne for­kla­res og for­sva­res, når det kom­mer til styk­ket. El­lers ri­si­ke­rer man lyn­hur­tigt, at der kan bli­ve ka­stet et odi­øst skær ind over de do­na­tio­ner, man gi­ver,” si­ger Tho­mas Larsen.

Støtte til fælles kulturarv

Fun­dats har i kølvan­det på de hid­ti­digt brag­te ar­tik­ler om fon­de­ne og kon­ge­hu­set gi­vet kon­ge­hu­set mu­lig­hed for at sva­re på en ræk­ke spørgsmål.

Vi har via kon­ge­hu­sets kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling spurgt, om det og­så er kon­ge­hu­sets op­le­vel­se, at de dan­ske fon­de ’fed­ter for’ kon­ge­hu­set med do­na­tio­ner og gaver?

Om hvil­ken be­tyd­ning det har for kon­ge­hu­set, at sto­re de­le af fonds­sek­to­ren så rund­hån­det be­ta­ler alt fra Mary Fon­dens ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger til renove­ring af kon­ge­li­ge slot­te og taffelstole?

Og om hvor­dan kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lem kon­ge­hu­set og fonds­sek­to­ren fo­re­går, når fon­de for ek­sem­pel be­ta­ler for slots­renove­rin­ger el­ler taffelstole?

Kon­ge­hu­set be­trag­ter fon­de­nes bi­drag til ved­li­ge­hol­del­se og be­va­ring af slot­te el­ler stat­sin­ven­tar som en væ­sent­lig støt­te til vo­res fæl­les dan­ske kulturarv

Dan Fol­ke Pe­der­sen – Øko­no­mi­chef, kongehuset

I en mail sva­rer kon­ge­hu­sets øko­no­mi­chef Dan Fol­ke Pedersen:

”Kon­ge­hu­set be­trag­ter fon­de­nes bi­drag til ved­li­ge­hol­del­se og be­va­ring af slot­te el­ler stat­sin­ven­tar som en væ­sent­lig støt­te til vo­res fæl­les dan­ske kulturarv.”

Og vi­de­re skri­ver Dan Fol­ke Pedersen:

”Langt stør­ste­delen af fonds­mid­ler­ne gi­ves til stats­li­ge slot­te, de så­kald­te ci­vil­li­steslot­te. Der er ta­le om renove­rings- el­ler re­stau­re­rings­op­ga­ver, som Slots- og Kul­tursty­rel­sen sø­ger om mid­ler til.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer