Ugens uddelinger: Fondsmidler til unge forskere, oplevelsesunivers for børn og jordskælvsofre i Indonesien

Ugens udvalgte uddelinger fra fondssektoren omfatter trecifrede millionbeløb fra Villum Fonden til 19 talentfulde yngre forskere og fra Realdania til et nyt oplevelsesunivers for børn på Det Kongelige Teater samt mindre bevillinger fra Nordea-fonden til Brobyggerne – Center for Dialogkaffe og fra Poul Due Jensens Fond til akut nødhjælp efter et jordskælv i Indonesien.

Stærekassen (foto: Per Sommer / Realdania)
Med støt­te på 120 mil­li­o­ner kro­ner fra Re­al­da­nia bli­ver der i lø­bet af de kom­men­de tre år ind­ret­tet et op­le­vel­ses­u­ni­vers i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters te­a­ter­rum Stæ­re­kas­sen (fo­to: Per Som­mer / Realdania).

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor star­ter hos Vil­lum Fon­den, som net­op har of­fent­lig­gjort, at fon­den gi­ver i alt 126 mil­li­o­ner kro­ner til 19 sær­ligt ta­lent­ful­de yn­gre for­ske­re in­den for tek­nisk og na­tur­vi­den­ska­be­lig forskning.

Spænd­vid­den i de­res forsk­nings­om­rå­der er stor og går li­ge fra dan­nel­sen af uni­ver­sets før­ste og kvan­te­tek­no­lo­gi­ske ud­for­drin­ger til bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion af biopro­duk­ter ved hjælp af mi­kro­al­ger og ud­vik­ling af en selv­sty­ren­de blød ro­bot. De 19 ud­valg­te for­ske­re får be­vil­lin­ger på mel­lem seks og ot­te mil­li­o­ner kroner.

Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tor-pro­gram­met blev star­tet i 2011, og si­den har i alt 184 for­ske­re få­et tit­len og der­med del i en sam­let be­vil­lings­sum på over 1,2 mil­li­ar­der kro­ner. Pro­gram­met gi­ver sto­re dan­ske og uden­land­ske forsk­nings­ta­len­ter mu­lig­hed for at for­føl­ge de­res ide­er og op­byg­ge eg­ne for­sker­grup­per på dan­ske universiteter.

"Det ene­ste, vi i dag ved om den nye vi­den, vi skal le­ve af om 20 år, er, at den i høj grad bli­ver skabt i ho­ve­d­er­ne på ta­lent­ful­de un­ge for­ske­re. Det er der­for vig­tigt at gi­ve un­ge for­ske­re et so­lidt af­sæt til at ska­be de­res egen forsk­nings­pro­fil," si­ger Tho­mas Bjørn­holm, forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den, i en pressemeddelelse. 

Fon­den har mod­ta­get 161 an­søg­nin­ger til pro­gram­met. De 19 for­ske­re, der kom igen­nem nå­leø­jet, har væ­ret igen­nem en pro­ces med fag­lig be­døm­mel­se og in­ter­view med fon­dens vi­den­ska­be­li­ge ko­mité samt en­de­lig god­ken­del­se i fon­dens bestyrelse.

Vil­lum Fon­den, der i år fejrer sit 50-års ju­bilæum, op­ly­ser sam­ti­dig, at den net­op har ud­delt to års­le­ga­ter på hver fem mil­li­o­ner kro­ner til to for­ske­re, som beg­ge har fo­kus på at lø­se nog­le af ver­dens sto­re klimaudfordringer.

Der er ta­le om pro­fes­so­rer­ne Ib Chor­ken­dor­ff fra DTU og Jens-Chri­sti­an Sven­ning fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Ib Chor­ken­dor­ff for­sker i ka­ta­ly­sa­to­rer, som kan hjæl­pe ver­den til en fos­sil­fri ener­gi­for­sy­ning, mens Jens-Chri­sti­an Sven­ning for­sker i bi­o­di­ver­si­tet og øko­sy­ste­mers dy­na­mik for at af­dæk­ke hvil­ke fak­to­rer, der for­mer, tru­er og sik­rer Jor­dens bi­o­lo­gi­ske mangfoldighed. 

Akut nødhjælp til ofre for jordskælv

Fra forsk­ning i Dan­mark til nød­hjælp til jord­s­kælvsof­re. Po­ul Due Jen­sens Fond har net­op fri­gi­vet en mil­li­on kro­ner til akut nød­hjælp til of­re­ne for jord­s­kæl­vet i mid­ten af ja­nu­ar på Su­lawesi i Indonesien.

Jord­s­kæl­vet, der blev må­lt til 6,2 på ri­ch­ter­ska­la­en, ram­te det ve­st­li­ge Su­lawesi og skab­te sto­re øde­læg­gel­ser af blandt an­det to ho­spi­ta­ler, 25 sko­ler, to ho­tel­ler, et sund­heds­cen­ter, en havn og fle­re end 300 huse.

Over 18.000 per­so­ner er som føl­ge af jord­s­kæl­vet evaku­e­ret til om­kring­lig­gen­de centre.
In­do­nesi­an Agen­cy for Disa­ster Ma­na­ge­ment har rap­por­te­ret 46 dø­de og 826 sår­e­de i de to di­strik­ter Mamuju og Majene.

Nød­hjæl­pen fra Po­ul Due Jen­sens Fond skal via part­ner­or­ga­ni­sa­tio­nen Wa­ter Mis­sion blandt an­det bru­ges til rent drik­ke­vand og van­drens­nings­tab­let­ter. Der­u­d­over har Grund­fos In­do­nesi­en til­budt at hjæl­pe med lo­gi­stik og lagerplads.

"Grund­fos In­do­nesi­en lig­ger i om­rå­det, som er be­rørt af ka­ta­stro­fen, og vi har for­plig­tet os til at hjæl­pe red­nings- og genop­byg­nings­ak­ti­vi­te­ter­ne på vej med fon­dens hjælp i ryg­gen og i et tæt sam­ar­bej­de med Wa­ter Mis­sion. På veg­ne af Grund­fos og al­le me­d­ar­bej­der­ne vil jeg her­med ud­tryk­ke min dy­be­ste sym­pa­ti og med­fø­lel­se med al­le, der er be­rørt af ulyk­ken," si­ger lan­de­che­fen for Grund­fos In­do­nesi­en Ra­di­nal La­tucon­si­na i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Penge til uddannelse af 200 brobyggere

Til­ba­ge i Dan­mark kan Bro­byg­ger­ne – Cen­ter for Di­a­log­kaf­fe, der ar­bej­der for at frem­me di­a­lo­gen mel­lem be­folk­nings­grup­per og en­kel­tin­di­vi­der i Dan­mark, glæ­de sig over nu ik­ke kun at ha­ve få­et en mil­li­on kro­ner fra Fol­ke­tin­gets par­ti­er, men og­så at ha­ve mod­ta­get fondsstøtte.

Nor­dea-fon­den har så­le­des net­op of­fent­lig­gjort, at den støt­ter pro­jek­tet med 1,2 mil­li­o­ner kro­ner over en tre­årig pe­ri­o­de. Pen­ge­ne skal blandt an­det bru­ges til at ud­dan­ne 200 bro­byg­ge­re, der sam­men skal gen­nem­fø­re 100 di­a­lo­gar­ran­ge­men­ter i he­le Dan­mark med af­sæt i prin­cip­per­ne bag ’di­a­log­kaf­fe’.

Ge­ne­ral­se­kre­tær Özlem Cekic glæ­der sig over støt­ten til Bro­byg­ger­nes arbejde.

"Jeg er fan­ta­stisk glad og tak­nem­me­lig for støt­ten, som jeg ser som en an­er­ken­del­se og blåstem­pling af me­to­den bag ’di­a­log­kaf­fe’. Støt­ten be­ty­der, at vi kan fort­sæt­te det vig­ti­ge ar­bej­de med at ud­bre­de de de­mo­kra­ti­ske bro­byg­ger­prin­cip­per i Dan­mark. Det er så vig­tigt, at vi i en tid med po­la­ri­se­ring bli­ver bed­re til at lyt­te til hin­an­den, og at vi byg­ger bro til hin­an­den, selv­om vi er for­skel­li­ge," si­ger det tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem for SF i en pres­se­med­del­el­se fra Nordea-fonden.

Når Nor­dea-fon­den støt­ter pro­jek­tet, sker det iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen i for­læn­gel­se af fon­dens fo­kus på ini­ti­a­ti­ver, der mo­ti­ve­rer fle­re dan­ske­re til at ta­ge del i de­mo­kra­ti­ske processer.

"Som med­bor­ge­re i Dan­mark spil­ler vi al­le en rol­le i sam­fun­det og i vo­res de­mo­kra­ti. Med for­e­nin­gens ini­ti­a­ti­ver får vi nye værk­tø­jer til kon­struk­ti­ve mø­der og de­bat­ter, hvor vi rum­mer hin­an­dens for­skel­lig­he­der. Der­for hå­ber vi, at man­ge får lyst til at en­ga­ge­re sig som el­ler med Bro­byg­ger­ne," si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Nyt kunstprojekt for børn – også fra hjem uden klaver

Fra bro­byg­ning fort­sæt­ter rund­t­u­ren til et nyt pro­jekt på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter i Kø­ben­havn, som skal gø­res end­nu me­re at­trak­tivt at be­sø­ge for børn og bør­ne­fa­mi­li­er. Med støt­te på 120 mil­li­o­ner kro­ner fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia bli­ver der nem­lig i lø­bet af de kom­men­de tre år ind­ret­tet et op­le­vel­ses­u­ni­vers i te­a­ter­rum­met Stærekassen.

Op­le­vel­ses­u­ni­ver­set bli­ver fyldt med mu­lig­he­der for at prø­ve kræf­ter med sce­ne­kunst og klas­sisk mu­sik, og de be­sø­gen­de kan kom­me med ind bag kulis­ser­ne og få et ind­blik i, hvor­dan fo­re­stil­lin­ger bli­ver til med alt fra kostu­mer over sce­ne­tek­nik til ar­bej­det med krop­pen, in­stru­men­ter, sang og dans. 

Må­let for Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, Re­al­da­nia og Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et er at ska­be et sted, hvor man som barn fø­ler sig vel­kom­men, får en umid­del­bar lyst til at in­ter­a­ge­re med te­a­te­rets magi og får go­de op­le­vel­ser med hjem, skri­ver Re­al­da­nia i en pressemeddelelse.

”Det er et utro­lig spæn­den­de pro­jekt, som vil in­tro­du­ce­re tu­sind­vis af børn med for­skel­lig bag­grund til sce­ne­kunst og klas­sisk mu­sik. Gen­nem sam­ar­bej­der med sko­ler, mu­siks­ko­ler, kunstsko­ler og dag­in­sti­tu­tio­ner vil børn – og­så dem, der kom­mer fra fa­mi­li­er, hvor der ik­ke er kla­ver i hjem­met – bli­ve in­vi­te­ret in­den­for i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters uni­vers og in­tro­du­ce­ret for et væld af kun­star­ter. Jeg hå­ber, det bli­ver et op­le­vel­ses­u­ni­vers, der kan åb­ne bør­ne­nes øj­ne for en helt ny ver­den, bå­de i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter og i al­le de an­dre te­a­tre i Dan­mark. Jeg glæ­der mig me­get til at føl­ge pro­jek­tet,” si­ger kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) i pressemeddelelsen.

Hå­bet er sam­ti­dig, at op­le­vel­ses­u­ni­ver­set kan pu­ste nyt liv i Stæ­re­kas­sen, der si­den Sku­e­spil­hu­sets åb­ning i 2008 kun i be­græn­set om­fang har væ­ret til­gæn­ge­ligt for offentligheden.

”Vo­res hi­sto­ri­ske byg­nin­ger be­ty­der no­get for vo­res iden­ti­tet og for­stå­el­se af, hvem vi er. Hvis byg­nin­ger­ne mi­ster de­res op­rin­de­li­ge funk­tion og fort­sat skal ha­ve be­tyd­ning for frem­ti­di­ge ge­ne­ra­tio­ner, er det vig­tigt, at de får nyt ind­hold og nye funk­tio­ner. Op­le­vel­ses­u­ni­ver­set er et rig­tig godt ek­sem­pel på, hvor­dan en helt sær­lig hi­sto­risk byg­ning kan bli­ve ram­men for et fæl­les­skab og sam­ti­dig kan bi­dra­ge til, at nye grup­per af børn og fa­mi­li­er får op­le­vel­ser med te­a­tret,” si­ger filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia Ni­na Ko­vsted Helk.

I for­hold til den fo­re­lø­bi­ge tids­plan er det hå­bet, at det nye op­le­vel­ses­u­ni­vers kan åb­ne i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters 275-års ju­bilæums­sæ­son i 2023/2024.

Penge til sikring af ældre bygninger i Højer

Der står og­så Re­al­da­nia på ugens sid­ste ud­valg­te ud­de­ling fra den filan­tro­pi­ske sek­tor. Re­al­da­nia har nem­lig net­op of­fent­lig­gjort, at for­e­nin­gen gi­ver seks mil­li­o­ner kro­ner til Hø­jer By­fond, der skal væ­re med til at styr­ke det sæ­reg­ne kul­tur­mil­jø i den lil­le by Hø­jer i Sønderjylland.

Det be­ty­der, at byg­nings­e­je­re i Hø­jer, som øn­sker at sø­ge om støt­te til re­stau­re­ring og sik­ring af ar­ki­tek­to­nisk vær­di­ful­de æl­dre byg­nin­ger i Hø­jers by­mid­te, kan sø­ge om pen­ge in­den den 15. fe­bru­ar og igen frem til den 15. maj.

Det er an­den gang, Re­al­da­nia støt­ter Hø­jer By­fond, som si­den fon­dens be­gyn­del­se i 2017 har mod­ta­get fle­re end 100 ansøgninger.

Be­vil­lin­gen væk­ker glæ­de hos borg­me­ster i Tøn­der Kom­mu­ne Hen­rik Frand­sen (Tøn­der Listen).
”Her er der vir­ke­lig ta­le om et til­tag, der har gi­vet øje­blik­ke­li­ge syn­li­ge re­sul­ta­ter. Det er en for­nø­jel­se at føl­ge byg­ge­ak­ti­vi­te­ten i Hø­jer. Hver gang, man kom­mer for­bi, er nye pro­jek­ter skudt i gang – det gi­ver vir­ke­lig et løft til by­en og he­le om­rå­det,” si­ger Hen­rik Frand­sen i en pressemeddelelse.

Eske Møl­ler, der er pro­jekt­le­der og ar­ki­tekt i Re­al­da­nia og sam­ti­dig for­mand for Hø­jer By­fond, sy­nes, det er glæ­de­ligt, at så man­ge har søgt og få­et mid­ler til byg­ge­pro­jek­ter i Højer.
”Det er ik­ke en selv­føl­ge, men bo­li­ge­jer­ne har med stor vel­vil­je ta­get imod ind­sat­sen, og bor­ge­re i by­en har hur­tigt set se vær­di­en i det fæl­les ar­bej­de. Jeg hå­ber der­for, at by­fon­den kan væ­re med til fort­sat at ska­be fol­ke­lig in­ter­es­se for byg­nings­kul­tu­rens vær­di­er i he­le Tøndermarsk-området.”

Be­sty­rel­sen i Hø­jer By­fond hå­ber, at man med den nye be­vil­ling får sat gang i end­nu fle­re byg­ge­pro­jek­ter i Hø­jer og sær­ligt en ga­de, Sto­re­ga­de, er i fo­kus. Ga­den spil­ler en cen­tral rol­le i by­om­dan­nel­sen og er en del af Marsk­stien, som er en 54 ki­lo­me­ter lang van­dre­ru­te gen­nem he­le Tøndermarsken. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer