Ugens uddelinger: Fondsmidler til unge forskere, oplevelsesunivers for børn og jordskælvsofre i Indonesien

Ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren om­fat­ter tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb fra Vil­lum Fon­den til 19 ta­lent­ful­de yn­gre for­ske­re og fra Re­al­da­nia til et nyt op­le­vel­ses­u­ni­vers for børn på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter samt min­dre be­vil­lin­ger fra Nor­dea-fon­den til Bro­byg­ger­ne – Cen­ter for Di­a­log­kaf­fe og fra Po­ul Due Jen­sens Fond til akut nød­hjælp ef­ter et jord­s­kælv i Indonesien. 

Stærekassen (foto: Per Sommer / Realdania)
Med støt­te på 120 mil­li­o­ner kro­ner fra Re­al­da­nia bli­ver der i lø­bet af de kom­men­de tre år ind­ret­tet et op­le­vel­ses­u­ni­vers i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters te­a­ter­rum Stæ­re­kas­sen (fo­to: Per Som­mer / Realdania).

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor star­ter hos Vil­lum Fon­den, som net­op har of­fent­lig­gjort, at fon­den gi­ver i alt 126 mil­li­o­ner kro­ner til 19 sær­ligt ta­lent­ful­de yn­gre for­ske­re in­den for tek­nisk og na­tur­vi­den­ska­be­lig forskning.

Spænd­vid­den i de­res forsk­nings­om­rå­der er stor og går li­ge fra dan­nel­sen af uni­ver­sets før­ste og kvan­te­tek­no­lo­gi­ske ud­for­drin­ger til bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion af biopro­duk­ter ved hjælp af mi­kro­al­ger og ud­vik­ling af en selv­sty­ren­de blød ro­bot. De 19 ud­valg­te for­ske­re får be­vil­lin­ger på mel­lem seks og ot­te mil­li­o­ner kroner.

Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­­ga­tor-pro­­gram­­met blev star­tet i 2011, og si­den har i alt 184 for­ske­re få­et tit­len og der­med del i en sam­let be­vil­lings­sum på over 1,2 mil­li­ar­der kro­ner. Pro­gram­met gi­ver sto­re dan­ske og uden­land­ske forsk­nings­ta­len­ter mu­lig­hed for at for­føl­ge de­res ide­er og op­byg­ge eg­ne for­sker­grup­per på dan­ske universiteter.

"Det ene­ste, vi i dag ved om den nye vi­den, vi skal le­ve af om 20 år, er, at den i høj grad bli­ver skabt i ho­ve­d­er­ne på ta­lent­ful­de un­ge for­ske­re. Det er der­for vig­tigt at gi­ve un­ge for­ske­re et so­lidt af­sæt til at ska­be de­res egen forsk­nings­pro­fil," si­ger Tho­mas Bjørn­holm, forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den, i en pressemeddelelse. 

Fon­den har mod­ta­get 161 an­søg­nin­ger til pro­gram­met. De 19 for­ske­re, der kom igen­nem nå­leø­jet, har væ­ret igen­nem en pro­ces med fag­lig be­døm­mel­se og in­ter­view med fon­dens vi­den­ska­be­li­ge ko­mité samt en­de­lig god­ken­del­se i fon­dens bestyrelse.

Vil­lum Fon­den, der i år fejrer sit 50-års ju­bilæum, op­ly­ser sam­ti­dig, at den net­op har ud­delt to års­le­ga­ter på hver fem mil­li­o­ner kro­ner til to for­ske­re, som beg­ge har fo­kus på at lø­se nog­le af ver­dens sto­re klimaudfordringer.

Der er ta­le om pro­fes­so­rer­ne Ib Chor­ken­dor­ff fra DTU og Jens-Chri­sti­an Sven­ning fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Ib Chor­ken­dor­ff for­sker i ka­ta­ly­sa­to­rer, som kan hjæl­pe ver­den til en fos­sil­fri ener­gi­for­sy­ning, mens Jens-Chri­sti­an Sven­ning for­sker i bi­o­di­ver­si­tet og øko­sy­ste­mers dy­na­mik for at af­dæk­ke hvil­ke fak­to­rer, der for­mer, tru­er og sik­rer Jor­dens bi­o­lo­gi­ske mangfoldighed. 

Akut nødhjælp til ofre for jordskælv

Fra forsk­ning i Dan­mark til nød­hjælp til jord­s­kælvsof­re. Po­ul Due Jen­sens Fond har net­op fri­gi­vet en mil­li­on kro­ner til akut nød­hjælp til of­re­ne for jord­s­kæl­vet i mid­ten af ja­nu­ar på Su­lawesi i Indonesien.

Jord­s­kæl­vet, der blev må­lt til 6,2 på ri­ch­ter­ska­la­en, ram­te det ve­st­li­ge Su­lawesi og skab­te sto­re øde­læg­gel­ser af blandt an­det to ho­spi­ta­ler, 25 sko­ler, to ho­tel­ler, et sund­heds­cen­ter, en havn og fle­re end 300 huse.

Over 18.000 per­so­ner er som føl­ge af jord­s­kæl­vet evaku­e­ret til om­kring­lig­gen­de centre.
In­do­nesi­an Agen­cy for Disa­ster Ma­na­ge­ment har rap­por­te­ret 46 dø­de og 826 sår­e­de i de to di­strik­ter Mamuju og Majene.

Nød­hjæl­pen fra Po­ul Due Jen­sens Fond skal via part­ner­or­ga­ni­sa­tio­nen Wa­ter Mis­sion blandt an­det bru­ges til rent drik­ke­vand og van­drens­nings­tab­let­ter. Der­u­d­over har Grund­fos In­do­nesi­en til­budt at hjæl­pe med lo­gi­stik og lagerplads.

"Grund­fos In­do­nesi­en lig­ger i om­rå­det, som er be­rørt af ka­ta­stro­fen, og vi har for­plig­tet os til at hjæl­pe red­­nings- og genop­byg­nings­ak­ti­vi­te­ter­ne på vej med fon­dens hjælp i ryg­gen og i et tæt sam­ar­bej­de med Wa­ter Mis­sion. På veg­ne af Grund­fos og al­le me­d­ar­bej­der­ne vil jeg her­med ud­tryk­ke min dy­be­ste sym­pa­ti og med­fø­lel­se med al­le, der er be­rørt af ulyk­ken," si­ger lan­de­che­fen for Grund­fos In­do­nesi­en Ra­di­nal La­tucon­si­na i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Penge til uddannelse af 200 brobyggere

Til­ba­ge i Dan­mark kan Bro­byg­ger­ne – Cen­ter for Di­a­log­kaf­fe, der ar­bej­der for at frem­me di­a­lo­gen mel­lem be­folk­nings­grup­per og en­kel­tin­di­vi­der i Dan­mark, glæ­de sig over nu ik­ke kun at ha­ve få­et en mil­li­on kro­ner fra Fol­ke­tin­gets par­ti­er, men og­så at ha­ve mod­ta­get fondsstøtte.

Nor­­dea-fon­­den har så­le­des net­op of­fent­lig­gjort, at den støt­ter pro­jek­tet med 1,2 mil­li­o­ner kro­ner over en tre­årig pe­ri­o­de. Pen­ge­ne skal blandt an­det bru­ges til at ud­dan­ne 200 bro­byg­ge­re, der sam­men skal gen­nem­fø­re 100 di­a­lo­gar­ran­ge­men­ter i he­le Dan­mark med af­sæt i prin­cip­per­ne bag ’di­a­log­kaf­fe’.

Ge­ne­ral­se­kre­tær Özlem Cekic glæ­der sig over støt­ten til Bro­byg­ger­nes arbejde.

"Jeg er fan­ta­stisk glad og tak­nem­me­lig for støt­ten, som jeg ser som en an­er­ken­del­se og blåstem­pling af me­to­den bag ’di­a­log­kaf­fe’. Støt­ten be­ty­der, at vi kan fort­sæt­te det vig­ti­ge ar­bej­de med at ud­bre­de de de­mo­kra­ti­ske bro­byg­ger­prin­cip­per i Dan­mark. Det er så vig­tigt, at vi i en tid med po­la­ri­se­ring bli­ver bed­re til at lyt­te til hin­an­den, og at vi byg­ger bro til hin­an­den, selv­om vi er for­skel­li­ge," si­ger det tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem for SF i en pres­se­med­del­el­se fra Nordea-fonden.

Når Nor­­dea-fon­­den støt­ter pro­jek­tet, sker det iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen i for­læn­gel­se af fon­dens fo­kus på ini­ti­a­ti­ver, der mo­ti­ve­rer fle­re dan­ske­re til at ta­ge del i de­mo­kra­ti­ske processer.

"Som med­bor­ge­re i Dan­mark spil­ler vi al­le en rol­le i sam­fun­det og i vo­res de­mo­kra­ti. Med for­e­nin­gens ini­ti­a­ti­ver får vi nye værk­tø­jer til kon­struk­ti­ve mø­der og de­bat­ter, hvor vi rum­mer hin­an­dens for­skel­lig­he­der. Der­for hå­ber vi, at man­ge får lyst til at en­ga­ge­re sig som el­ler med Bro­byg­ger­ne," si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Nyt kunstprojekt for børn – også fra hjem uden klaver

Fra bro­byg­ning fort­sæt­ter rund­t­u­ren til et nyt pro­jekt på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter i Kø­ben­havn, som skal gø­res end­nu me­re at­trak­tivt at be­sø­ge for børn og bør­ne­fa­mi­li­er. Med støt­te på 120 mil­li­o­ner kro­ner fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia bli­ver der nem­lig i lø­bet af de kom­men­de tre år ind­ret­tet et op­le­vel­ses­u­ni­vers i te­a­ter­rum­met Stærekassen.

Op­le­vel­ses­u­ni­ver­set bli­ver fyldt med mu­lig­he­der for at prø­ve kræf­ter med sce­ne­kunst og klas­sisk mu­sik, og de be­sø­gen­de kan kom­me med ind bag kulis­ser­ne og få et ind­blik i, hvor­dan fo­re­stil­lin­ger bli­ver til med alt fra kostu­mer over sce­ne­tek­nik til ar­bej­det med krop­pen, in­stru­men­ter, sang og dans. 

Må­let for Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, Re­al­da­nia og Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et er at ska­be et sted, hvor man som barn fø­ler sig vel­kom­men, får en umid­del­bar lyst til at in­ter­a­ge­re med te­a­te­rets magi og får go­de op­le­vel­ser med hjem, skri­ver Re­al­da­nia i en pressemeddelelse.

”Det er et utro­lig spæn­den­de pro­jekt, som vil in­tro­du­ce­re tu­sind­vis af børn med for­skel­lig bag­grund til sce­ne­kunst og klas­sisk mu­sik. Gen­nem sam­ar­bej­der med sko­ler, mu­siks­ko­ler, kunstsko­ler og dag­in­sti­tu­tio­ner vil børn – og­så dem, der kom­mer fra fa­mi­li­er, hvor der ik­ke er kla­ver i hjem­met – bli­ve in­vi­te­ret in­den­for i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters uni­vers og in­tro­du­ce­ret for et væld af kun­star­ter. Jeg hå­ber, det bli­ver et op­le­vel­ses­u­ni­vers, der kan åb­ne bør­ne­nes øj­ne for en helt ny ver­den, bå­de i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter og i al­le de an­dre te­a­tre i Dan­mark. Jeg glæ­der mig me­get til at føl­ge pro­jek­tet,” si­ger kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) i pressemeddelelsen.

Hå­bet er sam­ti­dig, at op­le­vel­ses­u­ni­ver­set kan pu­ste nyt liv i Stæ­re­kas­sen, der si­den Sku­e­spil­hu­sets åb­ning i 2008 kun i be­græn­set om­fang har væ­ret til­gæn­ge­ligt for offentligheden.

”Vo­res hi­sto­ri­ske byg­nin­ger be­ty­der no­get for vo­res iden­ti­tet og for­stå­el­se af, hvem vi er. Hvis byg­nin­ger­ne mi­ster de­res op­rin­de­li­ge funk­tion og fort­sat skal ha­ve be­tyd­ning for frem­ti­di­ge ge­ne­ra­tio­ner, er det vig­tigt, at de får nyt ind­hold og nye funk­tio­ner. Op­le­vel­ses­u­ni­ver­set er et rig­tig godt ek­sem­pel på, hvor­dan en helt sær­lig hi­sto­risk byg­ning kan bli­ve ram­men for et fæl­les­skab og sam­ti­dig kan bi­dra­ge til, at nye grup­per af børn og fa­mi­li­er får op­le­vel­ser med te­a­tret,” si­ger filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia Ni­na Ko­vsted Helk.

I for­hold til den fo­re­lø­bi­ge tids­plan er det hå­bet, at det nye op­le­vel­ses­u­ni­vers kan åb­ne i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters 275-års ju­bilæums­sæ­son i 2023/2024.

Penge til sikring af ældre bygninger i Højer

Der står og­så Re­al­da­nia på ugens sid­ste ud­valg­te ud­de­ling fra den filan­tro­pi­ske sek­tor. Re­al­da­nia har nem­lig net­op of­fent­lig­gjort, at for­e­nin­gen gi­ver seks mil­li­o­ner kro­ner til Hø­jer By­fond, der skal væ­re med til at styr­ke det sæ­reg­ne kul­tur­mil­jø i den lil­le by Hø­jer i Sønderjylland.

Det be­ty­der, at byg­nings­e­je­re i Hø­jer, som øn­sker at sø­ge om støt­te til re­stau­re­ring og sik­ring af ar­ki­tek­to­nisk vær­di­ful­de æl­dre byg­nin­ger i Hø­jers by­mid­te, kan sø­ge om pen­ge in­den den 15. fe­bru­ar og igen frem til den 15. maj.

Det er an­den gang, Re­al­da­nia støt­ter Hø­jer By­fond, som si­den fon­dens be­gyn­del­se i 2017 har mod­ta­get fle­re end 100 ansøgninger.

Be­vil­lin­gen væk­ker glæ­de hos borg­me­ster i Tøn­der Kom­mu­ne Hen­rik Frand­sen (Tøn­der Listen).
”Her er der vir­ke­lig ta­le om et til­tag, der har gi­vet øje­blik­ke­li­ge syn­li­ge re­sul­ta­ter. Det er en for­nø­jel­se at føl­ge byg­ge­ak­ti­vi­te­ten i Hø­jer. Hver gang, man kom­mer for­bi, er nye pro­jek­ter skudt i gang – det gi­ver vir­ke­lig et løft til by­en og he­le om­rå­det,” si­ger Hen­rik Frand­sen i en pressemeddelelse.

Eske Møl­ler, der er pro­jekt­le­der og ar­ki­tekt i Re­al­da­nia og sam­ti­dig for­mand for Hø­jer By­fond, sy­nes, det er glæ­de­ligt, at så man­ge har søgt og få­et mid­ler til byg­ge­pro­jek­ter i Højer.
”Det er ik­ke en selv­føl­ge, men bo­li­ge­jer­ne har med stor vel­vil­je ta­get imod ind­sat­sen, og bor­ge­re i by­en har hur­tigt set se vær­di­en i det fæl­les ar­bej­de. Jeg hå­ber der­for, at by­fon­den kan væ­re med til fort­sat at ska­be fol­ke­lig in­ter­es­se for byg­nings­kul­tu­rens vær­di­er i he­le Tøndermarsk-området.”

Be­sty­rel­sen i Hø­jer By­fond hå­ber, at man med den nye be­vil­ling får sat gang i end­nu fle­re byg­ge­pro­jek­ter i Hø­jer og sær­ligt en ga­de, Sto­re­ga­de, er i fo­kus. Ga­den spil­ler en cen­tral rol­le i by­om­dan­nel­sen og er en del af Marsk­stien, som er en 54 ki­lo­me­ter lang van­dre­ru­te gen­nem he­le Tøndermarsken. 

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…