Foundgood-stifter advarer: Fonde risikerer at tabe værdifuld viden på gulvet

Hver enkelt fond og bevillingsmodtager skaber værdifuld viden, som kan gøre hele civilsamfundet klogere. Men de fleste fonde har ikke de rette systemer på plads til at opsamle guldkornene. Det siger stifteren bag den digitale afrapporteringsplatform Foundgood.

Videndeling
Iføl­ge stif­te­ren af Fo­und­good Han­ne Brinch bru­ger kun få fon­de af­rap­por­te­ring stra­te­gisk, og de­ling af rap­por­ter­ne fo­re­går ik­ke sy­ste­ma­tisk el­ler på en let søg­bar må­de. Der­med går vig­tig vi­den og vær­di tabt for bå­de fon­de og civilsamfundet.

Af­rap­por­te­rings­sæ­so­nen står for dø­ren i ci­vil­sam­fun­det. De kom­men­de må­ne­der skal man­ge hund­re­de ngo’er, for­e­nin­ger og ildsjæ­le for­tæl­le fon­de­ne, hvad der kom ud af de­res bevillinger.

Men selv­om de man­ge rap­por­ter fra ci­vil­sam­fun­det bli­ver bå­de mod­ta­get og læst af fon­de­ne, så lig­ger der et stort uud­nyt­tet po­ten­ti­a­le i at ska­be bå­de let­te­re og me­re stra­te­gisk afrapportering.

Det me­ner stif­te­ren af den di­gi­ta­le plat­form Fo­und­good, Han­ne Brinch. Plat­for­men har ek­si­ste­ret i tre år og har net­op til for­mål at un­der­støt­te god af­rap­por­te­ring fra be­vil­lings­mod­ta­ge­re til fonde.

I lø­bet af de tre år har Han­ne Brinch talt med over hund­re­de fon­de om de­res af­rap­por­te­rings­sy­ste­mer, og om hvad de egent­lig bru­ger rap­por­ter­ne fra be­vil­lings­mod­ta­ger­ne til.

Og ef­ter­hån­den teg­ner der sig et møn­ster, si­ger hun.

“Op­pe fra he­li­kop­te­ren må jeg si­ge, at rap­por­ter­ne bli­ver brugt alt for lidt. Og me­get, me­get for­skel­ligt,” si­ger Han­ne Brinch.

Ét for­mål med af­rap­por­te­ring kan væ­re sim­pel do­ku­men­ta­tion af, at be­vil­lings­mod­ta­ge­ren har brugt pen­ge­ne som lovet.

Det er fak­tisk hjer­te­blod for mig.

Han­ne Brinch – stif­ter og di­rek­tør, Foundgood

Men po­ten­ti­a­let i at ska­be god af­rap­por­te­ring er langt stør­re, me­ner Han­ne Brinch. Iføl­ge hen­de bru­ger kun få fon­de af­rap­por­te­ring stra­te­gisk, og de­ling af rap­por­ter­ne fo­re­går ik­ke sy­ste­ma­tisk el­ler på en let søg­bar måde.

Der­med går vig­tig vi­den og vær­di tabt for bå­de fon­de og civilsamfundet.

“Det er fak­tisk hjer­te­blod for mig. Af­rap­por­te­ring kan jo væ­re me­get me­re end blot kon­trol. Det er en helt unik mu­lig­hed for at få knyt­tet et bånd mel­lem fond og be­vil­lings­mod­ta­ger. Et værk­tøj til at for­stå, hvad der går godt, og hvad der går skidt. Man får en fæl­les læ­ring og en strøm­pil imod im­pact. Men der er sim­pelt­hen ik­ke ret man­ge fon­de, der be­nyt­ter den mu­lig­hed. Og så kan af­rap­por­te­ring en­de med at bli­ve unø­digt pa­pir­ar­bej­de for bå­de fon­de og mod­ta­ge­re – selv­på­ført bu­reau­kra­ti,” si­ger Han­ne Brinch.

Mange muligheder

I alt 260 små og sto­re ini­ti­a­ti­ver in­den for det so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re felt, ud­dan­nel­se, for­mid­ling, forsk­ning, kli­ma og mil­jø, kul­tur og in­nova­tion af­rap­por­te­rer i øje­blik­ket til de­res be­vil­lings­gi­ve­re gen­nem Foundgood.

Ind­til vi­de­re er No­vo Nor­disk Fon­den den mest ak­ti­ve be­vil­lings­gi­ver på Fo­und­good-plat­for­men, li­ge­som fon­den og­så øko­no­misk har støt­tet ud­vik­lin­gen af platformen.

Be­vil­lings­mod­ta­ger­ne kan af­rap­por­te­re til fon­de­ne med bl.a. fo­tos og vi­deo­er, og så gør plat­for­men det mu­ligt at fo­re­ta­ge let­te op­da­te­rin­ger, som kan fun­ge­re som en di­a­log mel­lem be­vil­lings­mod­ta­ge­re og fonde.

“Det al­ler­vig­tig­ste er at star­te med at se på re­sul­ta­ter­ne. Kom­mer der egent­lig dét ud af in­ve­ste­rin­ger­ne el­ler ud­de­lin­ger­ne, som man øn­sker? Er pen­ge­ne godt brugt? Det er hér, vi har lagt fo­kus i Fo­und­good-plat­for­men. An­dre som f.eks. Grant Com­pass gør et kæm­pe ar­bej­de for at få su­per­go­de an­søg­nin­ger ind til fon­de­ne. Men jeg in­ter­es­se­rer mig for, hvor­dan vi får sam­let re­sul­ta­ter sam­men og delt er­fa­rin­ger­ne, ef­ter be­vil­lin­ger­ne er gi­vet,” si­ger Han­ne Brinch.

Men det er som om, at fon­de­ne ik­ke al­tid er klar til at ta­ge imod de her informationer.

Han­ne Brinch – stif­ter og di­rek­tør, Foundgood

Hun op­le­ver, at be­vil­lings­mod­ta­ger­ne har ta­get godt imod plat­for­men og dens til­gang til kom­mu­ni­ka­tion med fondene.

De kan el­lers op­le­ves som svæ­re at ska­be en frugt­bar vi­dens­ud­veks­ling og -op­sam­ling med.

“Be­vil­lings­mod­ta­ger­ne er rig­tig, rig­tig dyg­ti­ge og vil fak­tisk ger­ne for­tæl­le om de­res pro­jek­ter og re­flek­te­re over dem. De fle­ste har idéer til, hvor­dan pro­jek­ter­ne kan gø­res bed­re. Men det er som om, at fon­de­ne ik­ke al­tid er klar til at ta­ge imod de her in­for­ma­tio­ner,” si­ger Han­ne Brinch.

Efterspørgsel hos bevillingsmodtagere

Der­for hå­ber Han­ne Brinch og­så på, at fle­re fon­de vil skrue op for vi­dens­de­lin­gen ved at bru­ge Foundgood.

“Hvis man f.eks. ar­bej­der med un­ge og en­som­hed i Nord­jyl­land, så er det op­lagt at bru­ge en plat­form som Fo­und­good, hvor man kan gø­re en del af sin af­rap­por­te­ring til­gæn­ge­lig for an­dre be­vil­lings­mod­ta­ge­re og fon­de, så de kan læ­se, hvad der blev støt­tet, og hvad der kom ud af det,” si­ger Han­ne Brinch.

Den form for vi­dens­de­ling bli­ver ef­ter­s­purgt i stor stil ude i ci­vil­sam­fun­det, si­ger Han­ne Brinch.

“Når jeg vi­ser Fo­und­good til or­ga­ni­sa­tio­ner, som har få­et støt­te af fon­de, så er de sim­pelt­hen så sult­ne for at få fin­gre­ne i det for at læ­re me­re om, hvad al­le de an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner gør, og hvor­dan de ar­bej­der,” si­ger hun.

Der­for me­ner Han­ne Brinch og­så, at fle­re fon­de bør gå me­re ak­tivt ind i vidensdeling.
“Hvor­for kom­mer vi ik­ke vi­de­re med det her? Tek­no­lo­gi­en er der, ef­ter­spørgs­len er der, be­vil­lings­mod­ta­ger­ne vil me­get ger­ne de­le de­res vi­den. Det kræ­ver ba­re, at fle­re fon­de kom­mer med. Så bli­ver der vir­ke­lig no­get at de­le,” si­ger hun.

Fondenes Videnscenter ser stor interesse for vidensdeling

Net­op vi­dens­de­ling er en cen­tral del af for­må­let med for­e­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Iføl­ge cen­trets se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Ras­mus­sen er der stor vil­je blandt fon­de­ne til at af­prø­ve nye ar­bejds­gan­ge og af­sø­ge mu­lig­he­der for at for­bed­re processer.

Men om et di­gi­talt værk­tøj til af­rap­por­te­ring som Fo­und­good kan væ­re en vej mod me­re ef­fek­tiv vi­dens­de­ling mel­lem fon­de og ci­vil­sam­fund er ik­ke let at sva­re på, si­ger hun.

“Der er me­get stor for­skel på fon­de­ne, og der­med vil der og­så væ­re stor for­skel på de­res til­gang til af­rap­por­te­ring. Den af­hæn­ger sim­pelt­hen af fon­de­nes stra­te­gi, dag­lig til­gang til be­vil­lin­ger og den ty­pe pro­jek­ter, de bi­dra­ger til,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Det er end­nu ik­ke sket, at vi ik­ke har kun­net fin­de no­gen – en el­ler fle­re fon­de – der har er­fa­rin­ger og vi­den på om­rå­det, som si­ger: ‘Vi vil ger­ne snak­ke med dem, send dem ba­re over til os’.

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Videnscenter

I for­hold til vi­dens­de­ling mel­lem fon­de­ne, så op­le­ver vi­dens­cen­tret stor in­ter­es­se, og i det se­ne­ste år har der væ­ret en sti­gen­de ef­ter­spørgsel blandt medlemmerne.

“I 2020 var der ot­te for­skel­li­ge fonds­net­værk, som mød­tes med fast ka­den­ce henover året. Nu kom­mer der yder­li­ge­re to til, for­di vo­res med­lem­mer ef­ter­spør­ger vi­den på nye om­rå­der – de vil ger­ne de­le de­res vi­den og er­fa­rin­ger. På den må­de op­le­ver vi, at fon­de­ne ta­ler sam­men – sær­ligt fon­de med lig­nen­de ram­mer, or­ga­ni­sa­tion og støt­te­o­m­rå­der. Og de ta­ler og­så sam­men ved si­den af de her net­værk om bå­de de­res pro­jek­ter og eva­lu­e­rin­ger,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Her­u­d­over op­le­ver Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen og­så en stor vel­vil­lig­hed blandt fon­de­ne til at hjæl­pe dem, som hen­ven­der sig til vi­dens­cen­tret med kon­kre­te spørgsmål.

“I 2020 hav­de vi om­kring 150 hen­ven­del­ser med spørgs­mål om stort og småt fra fon­de og an­dre fag­per­so­ner om­kring fon­de­ne. Og det er end­nu ik­ke sket, at vi ik­ke har kun­net fin­de no­gen – en el­ler fle­re fon­de – der har er­fa­rin­ger og vi­den på om­rå­det, som si­ger: ‘Vi vil ger­ne snak­ke med dem, send dem ba­re over til os’. Så der sker enormt me­get. Me­get me­re end man umid­del­bart kan se,” si­ger Han­ne Rasmussen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer