Foundgood-stifter advarer: Fonde risikerer at tabe værdifuld viden på gulvet

Hver en­kelt fond og be­vil­lings­mod­ta­ger ska­ber vær­di­fuld vi­den, som kan gø­re he­le ci­vil­sam­fun­det klo­ge­re. Men de fle­ste fon­de har ik­ke de ret­te sy­ste­mer på plads til at op­sam­le guld­kor­ne­ne. Det si­ger stif­te­ren bag den di­gi­ta­le af­rap­por­te­rings­plat­form Foundgood.

Videndeling
Iføl­ge stif­te­ren af Fo­und­good Han­ne Brinch bru­ger kun få fon­de af­rap­por­te­ring stra­te­gisk, og de­ling af rap­por­ter­ne fo­re­går ik­ke sy­ste­ma­tisk el­ler på en let søg­bar må­de. Der­med går vig­tig vi­den og vær­di tabt for bå­de fon­de og civilsamfundet.

Af­rap­por­te­rings­sæ­so­nen står for dø­ren i ci­vil­sam­fun­det. De kom­men­de må­ne­der skal man­ge hund­re­de ngo’er, for­e­nin­ger og ildsjæ­le for­tæl­le fon­de­ne, hvad der kom ud af de­res bevillinger.

Men selv­om de man­ge rap­por­ter fra ci­vil­sam­fun­det bli­ver bå­de mod­ta­get og læst af fon­de­ne, så lig­ger der et stort uud­nyt­tet po­ten­ti­a­le i at ska­be bå­de let­te­re og me­re stra­te­gisk afrapportering.

Det me­ner stif­te­ren af den di­gi­ta­le plat­form Fo­und­good, Han­ne Brinch. Plat­for­men har ek­si­ste­ret i tre år og har net­op til for­mål at un­der­støt­te god af­rap­por­te­ring fra be­vil­lings­mod­ta­ge­re til fonde.

I lø­bet af de tre år har Han­ne Brinch talt med over hund­re­de fon­de om de­res af­rap­por­te­rings­sy­ste­mer, og om hvad de egent­lig bru­ger rap­por­ter­ne fra be­vil­lings­mod­ta­ger­ne til.

Og ef­ter­hån­den teg­ner der sig et møn­ster, si­ger hun.

“Op­pe fra he­li­kop­te­ren må jeg si­ge, at rap­por­ter­ne bli­ver brugt alt for lidt. Og me­get, me­get for­skel­ligt,” si­ger Han­ne Brinch.

Ét for­mål med af­rap­por­te­ring kan væ­re sim­pel do­ku­men­ta­tion af, at be­vil­lings­mod­ta­ge­ren har brugt pen­ge­ne som lovet.

Det er fak­tisk hjer­te­blod for mig.

Han­ne Brinch – stif­ter og di­rek­tør, Foundgood

Men po­ten­ti­a­let i at ska­be god af­rap­por­te­ring er langt stør­re, me­ner Han­ne Brinch. Iføl­ge hen­de bru­ger kun få fon­de af­rap­por­te­ring stra­te­gisk, og de­ling af rap­por­ter­ne fo­re­går ik­ke sy­ste­ma­tisk el­ler på en let søg­bar måde.

Der­med går vig­tig vi­den og vær­di tabt for bå­de fon­de og civilsamfundet.

“Det er fak­tisk hjer­te­blod for mig. Af­rap­por­te­ring kan jo væ­re me­get me­re end blot kon­trol. Det er en helt unik mu­lig­hed for at få knyt­tet et bånd mel­lem fond og be­vil­lings­mod­ta­ger. Et værk­tøj til at for­stå, hvad der går godt, og hvad der går skidt. Man får en fæl­les læ­ring og en strøm­pil imod im­pact. Men der er sim­pelt­hen ik­ke ret man­ge fon­de, der be­nyt­ter den mu­lig­hed. Og så kan af­rap­por­te­ring en­de med at bli­ve unø­digt pa­pir­ar­bej­de for bå­de fon­de og mod­ta­ge­re – selv­på­ført bu­reau­kra­ti,” si­ger Han­ne Brinch.

Mange muligheder

I alt 260 små og sto­re ini­ti­a­ti­ver in­den for det so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re felt, ud­dan­nel­se, for­mid­ling, forsk­ning, kli­ma og mil­jø, kul­tur og in­nova­tion af­rap­por­te­rer i øje­blik­ket til de­res be­vil­lings­gi­ve­re gen­nem Foundgood.

Ind­til vi­de­re er No­vo Nor­disk Fon­den den mest ak­ti­ve be­vil­lings­gi­ver på Fo­und­­good-plat­­for­­men, li­ge­som fon­den og­så øko­no­misk har støt­tet ud­vik­lin­gen af platformen.

Be­vil­lings­mod­ta­ger­ne kan af­rap­por­te­re til fon­de­ne med bl.a. fo­tos og vi­deo­er, og så gør plat­for­men det mu­ligt at fo­re­ta­ge let­te op­da­te­rin­ger, som kan fun­ge­re som en di­a­log mel­lem be­vil­lings­mod­ta­ge­re og fonde.

“Det al­ler­vig­tig­ste er at star­te med at se på re­sul­ta­ter­ne. Kom­mer der egent­lig dét ud af in­ve­ste­rin­ger­ne el­ler ud­de­lin­ger­ne, som man øn­sker? Er pen­ge­ne godt brugt? Det er hér, vi har lagt fo­kus i Fo­und­­good-plat­­for­­men. An­dre som f.eks. Grant Com­pass gør et kæm­pe ar­bej­de for at få su­per­go­de an­søg­nin­ger ind til fon­de­ne. Men jeg in­ter­es­se­rer mig for, hvor­dan vi får sam­let re­sul­ta­ter sam­men og delt er­fa­rin­ger­ne, ef­ter be­vil­lin­ger­ne er gi­vet,” si­ger Han­ne Brinch.

Men det er som om, at fon­de­ne ik­ke al­tid er klar til at ta­ge imod de her informationer.

Han­ne Brinch – stif­ter og di­rek­tør, Foundgood

Hun op­le­ver, at be­vil­lings­mod­ta­ger­ne har ta­get godt imod plat­for­men og dens til­gang til kom­mu­ni­ka­tion med fondene.

De kan el­lers op­le­ves som svæ­re at ska­be en frugt­bar vi­dens­ud­veks­ling og -op­sam­ling med.

“Be­vil­lings­mod­ta­ger­ne er rig­tig, rig­tig dyg­ti­ge og vil fak­tisk ger­ne for­tæl­le om de­res pro­jek­ter og re­flek­te­re over dem. De fle­ste har idéer til, hvor­dan pro­jek­ter­ne kan gø­res bed­re. Men det er som om, at fon­de­ne ik­ke al­tid er klar til at ta­ge imod de her in­for­ma­tio­ner,” si­ger Han­ne Brinch.

Efterspørgsel hos bevillingsmodtagere

Der­for hå­ber Han­ne Brinch og­så på, at fle­re fon­de vil skrue op for vi­dens­de­lin­gen ved at bru­ge Foundgood.

“Hvis man f.eks. ar­bej­der med un­ge og en­som­hed i Nord­jyl­land, så er det op­lagt at bru­ge en plat­form som Fo­und­good, hvor man kan gø­re en del af sin af­rap­por­te­ring til­gæn­ge­lig for an­dre be­vil­lings­mod­ta­ge­re og fon­de, så de kan læ­se, hvad der blev støt­tet, og hvad der kom ud af det,” si­ger Han­ne Brinch.

Den form for vi­dens­de­ling bli­ver ef­ter­s­purgt i stor stil ude i ci­vil­sam­fun­det, si­ger Han­ne Brinch.

“Når jeg vi­ser Fo­und­good til or­ga­ni­sa­tio­ner, som har få­et støt­te af fon­de, så er de sim­pelt­hen så sult­ne for at få fin­gre­ne i det for at læ­re me­re om, hvad al­le de an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner gør, og hvor­dan de ar­bej­der,” si­ger hun.

Der­for me­ner Han­ne Brinch og­så, at fle­re fon­de bør gå me­re ak­tivt ind i vidensdeling.
“Hvor­for kom­mer vi ik­ke vi­de­re med det her? Tek­no­lo­gi­en er der, ef­ter­spørgs­len er der, be­vil­lings­mod­ta­ger­ne vil me­get ger­ne de­le de­res vi­den. Det kræ­ver ba­re, at fle­re fon­de kom­mer med. Så bli­ver der vir­ke­lig no­get at de­le,” si­ger hun.

Fondenes Videnscenter ser stor interesse for vidensdeling

Net­op vi­dens­de­ling er en cen­tral del af for­må­let med for­e­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Iføl­ge cen­trets se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Ras­mus­sen er der stor vil­je blandt fon­de­ne til at af­prø­ve nye ar­bejds­gan­ge og af­sø­ge mu­lig­he­der for at for­bed­re processer.

Men om et di­gi­talt værk­tøj til af­rap­por­te­ring som Fo­und­good kan væ­re en vej mod me­re ef­fek­tiv vi­dens­de­ling mel­lem fon­de og ci­vil­sam­fund er ik­ke let at sva­re på, si­ger hun.

“Der er me­get stor for­skel på fon­de­ne, og der­med vil der og­så væ­re stor for­skel på de­res til­gang til af­rap­por­te­ring. Den af­hæn­ger sim­pelt­hen af fon­de­nes stra­te­gi, dag­lig til­gang til be­vil­lin­ger og den ty­pe pro­jek­ter, de bi­dra­ger til,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Det er end­nu ik­ke sket, at vi ik­ke har kun­net fin­de no­gen – en el­ler fle­re fon­de – der har er­fa­rin­ger og vi­den på om­rå­det, som si­ger: ‘Vi vil ger­ne snak­ke med dem, send dem ba­re over til os’.

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Videnscenter

I for­hold til vi­dens­de­ling mel­lem fon­de­ne, så op­le­ver vi­dens­cen­tret stor in­ter­es­se, og i det se­ne­ste år har der væ­ret en sti­gen­de ef­ter­spørgsel blandt medlemmerne.

“I 2020 var der ot­te for­skel­li­ge fonds­net­værk, som mød­tes med fast ka­den­ce henover året. Nu kom­mer der yder­li­ge­re to til, for­di vo­res med­lem­mer ef­ter­spør­ger vi­den på nye om­rå­der – de vil ger­ne de­le de­res vi­den og er­fa­rin­ger. På den må­de op­le­ver vi, at fon­de­ne ta­ler sam­men – sær­ligt fon­de med lig­nen­de ram­mer, or­ga­ni­sa­tion og støt­te­o­m­rå­der. Og de ta­ler og­så sam­men ved si­den af de her net­værk om bå­de de­res pro­jek­ter og eva­lu­e­rin­ger,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Her­u­d­over op­le­ver Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen og­så en stor vel­vil­lig­hed blandt fon­de­ne til at hjæl­pe dem, som hen­ven­der sig til vi­dens­cen­tret med kon­kre­te spørgsmål.

“I 2020 hav­de vi om­kring 150 hen­ven­del­ser med spørgs­mål om stort og småt fra fon­de og an­dre fag­per­so­ner om­kring fon­de­ne. Og det er end­nu ik­ke sket, at vi ik­ke har kun­net fin­de no­gen – en el­ler fle­re fon­de – der har er­fa­rin­ger og vi­den på om­rå­det, som si­ger: ‘Vi vil ger­ne snak­ke med dem, send dem ba­re over til os’. Så der sker enormt me­get. Me­get me­re end man umid­del­bart kan se,” si­ger Han­ne Rasmussen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: