Annoncespot_img

FV19 fondspolitik: Det vil Liberal Alliance

Liberal Alliance vil ændre opløsningsgrænsen for de almene fonde. For det giver ingen me­ning, at uddelinger ædes op af administration, siger partiets finansordfører Joachim B. Olsen. Han vil også gerne kigge på konsolideringsfradrag og anbringelsesbekendtgørelse, og han mener, det vil være klogt at placere både erhvervsdrivende og almene fonde und­er Erhvervsministeriet.

FV19: fondspolitik

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de stil­ler i en ræk­ke ar­tik­ler skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik. Læs ar­tik­ler­ne her:

Frem til årets fol­ke­tings­valg stil­ler Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik og sva­rer på en ræk­ke spørgs­mål om fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge rol­le i sam­fun­det og om de ram­me­vil­kår, som fon­de­ne ope­re­rer un­der. Spørgs­må­le­ne føl­ger blandt an­det op på nog­le af de pro­ble­mer, som fonds­le­del­ser, eks­per­ter og rå­d­gi­ve­re har på­pe­get i ar­ti­kel­se­ri­en Go­de ram­mer for Go­de donationer.

Par­ti num­mer fi­re er Li­be­ral Al­li­an­ce – re­præ­sen­te­ret af fi­nansord­fø­rer Jo­a­chim B. Olsen.

I 2017 ud­del­te den dan­ske fonds­sek­tor i alt 17,1 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål. Det var en stig­ning på 400 mio. kr. i for­hold til året før. Hvis fon­de­ne hol­der det­te ni­veau frem til 2025, vil det sva­re til, at fon­de­nes ud­de­lin­ger er 3,5 gan­ge stør­re end re­ge­rin­gens øko­no­mi­ske rå­de­rum i perioden. 

– Hvil­ke am­bi­tio­ner har Li­be­ral Al­li­an­ce på fonds­om­rå­det – for hen­holds­vis er­hvervs­dri­ven­de fon­de og al­me­ne fon­de – i den kom­men­de valgperiode?

”Fon­de – uan­set ty­pe spil­ler en vig­tig rol­le i vo­res sam­fund, så alt hvad der kan for­bed­re fon­de­nes vil­kår og frem­me fon­de ge­ne­relt er vi po­si­ti­ve overfor.”

Civilsamfundet når det er bedst

Fle­re fon­de er be­gyndt at ar­bej­de ka­ta­ly­tisk – de vil la­ve sam­funds­for­an­drin­ger ud fra de­res fonds­stra­te­gi­er. Fon­de­ne bi­dra­ger på vel­færds­om­rå­der som forsk­ning, ud­dan­nel­se, kunst og kul­tur og til for­e­nings­li­vet i Dan­mark. Sam­ti­dig bi­dra­ger man­ge af de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­des sel­ska­ber med vækst, be­skæf­ti­gel­se og skat­te­be­ta­lin­ger i Danmark. 

– Hvad me­ner I som par­ti om den be­tyd­ning, fonds­sek­to­ren har for sam­fun­det i dag? 

”Fon­de­ne har en stor be­tyd­ning, og det er ci­vil­sam­fun­det, når det er bedst. I Li­be­ral Al­li­an­ce vil vi ger­ne ha­ve et sam­fund, hvor ci­vil­sam­fun­det fyl­der me­re, og fon­de­ne er jo en stor del af ci­vil­sam­fun­det. Fon­de­ne tje­ner nog­le pen­ge og går der­ef­ter ud i ci­vil­sam­fun­det og un­der­støt­ter kul­tur og alt mu­ligt an­det. Det er den bed­ste må­de at or­ga­ni­se­re sig på i et sam­fund, for­di fon­de­ne er me­get tæt­te­re på dem, de ar­bej­der sam­men med, end det po­li­ti­ske sy­stem kan være.”

– Me­ner du, at Li­be­ral Al­li­an­ce og Fol­ke­tin­get ge­ne­relt har til­stræk­ke­ligt fo­kus på at un­der­støt­te en fort­sat po­si­tiv ud­vik­ling for fondssektoren?

”Nej, det me­ner jeg ik­ke, at Fol­ke­tin­get har ge­ne­relt. Fon­de, som bå­de er med til at in­ve­ste­re i Dan­mark, ska­be ar­bejds­plad­ser, øko­no­misk frem­gang og som un­der­støt­ter ci­vil­sam­fun­det og ud­de­ler pen­ge til kul­tur, forsk­ning og alt mu­ligt an­det. De skal ha­ve vir­ke­lig go­de vilkår.”

Kun positive gevinster ved flere fondsmidler

Man­ge fon­de op­le­ver, at de i de se­ne­ste år er be­gyndt at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser. Men det stri­der imod fon­de­nes selv­for­stå­el­se, som går ud på, at de skal bi­dra­ge med no­get ek­stra – de skal gø­re ka­gen stør­re. Sær­ligt på kul­tu­r­om­rå­det for­sø­ger mu­se­er og te­a­tre at træk­ke fonds­mid­ler ind til at kla­re driften. 

– Hvor­dan ser Li­be­ral Al­li­an­ce på de pri­va­te fon­des rol­le? Er det okay, at fon­de­ne bli­ver pres­set til at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser? El­ler skal fonds­mid­ler væ­re no­get, der kom­mer oven på vel­færds­sta­ten – alt­så cre­men på kagen?

”Jeg kø­ber ik­ke helt præ­mis­sen. Der er jo ik­ke no­gen, der pres­ser fon­de­ne til no­get. De har de­res be­sty­rel­ser og be­stem­mer selv, hvad de vil bru­ge de­res pen­ge til. Sam­ti­dig skal vi po­li­ti­ke­re pri­o­ri­te­re mel­lem man­ge for­skel­li­ge ting, og øn­sker­ne til at af­hol­de ud­gif­ter stort set al­le ste­der i øko­no­mi­en er jo uen­de­li­ge. Så det hand­ler om at sik­re, at res­sour­cer­ne bli­ver brugt ra­tio­nelt og for­nuf­tigt, der hvor der ska­bes størst vær­di, og det tror jeg helt grund­læg­gen­de, at fon­de­ne er bed­re til, end vi po­li­ti­ke­re er.”

”Po­li­ti­ke­re har al­le mu­li­ge hen­syn; særin­ter­es­ser, stem­me­op­ti­me­ring og alt mu­ligt an­det, der spil­ler ind, end om res­sour­cer­ne bli­ver brugt klo­gest. Det tror jeg, fon­de­ne er bed­re til, når de sid­der og ta­ger be­slut­nin­ger om, hvad de vil bru­ge pen­ge på.”

”Tag Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter som ek­sem­pel. Her har der væ­ret of­fent­li­ge be­spa­rel­ser, og der er til gen­gæld kom­met fle­re fonds­mid­ler ind over, men det har gjort in­sti­tu­tio­nen bed­re, og te­a­tret har stor suc­ces. Så jeg kan ik­ke se, at der er an­det end po­si­ti­ve ge­vin­ster ved, at fon­de spil­ler en stør­re rolle.”

Konsolideringsfradrag og anbringelsesbekendtgørelse

Fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag er ble­vet re­du­ce­ret fra 25 pro­cent til 4 pro­cent. Det går ud over ud­de­lin­ger­ne sær­ligt fra min­dre og mel­lem­sto­re fon­de. Sam­ti­dig pe­ger un­der­sø­gel­ser på, at statskas­sen får fle­re pen­ge i kas­sen, end det var me­nin­gen, da Fol­ke­tin­get vedt­og reduktionen.

– Vil Li­be­ral Al­li­an­ce hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get igen ef­ter valget?

”Ja, hvis det er rig­tigt, at prove­nu­et er stør­re end til­tænkt, så er det jo et ud­tryk for, at man har sat det for højt. Så det vil vi me­get ger­ne kig­ge på. Absolut.”

Man­ge min­dre ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de ser de­res for­mu­er bli­ve ud­hu­let af ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger blandt an­det på grund af den sær­li­ge an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, der be­græn­ser hvad for­mu­en må in­ve­ste­res i. Fle­re fonds­ret­s­eks­per­ter og eks­per­ter i fond­s­ø­ko­no­mi pe­ger på, at an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen er for re­strik­tiv og utids­sva­ren­de. Nog­le af dem me­ner, at in­ve­ste­rin­ger af for­mu­en bør lig­ge un­der fonds­le­del­sens al­min­de­li­ge er­stat­nings­ansvar og ik­ke un­der ri­gi­de in­ve­ste­rings­reg­ler la­vet i Justitsministeriet. 

– Hvad me­ner Li­be­ral Alliance? 

”Det vil vi me­get ger­ne væ­re med til at kig­ge på. Det kan sag­tens tæn­kes, at de har ret i, at an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen er for restriktiv.”

Der bør være en anden opløsningsgrænse

Man­ge min­dre fon­de har få­et af­slag på at la­de fon­de op­lø­se, så for­mu­en kan ud­de­les til fon­dens go­de for­mål over en 10-årig pe­ri­o­de. Ci­vilsty­rel­sens prak­sis har væ­ret, at fon­de kun kan op­lø­ses, hvis for­mu­en er un­der 1 mio. kr. Den græn­se har de net­op hæ­vet til 2 mio. kr., men det æn­drer ik­ke ved pro­ble­met, at ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger i stort om­fang spi­ser ind­tæg­ter­ne op, og at der of­te er in­gen el­ler me­get få pen­ge til uddelinger. 

– Me­ner Li­be­ral Al­li­an­ce, at man bur­de ind­fø­re lem­pe­li­ge­re op­løs­nings­reg­ler, så små­fonds­for­mu­er kan ud­de­les til formålet? 

”Det vil vi me­get ger­ne kig­ge på, for det gi­ver ba­re ik­ke no­gen me­ning, at pen­ge­ne skal gå til ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, ad­vo­ka­ter og an­det, hvis pen­ge­ne kun­ne bli­ve delt ud til sam­funds­nyt­ti­ge for­mål. Så der bør nok væ­re en an­den grænse.”

I 1991 af­skaf­fe­de man fonds­re­gi­stret – så in­gen i dag har det sam­le­de over­blik over, hvor man­ge ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de der re­elt er i Dan­mark. Ej hel­ler, hvor sto­re for­mu­er de har. Man me­ner, der er om­kring 10.000, hvoraf om­kring 4.000 ud­de­ler penge. 

– Skul­le man over­ve­je at ge­nind­fø­re et fondsregister?

”Det ved jeg sim­pelt­hen ik­ke nok om, men ge­vin­ster­ne af en ge­nind­fø­rel­se skal kun­ne stå mål med, hvor me­get bu­reau­kra­ti et fonds­re­gi­ster vil ska­be. Så det må vi se nær­me­re på.”

Brug for flere ressourcer til tilsyn

Kon­trol­len af de om­kring 1.350 er­hvervs­dri­ven­de fon­de lig­ger un­der Er­hvervs­sty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 8 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. F.eks. er til­syns­che­fen og­så chef for hvid­va­sk­om­rå­det, bo­li­gre­gu­le­ring og ejen­doms­mæg­ling. Eks­per­ter på­pe­ger, at fondsmyn­dig­he­den er vold­somt underbemandet. 

– Me­ner Li­be­ral Al­li­an­ce, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de er­hvervs­dri­ven­de fonde? 

”Det ly­der til, at der er brug for nog­le fle­re res­sour­cer til det her om­rå­de. I kølvan­det på er­hvervs­skan­da­ler­ne med blandt an­det Dan­ske Bank har re­ge­rin­gen til­ført ek­stra res­sour­cer til et ef­fek­tivt til­syn, og det er nok for­nuf­tigt, hvis nog­le af dem går til det her område.”

Kon­trol­len af de om­kring 10.000 al­men­nyt­ti­ge fon­de lig­ger un­der Ci­vilsty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 10 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. Iføl­ge kon­tor­che­fen i fond­s­kon­to­ret bru­ger de halv­de­len af de­res res­sour­cer på fonds­om­rå­det – alt­så om­kring 5 årsværk. 

– Me­ner Li­be­ral Al­li­an­ce, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fonde? 

”Det ly­der til, at der er brug for fle­re res­sour­cer. I for­hold til at vi i Dan­mark har 700.000-800.000 an­sat­te i den of­fent­li­ge sek­tor, så ty­der no­get på, at man nok godt kun­ne fjer­ne nog­le me­d­ar­bej­de­re fra et om­rå­de og få nog­le her­over. Det vir­ker umid­del­bart som om, det vil­le væ­re en ra­tio­nel al­lo­ke­ring af ressourcerne.”

Klogt at samle i et ministerium

I dag hø­rer fon­de­ne ind un­der to for­skel­li­ge lov­giv­nin­ger – og der­med to for­skel­li­ge mi­ni­ste­ri­er. Er­hvervs­dri­ven­de fon­de hø­rer un­der Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et, og al­me­ne fon­de hø­rer un­der Justitsministeriet. 

– Vil­le det væ­re en ide at æn­dre på det – nu fon­de­ne med sta­digt stør­re ud­de­lin­ger får en sti­gen­de be­tyd­ning i det dan­ske samfund? 

”Umid­del­bart ja. Ud fra min er­fa­ring tror jeg, det vil væ­re klogt at sam­le det i for ek­sem­pel Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et. For i Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et har man stor fo­kus på ram­me­vil­kår, smi­dig­hed mv., og sam­ti­dig bli­ver den po­li­ti­ske pro­ces ba­re lang­som­me­re af, at et om­rå­de er delt op un­der fle­re res­sor­t­om­rå­der. Det gør tin­ge­ne me­get besværlige.”

Blå bog

Jo­a­chim B. Ol­sen har væ­ret pro­fes­sio­nel at­le­ti­ku­dø­ver og har vun­det en lang ræk­ke me­dal­jer for Dan­mark i kug­le­stød­ning. Han har haft selv­stæn­dig virk­som­hed med fored­rag og træ­ning. Han har sid­det i Fol­ke­tin­get si­den 2011.

Jo­a­chim B. Ol­sen er valgt i Kø­ben­havns Om­egns Stor­kreds. Han er fi­nansord­fø­rer og skat­te­o­rd­fø­rer, er for­mand for Fi­nans­ud­val­get og næst­for­mand for Skat­te­ud­val­get og Er­hvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Flere erhvervsdrivende fonde

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen har la­vet en af­ta­le med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre om at gø­re det skat­te­frit at over­dra­ge virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. En af­ta­le, der i lø­bet af i år skal ud­mønte sig i et lov­for­slag og si­den ved­ta­gel­se af de nye regler. 

– Hvad er suc­ceskri­te­ri­et for Li­be­ral Al­li­an­ce i for­hold til den nye lov?

”Af­ta­len er et for­søg på at ska­be et in­ci­ta­ment til, at fle­re virk­som­he­der kom­mer over i er­hvervs­dri­ven­de fon­de, så den skul­le ger­ne ud­mønte sig i fle­re er­hvervs­dri­ven­de fonde.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer