FV19 fondspolitik: Det vil Liberal Alliance

Li­be­ral Al­li­an­ce vil æn­dre op­løs­nings­græn­sen for de al­me­ne fon­de. For det gi­ver in­gen me­ning, at ud­de­lin­ger ædes op af ad­mi­ni­stra­tion, si­ger par­tiets fi­nansord­fø­rer Jo­a­chim B. Ol­sen. Han vil og­så ger­ne kig­ge på kon­so­li­de­rings­fradrag og an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, og han me­ner, det vil væ­re klogt at pla­ce­re bå­de er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de und­er Erhvervsministeriet. 

FV19: fondspolitik

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de stil­ler i en ræk­ke ar­tik­ler skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik. Læs ar­tik­ler­ne her:

Frem til årets fol­ke­tings­valg stil­ler Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik og sva­rer på en ræk­ke spørgs­mål om fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge rol­le i sam­fun­det og om de ram­me­vil­kår, som fon­de­ne ope­re­rer un­der. Spørgs­må­le­ne føl­ger blandt an­det op på nog­le af de pro­ble­mer, som fonds­le­del­ser, eks­per­ter og rå­d­gi­ve­re har på­pe­get i ar­ti­kel­se­ri­en Go­de ram­mer for Go­de donationer.

Par­ti num­mer fi­re er Li­be­ral Al­li­an­ce – re­præ­sen­te­ret af fi­nansord­fø­rer Jo­a­chim B. Olsen.

I 2017 ud­del­te den dan­ske fonds­sek­tor i alt 17,1 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål. Det var en stig­ning på 400 mio. kr. i for­hold til året før. Hvis fon­de­ne hol­der det­te ni­veau frem til 2025, vil det sva­re til, at fon­de­nes ud­de­lin­ger er 3,5 gan­ge stør­re end re­ge­rin­gens øko­no­mi­ske rå­de­rum i perioden. 

– Hvil­ke am­bi­tio­ner har Li­be­ral Al­li­an­ce på fonds­om­rå­det – for hen­holds­vis er­hvervs­dri­ven­de fon­de og al­me­ne fon­de – i den kom­men­de valgperiode?

”Fon­de – uan­set ty­pe spil­ler en vig­tig rol­le i vo­res sam­fund, så alt hvad der kan for­bed­re fon­de­nes vil­kår og frem­me fon­de ge­ne­relt er vi po­si­ti­ve overfor.”

Civilsamfundet når det er bedst

Fle­re fon­de er be­gyndt at ar­bej­de ka­ta­ly­tisk – de vil la­ve sam­funds­for­an­drin­ger ud fra de­res fonds­stra­te­gi­er. Fon­de­ne bi­dra­ger på vel­færds­om­rå­der som forsk­ning, ud­dan­nel­se, kunst og kul­tur og til for­e­nings­li­vet i Dan­mark. Sam­ti­dig bi­dra­ger man­ge af de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­des sel­ska­ber med vækst, be­skæf­ti­gel­se og skat­te­be­ta­lin­ger i Danmark. 

– Hvad me­ner I som par­ti om den be­tyd­ning, fonds­sek­to­ren har for sam­fun­det i dag? 

”Fon­de­ne har en stor be­tyd­ning, og det er ci­vil­sam­fun­det, når det er bedst. I Li­be­ral Al­li­an­ce vil vi ger­ne ha­ve et sam­fund, hvor ci­vil­sam­fun­det fyl­der me­re, og fon­de­ne er jo en stor del af ci­vil­sam­fun­det. Fon­de­ne tje­ner nog­le pen­ge og går der­ef­ter ud i ci­vil­sam­fun­det og un­der­støt­ter kul­tur og alt mu­ligt an­det. Det er den bed­ste må­de at or­ga­ni­se­re sig på i et sam­fund, for­di fon­de­ne er me­get tæt­te­re på dem, de ar­bej­der sam­men med, end det po­li­ti­ske sy­stem kan være.”

– Me­ner du, at Li­be­ral Al­li­an­ce og Fol­ke­tin­get ge­ne­relt har til­stræk­ke­ligt fo­kus på at un­der­støt­te en fort­sat po­si­tiv ud­vik­ling for fondssektoren?

”Nej, det me­ner jeg ik­ke, at Fol­ke­tin­get har ge­ne­relt. Fon­de, som bå­de er med til at in­ve­ste­re i Dan­mark, ska­be ar­bejds­plad­ser, øko­no­misk frem­gang og som un­der­støt­ter ci­vil­sam­fun­det og ud­de­ler pen­ge til kul­tur, forsk­ning og alt mu­ligt an­det. De skal ha­ve vir­ke­lig go­de vilkår.”

Kun positive gevinster ved flere fondsmidler

Man­ge fon­de op­le­ver, at de i de se­ne­ste år er be­gyndt at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser. Men det stri­der imod fon­de­nes selv­for­stå­el­se, som går ud på, at de skal bi­dra­ge med no­get ek­stra – de skal gø­re ka­gen stør­re. Sær­ligt på kul­tu­r­om­rå­det for­sø­ger mu­se­er og te­a­tre at træk­ke fonds­mid­ler ind til at kla­re driften. 

– Hvor­dan ser Li­be­ral Al­li­an­ce på de pri­va­te fon­des rol­le? Er det okay, at fon­de­ne bli­ver pres­set til at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser? El­ler skal fonds­mid­ler væ­re no­get, der kom­mer oven på vel­færds­sta­ten – alt­så cre­men på kagen?

”Jeg kø­ber ik­ke helt præ­mis­sen. Der er jo ik­ke no­gen, der pres­ser fon­de­ne til no­get. De har de­res be­sty­rel­ser og be­stem­mer selv, hvad de vil bru­ge de­res pen­ge til. Sam­ti­dig skal vi po­li­ti­ke­re pri­o­ri­te­re mel­lem man­ge for­skel­li­ge ting, og øn­sker­ne til at af­hol­de ud­gif­ter stort set al­le ste­der i øko­no­mi­en er jo uen­de­li­ge. Så det hand­ler om at sik­re, at res­sour­cer­ne bli­ver brugt ra­tio­nelt og for­nuf­tigt, der hvor der ska­bes størst vær­di, og det tror jeg helt grund­læg­gen­de, at fon­de­ne er bed­re til, end vi po­li­ti­ke­re er.”

”Po­li­ti­ke­re har al­le mu­li­ge hen­syn; særin­ter­es­ser, stem­me­op­ti­me­ring og alt mu­ligt an­det, der spil­ler ind, end om res­sour­cer­ne bli­ver brugt klo­gest. Det tror jeg, fon­de­ne er bed­re til, når de sid­der og ta­ger be­slut­nin­ger om, hvad de vil bru­ge pen­ge på.”

”Tag Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter som ek­sem­pel. Her har der væ­ret of­fent­li­ge be­spa­rel­ser, og der er til gen­gæld kom­met fle­re fonds­mid­ler ind over, men det har gjort in­sti­tu­tio­nen bed­re, og te­a­tret har stor suc­ces. Så jeg kan ik­ke se, at der er an­det end po­si­ti­ve ge­vin­ster ved, at fon­de spil­ler en stør­re rolle.”

Konsolideringsfradrag og anbringelsesbekendtgørelse

Fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag er ble­vet re­du­ce­ret fra 25 pro­cent til 4 pro­cent. Det går ud over ud­de­lin­ger­ne sær­ligt fra min­dre og mel­lem­sto­re fon­de. Sam­ti­dig pe­ger un­der­sø­gel­ser på, at statskas­sen får fle­re pen­ge i kas­sen, end det var me­nin­gen, da Fol­ke­tin­get vedt­og reduktionen.

– Vil Li­be­ral Al­li­an­ce hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get igen ef­ter valget?

”Ja, hvis det er rig­tigt, at prove­nu­et er stør­re end til­tænkt, så er det jo et ud­tryk for, at man har sat det for højt. Så det vil vi me­get ger­ne kig­ge på. Absolut.”

Man­ge min­dre ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de ser de­res for­mu­er bli­ve ud­hu­let af ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger blandt an­det på grund af den sær­li­ge an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, der be­græn­ser hvad for­mu­en må in­ve­ste­res i. Fle­re fonds­ret­s­eks­per­ter og eks­per­ter i fond­s­ø­ko­no­mi pe­ger på, at an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen er for re­strik­tiv og utids­sva­ren­de. Nog­le af dem me­ner, at in­ve­ste­rin­ger af for­mu­en bør lig­ge un­der fonds­le­del­sens al­min­de­li­ge er­stat­nings­ansvar og ik­ke un­der ri­gi­de in­ve­ste­rings­reg­ler la­vet i Justitsministeriet. 

– Hvad me­ner Li­be­ral Alliance? 

”Det vil vi me­get ger­ne væ­re med til at kig­ge på. Det kan sag­tens tæn­kes, at de har ret i, at an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen er for restriktiv.”

Der bør være en anden opløsningsgrænse

Man­ge min­dre fon­de har få­et af­slag på at la­de fon­de op­lø­se, så for­mu­en kan ud­de­les til fon­dens go­de for­mål over en 10-årig pe­ri­o­de. Ci­vilsty­rel­sens prak­sis har væ­ret, at fon­de kun kan op­lø­ses, hvis for­mu­en er un­der 1 mio. kr. Den græn­se har de net­op hæ­vet til 2 mio. kr., men det æn­drer ik­ke ved pro­ble­met, at ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger i stort om­fang spi­ser ind­tæg­ter­ne op, og at der of­te er in­gen el­ler me­get få pen­ge til uddelinger. 

– Me­ner Li­be­ral Al­li­an­ce, at man bur­de ind­fø­re lem­pe­li­ge­re op­løs­nings­reg­ler, så små­fonds­for­mu­er kan ud­de­les til formålet? 

”Det vil vi me­get ger­ne kig­ge på, for det gi­ver ba­re ik­ke no­gen me­ning, at pen­ge­ne skal gå til ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, ad­vo­ka­ter og an­det, hvis pen­ge­ne kun­ne bli­ve delt ud til sam­funds­nyt­ti­ge for­mål. Så der bør nok væ­re en an­den grænse.”

I 1991 af­skaf­fe­de man fonds­re­gi­stret – så in­gen i dag har det sam­le­de over­blik over, hvor man­ge ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de der re­elt er i Dan­mark. Ej hel­ler, hvor sto­re for­mu­er de har. Man me­ner, der er om­kring 10.000, hvoraf om­kring 4.000 ud­de­ler penge. 

– Skul­le man over­ve­je at ge­nind­fø­re et fondsregister?

”Det ved jeg sim­pelt­hen ik­ke nok om, men ge­vin­ster­ne af en ge­nind­fø­rel­se skal kun­ne stå mål med, hvor me­get bu­reau­kra­ti et fonds­re­gi­ster vil ska­be. Så det må vi se nær­me­re på.”

Brug for flere ressourcer til tilsyn

Kon­trol­len af de om­kring 1.350 er­hvervs­dri­ven­de fon­de lig­ger un­der Er­hvervs­sty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 8 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. F.eks. er til­syns­che­fen og­så chef for hvid­va­sk­om­rå­det, bo­li­gre­gu­le­ring og ejen­doms­mæg­ling. Eks­per­ter på­pe­ger, at fondsmyn­dig­he­den er vold­somt underbemandet. 

– Me­ner Li­be­ral Al­li­an­ce, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de er­hvervs­dri­ven­de fonde? 

”Det ly­der til, at der er brug for nog­le fle­re res­sour­cer til det her om­rå­de. I kølvan­det på er­hvervs­skan­da­ler­ne med blandt an­det Dan­ske Bank har re­ge­rin­gen til­ført ek­stra res­sour­cer til et ef­fek­tivt til­syn, og det er nok for­nuf­tigt, hvis nog­le af dem går til det her område.”

Kon­trol­len af de om­kring 10.000 al­men­nyt­ti­ge fon­de lig­ger un­der Ci­vilsty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 10 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. Iføl­ge kon­tor­che­fen i fond­s­kon­to­ret bru­ger de halv­de­len af de­res res­sour­cer på fonds­om­rå­det – alt­så om­kring 5 årsværk. 

– Me­ner Li­be­ral Al­li­an­ce, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fonde? 

”Det ly­der til, at der er brug for fle­re res­sour­cer. I for­hold til at vi i Dan­mark har 700.000-800.000 an­sat­te i den of­fent­li­ge sek­tor, så ty­der no­get på, at man nok godt kun­ne fjer­ne nog­le me­d­ar­bej­de­re fra et om­rå­de og få nog­le her­over. Det vir­ker umid­del­bart som om, det vil­le væ­re en ra­tio­nel al­lo­ke­ring af ressourcerne.”

Klogt at samle i et ministerium

I dag hø­rer fon­de­ne ind un­der to for­skel­li­ge lov­giv­nin­ger – og der­med to for­skel­li­ge mi­ni­ste­ri­er. Er­hvervs­dri­ven­de fon­de hø­rer un­der Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et, og al­me­ne fon­de hø­rer un­der Justitsministeriet. 

– Vil­le det væ­re en ide at æn­dre på det – nu fon­de­ne med sta­digt stør­re ud­de­lin­ger får en sti­gen­de be­tyd­ning i det dan­ske samfund? 

”Umid­del­bart ja. Ud fra min er­fa­ring tror jeg, det vil væ­re klogt at sam­le det i for ek­sem­pel Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et. For i Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et har man stor fo­kus på ram­me­vil­kår, smi­dig­hed mv., og sam­ti­dig bli­ver den po­li­ti­ske pro­ces ba­re lang­som­me­re af, at et om­rå­de er delt op un­der fle­re res­sor­t­om­rå­der. Det gør tin­ge­ne me­get besværlige.”

Blå bog

Jo­a­chim B. Ol­sen har væ­ret pro­fes­sio­nel at­le­ti­ku­dø­ver og har vun­det en lang ræk­ke me­dal­jer for Dan­mark i kug­le­stød­ning. Han har haft selv­stæn­dig virk­som­hed med fored­rag og træ­ning. Han har sid­det i Fol­ke­tin­get si­den 2011.

Jo­a­chim B. Ol­sen er valgt i Kø­ben­havns Om­egns Stor­kreds. Han er fi­nansord­fø­rer og skat­te­o­rd­fø­rer, er for­mand for Fi­nans­ud­val­get og næst­for­mand for Skat­te­ud­val­get og Er­hvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Flere erhvervsdrivende fonde

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen har la­vet en af­ta­le med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre om at gø­re det skat­te­frit at over­dra­ge virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. En af­ta­le, der i lø­bet af i år skal ud­mønte sig i et lov­for­slag og si­den ved­ta­gel­se af de nye regler. 

– Hvad er suc­ceskri­te­ri­et for Li­be­ral Al­li­an­ce i for­hold til den nye lov?

”Af­ta­len er et for­søg på at ska­be et in­ci­ta­ment til, at fle­re virk­som­he­der kom­mer over i er­hvervs­dri­ven­de fon­de, så den skul­le ger­ne ud­mønte sig i fle­re er­hvervs­dri­ven­de fonde.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

 

Skri­bent

Dort­he Kirk­gaard Ni­el­sen
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: