Fond bag stål- og teknikgrossist øger uddelingerne

Lemvigh-Müller Fonden uddelte 8,8 mio. til sociale, kulturelle og produktive formål i 2018. Det er ca. fire millioner kr. mere end 2017.

Lemvigh-Mül­ler Fon­den er fon­den bag stål- og tek­nik­gros­si­sten Lemvigh-Mül­ler, der blev stif­tet i 1846. 

“Fon­dens for­mål er at op­ret­hol­de og udø­ve stem­me­ret­ten i J-F. Lemvigh-Mül­ler Hol­ding A/S og støt­te og ud­byg­ge kon­tak­ten mel­lem J-F. Lemvigh-Mül­ler Hol­ding A/S og det­tes dat­ter­virk­som­he­ders me­d­ar­bej­de­re til frem­me af kon­cer­nens le­ve­dyg­tig­hed og effektivitet.

Des­u­den har fon­den til for­mål at yde bi­drag ho­ved­sa­ge­ligt til al­ment vel­gø­ren­de for­mål,” skri­ver fon­den i årsrapporten. 

I 2017 ud­del­te fon­den 11,7 mio. kr. til dis­se to om­rå­der, hvor me­d­ar­bej­der­ne teg­ne­de sig for 6,9 mio. kr. 

I 2018 steg det sam­le­de ud­de­lings­be­løb med godt 4 mio. kr. til 15,5 mio. kr. Ud­de­lin­ger­ne til me­d­ar­bej­der­ne blev fast­holdt på sam­me ni­veau og stig­nin­gen er der­med dre­vet af støt­te til so­ci­a­le, kul­tu­rel­le og pro­duk­ti­ve for­mål, der modt­og be­vil­lin­ger for 8,8 mio. kr. 

Fon­dens ind­tæg­ter ud­gø­res ho­ved­sa­ge­ligt af ak­tieud­byt­te fra dat­ter­kon­cer­nen J-F Lemvigh-Mül­ler Hol­ding A/S.

“Årets re­sul­tat ud­gør 15,1 mio. kr. sam­men­lig­net med 15,6 mio. kr. sid­ste år. Le­del­sen an­ser årets re­sul­tat for til­freds­stil­len­de, og det er i over­ens­stem­mel­se med de tid­li­ge­re frem­sat­te for­vent­nin­ger,” skri­ver be­sty­rel­sen i årsrapporten. 

Ne­den­for kan du se fon­dens ud­de­lin­ger for­delt på ka­te­go­ri­er­ne for 2018 og 2017:

Lemvigh-Müller Fonden – uddelinger 2018

20182017
Kon­cer­nens me­d­ar­bej­de­re “til frem­me af kon­cer­nens le­ve­dyg­tig­hed og effektivitet”6.753.0006.853.000
Kul­tu­rel­le, so­ci­a­le og pro­duk­ti­ve formål8.765.0004.932.000
I alt (kr.)15.518.00011.785.000

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer