Nordea-fonden vil slå et slag for demokratiet

Demokratiet er stærkt i Danmark. Og netop derfor er tiden inde til at styrke unges de­mo­kra­tis­ke deltagel­se endnu mere. Det mener adm. direktør i Nordea-fonden, Henrik Leh­mann Ander­sen, der ser frem til at kunne støtte flere unges engage­ment i sam­fundet over de kommende år.

Nordea-fonden – Røst Festival (foto: Nordea-fonden)
"“Røst ev­ner at brin­ge un­ge sam­men i fy­sisk sam­ta­le, så del­ta­gel­sen er nu­an­ce­ret og ska­ber for­stå­el­se. Det er et vig­tigt pro­jekt, for der lig­ger en frem­med­gø­rel­se i ik­ke at ha­ve folk sid­den­de over for sig, når man skal dis­ku­te­re de­mo­kra­ti og po­li­tik. Og det er ud­for­dren­de,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen (fo­to fra Røst Festi­val: Nordea-fonden)-

De­mo­kra­tisk del­ta­gel­se er in i øje­blik­ket: ‘Di­a­log­kaf­fe’ er of­fi­ci­elt ble­vet op­ta­get i ord­bo­gen, Dan­marks Ra­dio prom­ove­rer de­bat­kon­cep­tet ‘Ue­ni­ge sam­men’, og Po­li­ti­ken vil frem­me EU-bor­ger­nes di­a­log un­der over­skrif­ten ‘Eu­ro­pe tal­ks’ sam­men med en ræk­ke eu­ro­pæ­i­ske aviser.

In­ter­es­sen for at styr­ke vo­res de­mo­kra­ti lig­ger i ti­den, me­ner ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den Hen­rik Le­h­mann An­der­sen. Og net­op der­for gi­ver fon­den og­så ger­ne be­væ­gel­sen et blidt puf fremad med te­ma­et ‘Lyst til at del­ta­ge’ i fon­dens op­da­te­re­de stra­te­gi for uddelinger.

“Si­den 2015 har vi haft fo­kus på at gi­ve fle­re un­ge lyst til at en­ga­ge­re sig i sam­fun­det, og vi har støt­tet en ræk­ke pro­jek­ter, der hand­le­de om at en­ga­ge­re sig, ha­ve hold­nin­ger og dis­ku­te­re. Al­le­re­de den­gang kun­ne vi se, at der er no­get her, der er spæn­den­de, og som man­ge bræn­der for. Og frem til i dag er in­ter­es­sen for de­mo­kra­tisk en­ga­ge­ment kun vok­set,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Ét ek­sem­pel på så­dan et pro­jekt er Røst. Med fon­dens støt­te på 8,5 mio. kr. i 2015 slog mu­se­et Køs i Kø­ge og Val­lekil­de Højsko­le sig sam­men med Ung­doms­bu­reau­et. Må­let var at gi­ve un­ge en op­le­vel­se af at kun­ne på­vir­ke sam­fun­det med de­res stem­me i den of­fent­li­ge de­bat. Pro­jek­tet by­der blandt an­det på ta­ler­festi­val, højsko­le­for­løb, og en hjem­mesi­de med ma­nuskript­tek­nik­ker og et talearkiv.

“Røst ev­ner at brin­ge un­ge sam­men i fy­sisk sam­ta­le, så del­ta­gel­sen er nu­an­ce­ret og ska­ber for­stå­el­se. Det er et vig­tigt pro­jekt, for der lig­ger en frem­med­gø­rel­se i ik­ke at ha­ve folk sid­den­de over for sig, når man skal dis­ku­te­re de­mo­kra­ti og po­li­tik. Og det er ud­for­dren­de. Med ‘Lyst til at del­ta­ge’ prø­ver vi at fan­ge nog­le af de ten­den­ser, som vi i fon­den har be­mær­ket i de sid­ste par år: Hvad er der grø­de i, og hvad der rø­rer sig mest ude i det om­kring­lig­gen­de sam­fund?” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Europæiske udfordringer

Og­så på uni­ver­si­te­ter­ne kan in­ter­es­sen for fol­ke­sty­ret mær­kes. I 2016 blev Dan­marks ung­dom kå­ret til ‘ver­dens­me­stre i de­mo­kra­ti’ i den så­kald­te In­ter­na­tio­nal Ci­vic and Ci­tizens­hip Educa­tion Stu­dy (ICCS), hvor me­re end 94.000 ele­ver fra 24 lan­de te­stes i de­mo­kra­ti­ske fær­dig­he­der. Kon­klu­sio­nen på un­der­sø­gel­sen var, at dan­ske 8.-klasses-elever var dem, der vid­ste mest om po­li­tik, de­mo­kra­ti og samfundsforhold.

– En del af je­res nye stra­te­gi er at støt­te un­ges de­mo­kra­ti­ske del­ta­gel­se. Men de­mo­kra­ti­et i Dan­mark er da al­le­re­de stærkt, er det ikke?

“Jo, og det skal det ger­ne bli­ve ved med at væ­re. Og det sker kun, hvis vi i den bre­de be­folk­ning har en klar for­stå­el­se af, at de­mo­kra­ti­et kun bli­ver ved med at væ­re stærkt, så læn­ge vi del­ta­ger og en­ga­ge­rer os. Når vi be­gyn­der at ta­ge ting for gi­vet, så kan de ri­si­ke­re at fal­de fra hin­an­den,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Som en bor­ger i et land som Dan­mark, er det go­de liv og de­mo­kra­tisk en­ga­ge­ment to si­der af den sam­me sag: At du har mu­lig­he­den for at en­ga­ge­re dig og ska­be et sam­fund, uan­set om det hand­ler om at væ­re træ­ner i fod­bold­klub­ben, om det hand­ler om at en­ga­ge­re sig i po­li­tik, el­ler det hand­ler om brid­ge­klub­ben i Kø­ge el­ler vinterbadning.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – adm. di­rek­tør, Nordea-fonden

Og Nor­dea-fon­dens fo­kus på de­mo­kra­tisk del­ta­gel­se stam­mer hel­ler ik­ke kun fra den hjem­li­ge po­li­ti­ske arena.

Kon­tro­ver­si­el­le ud­vik­lin­ger i fle­re an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de har nem­lig på­kaldt sig op­mærk­som­hed blandt især uden­land­ske fon­de, der i hø­je­re grad end dan­ske fon­de ak­tivt støt­ter de­mo­kra­ti­ske im­pul­ser i f.eks. Un­garn og Po­len i re­gi af den pa­n­eu­ro­pæ­i­ske fonds­for­e­ning, EFC:

“Vo­res fo­kus på de­mo­kra­ti stam­mer og­så fra de sam­ta­ler og net­værks­mø­der, som vi har med vo­res eu­ro­pæ­i­ske net­værk af fon­de. I nog­le EU-lan­de er der jo kon­kre­te ud­for­drin­ger med de­mo­kra­ti­et. Det re­gi­stre­rer fon­de­ne og vil ger­ne væ­re med til at brin­ge op­lys­ning ind i de de­bat­ter. For når vi sid­der i Dan­mark, Nor­ge og Sve­ri­ge, hvor det jo kø­rer, som det skal, og hvor der er et stort en­ga­ge­ment, så skal vi net­op for­stå at værds­æt­te de­mo­kra­ti­et, ar­bej­de med det og for­ny det he­le ti­den,” for­kla­rer Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Men selv­om han og Nor­dea-fon­den er op­mærk­som­me på de eu­ro­pæ­i­ske ud­for­drin­ger på ci­vil­sam­funds­om­rå­det, så hand­ler fon­dens støt­te ik­ke om at fø­re en ak­ti­vi­stisk udenrigspolitik:

“For os hand­ler det slet ik­ke om at blan­de os i an­dre lan­des for­hold. Det hand­ler om at lyt­te til og læ­re af, hvad der rø­rer sig og så si­ge: hvor­dan kan vi om­sæt­te det til en dansk kon­tekst, som gør, at vi kan bi­dra­ge til, at vi får sam­ta­len, som styr­ker fol­ke­sty­ret, stær­ke­re på ba­nen igen,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Demokrati er grundlæggende for det gode liv

Grundt­o­nen i al­le Nor­dea-fon­dens ud­de­lin­ger er det go­de liv. Og for Hen­rik Le­h­mann An­der­sen er kob­lin­gen mel­lem fon­dens støt­te til un­ges de­mo­kra­ti­ske en­ga­ge­ment og det go­de liv me­get tæt.

“Som en bor­ger i et land som Dan­mark, er det go­de liv og de­mo­kra­tisk en­ga­ge­ment to si­der af den sam­me sag: At du har mu­lig­he­den for at en­ga­ge­re dig og ska­be et sam­fund, uan­set om det hand­ler om at væ­re træ­ner i fod­bold­klub­ben, om det hand­ler om at en­ga­ge­re sig i po­li­tik, el­ler det hand­ler om brid­ge­klub­ben i Kø­ge el­ler vin­ter­bad­ning. At du har en del af an­sva­ret for sam­fun­det som bor­ger, er et helt grund­læg­gen­de ele­ment i det go­de liv, som er me­get vig­tigt,” si­ger han.

Efterspørgslen styrer udbuddet

Te­ma­et ‘Lyst til at del­ta­ge’ er et del­e­le­ment i Nor­dea-fon­dens op­da­te­re­de ud­de­lings­stra­te­gi, der pri­mært fo­ku­se­rer på de små børn og fril­ufts­li­vet. Iføl­ge stra­te­gi­en for­ven­ter fon­den over de næ­ste tre år at ud­de­le i nær­he­den af 1,5 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det er end­nu uvist, hvor stor en del af pen­ge­ne, der kom­mer til at gå til at øge un­ges de­mo­kra­ti­ske engagement:

“Det kom­mer an på ef­ter­spørgs­len. Men selv­om vi for­ven­ter, at de fle­ste af vo­res ud­de­lings­mid­ler kom­mer til at gå til småbørns- og fril­ufts­om­rå­der­ne, så ta­ler vi jo al­li­ge­vel om man­ge mil­li­o­ner. I sid­ste en­de af­hæn­ger be­lø­bet af, hvad der op­står un­der­vejs. Og der er det jo vo­res op­ga­ve at sik­re, at al­le de re­le­van­te ak­tø­rer der­u­de ken­der den­ne her mu­lig­hed og den stra­te­gi­ske vinkling, som vi har,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen og konstaterer:

“Vi kan jo se, at om­rå­det flyt­ter sig. Der er man­ge, som er be­gyndt at ar­bej­de med de­mo­kra­tisk en­ga­ge­ment, som bå­de har in­ter­es­se for fel­tet og mas­ser af spæn­den­de ide­er til, hvor­dan vi kan få styr­ke vo­res sam­ta­le med hin­an­den,” slut­ter Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer