Bikubenfonden fusionerer med kollegiefond

Bi­ku­ben­fon­den er pr. 11 april fu­sio­ne­ret med Kol­legie­fonden Bi­ku­ben, som ejer tre kol­le­gier. Over­skud­det på kollegie­driften vil frem­over gå til ud­deling­er inden­for Bikuben­fon­dens uddelingsstrategi

Bikuben Kollegiet Ørestad
Bi­ku­ben Kol­le­gi­et Øre­stad (fo­to: Bi­ku­ben Kollegiet)

Bi­ku­ben­fon­den er fu­sio­ne­ret med Kol­le­gie­fon­den Bi­ku­ben. Fu­sio­nen læg­ger cir­ka 300 mio. kr. til fon­dens egen­ka­pi­tal, og sam­ti­dig spa­rer den nye kon­struk­tion ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, som frem­over kan gå til uddelinger.

Det med­del­er Bi­ku­ben­fon­den i en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af års­regn­ska­bet for fonden.

”Da den op­rin­de­li­ge år­sag til Kol­le­gie­fon­den Bi­ku­bens stif­tel­se, som var at Bi­ku­ben­fon­den skul­le op­hø­re, ik­ke læn­ge­re er til ste­de, gi­ver det ik­ke me­ning at hol­de de to fon­de ad­skilt. Ved at sam­le dem får vi en stør­re egen­ka­pi­tal, nær­me­re be­stemt på 1.390,39 mil­li­o­ner kro­ner, og sam­ti­dig mind­sker vi vo­res om­kost­nin­ger til drift og ad­mi­ni­stra­tion. Som fond har vi en for­plig­tel­se til at væ­re så ef­fek­ti­ve som mu­ligt, og med den her løs­ning tror vi på, at vi i frem­ti­den kan age­re bed­re til gavn for det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de,” si­ger di­rek­tør for Bi­ku­ben­fon­den Sø­ren Kaare-Andersen.

I 2001 stif­te­de Bi­ku­ben­fon­den Kol­le­gie­fon­den Bi­ku­ben med det for­mål at byg­ge kol­le­gi­er til un­ge un­der ud­dan­nel­se og at ud­le­je en del af kol­le­gie­bo­li­ger­ne til hjem­lø­se un­ge. Bag­grun­den for stif­tel­sen var, at det på da­væ­ren­de tids­punkt var for­ven­tet, at Bi­ku­ben­fon­den over de næ­ste 15 år skul­le af­vik­les. I 2010 fu­sio­ne­re­de Bi­ku­ben­fon­den imid­ler­tid med søster­fon­den BG Fon­den, og be­stem­mel­sen om, at fon­den skul­le væ­re af­vik­let i 2016 op­hør­te dermed.

Med fu­sio­nen over­ta­ger Bi­ku­ben­fon­den tre kol­le­gi­er i hhv. Kø­ben­havn, Oden­se og Aal­borg. Drif­ten af de tre kol­le­gi­er har de se­ne­ste år gi­vet et re­sul­tat på over 2 mio. kr. om året.
Fu­sio­nen er gen­nem­ført ved, at der blev stif­tet en ny fond med sam­me for­mål som den nu­væ­ren­de Bikubenfonden.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…