Bikubenfonden fusionerer med kollegiefond

Bikubenfonden er pr. 11 april fusioneret med Kol­legie­fonden Bikuben, som ejer tre kol­le­gier. Overskuddet på kollegie­driften vil frem­over gå til ud­deling­er inden­for Bikuben­fon­dens ud­delings­stra­tegi

Bikuben Kollegiet Ørestad
Bi­ku­ben Kol­le­gi­et Øre­stad (fo­to: Bi­ku­ben Kollegiet)

Bi­ku­ben­fon­den er fu­sio­ne­ret med Kol­le­gie­fon­den Bi­ku­ben. Fu­sio­nen læg­ger cir­ka 300 mio. kr. til fon­dens egen­ka­pi­tal, og sam­ti­dig spa­rer den nye kon­struk­tion ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, som frem­over kan gå til uddelinger.

Det med­del­er Bi­ku­ben­fon­den i en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af års­regn­ska­bet for fonden.

”Da den op­rin­de­li­ge år­sag til Kol­le­gie­fon­den Bi­ku­bens stif­tel­se, som var at Bi­ku­ben­fon­den skul­le op­hø­re, ik­ke læn­ge­re er til ste­de, gi­ver det ik­ke me­ning at hol­de de to fon­de ad­skilt. Ved at sam­le dem får vi en stør­re egen­ka­pi­tal, nær­me­re be­stemt på 1.390,39 mil­li­o­ner kro­ner, og sam­ti­dig mind­sker vi vo­res om­kost­nin­ger til drift og ad­mi­ni­stra­tion. Som fond har vi en for­plig­tel­se til at væ­re så ef­fek­ti­ve som mu­ligt, og med den her løs­ning tror vi på, at vi i frem­ti­den kan age­re bed­re til gavn for det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de,” si­ger di­rek­tør for Bi­ku­ben­fon­den Sø­ren Kaare-Andersen.

I 2001 stif­te­de Bi­ku­ben­fon­den Kol­le­gie­fon­den Bi­ku­ben med det for­mål at byg­ge kol­le­gi­er til un­ge un­der ud­dan­nel­se og at ud­le­je en del af kol­le­gie­bo­li­ger­ne til hjem­lø­se un­ge. Bag­grun­den for stif­tel­sen var, at det på da­væ­ren­de tids­punkt var for­ven­tet, at Bi­ku­ben­fon­den over de næ­ste 15 år skul­le af­vik­les. I 2010 fu­sio­ne­re­de Bi­ku­ben­fon­den imid­ler­tid med søster­fon­den BG Fon­den, og be­stem­mel­sen om, at fon­den skul­le væ­re af­vik­let i 2016 op­hør­te dermed.

Med fu­sio­nen over­ta­ger Bi­ku­ben­fon­den tre kol­le­gi­er i hhv. Kø­ben­havn, Oden­se og Aal­borg. Drif­ten af de tre kol­le­gi­er har de se­ne­ste år gi­vet et re­sul­tat på over 2 mio. kr. om året.
Fu­sio­nen er gen­nem­ført ved, at der blev stif­tet en ny fond med sam­me for­mål som den nu­væ­ren­de Bikubenfonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer