Detailkæde-fond afsætter 540 mio. kr. til sociale formål

Fonden Biltema Foundation vil donere 540 mio. kr. til formål inden for social udvikling i Danmark og resten af verden.

Biltema Foundation har været med til at finansiere en skole for forældreløse børn i Filippinerne
Bil­te­ma Fo­un­da­tion har væ­ret med til at fi­nan­si­e­re en sko­le for for­æl­d­re­lø­se børn i Filippinerne.

Bil­te­ma Fo­un­da­tion har re­ser­ve­ret 540 mio. kr., der nu kan sø­ges af or­ga­ni­sa­tio­ner. Pen­ge­ne ud­de­les in­den for fi­re fo­ku­s­om­rå­der, der dæk­ker ud­dan­nel­se, sund­hed, forsk­ning og nød­hjælp til ka­ta­stro­fe­ram­te områder. 

Bil­te­ma Fo­un­da­tion er en schweizisk fond, der blev op­ret­tet i 2012 og er til­knyt­tet de­tail­kæ­den Bil­te­ma, der ejer 125 va­re­hu­se i Norden. 

Si­den op­ret­tel­sen har fon­den ud­delt over 100 mio. kr. til so­ci­a­le for­mål i he­le ver­den. Mid­ler­ne kom­mer fra over­skud­det fra Bil­te­ma, og har ek­sem­pel­vis væ­ret med til at fi­nan­si­e­re en sko­le for for­æl­d­re­lø­se børn i Filippinerne.

“Jeg er me­get stolt af at væ­re en del af en virk­som­hed, der pri­o­ri­te­rer vel­gø­ren­hed højt. Vi tror på frem­ti­den og ta­ger der­for et ak­tivt an­svar for at ska­be po­si­tiv so­ci­al ud­vik­ling ver­den over,” si­ger Ja­cob Møl­ler, di­rek­tør i Bil­te­ma Dan­mark i en pressemeddelelse. 

Fon­den rå­der over en ud­de­lings­re­ser­ve på 800 mio. sven­ske kro­ner, og har ud­over sko­len på Fi­lip­pi­ner­ne og­så støt­tet un­ge kræft­for­ske­re og ud­dan­nel­se af sund­heds­per­so­na­le i Fi­lip­pi­ner­ne blandt an­dre formål.

Al­le or­ga­ni­sa­tio­ner kan sø­ge. Du kan læ­se me­re om fon­den på bil​te​ma​.dk/​b​i​l​t​e​m​a​-​f​o​u​n​d​a​t​ion

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer