Villum Fonden bevilger 410 mio. kr. til topforskere

Bevillingen går til 11 tekniske og naturvidenskabelige forskere fra ind- og udland, der er udvalgt til at være Villum Investigators i 2019.

Blandt 80 an­sø­ge­re er 11 tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re ud­valgt til at væ­re Vil­lum In­ve­sti­ga­tors. For­sker­ne mod­ta­ger hver op til 40 mio. kr. til de­res forsk­ning over de næ­ste seks år. Sam­let be­vil­ger Vil­lum Fon­den der­med 410 mio. kr. til forskerne.

Det op­ly­ser Vil­lum Fon­den i en pressemeddelelse.

Al­le 11 be­vil­lings­mod­ta­ge­re har stor in­ter­na­tio­nal er­fa­ring og er ble­vet ud­valgt for de­res ev­ne til at yde et af­gø­ren­de bi­drag til det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge felt på et dansk uni­ver­si­tet. Fem af for­sker­ne kom­mer fra ud­lan­det og seks fra Danmark.

Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Tom­my Ah­lers (V) hå­ber på, at be­vil­lin­ger­ne kan ska­be forsk­nings­mæs­si­ge gennembrud:

”Vil­lum Fon­dens be­vil­lin­ger er et godt bi­drag til, at vi kan fast­hol­de Dan­mark som en før­en­de forsk­nings­na­tion. De 11 for­ske­re er med til at lø­se sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger og gø­re os klo­ge­re på os selv og ver­den. Be­vil­lin­ger­ne hjæl­per med til at gi­ve for­sker­ne de mu­lig­he­der, der gør, at de i det lan­ge løb kan ska­be de helt sto­re forsk­nings­mæs­si­ge gen­nem­brud. Det er et godt ek­sem­pel på at sam­ar­bej­de mel­lem uni­ver­si­te­ter og pri­va­te fon­de kan løf­te grund­forsk­nin­gen og til­træk­ke in­ter­na­tio­na­le for­ske­re på et me­get højt ni­veau,” si­ger Tom­my Ahlers.

Vil­lum In­ve­sti­ga­tor-pro­gram­met læg­ger vægt på for­sker­nes hid­ti­di­ge vir­ke og ev­nen til at op­byg­ge in­ter­na­tio­na­le forsk­nings­mil­jø­er. Og den­ne del af ar­bej­det som top­for­sker frem­hæ­ver og­så Vil­lum Fon­dens forsk­nings­di­rek­tør Tho­mas Bjørnholm:

”Hver af de 11 kan no­get sær­ligt og le­ver i høj grad op til kra­ve­ne til en Vil­lum In­ve­sti­ga­tor. De kan – om no­gen – med nys­ger­rig­hed, ta­lent, er­fa­ring og ev­ne til at sam­le dyg­ti­ge for­ske­re om­kring sig etab­le­re, ud­vik­le og fast­hol­de et in­ter­na­tio­nalt forsk­nings­mil­jø og yde et væ­sent­ligt bi­drag til tek­nisk og na­tur­vi­den­ska­be­lig forsk­ning – og i sid­ste en­de sam­fun­det,” si­ger Tho­mas Bjørn­holm, forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fonden.

Vil­lum In­ve­sti­ga­tors 2019:

 • Bo Brum­mer­stedt Iver­sen, In­sti­tut for Ke­mi, Aar­hus Uni­ver­si­tet, 39,8 mio. kr.
 • Car­sten Ra­h­bek, Bi­o­lo­gisk In­sti­tut, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, 40 mio. kr. (modt­og Vil­lum Kann Ras­mus­sens Års­le­gat 2013)
 • Eu­ge­ne Si­mon Po­lzik, Ni­els Bo­hr In­sti­tu­tet, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, 30,3 mio. kr.
 • Guo­jie Zhang, Bi­o­lo­gisk In­sti­tut, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, 40 mio. kr.
 • Hen­rik Sta­pel­feldt, In­sti­tut for Ke­mi, Aar­hus Uni­ver­si­tet, 30,2 mio. kr.
 • Jo­sep M. Gu­er­rero, In­sti­tut for Ener­gi­tek­nik, Aal­borg Uni­ver­si­tet, 39,2 mio. kr.
 • Karl An­ker Jør­gen­sen, In­sti­tut for Ke­mi, Aar­hus Uni­ver­si­tet, 39,9 mio​.kr. (modt­og Vil­lum Kann Ras­mus­sens Års­le­gat 2000)
 • Lars Bir­ke­dal, In­sti­tut for Da­ta­lo­gi, Aar­hus Uni­ver­si­tet, 35,4 mio. kr.
 • Per Chri­sti­an Han­sen, DTU Com­pu­te, Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet, 34,9 mio. kr.
 • Staf­fan Per­s­son, In­sti­tut for Plan­te- og Mil­jøvi­den­skab, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, 40 mio. kr.
 • Yong P. Chen, In­sti­tut for Fy­sik og Astro­no­mi, Aar­hus Uni­ver­si­tet, 40 mio. kr.

Vil­lum Fon­den modt­og i alt 80 an­søg­nin­ger til pro­gram­met, her­af var fem an­søg­nin­ger fra kvinder. 

28 ud af de 80 an­sø­ge­re gik vi­de­re til fag­fæl­lebe­døm­mel­ser og in­ter­view, her­af var tre kvinder.

Pro­gram­met an­non­ce­res hvert an­det år. Det er an­den gang, at fon­den be­vil­ger mid­ler til Vil­lum In­ve­sti­ga­tors. Næ­ste gang er i 2021.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer