Ny direktør til Villum Fonden

Villum Fonden har ansat Lars Bo Nielsen som ny direktør.

Lars Bo Ni­el­sen bli­ver ny di­rek­tør for Vil­lum Fon­den (Fo­to: Tro­els Hei­en, Lægemiddelstyrelsen).

Nu­væ­ren­de di­rek­tør i Læ­ge­mid­delsty­rel­sen Lars Bo Ni­el­sen bli­ver pr. 1. au­gust ny fonds­di­rek­tør i Vil­lum Fonden.

Det sker ef­ter fon­den i fe­bru­ar med­del­te, at Lars Han­sen stop­per som di­rek­tør ef­ter ti år på posten.

Lars Bo Ni­el­sen har en lang for­sker­kar­ri­e­re bag sig blandt an­det som de­kan og pro­fes­sor ved det sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge faku­l­tet, He­alth, på Aar­hus Uni­ver­si­tet og som in­sti­tut­le­der for In­sti­tut for Kli­nisk Me­di­cin ved Kø­ben­havns Universitet.

En er­fa­ring, som han får brug for, når han skal stå spid­sen for ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne i en af Dan­marks stør­ste filan­tro­pi­ske fon­de. Vil­lum Fon­dens al­men­nyt­ti­ge fo­kus er så­le­des “at un­der­støt­te og ud­vik­le en op­lyst ver­den og et so­lidt vi­dens­be­red­skab in­den for tek­nik og naturvidenskab.”

Vil­lum Fon­den har ud­delt me­re end en mil­li­ard kro­ner om året i pe­ri­o­den fra 2021-2023. I de tre år er me­re end halv­de­len af mid­ler­ne gå­et til tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­pro­jek­ter, frem­går det af fon­dens bevillingsoversigt.

Der­u­d­over ud­de­ler fon­den til ud­dan­nel­se, kli­ma og kulturområdet.

Det er og­så Lars Bo Ni­el­sens for­sker­bag­grund, som frem­hæ­ves i ud­ta­lel­ser­ne fra Jens Kann-Ras­mus­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Vil­lum Fonden:

“Lars Bo Ni­el­sen er en me­get er­fa­ren le­der med en so­lid forsk­nings­bag­grund, der har et ind­gå­en­de kend­skab til forsk­nings­ver­de­nen og det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de kom­bi­ne­ret med stor stra­te­gisk for­stå­el­se og po­li­tisk ind­sigt. Vi er me­get gla­de for at kun­ne by­de ham vel­kom­men som ny di­rek­tør for Vil­lum Fon­den, hvor han kom­mer til at stå i spid­sen for den fort­sat­te ud­vik­ling af fon­dens ar­bej­de for at ska­be en op­lyst ver­den gen­nem forsk­ning, ud­dan­nel­se og kul­tur samt ar­bej­det med at be­kæm­pe kli­ma­for­an­drin­ger,” si­ger han i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer