Nyt værktøj hjælper fondsbestyrelser med selvevaluering

Mens eva­lu­e­ring bli­ver et vil­kår for sta­dig fle­re me­d­ar­bej­de­re i og uden for fonds­ver­de­nen, har man­ge fonds­besty­rel­ser end­nu ik­ke pro­ce­du­rer for selv­eva­lue­ring på plads. Fir­ma­et bag et nyt di­gi­talt værk­tøj hå­ber nu at hjæl­pe besty­relser­ne i gang.

Boardmeter
“Helt over­ord­net hand­ler be­sty­rel­ses­e­va­lu­e­ring om, hvor­vidt be­sty­rel­sen lø­ser sin op­ga­ve til­freds­stil­len­de: Er vi det rig­ti­ge hold? Spil­ler vi godt sam­men? Be­skæf­ti­ger vi os med det rig­ti­ge? Op­når vi de øn­ske­de re­sul­ta­ter?” si­ger Ste­en Thom­sen, pro­fes­sor i cor­pora­te gover­nan­ce ved Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School og stif­ter af Bo­ard­me­ter.

Når en fonds­be­sty­rel­se hol­der mø­de, står ind­fri­el­sen af stif­ters vil­je øverst på dags­or­de­nen. Men i man­ge til­fæl­de får med­lem­mer­ne ik­ke sy­ste­ma­tisk vur­de­ret, om be­sty­rel­sen gør sit ar­bej­de godt nok.

Det me­ner fol­ke­ne bag virk­som­he­den Bo­ard­me­ter, som der­for har ud­vik­let et nyt di­gi­talt værk­tøj, som skal få fonds­be­sty­rel­ser­ne i gang med at eva­lu­e­re sig selv.

Ni­ck­ie Spi­le er di­rek­tør i Bo­ard­me­ter, som er stif­tet af Ste­en Thom­sen, pro­fes­sor i cor­pora­te gover­nan­ce ved Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School. Iføl­ge de to er ti­den in­de til at øge op­mærk­som­he­den på re­gel­mæs­si­ge eva­lu­e­rin­ger af be­sty­rel­ses­ar­bej­det i fon­de:

“Vi eva­lu­e­rer re­sul­ta­ter og me­d­ar­bej­de­re. Så det er over­ra­sken­de, at det er nyt at eva­lu­e­re be­sty­rel­ses­ar­bej­de, når man ser, hvor stor en rol­le eva­lu­e­ring el­lers spil­ler på man­ge an­dre om­rå­der,” si­ger Ste­en Thom­sen.

Ni­ck­ie Spi­le pe­ger på, at det di­gi­ta­le værk­tøj er en mu­lig­hed for at få lidt bed­re struk­tur på de eva­lu­e­rings­pro­ce­du­rer, der el­lers kan bli­ve for lø­se:

“Selv om man­ge fonds­be­sty­rel­ser, må­ske pri­mært i min­dre og mel­lem­sto­re fon­de, af­sæt­ter tid til en snak om, hvor­dan det går, kan det væ­re svært at få no­get struk­tu­re­ret ud af den frem­gangs­må­de.”

Ganske lavpraktisk

For at gi­ve eva­lu­e­ring af fonds­be­sty­rel­ser­ne me­re struk­tur har Bo­ard­me­ter der­for ud­vik­let et di­gi­talt værk­tøj, som fonds­be­sty­rel­ser kan kø­be ad­gang til for at struk­tu­re­re og kva­li­fi­ce­re de­res eva­lu­e­rin­ger.

Værk­tø­jet be­står grund­læg­gen­de af en ræk­ke spørgs­mål til hvert en­kelt be­sty­rel­ses­med­lem og er ud­vik­let i sam­ar­bej­de med kon­su­lent­hu­set PwC.

“Helt over­ord­net hand­ler be­sty­rel­ses­e­va­lu­e­ring om, hvor­vidt be­sty­rel­sen lø­ser sin op­ga­ve til­freds­stil­len­de: Er vi det rig­ti­ge hold? Spil­ler vi godt sam­men? Be­skæf­ti­ger vi os med det rig­ti­ge? Op­når vi de øn­ske­de re­sul­ta­ter? De spørgs­mål kan igen ind­de­les i te­ma­er om be­sty­rel­sens kom­pe­ten­cer, di­ver­si­tet, stra­te­gi, it, ka­pi­tal­for­valt­ning, cy­­ber-risk med vi­de­re,” for­tæl­ler Ste­en Thom­sen.

Når al­le i be­sty­rel­sen har be­sva­ret spørgs­må­le­ne, sam­ler værk­tø­jet sva­re­ne i en rap­port med en ræk­ke an­be­fa­lin­ger. Rap­por­ten gen­nem­gås og per­spek­ti­ve­res af en kon­su­lent fra Bo­ard­me­ter i di­a­log med fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand.

Bo­ard­me­ter har ek­si­ste­ret si­den 2014. Ind­til nu har må­l­grup­pen pri­mært væ­ret virk­som­heds­be­sty­rel­ser. Men de sær­li­ge ud­ga­ver af eva­lu­e­rings­værk­tø­jet til be­sty­rel­ser i hen­holds­vis er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de er til gen­gæld først lan­ce­ret for ny­lig:

“Vo­res er­fa­ring fra virk­som­he­der­ne er, at be­sty­rel­ser­ne of­te bru­ger eva­lu­e­ring til et ge­ne­relt tjek på, hvor­dan det går, om be­sty­rel­sen le­ver op til de krav, der stil­les til be­sty­rel­sen og til at væl­ge et par fo­ku­s­om­rå­der ud, som bli­ver drøf­tet ved se­ne­re be­sty­rel­ses­mø­der, hvor man så går me­re i dyb­den med dem. Det er der­for gan­ske lav­prak­tisk,” si­ger Ni­ck­ie Spi­le.

Ste­en Thom­sen pe­ger på, at det for langt de fle­ste fonds­be­sty­rel­ser mest af alt hand­ler om at kom­me i gang med eva­lu­e­rings­ar­bej­det. Det må der­for ik­ke bli­ve for kom­plekst:

“Med­lem­mer­ne dis­ku­te­rer rap­por­ten og be­slut­ter må­ske i be­sty­rel­sen, at tre til­tag skal gen­nem­fø­res. Og så sy­nes vi, at man én gang om året skal føl­ge op på, om tin­ge­ne går som de skal – li­ge som ved et læ­ge­tjek. Ved at føl­ge op kan man se, hvor­dan det går nu og om det, man har gjort, gør en for­skel,” si­ger Ste­en Thom­sen og til­fø­jer:

“Det er vig­tigt at skri­ve tin­ge­ne ned og la­ve kla­re af­ta­ler. Så er det, at man lyk­kes, for­di der ta­ges ak­tion på de ting, der kan for­bed­res.”

Måske på tide med et kodeks for almene fonde

Iføl­ge An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se bør be­sty­rel­ser i er­hvervs­dri­ven­de fon­de med pas­sen­de mel­lem­rum vur­de­re de­res egen ind­sats.

For ek­sem­pel bør be­sty­rel­sen ta­ge stil­ling til, om den har nå­et si­ne mål, hvor­dan sam­ar­bej­det og kom­mu­ni­ka­tio­nen in­ter­nt i be­sty­rel­sen og mel­lem be­sty­rel­sen og en even­tu­el di­rek­tion og/eller ad­mi­ni­stra­tor fun­ge­rer. Der­u­d­over bør be­sty­rel­sen og en even­tu­el di­rek­tion på for­hånd af­ta­le, hvor­dan eva­lu­e­rin­gen skal ske.

An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se om­fat­ter ind­til vi­de­re kun de er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Men de al­me­ne fon­de kan og­så ha­ve gavn af at ar­bej­de me­re sy­ste­ma­tisk med be­sty­rel­ses­e­va­lu­e­ring, me­ner Ste­en Thom­sen.

Han pe­ger på, at fonds­be­sty­rel­ser sid­der med et stort an­svar for sel­ve­va­lu­e­ring, da de hver­ken har kun­der, kon­kur­ren­ter el­ler de­ling af be­slut­nings­kom­pe­ten­cer:

“Der er me­get at kom­me ef­ter hos de al­me­ne fon­de. Og må­ske skul­le myn­dig­he­der­ne ind­fø­re et ko­deks for dem og­så. Selv­føl­ge­lig skal man ik­ke sky­de grås­pur­ve med ka­no­ner, men jeg tror, at rig­tig man­ge ting vil­le bli­ve gjort bed­re,” si­ger Ste­en Thom­sen.

Evaluering skal i sidste ende forbedre bestyrelsens arbejde

Og net­op mu­lig­he­den for at gø­re tin­ge­ne bed­re er iføl­ge Ni­ck­ie Spi­le en af­gø­ren­de grund til at gø­re eva­lu­e­ring til en in­te­gre­ret del af be­sty­rel­ses­ar­bej­det:

God fonds­le­del­se – eva­lu­e­ring

Ko­mi­te­en for god Fonds­le­del­se ud­pe­get af Er­hvervs- og vækst­mi­ni­ste­ren i 2014 har ud­ar­bej­det føl­gen­de spørgs­mål, som be­sty­rel­sen kan væl­ge at ind­dra­ge i eva­lu­e­rings­pro­ces­sen:

  • Er årets gang i til­stræk­ke­lig grad plan­lagt, så­le­des at der fo­re­lig­ger en plan for hvil­ke em­ner, der be­hand­les på hvil­ke be­sty­rel­ses­mø­der?
  • Har be­sty­rel­sen i sit ar­bej­de det kor­rek­te fo­kus?
  • Er be­sty­rel­sens dis­kus­sio­ner åb­ne og ær­li­ge?
  • Er den in­for­ma­tion be­sty­rel­sen mod­ta­ger lø­ben­de og for­ud for mø­der fo­ku­se­ret på de rig­ti­ge pro­blem­stil­lin­ger og pas­sen­de i om­fang og dyb­de og til­gæn­ge­lig i ret­te tid?
  • Har be­sty­rel­sen etab­le­ret pas­sen­de struk­tu­rer til sik­ring af ef­fek­tiv over­våg­ning af fon­dens væ­sent­li­ge ak­ti­vi­te­ter, hand­lin­ger og ri­si­ci?
  • Er be­sty­rel­sen sam­men­sat hen­sigts­mæs­sigt med hen­syn til kom­pe­ten­cer, er­fa­rin­ger og mang­fol­dig­hed?
  • Er sam­ar­bej­det mel­lem be­sty­rel­ses­for­man­den og re­sten af be­sty­rel­sen ef­fek­tivt?
  • Er sam­ar­bej­det mel­lem be­sty­rel­sen og di­rek­tio­nen ef­fek­tivt?
  • Eva­lu­e­rer be­sty­rel­sen si­ne eg­ne præ­sen­ta­tio­ner?

Læs me­re om be­sty­rel­ses­e­va­lu­e­ring i ‘Vej­led­ning om Be­sty­rel­ses­e­va­lu­e­ring’ fra Ko­mi­te­en for god Fonds­le­del­se (pdf).

“Ud­over at se på, om be­sty­rel­sen gør det godt nok, så hand­ler eva­lu­e­ring og­så om at fin­de ud af, hvor be­sty­rel­sen kan bli­ve end­nu bed­re til at op­fyl­de det an­svar, den har få­et,” si­ger Ni­ck­ie Spi­le og ud­dy­ber:

“For en eva­lu­e­ring kan for ek­sem­pel og­så af­dæk­ke, om be­sty­rel­sen lyk­kes med at få de kom­pe­ten­cer i spil, som fin­des rundt om bor­det. Hvis det i prak­sis kun er to af med­lem­mer­ne, der teg­ner fon­den, hvor­dan går det så med at få glæ­de af de øv­ri­ge be­sty­rel­ses­kom­pe­ten­cer?” si­ger Ni­ck­ie Spi­le.

Ste­en Thom­sen er enig i, at mu­lig­he­den for at få bragt be­sty­rel­sens kom­pe­ten­cer i spil er en helt af­gø­ren­de grund til at ind­fø­re sy­ste­ma­tisk eva­lu­e­ring:

“Man får nog­le gan­ge for­nem­mel­sen af, at be­sty­rel­ses­ar­bej­det i fon­de er dre­vet af for­man­den. Men det vil­le jo al­drig gå i fod­bold, at der kun var to af spil­ler­ne på hol­det, som drib­le­de med bol­den. Der­for dre­jer be­sty­rel­ses­e­va­lu­e­ring sig og­så om at vur­de­re, om he­le hol­det løf­ter op­ga­ven,” slut­ter Ste­en Thom­sen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.