God Fondsledelse: Her er de væsentligste ændringer

Det er højsæson for årsregnskabsmøder og dermed også for fondsbestyrelsernes redegørelser for Anbefalingerne for god Fondsledelse, som sidste år blev strammet og justeret på en lang række punkter. Medlem af Komitéen for god Fondsledelse, professor Rasmus Kristian Feldthusen, gennemgår her de væsentligste ændringer, som fondsbestyrelserne bør være opmærksomme på.

Rasmus Kristian Feldthusen
Pro­fes­sor, cand. jur., ph.d. Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen er med­lem af Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, som i ju­ni 2020 of­fent­lig­gjor­de et re­vi­de­ret sæt an­be­fa­lin­ger. ”Det over­ord­ne­de mål med An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se er at bi­dra­ge til, at fon­dens le­del­se ale­ne va­re­ta­ger fon­dens for­mål og in­ter­es­ser, og for­val­ter fon­den i over­ens­stem­mel­se med god skik (best pra­cti­ce) for le­del­se af er­hvervs­dri­ven­de fon­de,” si­ger han. Fo­to: Kø­ben­havns Universitet

I ju­ni 2020 of­fent­lig­gjor­de Ko­mitéen for god fonds­le­del­se et re­vi­de­ret sæt an­be­fa­lin­ger. Den væ­sent­lig­ste ny­ska­bel­se er, at an­be­fa­lin­ger­ne er ud­vi­det med en yder­li­ge­re an­be­fa­ling om fon­dens ka­pi­tal­for­valt­ning i an­be­fa­ling 2.1.2. Her­u­d­over er der fo­re­ta­get en ræk­ke så­vel ma­te­ri­el­le som sprog­li­ge æn­drin­ger i de ek­si­ste­ren­de an­be­fa­lin­ger og til­hø­ren­de kom­men­ta­rer. En­de­lig er vej­led­nin­gen til de en­kel­te an­be­fa­lin­ger ble­vet udvidet. 

Al­le er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal ud­ar­bej­de en re­de­gø­rel­se om hvor­le­des fon­de­ne for­hol­der sig til de nye an­be­fa­lin­ger al­le­re­de i for­bin­del­se med års­rap­por­ten for 2020. Det vil for en ræk­ke er­hvervs­dri­ven­de fon­de ik­ke væ­re mu­ligt at nå at ind­ret­te sig ef­ter al­le de nye ele­men­ter i de op­da­te­re­de an­be­fa­lin­ger al­le­re­de for regn­skabsår­et 2020, det­te må for­modes sær­ligt at gæl­de for den nye an­be­fa­ling om kapitalforvaltning.

I det føl­gen­de vil jeg frem­hæ­ve de æn­drin­ger som jeg vur­de­rer, er væ­sent­li­ge i for­bin­del­se med be­sty­rel­ser­nes af­rap­por­te­ring på de nye an­be­fa­lin­ger på års­regn­skabs­mø­de­r­ne  for regn­skabsår­et 2020 ledsa­get af mi­ne eg­ne re­flek­sio­ner over be­tyd­nin­gen af disse.

Føl­gen­de an­be­fa­lin­ger er så­vel ma­te­ri­elt som sprog­ligt uændrede:

2.1.1,
2.2.1,
2.3.3 (”bl.a.” er er­stat­tet med ”blandt andet”),
2.3.5 (”dattervirksomhed(-er)” er er­stat­tet med ”dattervirksomhed(er)”,
2.5.1,
2.5.2,
2.6.1,
2.6.2 og
3.1.1

Åbenhed og kommunikation

Ind­hol­det i an­be­fa­ling 1.1 om åben­hed og kom­mu­ni­ka­tion er ble­vet re­du­ce­ret, idet en del af det­te er flyt­tet til kom­men­ta­rer­ne til den­ne. Hvor an­be­fa­lin­gen før an­be­fa­le­de, at be­sty­rel­sen vedt­og ”ret­nings­linjer” er det­te nu er­stat­tet med ”prin­cip­per.”

Det er i kom­men­ta­rer­ne til­fø­jet, at det kan væ­re re­le­vant at of­fent­lig­gø­re de over­ord­ne­de hold­nin­ger, pro­ce­du­rer og vær­di­er, som fon­den kom­mu­ni­ke­rer ef­ter, li­ge­som en of­fent­lig­gø­rel­se af fon­dens kontaktperson(er) i fon­dens års­rap­port og/eller på fon­dens hjem­mesi­de un­der­støt­ter, at of­fent­lig­he­den kan få kon­takt med ret­te per­son i fonden.

Fokus på fondes strategiske arbejde

Det føl­ger af an­be­fa­ling 2.1.1, at be­sty­rel­sen med hen­blik på at sik­re den er­hvervs­dri­ven­de fonds vir­ke i over­ens­stem­mel­se med fon­dens for­mål og in­ter­es­ser mindst en gang år­ligt ta­ger stil­ling til fon­dens over­ord­ne­de stra­te­gi og ud­de­lings­po­li­tik med ud­gangs­punkt i fon­dens vedtægt. An­be­fa­ling 2.1.1 er uæn­dret.

Kom­men­ta­rer­ne til an­be­fa­ling 2.1.1 om be­sty­rel­sens over­ord­ne­de op­ga­ver og an­svar er væ­sent­ligt om­skre­vet og udbygget. 

Det er til­fø­jet i kom­men­ta­rer­ne, at fon­dens stra­te­gi bør om­fat­te fon­dens er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter, og hvis fon­dens er­hvervsak­ti­vi­te­ter sker gen­nem ejer­skab af en el­ler fle­re virk­som­he­der, bør stra­te­gi­en fast­læg­ge, hvor­dan fon­den i et en­ga­ge­ret ejer­skab af virk­som­he­der­ne bedst un­der­støt­ter fon­dens for­mål og virk­som­he­der­nes udvikling¹.

Det be­mær­kes, at be­gre­bet ”ak­tivt” ejer­skab i for­or­det til 2014-ud­ga­ven af An­be­fa­lin­ger­ne i 2020-ud­ga­ven er er­stat­tet med be­gre­bet ”en­ga­ge­ret” ejer­skab2, hvor­ved det­te be­grebs­mæs­sigt ad­skil­les fra ter­mi­no­lo­gi­en i EU’s ak­tio­nær­ret­tig­heds­di­rek­tiv om bl.a. til­skyn­del­se til lang­sig­tet ak­tivt ejer­skab samt de af Ko­mi­te­en for god sel­skabs­le­del­se ud­sted­te An­be­fa­lin­ger for ak­tivt ejer­skab af novem­ber 2016.

Be­gre­bet en­ga­ge­ret ejer­skab de­fi­ne­res i et nyt af­snit i for­or­det til de nye an­be­fa­lin­ger som:

”Det en­ga­ge­re­de ejer­skab be­ty­der, at en fond, som ejer en el­ler fle­re dat­ter­virk­som­he­der, bi­dra­ger til le­del­sen af virk­som­he­der­ne ved ud­peg­ning af be­sty­rel­ses­med­lem­mer i dis­se og ved at vir­ke som det sta­bi­le fun­da­ment for virk­som­he­der­nes lang­sig­te­de ud­vik­ling. Be­sty­rel­sen skal lø­ben­de føl­ge dat­ter­virk­som­he­der­nes udvikling.”³

An­be­fa­lin­gen un­der­stre­ger at fon­dens be­sty­rel­se ik­ke ale­ne bør kon­cen­tre­re sit fo­kus om fon­dens ud­de­lings­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter og så over­la­de sin(e) dattervirksomhed(er) til le­del­ser­ne i dis­se, men ak­tivt i sit stra­te­gi­ske ar­bej­de fast­læg­ge, hvor­le­des fon­den kan un­der­støt­te dat­ter­virk­som­he­dens ud­vik­ling. Fon­den skal imid­ler­tid sør­ge for at ha­ve en pas­sen­de di­stan­ce til dat­ter­virk­som­he­den, så­le­des at le­del­sen i dat­ter­virk­som­he­den har plads til at dri­ve virk­som­he­den selv­stæn­digt og va­re­ta­ge dat­ter­virk­som­he­dens interesser.

Er­hverv­s­ud­val­get an­før­te al­le­re­de i sin rap­port af 2012, at fon­de som i si­ne vedtæg­ter er til­lagt et sær­ligt eje­ransvar i for­hold til en dat­ter­virk­som­heds ud­vik­ling har pligt til at på­se, at dat­ter­virk­som­he­den over­ord­net le­des og dri­ves i over­ens­stem­mel­se med fon­dens for­mål, hvil­ket til­sva­ren­de gør sig gæl­den­de, hvis fon­dens mu­lig­hed for at op­fyl­de sit ud­de­lings­for­mål ale­ne el­ler i væ­sent­lig grad kom­mer fra virk­som­he­den4.

I de nye kom­men­ta­rer an­fø­res det vi­de­re, at fon­dens stra­te­gi og­så bør om­fat­te be­sty­rel­sens stil­ling­ta­gen til ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne, na­tur­lig­vis for­ud­sat at fon­den har et ud­de­lings­for­mål, her­un­der hvor­dan be­sty­rel­sen ud­mønt­er fon­dens formål. 

Stra­te­gi­en bør un­der­støt­te fonds­be­sty­rel­sens pligt­mæs­si­ge re­de­gø­rel­se for fon­dens ud­de­lings­po­li­tik5. Fon­dens skal som en del af re­de­gø­rel­sen for sin ud­de­lings­po­li­tik op­ly­se, hvil­ke ho­ved­ka­te­go­ri­er be­sty­rel­sen i regn­skabsår­et har fo­re­ta­get ud­de­lin­ger til, og stør­rel­sen af ud­de­lin­ger­ne til de en­kel­te ho­ved­ka­te­go­ri­er6. Hvis der i en fonds vedtægt er an­gi­vet fle­re ud­de­lings­for­mål, skal der som mini­mum væ­re en ho­ved­ka­te­go­ri for hvert af ud­de­lings­for­må­le­ne. Hvis ud­de­lings­for­må­let er me­get bredt for­mu­le­ret, ek­sem­pel­vis støt­te af al­men­vel­gø­ren­de for­mål, skal der ske en spe­ci­fi­ka­tion af ud­de­lings­for­må­let i hovedkategorier.

Hen­sy­net til er­hvervsvirk­som­he­den, hvad en­ten den­ne udø­ves i eget re­gi el­ler gen­nem ejer­skab af en el­ler virk­som­he­der, vil nor­malt in­de­bæ­re og må­ske li­ge­frem nød­ven­dig­gø­re, at fon­den op­byg­ger re­ser­ver7, så­le­des at fon­den kan træ­de til, når det er nød­ven­digt f.eks. ved stør­re in­ve­ste­rin­ger, en øko­no­misk kri­se el­ler når det er op­portunt, f.eks. ved en virk­som­heds­over­ta­gel­se m.v. Be­sty­rel­sen bør ak­tivt i sin stra­te­gi og si­ne for­hand­lings­pro­tokol­la­ter for­hol­de sig til fon­dens kon­so­li­de­ring og hvor­for den­ne foretages.

Det an­fø­res en­de­lig i de nye kom­men­ta­rer til an­be­fa­ling 2.1.1, at be­sty­rel­sen bør over­ve­je for­må­let med ud­de­lin­ger­ne, samt hvil­ken vær­di fon­den øn­sker, at ud­de­lin­ger­ne til­fø­rer mod­ta­ger­ne og sam­fun­det i øv­rigt. I den for­bin­del­se bør be­sty­rel­sen for­hol­de sig til, hvor­le­des fon­den kom­mu­ni­ke­rer til si­ne in­ter­es­sen­ter om for­må­let med fon­dens uddelinger.

Kapitalforvaltning

2020-op­da­te­rin­gen af an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se før­te til en en­kelt ny an­be­fa­ling, nem­lig an­be­fa­ling 2.1.2 om fon­dens kapitalforvaltning:

”An­be­fa­ling 2.1.2 Det an­be­fa­les, at be­sty­rel­sen lø­ben­de for­hol­der sig til, om fon­dens ka­pi­tal­for­valt­ning mod­sva­rer fon­dens for­mål og be­hov på kort og lang sigt.”

Fon­dens ka­pi­tal­for­valt­ning kan si­ges at væ­re den tred­je søj­le i en er­hvervs­dri­ven­de fonds vir­ke, hvor de an­dre to ud­gø­res af fon­dens erhvervsvirksomhed/ejerskab og fon­dens filan­tro­pi­ske virke. 

Den nye an­be­fa­ling 2.1.2 er ledsa­get af to kom­men­ta­rer, i hvil­ke det an­fø­res, at be­sty­rel­sen bør de­fi­ne­re og lø­ben­de for­hol­de sig til de over­ord­ne­de prin­cip­per, i hen­hold til hvil­ke be­sty­rel­sen for­val­ter fon­dens ka­pi­tal. Dis­se over­ord­ne­de prin­cip­per bør blandt an­det ved­rø­re det for­ven­te­de af­kast, ud­de­lin­ger, lik­vi­di­tets­be­hov i øv­rigt samt ti­m­in­gen her­af blandt an­det i for­hold til fon­dens er­hvervsak­ti­vi­tet, ud­de­lings­po­li­tik, in­ve­ste­rin­ger og om­kost­nin­ger. Be­sty­rel­sen bør her­un­der for­hol­de sig til må­le­ne med fon­dens in­ve­ste­rin­ger, til­lad­te ak­tiv-ty­per, ri­si­kopro­fil, ri­si­kospred­ning og ka­pi­tal­be­red­skab i for­hold til fon­dens virk­som­hed, samt over­våg­ning og rapportering.

Fon­dens ka­pi­tal­for­valt­ning bør helt over­ord­net sik­re fon­dens lang­sig­te­de le­ve­dyg­tig­hed og mu­lig­hed for til sta­dig­hed at op­fyl­de sit for­mål og un­der­støt­te et even­tu­elt ejer­skab af dattervirksomheder.

Klar fordeling af opgaver og ansvar i fonden

Det er i ind­led­nin­gen til af­snit 2 om Be­sty­rel­sens op­ga­ver og an­svar præ­ci­se­ret, at en ad­mi­ni­stra­tor ik­ke må til­de­les el­ler i øv­rigt ud­fø­re fon­dens dag­li­ge le­del­se8.

Der er sket en sprog­lig ju­ste­ring af an­be­fa­ling 2.2.2 og be­sty­rel­ses­for­man­dens ud­fø­rel­se af ”sær­li­ge drifts­op­ga­ver” er ud­vi­det til nu at væ­re ”sær­li­ge op­ga­ver. 

Den dag­li­ge le­del­se hø­rer – med­min­dre fon­den har an­sat og re­gi­stre­ret en per­son som di­rek­tør – hjem­me hos be­sty­rel­sen som et kol­lek­tiv9. Net­op det kol­lek­ti­ve ele­ment ved be­sty­rel­sens ar­bej­de er væ­sent­ligt at frem­hæ­ve som føl­ge af er­hvervs­fonds­lo­vens for­bud mod en så­kaldt ”ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mand”10. For­bud­det er ind­ført for at for­hin­dre en uhel­dig magt­kon­cen­tra­tion hos be­sty­rel­ses­for­man­den, hvil­ken kan fø­re til mang­len­de kon­trol og til­syn af den­nes ar­bej­de og be­slut­nin­ger, se og­så an­be­fa­ling 2.2.2 om hvor­le­des be­sty­rel­sen bør for­hol­de sig hvis for­man­den – und­ta­gel­ses­vist – an­mo­des om at ud­fø­re sær­li­ge op­ga­ver for den er­hvervs­dri­ven­de fond, for der­i­gen­nem at sik­re, at be­sty­rel­sen be­va­rer den uaf­hæn­gi­ge over­ord­ne­de le­del­se, og ik­ke mindst kon­trol­funk­tion11. 

Det er i den­ne sam­men­hæng vig­tigt at næv­ne, at be­sty­rel­sen ik­ke er en hie­rar­kisk struk­tur med for­man­den på top­pen, men der­i­mod et kol­lek­tiv, hvor hvert be­sty­rel­ses­med­lem har li­ge ret­tig­he­der, plig­ter og an­svar. For­man­den er valgt af be­sty­rel­sen til at sør­ge for at be­sty­rel­ses­ar­bej­det fo­re­går ef­fek­tivt og sik­re at be­sty­rel­sen op­fyl­der si­ne opgaver. 

Det an­be­fa­les at det frem­går af be­sty­rel­sens for­ret­nings­or­den, hvor­le­des den dag­li­ge le­del­ses­op­ga­ve va­re­ta­ges af be­sty­rel­sens medlemmer.

Fondens forretningsorden

I til­knyt­ning til an­be­fa­ling 2.2.1 om be­sty­rel­ses­for­man­dens op­ga­ve med at or­ga­ni­se­re, ind­kal­de og le­de be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne an­be­fa­les det, at der i fon­dens for­ret­nings­or­den ved­ta­ges et års­hjul el­ler lig­nen­de, som in­de­hol­der en plan for årets mø­der og hvil­ke em­ner, der skal be­hand­les på de en­kel­te møder.

Er­hvervs­fonds­lo­ven stil­ler ale­ne krav om, at der år­ligt skal af­hol­des et års­regn­skabs­mø­de, hvor be­sty­rel­sen skal træf­fe be­slut­ning om god­ken­del­se af års­rap­por­ten og om an­ven­del­se af over­skud el­ler dæk­ning af un­der­skud i hen­hold til den god­kend­te års­rap­port12. Der er imid­ler­tid en ræk­ke an­dre fri­ster og for­hold, som be­sty­rel­sen med stor for­del kan in­d­ar­bej­de i et års­hjul, for der­i­gen­nem at sik­re sig, at be­sty­rel­sen for­hol­der sig til dis­se, og i god tid. Som ek­semp­ler kan nævnes: 

  • God fonds­le­del­se, 
  • Eva­lu­e­ring af be­sty­rel­sens ar­bej­de samt di­rek­tion og/eller administrator,
  • Stra­te­gi­ar­bej­de
  • Ri­si­kosty­ring
  • In­ve­ste­rings­po­li­tik
  • Ud­de­lings­po­li­tik
  • Ka­pi­tal­for­valt­ning
  • For­ret­nings­or­den, ajourføring
  • Ve­der­lag til bestyrelse
  • Vur­de­ring og fast­læg­gel­se af kom­pe­ten­cer i bestyrelsen
  • Pro­ces for en struk­tu­re­ret, grun­dig og gen­nem­sku­e­lig pro­ces for ud­væl­gel­se og indstil­ling af kan­di­da­ter til fon­dens bestyrelse
  • (Gen)valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Di­a­log med evt. ud­peg­nings­be­ret­ti­ge­de, her­un­der om fon­dens be­hov samt forventninger
  • Fast­sæt­tel­se af evt. uddelingsramme
  • Ordensmæssige/compliance punk­ter

Bestyrelsens sammensætning og organisering

I ind­led­nin­gen til af­snit 2.3. om Be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning og or­ga­ni­se­ring er det til­fø­jet, at det er væ­sent­ligt, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer ale­ne va­re­ta­ger fon­dens in­ter­es­ser, og at hvert med­lem al­tid hand­ler uaf­hæn­gigt af særin­ter­es­ser. Det­te gæl­der og­så med­lem­mer, der er ud­pe­get af ek­ster­ne udpegningsberettigede. 

Der kan sær­ligt for be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der er ud­pe­get af en ek­stern part, her­ske en vild­fa­rel­se om, at ved­kom­men­de op­fat­tes som re­præ­sen­tant for den ud­peg­nings­be­ret­ti­ge­de. Net­op det­te for­an­le­di­ge­de Er­hvervs­sty­rel­sen til i 2017 at ud­sen­de et hyr­de­brev til be­sty­rel­ser­ne i al­le lan­dets er­hvervs­dri­ven­de fon­de be­teg­net ”Op­mærk­som­heds­punk­ter for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i er­hvervs­dri­ven­de fon­de”, hvor sty­rel­sen ind­led­te med at frem­hæ­ve føl­gen­de13:

   • Fon­de er sel­ve­jen­de, hvil­ket be­ty­der, at in­gen uden for fon­den kan udø­ve no­gen for­mer for ejerbeføjelser.
   • Be­sty­rel­sen er fon­dens øver­ste le­del­ses­or­gan og skal ale­ne va­re­ta­ge fon­dens for­mål og interesser.
   • Be­sty­rel­ses­hver­vet – og der­med og­så an­sva­ret – er personligt.
   • Al­le be­sty­rel­ses­med­lem­mer har li­ge ret­tig­he­der og pligter.
   • Be­sty­rel­sen skal væ­re selv­stæn­dig ift. fon­dens stif­ter, væ­sent­li­ge ga­ve­gi­ve­re o.l.

Er­hvervs­sty­rel­sen un­der­stre­ger i hyr­de­bre­vet, at der i fon­de ik­ke er mu­lig­hed for in­struk­tion fra en ud­peg­nings­be­ret­ti­get, li­ge­som en ud­peg­nings­be­ret­ti­get ik­ke kan af­sæt­te bestyrelsesmedlemmet. 

Det er i an­be­fa­ling 2.3.1 til­fø­jet, at be­sty­rel­sen mindst hvert an­det år vur­de­rer og fast­læg­ger, hvil­ke kom­pe­ten­cer be­sty­rel­sen skal rå­de over for bedst mu­ligt at kun­ne ud­fø­re de op­ga­ver, der på­hvi­ler be­sty­rel­sen. Det­te kan med for­del til­fø­jes be­sty­rel­sens årshjul.

I an­be­fa­ling 2.3.2 er det i ste­det for an­be­fa­lin­gen om at be­sty­rel­sen sik­rer en struk­tu­re­ret, grun­dig og gen­nem­sku­e­lig pro­ces for ud­væl­gel­se og indstil­ling af kan­di­da­ter til be­sty­rel­sen, nu an­ført at be­sty­rel­sen bør god­ken­de før­nævn­te pro­ces. Der er ta­le om en op­stram­ning af an­be­fa­lin­gen, hvil­ket skyl­des be­tyd­nin­gen af at be­sty­rel­sen ar­bej­der se­ri­øst med at fin­de de bed­ste kan­di­da­ter til be­sty­rel­sen, samt at der er trans­pa­rens i ud­væl­gel­ses­pro­ces­sen, så­le­des at even­tu­el­le ven­ska­ber, pro­fes­sio­nel­le bånd m.v. til po­ten­ti­el­le be­sty­rel­ses­kan­di­da­ter læg­ges åbent frem for he­le be­sty­rel­sen. Det er væ­sent­ligt at be­sty­rel­sen til sta­dig­hed er i stand til at age­re uvil­digt og upar­tisk, jf. og­så det nye af­snit i kom­men­ta­ren til an­be­fa­ling 2.4.1. hvor det anføres:

”En er­hvervs­dri­ven­de fond er ka­rak­te­ri­se­ret ved at væ­re sel­ve­jen­de og uden ge­ne­ral­for­sam­ling, hvor­ved der er et fra­vær af di­rek­te kon­trol med be­sty­rel­sen. Det er der­for væ­sent­ligt, at der blandt be­sty­rel­sens med­lem­mer er en ind­byr­des uaf­hæn­gig­hed, så­le­des at be­sty­rel­sen i sin hel­hed kan fø­re en nød­ven­dig selv­kon­trol og fo­re­ta­ge en uvil­dig eva­lu­e­ring af nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re beslutninger.”

Der er til an­be­fa­ling nr. 2.3.2 til­fø­jet et nyt af­snit om on­bo­ar­ding af så­vel nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer som en (ny) di­rek­tør. Be­sty­rel­sen bør som led he­ri blandt an­det sør­ge for, at nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer mod­ta­ger re­le­vant in­for­ma­tion, her­un­der om even­tu­el­le stør­re pro­jek­ter, for­ven­tet tids­for­brug, ud­for­drin­ger, ri­si­ci m.v. i fon­den og dens even­tu­el­le dattervirksomheder. 

En god on­bo­ar­ding vil gø­re et ny be­sty­rel­ses­med­lem i stand til hur­ti­ge­re at kun­ne del­ta­ge kva­li­fi­ce­ret i be­sty­rel­sens drøf­tel­ser og over­vej­el­ser samt med­vir­ke til at und­gå, at det nye be­sty­rel­ses­med­lem først he­nad vej­en bli­ver be­kendt med pro­blem­stil­lin­ger og ud­for­drin­ger i fonden.

Det er i an­be­fa­ling 2.3.4 til­fø­jet, at op­lys­nin­ger om et be­sty­rel­ses­med­lem ejer ak­tier, op­tio­ner, war­rants og lig­nen­de i fon­dens dat­ter­virk­som­he­der og/eller as­so­ci­e­re­de virk­som­he­der, bør ind­gå i den an­be­fa­le­de redegørelse.

Uafhængighed

Op­list­nin­gen af hvor­når et be­sty­rel­ses­med­lem ik­ke an­ses for uaf­hæn­gigt i hen­hold til an­be­fa­ling 2.4.1 er nu ale­ne en ek­sem­pli­fi­ka­tion. Det frem­gik dog al­le­re­de af kom­men­ta­ren til 2014-an­be­fa­lin­ger­ne, at de nævn­te kri­te­ri­er ik­ke kun­ne be­trag­tes som udtøm­men­de, og be­sty­rel­sen ved vur­de­rin­gen skul­le læg­ge vægt på det ma­te­ri­el­le sna­re­re end det for­mel­le. Be­sty­rel­sen bør så­le­des fort­sat væ­re op­mærk­som på, at der kan væ­re yder­li­ge­re si­tu­a­tio­ner, hvor et be­sty­rel­ses­med­lem ik­ke an­ses for at væ­re uafhængigt.

An­be­fa­lin­gen er i øv­rigt ble­vet sprog­ligt ju­ste­ret, li­ge­som lay­ou­tet er ændret.

Udpegningsperiode og genvalg

Der er fø­jet to nye kom­men­ta­rer til an­be­fa­ling 2.5.1 om at be­sty­rel­sens med­lem­mer som mini­mum ud­pe­ges for en pe­ri­o­de på 2 år, og mak­si­malt for en pe­ri­o­de på 4 år. 

Det er til­fø­jet, at en pas­sen­de ud­peg­nings­pe­ri­o­de blandt an­det har til for­mål at sik­re, at be­sty­rel­sen er sam­men­sat, så den til en­hver tid bedst mu­ligt mat­cher fon­dens for­mål, mu­lig­he­der og ud­for­drin­ger. En pas­sen­de ud­peg­nings­pe­ri­o­de er end­vi­de­re med til at sik­re uaf­hæn­gig­hed. Der bør væ­re en for­nuf­tig ba­lan­ce mel­lem ud­skift­ning og kon­ti­nu­i­tet i bestyrelsen.

Der er end­vi­de­re fø­jet en kom­men­tar til om sel­ve ud­peg­nings­pro­ces­sen for at un­der­stre­ge, at gen­valg bør ske ak­tivt, og ik­ke blot per au­to­ma­tik. Ved selv­sup­ple­ring bør det ske ved af­stem­ning i be­sty­rel­sen, og ko­mitéen an­be­fa­ler, at det som ud­gangs­punkt sker på års­regn­skabs­mø­det for der­med at ha­ve et fix­punkt for den­ne hand­ling. At et even­tu­elt gen­valg bør ske ak­tivt sik­rer, at be­sty­rel­sen ta­ger stil­ling til, om det er i fon­dens in­ter­es­se – ift. kom­pe­ten­cer, for­ny­el­se, upar­tisk­hed m.v. – at et be­sty­rel­ses­med­lem fort­sæt­ter i en ny pe­ri­o­de el­ler om der i ste­det bør ind­væl­ges et helt nyt medlem. 

Aldersgrænse

Der er til an­be­fa­ling 2.5.2 om fast­sæt­tel­se af al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer og of­fent­lig­gø­rel­se af den­ne fø­jet en ny kom­men­tar til, i hvil­ken det frem­hæ­ves, at en al­ders­græn­se un­der­støt­ter for­ny­el­se i be­sty­rel­sen så­vel som be­sty­rel­sens stil­ling­ta­gen til be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning og kompetencer.

Det be­mær­kes, at fast­sæt­tel­se af en al­ders­græn­se og­så kan bi­dra­ge til, at der ik­ke op­står pro­ble­mer ved ge­ne­ra­tions­skif­te i bestyrelsen.

Ledelsens vederlag

Der er fø­jet en del nye kom­men­ta­rer til an­be­fa­ling 3.1.1, som be­sty­rel­sen bør ori­en­te­re sig i. De før­ste kom­me­ta­rer ly­der således:

”Be­sty­rel­ses­ve­der­la­get om­fat­ter al­le ydel­ser, og ydes for an­sva­ret og ar­bejds­ind­sat­sen for­bun­det med be­sty­rel­ses­hver­vet. Ve­der­lag om­fat­ter så­le­des løn, bonus el­ler lig­nen­de ord­nin­ger samt even­tu­el­le ind­be­ta­lin­ger til pen­sion, men og­så an­dre ydel­ser som f.eks. fri bil, bo­lig, te­le­fon, in­ter­net el­ler lignende.

Hver­vet som be­sty­rel­ses­med­lem i en fond in­de­bæ­rer en sær­lig for­plig­tel­se til at sik­re, at be­sty­rel­sens be­slut­nin­ger om ve­der­lag ale­ne sker til op­fyl­del­se af fon­dens for­mål og in­ter­es­ser, og så­le­des ale­ne mod­sva­rer an­sva­ret og ar­bejds­ind­sat­sen for­bun­det med bestyrelseshvervet.

Det er end­vi­de­re be­sty­rel­sens an­svar, at ve­der­lag, her­un­der bonus, til med­lem­mer af en even­tu­el di­rek­tion er pas­sen­de i for­hold til di­rek­tio­nens ar­bej­de og an­svar, samt fon­dens øko­no­mi­ske stilling.”

Der er end­vi­de­re fo­re­ta­get en­kel­te ændringer/sletninger og til­fø­jel­ser i de ef­ter­føl­gen­de kom­men­ta­rer, hvor blandt an­det føl­gen­de kom­men­tar er slettet:¨

”Det er ik­ke i strid med An­be­fa­lin­ger­ne, at med­lem­mer af be­sty­rel­sen i fon­den får en del af de­res ve­der­lag i form af ak­tier i even­tu­el­le børsno­te­re­de dattervirksomheder.”

Bag­grun­den for slet­nin­gen er, at an­be­fa­lin­ger­ne som ud­gangs­punkt ik­ke be­hand­ler hvad der er måt­te væ­re i strid med an­be­fa­lin­ger­ne, hvil­ken for­mu­le­ring hel­ler ik­ke var op­ti­mal, ef­ter­som an­be­fa­lin­ger­nes fri­vil­li­ge na­tur in­de­bæ­rer, at det som så­dan ik­ke gi­ver me­ning at ta­le om, at no­get kan stri­de mod disse.

Der er end­vi­de­re ind­sat føl­gen­de nye kom­men­tar om fon­des dat­ter­virk­som­he­der og de­res prin­cip­per for ve­der­læg­gel­se af be­sty­rel­se og direktion.

”Fonds­be­sty­rel­sen bør, som led i fon­dens en­ga­ge­re­de ejer­skab af dens dattervirksomhed(er), for­hol­de sig til dattervirksomhedens(ernes) prin­cip­per for ve­der­læg­gel­se af dens be­sty­rel­se og direktion.”

Der er fo­re­ta­get en­kel­te æn­drin­ger i an­be­fa­ling 3.1.2, hvor de væ­sent­lig­ste i 1. pkt. er at det nu frem­går, at fon­dens virk­som­he­der om­fat­ter så­vel dat­ter­virk­som­he­der som as­so­ci­e­re­de virk­som­he­der. I 2. pkt. er di­rek­tio­nen til­fø­jet ift. op­lys­ning om ”an­dre ve­der­lag”, li­ge­som ”an­det ar­bej­de” er fø­jet til og en­de­lig, at det­te og­så her om­fat­ter as­so­ci­e­re­de virksomheder.

Der er fo­re­ta­get en­kel­te til­fø­jel­ser i kom­men­ta­rer­ne, samt fø­jet en ny kom­men­tar til, hvor­ef­ter fon­den og­så føl­ger an­be­fa­lin­gen om op­lys­ning om ve­der­lag, hvis op­lys­nin­ger­ne i ste­det af­gi­ves i en sær­skilt ve­der­lags­rap­port, der of­fent­lig­gø­res på fon­dens hjem­mesi­de, og hvor­til der hen­vi­ses i års­rap­por­ten. Be­gre­bet ve­der­lags­rap­port er nyt for fon­de, men ken­des i for­vej­en for børsno­te­re­de virk­som­he­der, der i med­før af sel­skabs­lo­vens § 139 b, skal ud­ar­bej­de en vederlagsrapport.

Afslutning

Det un­der­stre­ges i ind­led­nin­gen til an­be­fa­lin­ger­ne, at de ik­ke er en udtøm­men­de op­skrift på god le­del­se af er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der­til er fon­de­nes og de­res be­sty­rel­sers ud­for­drin­ger og for­hold for for­skel­li­ge. Det over­ord­ne­de mål med An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se er at bi­dra­ge til, at fon­dens le­del­se ale­ne va­re­ta­ger fon­dens for­mål og in­ter­es­ser, og for­val­ter fon­den i over­ens­stem­mel­se med god skik (best pra­cti­ce) for le­del­se af er­hvervs­dri­ven­de fonde. 

An­be­fa­lin­ger­ne til­skyn­der og an­vi­ser en må­de hvor­på be­sty­rel­ses­ar­bej­det i er­hvervs­dri­ven­de fon­de kan styr­kes. Det er så­le­des væ­sent­ligt at be­sty­rel­ser ik­ke for­fal­der til blot at fo­re­ta­ge ”check the box” i for­bin­del­se med de år­li­ge af­rap­por­te­rin­ger, men af­sæt­ter tid til at drøf­te dis­se i be­sty­rel­sen og ta­ger ak­tivt stil­ling til an­be­fa­lin­ger, og hvor de kon­kret ik­ke føl­ges, hvad be­grun­del­sen er for dis­se, og hvor­dan fon­den i så fald i ste­det har ind­ret­tet sig.

¹ Jf. An­be­fa­lin­ger­ne om god fonds­le­del­se 2020, s. 9.
² 
Se nær­me­re lov nr. 369 af 9. april 2019 om æn­dring af sel­skabs­lo­ven, lov om ka­pi­tal­mar­ke­der, lov om fi­nan­si­el virk­som­hed og for­skel­li­ge an­dre love.
³ An­be­fa­lin­ger­ne om god fonds­le­del­se 2020, s. 4.
4 
Er­hvervs­fonds­ud­val­gets rap­port s. 112.
5 
Jf. års­regn­skabs­lo­vens § 77 b, jf. § 134, nr. 3.
6 Væl­ger fon­den at med­ta­ge den ful­de le­ga­ta­r­for­teg­nel­se (jf. er­hvervs­fonds­lo­vens § 80, stk. 1) i sit års­regn­skab, kan fon­den und­la­de at op­de­le 
si­ne ud­de­lin­ger i ho­ved­ka­te­go­ri­er, men skal fort­sat re­de­gø­re for sin uddelingspolitik.
7 Jf. Er­hvervs­fonds­ud­val­gets rap­port s. 261.
8 
Det­te føl­ger af er­hvervs­fonds­lo­vens § 43.
9 
Jf. er­hvervs­fonds­lo­vens § 38, stk. 1.
10  Jf. 
er­hvervs­fonds­lo­vens § 52, stk. 3. Det­te for­bud skal ses sam­men med be­stem­mel­sen i lovens § 37, stk. 3, 2. pkt., hvor­ef­ter en di­rek­tør ik­ke kan væ­re for­mand el­ler næst­for­mand for fondsbestyrelsen.
11 Jf. er­hvervs­fonds­ud­val­gets rap­port s. 153.
12 
Er­hvervs­fonds­lo­vens § 59, stk. 1.
13 Op­mærk­som­heds­punk­ter for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i er­hvervs­dri­ven­de fon­de af 7. april 2017. 

 

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer