God Fondsledelse: Her er de væsentligste ændringer

Det er høj­sæ­son for års­regn­skabs­mø­der og der­med og­så for fonds­be­sty­rel­ser­nes re­de­gø­rel­ser for An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se, som sid­ste år blev stram­met og ju­ste­ret på en lang ræk­ke punk­ter. Med­lem af Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se, pro­fes­sor Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen, gen­nem­går her de væ­sent­lig­ste æn­drin­ger, som fonds­be­sty­rel­ser­ne bør væ­re op­mærk­som­me på. 

Rasmus Kristian Feldthusen
Pro­fes­sor, cand. jur., ph.d. Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen er med­lem af Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, som i ju­ni 2020 of­fent­lig­gjor­de et re­vi­de­ret sæt an­be­fa­lin­ger. ”Det over­ord­ne­de mål med An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se er at bi­dra­ge til, at fon­dens le­del­se ale­ne va­re­ta­ger fon­dens for­mål og in­ter­es­ser, og for­val­ter fon­den i over­ens­stem­mel­se med god skik (best pra­cti­ce) for le­del­se af er­hvervs­dri­ven­de fon­de,” si­ger han. Fo­to: Kø­ben­havns Universitet

I ju­ni 2020 of­fent­lig­gjor­de Ko­mitéen for god fonds­le­del­se et re­vi­de­ret sæt an­be­fa­lin­ger. Den væ­sent­lig­ste ny­ska­bel­se er, at an­be­fa­lin­ger­ne er ud­vi­det med en yder­li­ge­re an­be­fa­ling om fon­dens ka­pi­tal­for­valt­ning i an­be­fa­ling 2.1.2. Her­u­d­over er der fo­re­ta­get en ræk­ke så­vel ma­te­ri­el­le som sprog­li­ge æn­drin­ger i de ek­si­ste­ren­de an­be­fa­lin­ger og til­hø­ren­de kom­men­ta­rer. En­de­lig er vej­led­nin­gen til de en­kel­te an­be­fa­lin­ger ble­vet udvidet. 

Al­le er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal ud­ar­bej­de en re­de­gø­rel­se om hvor­le­des fon­de­ne for­hol­der sig til de nye an­be­fa­lin­ger al­le­re­de i for­bin­del­se med års­rap­por­ten for 2020. Det vil for en ræk­ke er­hvervs­dri­ven­de fon­de ik­ke væ­re mu­ligt at nå at ind­ret­te sig ef­ter al­le de nye ele­men­ter i de op­da­te­re­de an­be­fa­lin­ger al­le­re­de for regn­skabsår­et 2020, det­te må for­modes sær­ligt at gæl­de for den nye an­be­fa­ling om kapitalforvaltning.

I det føl­gen­de vil jeg frem­hæ­ve de æn­drin­ger som jeg vur­de­rer, er væ­sent­li­ge i for­bin­del­se med be­sty­rel­ser­nes af­rap­por­te­ring på de nye an­be­fa­lin­ger på års­regn­skabs­mø­de­r­ne  for regn­skabsår­et 2020 ledsa­get af mi­ne eg­ne re­flek­sio­ner over be­tyd­nin­gen af disse.

Føl­gen­de an­be­fa­lin­ger er så­vel ma­te­ri­elt som sprog­ligt uændrede:

2.1.1,
2.2.1,
2.3.3 (”bl.a.” er er­stat­tet med ”blandt andet”),
2.3.5 (”dattervirksomhed(-er)” er er­stat­tet med ”dattervirksomhed(er)”,
2.5.1,
2.5.2,
2.6.1,
2.6.2 og
3.1.1

Åbenhed og kommunikation

Ind­hol­det i an­be­fa­ling 1.1 om åben­hed og kom­mu­ni­ka­tion er ble­vet re­du­ce­ret, idet en del af det­te er flyt­tet til kom­men­ta­rer­ne til den­ne. Hvor an­be­fa­lin­gen før an­be­fa­le­de, at be­sty­rel­sen vedt­og ”ret­nings­linjer” er det­te nu er­stat­tet med ”prin­cip­per.”

Det er i kom­men­ta­rer­ne til­fø­jet, at det kan væ­re re­le­vant at of­fent­lig­gø­re de over­ord­ne­de hold­nin­ger, pro­ce­du­rer og vær­di­er, som fon­den kom­mu­ni­ke­rer ef­ter, li­ge­som en of­fent­lig­gø­rel­se af fon­dens kontaktperson(er) i fon­dens års­rap­port og/eller på fon­dens hjem­mesi­de un­der­støt­ter, at of­fent­lig­he­den kan få kon­takt med ret­te per­son i fonden.

Fokus på fondes strategiske arbejde

Det føl­ger af an­be­fa­ling 2.1.1, at be­sty­rel­sen med hen­blik på at sik­re den er­hvervs­dri­ven­de fonds vir­ke i over­ens­stem­mel­se med fon­dens for­mål og in­ter­es­ser mindst en gang år­ligt ta­ger stil­ling til fon­dens over­ord­ne­de stra­te­gi og ud­de­lings­po­li­tik med ud­gangs­punkt i fon­dens vedtægt. An­be­fa­ling 2.1.1 er uæn­dret.

Kom­men­ta­rer­ne til an­be­fa­ling 2.1.1 om be­sty­rel­sens over­ord­ne­de op­ga­ver og an­svar er væ­sent­ligt om­skre­vet og udbygget. 

Det er til­fø­jet i kom­men­ta­rer­ne, at fon­dens stra­te­gi bør om­fat­te fon­dens er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter, og hvis fon­dens er­hvervsak­ti­vi­te­ter sker gen­nem ejer­skab af en el­ler fle­re virk­som­he­der, bør stra­te­gi­en fast­læg­ge, hvor­dan fon­den i et en­ga­ge­ret ejer­skab af virk­som­he­der­ne bedst un­der­støt­ter fon­dens for­mål og virk­som­he­der­nes udvikling¹.

Det be­mær­kes, at be­gre­bet ”ak­tivt” ejer­skab i for­or­det til 2014-ud­­ga­ven af An­be­fa­lin­ger­ne i 2020-ud­­ga­ven er er­stat­tet med be­gre­bet ”en­ga­ge­ret” ejer­skab2, hvor­ved det­te be­grebs­mæs­sigt ad­skil­les fra ter­mi­no­lo­gi­en i EU’s ak­tio­nær­ret­tig­heds­di­rek­tiv om bl.a. til­skyn­del­se til lang­sig­tet ak­tivt ejer­skab samt de af Ko­mi­te­en for god sel­skabs­le­del­se ud­sted­te An­be­fa­lin­ger for ak­tivt ejer­skab af novem­ber 2016.

Be­gre­bet en­ga­ge­ret ejer­skab de­fi­ne­res i et nyt af­snit i for­or­det til de nye an­be­fa­lin­ger som:

”Det en­ga­ge­re­de ejer­skab be­ty­der, at en fond, som ejer en el­ler fle­re dat­ter­virk­som­he­der, bi­dra­ger til le­del­sen af virk­som­he­der­ne ved ud­peg­ning af be­sty­rel­ses­med­lem­mer i dis­se og ved at vir­ke som det sta­bi­le fun­da­ment for virk­som­he­der­nes lang­sig­te­de ud­vik­ling. Be­sty­rel­sen skal lø­ben­de føl­ge dat­ter­virk­som­he­der­nes udvikling.”³

An­be­fa­lin­gen un­der­stre­ger at fon­dens be­sty­rel­se ik­ke ale­ne bør kon­cen­tre­re sit fo­kus om fon­dens ud­de­lings­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter og så over­la­de sin(e) dattervirksomhed(er) til le­del­ser­ne i dis­se, men ak­tivt i sit stra­te­gi­ske ar­bej­de fast­læg­ge, hvor­le­des fon­den kan un­der­støt­te dat­ter­virk­som­he­dens ud­vik­ling. Fon­den skal imid­ler­tid sør­ge for at ha­ve en pas­sen­de di­stan­ce til dat­ter­virk­som­he­den, så­le­des at le­del­sen i dat­ter­virk­som­he­den har plads til at dri­ve virk­som­he­den selv­stæn­digt og va­re­ta­ge dat­ter­virk­som­he­dens interesser.

Er­hverv­s­ud­val­get an­før­te al­le­re­de i sin rap­port af 2012, at fon­de som i si­ne vedtæg­ter er til­lagt et sær­ligt eje­ransvar i for­hold til en dat­ter­virk­som­heds ud­vik­ling har pligt til at på­se, at dat­ter­virk­som­he­den over­ord­net le­des og dri­ves i over­ens­stem­mel­se med fon­dens for­mål, hvil­ket til­sva­ren­de gør sig gæl­den­de, hvis fon­dens mu­lig­hed for at op­fyl­de sit ud­de­lings­for­mål ale­ne el­ler i væ­sent­lig grad kom­mer fra virk­som­he­den4.

I de nye kom­men­ta­rer an­fø­res det vi­de­re, at fon­dens stra­te­gi og­så bør om­fat­te be­sty­rel­sens stil­ling­ta­gen til ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne, na­tur­lig­vis for­ud­sat at fon­den har et ud­de­lings­for­mål, her­un­der hvor­dan be­sty­rel­sen ud­mønt­er fon­dens formål. 

Stra­te­gi­en bør un­der­støt­te fonds­be­sty­rel­sens pligt­mæs­si­ge re­de­gø­rel­se for fon­dens ud­de­lings­po­li­tik5. Fon­dens skal som en del af re­de­gø­rel­sen for sin ud­de­lings­po­li­tik op­ly­se, hvil­ke ho­ved­ka­te­go­ri­er be­sty­rel­sen i regn­skabsår­et har fo­re­ta­get ud­de­lin­ger til, og stør­rel­sen af ud­de­lin­ger­ne til de en­kel­te ho­ved­ka­te­go­ri­er6. Hvis der i en fonds vedtægt er an­gi­vet fle­re ud­de­lings­for­mål, skal der som mini­mum væ­re en ho­ved­ka­te­go­ri for hvert af ud­de­lings­for­må­le­ne. Hvis ud­de­lings­for­må­let er me­get bredt for­mu­le­ret, ek­sem­pel­vis støt­te af al­men­vel­gø­ren­de for­mål, skal der ske en spe­ci­fi­ka­tion af ud­de­lings­for­må­let i hovedkategorier.

Hen­sy­net til er­hvervsvirk­som­he­den, hvad en­ten den­ne udø­ves i eget re­gi el­ler gen­nem ejer­skab af en el­ler virk­som­he­der, vil nor­malt in­de­bæ­re og må­ske li­ge­frem nød­ven­dig­gø­re, at fon­den op­byg­ger re­ser­ver7, så­le­des at fon­den kan træ­de til, når det er nød­ven­digt f.eks. ved stør­re in­ve­ste­rin­ger, en øko­no­misk kri­se el­ler når det er op­portunt, f.eks. ved en virk­som­heds­over­ta­gel­se m.v. Be­sty­rel­sen bør ak­tivt i sin stra­te­gi og si­ne for­hand­lings­pro­tokol­la­ter for­hol­de sig til fon­dens kon­so­li­de­ring og hvor­for den­ne foretages.

Det an­fø­res en­de­lig i de nye kom­men­ta­rer til an­be­fa­ling 2.1.1, at be­sty­rel­sen bør over­ve­je for­må­let med ud­de­lin­ger­ne, samt hvil­ken vær­di fon­den øn­sker, at ud­de­lin­ger­ne til­fø­rer mod­ta­ger­ne og sam­fun­det i øv­rigt. I den for­bin­del­se bør be­sty­rel­sen for­hol­de sig til, hvor­le­des fon­den kom­mu­ni­ke­rer til si­ne in­ter­es­sen­ter om for­må­let med fon­dens uddelinger.

Kapitalforvaltning

2020-op­­da­te­rin­­gen af an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se før­te til en en­kelt ny an­be­fa­ling, nem­lig an­be­fa­ling 2.1.2 om fon­dens kapitalforvaltning:

”An­be­fa­ling 2.1.2 Det an­be­fa­les, at be­sty­rel­sen lø­ben­de for­hol­der sig til, om fon­dens ka­pi­tal­for­valt­ning mod­sva­rer fon­dens for­mål og be­hov på kort og lang sigt.”

Fon­dens ka­pi­tal­for­valt­ning kan si­ges at væ­re den tred­je søj­le i en er­hvervs­dri­ven­de fonds vir­ke, hvor de an­dre to ud­gø­res af fon­dens erhvervsvirksomhed/ejerskab og fon­dens filan­tro­pi­ske virke. 

Den nye an­be­fa­ling 2.1.2 er ledsa­get af to kom­men­ta­rer, i hvil­ke det an­fø­res, at be­sty­rel­sen bør de­fi­ne­re og lø­ben­de for­hol­de sig til de over­ord­ne­de prin­cip­per, i hen­hold til hvil­ke be­sty­rel­sen for­val­ter fon­dens ka­pi­tal. Dis­se over­ord­ne­de prin­cip­per bør blandt an­det ved­rø­re det for­ven­te­de af­kast, ud­de­lin­ger, lik­vi­di­tets­be­hov i øv­rigt samt ti­m­in­gen her­af blandt an­det i for­hold til fon­dens er­hvervsak­ti­vi­tet, ud­de­lings­po­li­tik, in­ve­ste­rin­ger og om­kost­nin­ger. Be­sty­rel­sen bør her­un­der for­hol­de sig til må­le­ne med fon­dens in­ve­ste­rin­ger, til­lad­te ak­tiv-ty­­per, ri­si­kopro­fil, ri­si­kospred­ning og ka­pi­tal­be­red­skab i for­hold til fon­dens virk­som­hed, samt over­våg­ning og rapportering.

Fon­dens ka­pi­tal­for­valt­ning bør helt over­ord­net sik­re fon­dens lang­sig­te­de le­ve­dyg­tig­hed og mu­lig­hed for til sta­dig­hed at op­fyl­de sit for­mål og un­der­støt­te et even­tu­elt ejer­skab af dattervirksomheder.

Klar fordeling af opgaver og ansvar i fonden

Det er i ind­led­nin­gen til af­snit 2 om Be­sty­rel­sens op­ga­ver og an­svar præ­ci­se­ret, at en ad­mi­ni­stra­tor ik­ke må til­de­les el­ler i øv­rigt ud­fø­re fon­dens dag­li­ge le­del­se8.

Der er sket en sprog­lig ju­ste­ring af an­be­fa­ling 2.2.2 og be­sty­rel­ses­for­man­dens ud­fø­rel­se af ”sær­li­ge drifts­op­ga­ver” er ud­vi­det til nu at væ­re ”sær­li­ge op­ga­ver. 

Den dag­li­ge le­del­se hø­rer – med­min­dre fon­den har an­sat og re­gi­stre­ret en per­son som di­rek­tør – hjem­me hos be­sty­rel­sen som et kol­lek­tiv9. Net­op det kol­lek­ti­ve ele­ment ved be­sty­rel­sens ar­bej­de er væ­sent­ligt at frem­hæ­ve som føl­ge af er­hvervs­fonds­lo­vens for­bud mod en så­kaldt ”ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mand”10. For­bud­det er ind­ført for at for­hin­dre en uhel­dig magt­kon­cen­tra­tion hos be­sty­rel­ses­for­man­den, hvil­ken kan fø­re til mang­len­de kon­trol og til­syn af den­nes ar­bej­de og be­slut­nin­ger, se og­så an­be­fa­ling 2.2.2 om hvor­le­des be­sty­rel­sen bør for­hol­de sig hvis for­man­den – und­ta­gel­ses­vist – an­mo­des om at ud­fø­re sær­li­ge op­ga­ver for den er­hvervs­dri­ven­de fond, for der­i­gen­nem at sik­re, at be­sty­rel­sen be­va­rer den uaf­hæn­gi­ge over­ord­ne­de le­del­se, og ik­ke mindst kon­trol­funk­tion11. 

Det er i den­ne sam­men­hæng vig­tigt at næv­ne, at be­sty­rel­sen ik­ke er en hie­rar­kisk struk­tur med for­man­den på top­pen, men der­i­mod et kol­lek­tiv, hvor hvert be­sty­rel­ses­med­lem har li­ge ret­tig­he­der, plig­ter og an­svar. For­man­den er valgt af be­sty­rel­sen til at sør­ge for at be­sty­rel­ses­ar­bej­det fo­re­går ef­fek­tivt og sik­re at be­sty­rel­sen op­fyl­der si­ne opgaver. 

Det an­be­fa­les at det frem­går af be­sty­rel­sens for­ret­nings­or­den, hvor­le­des den dag­li­ge le­del­ses­op­ga­ve va­re­ta­ges af be­sty­rel­sens medlemmer.

Fondens forretningsorden

I til­knyt­ning til an­be­fa­ling 2.2.1 om be­sty­rel­ses­for­man­dens op­ga­ve med at or­ga­ni­se­re, ind­kal­de og le­de be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne an­be­fa­les det, at der i fon­dens for­ret­nings­or­den ved­ta­ges et års­hjul el­ler lig­nen­de, som in­de­hol­der en plan for årets mø­der og hvil­ke em­ner, der skal be­hand­les på de en­kel­te møder.

Er­hvervs­fonds­lo­ven stil­ler ale­ne krav om, at der år­ligt skal af­hol­des et års­regn­skabs­mø­de, hvor be­sty­rel­sen skal træf­fe be­slut­ning om god­ken­del­se af års­rap­por­ten og om an­ven­del­se af over­skud el­ler dæk­ning af un­der­skud i hen­hold til den god­kend­te års­rap­port12. Der er imid­ler­tid en ræk­ke an­dre fri­ster og for­hold, som be­sty­rel­sen med stor for­del kan in­d­ar­bej­de i et års­hjul, for der­i­gen­nem at sik­re sig, at be­sty­rel­sen for­hol­der sig til dis­se, og i god tid. Som ek­semp­ler kan nævnes: 

  • God fonds­le­del­se, 
  • Eva­lu­e­ring af be­sty­rel­sens ar­bej­de samt di­rek­tion og/eller administrator,
  • Stra­te­gi­ar­bej­de
  • Ri­si­kosty­ring
  • In­ve­ste­rings­po­li­tik
  • Ud­de­lings­po­li­tik
  • Ka­pi­tal­for­valt­ning
  • For­ret­nings­or­den, ajourføring
  • Ve­der­lag til bestyrelse
  • Vur­de­ring og fast­læg­gel­se af kom­pe­ten­cer i bestyrelsen
  • Pro­ces for en struk­tu­re­ret, grun­dig og gen­nem­sku­e­lig pro­ces for ud­væl­gel­se og indstil­ling af kan­di­da­ter til fon­dens bestyrelse
  • (Gen)valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Di­a­log med evt. ud­peg­nings­be­ret­ti­ge­de, her­un­der om fon­dens be­hov samt forventninger
  • Fast­sæt­tel­se af evt. uddelingsramme
  • Ordensmæssige/compliance punk­ter

Bestyrelsens sammensætning og organisering

I ind­led­nin­gen til af­snit 2.3. om Be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning og or­ga­ni­se­ring er det til­fø­jet, at det er væ­sent­ligt, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer ale­ne va­re­ta­ger fon­dens in­ter­es­ser, og at hvert med­lem al­tid hand­ler uaf­hæn­gigt af særin­ter­es­ser. Det­te gæl­der og­så med­lem­mer, der er ud­pe­get af ek­ster­ne udpegningsberettigede. 

Der kan sær­ligt for be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der er ud­pe­get af en ek­stern part, her­ske en vild­fa­rel­se om, at ved­kom­men­de op­fat­tes som re­præ­sen­tant for den ud­peg­nings­be­ret­ti­ge­de. Net­op det­te for­an­le­di­ge­de Er­hvervs­sty­rel­sen til i 2017 at ud­sen­de et hyr­de­brev til be­sty­rel­ser­ne i al­le lan­dets er­hvervs­dri­ven­de fon­de be­teg­net ”Op­mærk­som­heds­punk­ter for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i er­hvervs­dri­ven­de fon­de”, hvor sty­rel­sen ind­led­te med at frem­hæ­ve føl­gen­de13:

   • Fon­de er sel­ve­jen­de, hvil­ket be­ty­der, at in­gen uden for fon­den kan udø­ve no­gen for­mer for ejerbeføjelser.
   • Be­sty­rel­sen er fon­dens øver­ste le­del­ses­or­gan og skal ale­ne va­re­ta­ge fon­dens for­mål og interesser.
   • Be­sty­rel­ses­hver­vet – og der­med og­så an­sva­ret – er personligt.
   • Al­le be­sty­rel­ses­med­lem­mer har li­ge ret­tig­he­der og pligter.
   • Be­sty­rel­sen skal væ­re selv­stæn­dig ift. fon­dens stif­ter, væ­sent­li­ge ga­ve­gi­ve­re o.l.

Er­hvervs­sty­rel­sen un­der­stre­ger i hyr­de­bre­vet, at der i fon­de ik­ke er mu­lig­hed for in­struk­tion fra en ud­peg­nings­be­ret­ti­get, li­ge­som en ud­peg­nings­be­ret­ti­get ik­ke kan af­sæt­te bestyrelsesmedlemmet. 

Det er i an­be­fa­ling 2.3.1 til­fø­jet, at be­sty­rel­sen mindst hvert an­det år vur­de­rer og fast­læg­ger, hvil­ke kom­pe­ten­cer be­sty­rel­sen skal rå­de over for bedst mu­ligt at kun­ne ud­fø­re de op­ga­ver, der på­hvi­ler be­sty­rel­sen. Det­te kan med for­del til­fø­jes be­sty­rel­sens årshjul.

I an­be­fa­ling 2.3.2 er det i ste­det for an­be­fa­lin­gen om at be­sty­rel­sen sik­rer en struk­tu­re­ret, grun­dig og gen­nem­sku­e­lig pro­ces for ud­væl­gel­se og indstil­ling af kan­di­da­ter til be­sty­rel­sen, nu an­ført at be­sty­rel­sen bør god­ken­de før­nævn­te pro­ces. Der er ta­le om en op­stram­ning af an­be­fa­lin­gen, hvil­ket skyl­des be­tyd­nin­gen af at be­sty­rel­sen ar­bej­der se­ri­øst med at fin­de de bed­ste kan­di­da­ter til be­sty­rel­sen, samt at der er trans­pa­rens i ud­væl­gel­ses­pro­ces­sen, så­le­des at even­tu­el­le ven­ska­ber, pro­fes­sio­nel­le bånd m.v. til po­ten­ti­el­le be­sty­rel­ses­kan­di­da­ter læg­ges åbent frem for he­le be­sty­rel­sen. Det er væ­sent­ligt at be­sty­rel­sen til sta­dig­hed er i stand til at age­re uvil­digt og upar­tisk, jf. og­så det nye af­snit i kom­men­ta­ren til an­be­fa­ling 2.4.1. hvor det anføres:

”En er­hvervs­dri­ven­de fond er ka­rak­te­ri­se­ret ved at væ­re sel­ve­jen­de og uden ge­ne­ral­for­sam­ling, hvor­ved der er et fra­vær af di­rek­te kon­trol med be­sty­rel­sen. Det er der­for væ­sent­ligt, at der blandt be­sty­rel­sens med­lem­mer er en ind­byr­des uaf­hæn­gig­hed, så­le­des at be­sty­rel­sen i sin hel­hed kan fø­re en nød­ven­dig selv­kon­trol og fo­re­ta­ge en uvil­dig eva­lu­e­ring af nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re beslutninger.”

Der er til an­be­fa­ling nr. 2.3.2 til­fø­jet et nyt af­snit om on­bo­ar­ding af så­vel nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer som en (ny) di­rek­tør. Be­sty­rel­sen bør som led he­ri blandt an­det sør­ge for, at nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer mod­ta­ger re­le­vant in­for­ma­tion, her­un­der om even­tu­el­le stør­re pro­jek­ter, for­ven­tet tids­for­brug, ud­for­drin­ger, ri­si­ci m.v. i fon­den og dens even­tu­el­le dattervirksomheder. 

En god on­bo­ar­ding vil gø­re et ny be­sty­rel­ses­med­lem i stand til hur­ti­ge­re at kun­ne del­ta­ge kva­li­fi­ce­ret i be­sty­rel­sens drøf­tel­ser og over­vej­el­ser samt med­vir­ke til at und­gå, at det nye be­sty­rel­ses­med­lem først he­nad vej­en bli­ver be­kendt med pro­blem­stil­lin­ger og ud­for­drin­ger i fonden.

Det er i an­be­fa­ling 2.3.4 til­fø­jet, at op­lys­nin­ger om et be­sty­rel­ses­med­lem ejer ak­tier, op­tio­ner, war­rants og lig­nen­de i fon­dens dat­ter­virk­som­he­der og/eller as­so­ci­e­re­de virk­som­he­der, bør ind­gå i den an­be­fa­le­de redegørelse.

Uafhængighed

Op­list­nin­gen af hvor­når et be­sty­rel­ses­med­lem ik­ke an­ses for uaf­hæn­gigt i hen­hold til an­be­fa­ling 2.4.1 er nu ale­ne en ek­sem­pli­fi­ka­tion. Det frem­gik dog al­le­re­de af kom­men­ta­ren til 2014-an­­be­­fa­lin­­ger­­ne, at de nævn­te kri­te­ri­er ik­ke kun­ne be­trag­tes som udtøm­men­de, og be­sty­rel­sen ved vur­de­rin­gen skul­le læg­ge vægt på det ma­te­ri­el­le sna­re­re end det for­mel­le. Be­sty­rel­sen bør så­le­des fort­sat væ­re op­mærk­som på, at der kan væ­re yder­li­ge­re si­tu­a­tio­ner, hvor et be­sty­rel­ses­med­lem ik­ke an­ses for at væ­re uafhængigt.

An­be­fa­lin­gen er i øv­rigt ble­vet sprog­ligt ju­ste­ret, li­ge­som lay­ou­tet er ændret.

Udpegningsperiode og genvalg

Der er fø­jet to nye kom­men­ta­rer til an­be­fa­ling 2.5.1 om at be­sty­rel­sens med­lem­mer som mini­mum ud­pe­ges for en pe­ri­o­de på 2 år, og mak­si­malt for en pe­ri­o­de på 4 år. 

Det er til­fø­jet, at en pas­sen­de ud­peg­nings­pe­ri­o­de blandt an­det har til for­mål at sik­re, at be­sty­rel­sen er sam­men­sat, så den til en­hver tid bedst mu­ligt mat­cher fon­dens for­mål, mu­lig­he­der og ud­for­drin­ger. En pas­sen­de ud­peg­nings­pe­ri­o­de er end­vi­de­re med til at sik­re uaf­hæn­gig­hed. Der bør væ­re en for­nuf­tig ba­lan­ce mel­lem ud­skift­ning og kon­ti­nu­i­tet i bestyrelsen.

Der er end­vi­de­re fø­jet en kom­men­tar til om sel­ve ud­peg­nings­pro­ces­sen for at un­der­stre­ge, at gen­valg bør ske ak­tivt, og ik­ke blot per au­to­ma­tik. Ved selv­sup­ple­ring bør det ske ved af­stem­ning i be­sty­rel­sen, og ko­mitéen an­be­fa­ler, at det som ud­gangs­punkt sker på års­regn­skabs­mø­det for der­med at ha­ve et fix­punkt for den­ne hand­ling. At et even­tu­elt gen­valg bør ske ak­tivt sik­rer, at be­sty­rel­sen ta­ger stil­ling til, om det er i fon­dens in­ter­es­se – ift. kom­pe­ten­cer, for­ny­el­se, upar­tisk­hed m.v. – at et be­sty­rel­ses­med­lem fort­sæt­ter i en ny pe­ri­o­de el­ler om der i ste­det bør ind­væl­ges et helt nyt medlem. 

Aldersgrænse

Der er til an­be­fa­ling 2.5.2 om fast­sæt­tel­se af al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer og of­fent­lig­gø­rel­se af den­ne fø­jet en ny kom­men­tar til, i hvil­ken det frem­hæ­ves, at en al­ders­græn­se un­der­støt­ter for­ny­el­se i be­sty­rel­sen så­vel som be­sty­rel­sens stil­ling­ta­gen til be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning og kompetencer.

Det be­mær­kes, at fast­sæt­tel­se af en al­ders­græn­se og­så kan bi­dra­ge til, at der ik­ke op­står pro­ble­mer ved ge­ne­ra­tions­skif­te i bestyrelsen.

Ledelsens vederlag

Der er fø­jet en del nye kom­men­ta­rer til an­be­fa­ling 3.1.1, som be­sty­rel­sen bør ori­en­te­re sig i. De før­ste kom­me­ta­rer ly­der således:

”Be­sty­rel­ses­ve­der­la­get om­fat­ter al­le ydel­ser, og ydes for an­sva­ret og ar­bejds­ind­sat­sen for­bun­det med be­sty­rel­ses­hver­vet. Ve­der­lag om­fat­ter så­le­des løn, bonus el­ler lig­nen­de ord­nin­ger samt even­tu­el­le ind­be­ta­lin­ger til pen­sion, men og­så an­dre ydel­ser som f.eks. fri bil, bo­lig, te­le­fon, in­ter­net el­ler lignende.

Hver­vet som be­sty­rel­ses­med­lem i en fond in­de­bæ­rer en sær­lig for­plig­tel­se til at sik­re, at be­sty­rel­sens be­slut­nin­ger om ve­der­lag ale­ne sker til op­fyl­del­se af fon­dens for­mål og in­ter­es­ser, og så­le­des ale­ne mod­sva­rer an­sva­ret og ar­bejds­ind­sat­sen for­bun­det med bestyrelseshvervet.

Det er end­vi­de­re be­sty­rel­sens an­svar, at ve­der­lag, her­un­der bonus, til med­lem­mer af en even­tu­el di­rek­tion er pas­sen­de i for­hold til di­rek­tio­nens ar­bej­de og an­svar, samt fon­dens øko­no­mi­ske stilling.”

Der er end­vi­de­re fo­re­ta­get en­kel­te ændringer/sletninger og til­fø­jel­ser i de ef­ter­føl­gen­de kom­men­ta­rer, hvor blandt an­det føl­gen­de kom­men­tar er slettet:¨

”Det er ik­ke i strid med An­be­fa­lin­ger­ne, at med­lem­mer af be­sty­rel­sen i fon­den får en del af de­res ve­der­lag i form af ak­tier i even­tu­el­le børsno­te­re­de dattervirksomheder.”

Bag­grun­den for slet­nin­gen er, at an­be­fa­lin­ger­ne som ud­gangs­punkt ik­ke be­hand­ler hvad der er måt­te væ­re i strid med an­be­fa­lin­ger­ne, hvil­ken for­mu­le­ring hel­ler ik­ke var op­ti­mal, ef­ter­som an­be­fa­lin­ger­nes fri­vil­li­ge na­tur in­de­bæ­rer, at det som så­dan ik­ke gi­ver me­ning at ta­le om, at no­get kan stri­de mod disse.

Der er end­vi­de­re ind­sat føl­gen­de nye kom­men­tar om fon­des dat­ter­virk­som­he­der og de­res prin­cip­per for ve­der­læg­gel­se af be­sty­rel­se og direktion.

”Fonds­be­sty­rel­sen bør, som led i fon­dens en­ga­ge­re­de ejer­skab af dens dattervirksomhed(er), for­hol­de sig til dattervirksomhedens(ernes) prin­cip­per for ve­der­læg­gel­se af dens be­sty­rel­se og direktion.”

Der er fo­re­ta­get en­kel­te æn­drin­ger i an­be­fa­ling 3.1.2, hvor de væ­sent­lig­ste i 1. pkt. er at det nu frem­går, at fon­dens virk­som­he­der om­fat­ter så­vel dat­ter­virk­som­he­der som as­so­ci­e­re­de virk­som­he­der. I 2. pkt. er di­rek­tio­nen til­fø­jet ift. op­lys­ning om ”an­dre ve­der­lag”, li­ge­som ”an­det ar­bej­de” er fø­jet til og en­de­lig, at det­te og­så her om­fat­ter as­so­ci­e­re­de virksomheder.

Der er fo­re­ta­get en­kel­te til­fø­jel­ser i kom­men­ta­rer­ne, samt fø­jet en ny kom­men­tar til, hvor­ef­ter fon­den og­så føl­ger an­be­fa­lin­gen om op­lys­ning om ve­der­lag, hvis op­lys­nin­ger­ne i ste­det af­gi­ves i en sær­skilt ve­der­lags­rap­port, der of­fent­lig­gø­res på fon­dens hjem­mesi­de, og hvor­til der hen­vi­ses i års­rap­por­ten. Be­gre­bet ve­der­lags­rap­port er nyt for fon­de, men ken­des i for­vej­en for børsno­te­re­de virk­som­he­der, der i med­før af sel­skabs­lo­vens § 139 b, skal ud­ar­bej­de en vederlagsrapport.

Afslutning

Det un­der­stre­ges i ind­led­nin­gen til an­be­fa­lin­ger­ne, at de ik­ke er en udtøm­men­de op­skrift på god le­del­se af er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der­til er fon­de­nes og de­res be­sty­rel­sers ud­for­drin­ger og for­hold for for­skel­li­ge. Det over­ord­ne­de mål med An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se er at bi­dra­ge til, at fon­dens le­del­se ale­ne va­re­ta­ger fon­dens for­mål og in­ter­es­ser, og for­val­ter fon­den i over­ens­stem­mel­se med god skik (best pra­cti­ce) for le­del­se af er­hvervs­dri­ven­de fonde. 

An­be­fa­lin­ger­ne til­skyn­der og an­vi­ser en må­de hvor­på be­sty­rel­ses­ar­bej­det i er­hvervs­dri­ven­de fon­de kan styr­kes. Det er så­le­des væ­sent­ligt at be­sty­rel­ser ik­ke for­fal­der til blot at fo­re­ta­ge ”check the box” i for­bin­del­se med de år­li­ge af­rap­por­te­rin­ger, men af­sæt­ter tid til at drøf­te dis­se i be­sty­rel­sen og ta­ger ak­tivt stil­ling til an­be­fa­lin­ger, og hvor de kon­kret ik­ke føl­ges, hvad be­grun­del­sen er for dis­se, og hvor­dan fon­den i så fald i ste­det har ind­ret­tet sig.

¹ Jf. An­be­fa­lin­ger­ne om god fonds­le­del­se 2020, s. 9.
² 
Se nær­me­re lov nr. 369 af 9. april 2019 om æn­dring af sel­skabs­lo­ven, lov om ka­pi­tal­mar­ke­der, lov om fi­nan­si­el virk­som­hed og for­skel­li­ge an­dre love.
³ An­be­fa­lin­ger­ne om god fonds­le­del­se 2020, s. 4.
4 
Er­hvervs­fonds­ud­val­gets rap­port s. 112.
5 
Jf. års­regn­skabs­lo­vens § 77 b, jf. § 134, nr. 3.
6 Væl­ger fon­den at med­ta­ge den ful­de le­ga­ta­r­for­teg­nel­se (jf. er­hvervs­fonds­lo­vens § 80, stk. 1) i sit års­regn­skab, kan fon­den und­la­de at op­de­le 
si­ne ud­de­lin­ger i ho­ved­ka­te­go­ri­er, men skal fort­sat re­de­gø­re for sin uddelingspolitik.
7 Jf. Er­hvervs­fonds­ud­val­gets rap­port s. 261.
8 
Det­te føl­ger af er­hvervs­fonds­lo­vens § 43.
9 
Jf. er­hvervs­fonds­lo­vens § 38, stk. 1.
10  Jf. 
er­hvervs­fonds­lo­vens § 52, stk. 3. Det­te for­bud skal ses sam­men med be­stem­mel­sen i lovens § 37, stk. 3, 2. pkt., hvor­ef­ter en di­rek­tør ik­ke kan væ­re for­mand el­ler næst­for­mand for fondsbestyrelsen.
11 Jf. er­hvervs­fonds­ud­val­gets rap­port s. 153.
12 
Er­hvervs­fonds­lo­vens § 59, stk. 1.
13 Op­mærk­som­heds­punk­ter for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i er­hvervs­dri­ven­de fon­de af 7. april 2017. 

 

 

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer