Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Borgerretsfonden bevilger økonomisk støtte til forsvar af en kvinde, der er sigtet for trusler ved at have lagt et Facebook-opslag op med et billede af en brændende dukke med statsministerens ansigt på.

Inhabilitet
Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru blev an­holdt og sig­tet for at ha­ve delt et bil­le­de en bræn­den­de duk­ke på­kli­stret et styk­ke pa­pir med stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sens an­sigt. Nu har Bor­ger­rets­fon­den af prin­ci­pi­el­le år­sa­ger be­slut­tet at støt­te kvin­dens forsvar.

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Alexandru. 

Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den læ­rer­stu­de­ren­des dør, hvor­ef­ter hun fik ta­get sin te­le­fon og sin com­pu­ter og ef­ter­føl­gen­de sig­tet for trus­ler ved at ha­ve delt et kon­tro­ver­si­elt bil­le­de på Facebook.

Nu har Bor­ger­rets­fon­den af prin­ci­pi­el­le år­sa­ger be­slut­tet at støt­te kvin­dens for­svar, skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Det kon­tro­ver­si­el­le bil­le­de, som er vel­kendt og er ble­vet vist i man­ge me­di­er, vi­ser en bræn­den­de duk­ke på­kli­stret et styk­ke pa­pir med stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sens (S) an­sigt og et skilt om hal­sen med or­de­ne “Hun må og skal aflives”.

Bil­le­det blev ta­get, da duk­ken blev sat op i en lyg­tepæl un­der en de­mon­stra­tion mod cor­o­na­re­strik­tio­ner­ne 23. ja­nu­ar i år, og or­de­ne på skil­tet hen­vi­ste an­gi­ve­ligt til re­ge­rin­gens ind­greb mod minkavlerne.

Ef­ter be­sø­get fra be­tjen­te­ne blev Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru an­holdt og sig­tet for at ha­ve delt bil­le­det på Face­book ef­ter en pa­ra­graf i straf­fe­loven, der kan ko­ste hen­de op til 16 år i fængsel.

Bor­ger­rets­fon­den støt­ter på in­gen må­de ad­vo­kat­hjæl­pen i sa­gen, for­di vi har sym­pa­ti for Men In Bla­ck el­ler til­knyt­te­de grup­pe­rin­ger, men for­di vi har sym­pa­ti for, at al­le har ret til retssikkerhed

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – For­mand, Borgerretsfonden

Det dre­jer sig om straf­fe­lovens pa­ra­graf 119, stk. 1, som iføl­ge lov­tek­sten kan gi­ve fængsel i op til ot­te år. Un­der den nu­væ­ren­de cor­o­na-lov­giv­ning kan straf­fen imid­ler­tid fordobles.

Bor­ger­rets­fon­den fin­der, at sa­gen er prin­ci­pi­el. For­mand Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt un­der­stre­ger, at fon­dens støt­te ik­ke hand­ler om mod­stand mod stats­mi­ni­ste­ren el­ler re­ge­rin­gens cor­o­na-til­tag, men der­i­mod om grund­læg­gen­de rets­sik­ker­hed uan­set po­li­ti­ske holdninger. 

“Bor­ger­rets­fon­den støt­ter på in­gen må­de ad­vo­kat­hjæl­pen i sa­gen, for­di vi har sym­pa­ti for Men In Bla­ck el­ler til­knyt­te­de grup­pe­rin­ger, men for­di vi har sym­pa­ti for, at al­le har ret til rets­sik­ker­hed – uan­set om de me­ner el­ler tror på no­get an­det, end vi me­ner og tror,” si­ger hun og fortsætter:

“Der­u­d­over støt­ter Bor­ger­rets­fon­den sa­gen, dels for­di der over tid er sket en væ­sent­lig for­rin­gel­se af mu­lig­he­der­ne for re­elt og ef­fek­tivt at ha­ve en for­sva­rer i, hvad vi vil kal­de ‘po­li­tisa­ger’, og der­for var der brug for øko­no­misk støt­te i sa­gen for at sik­re et or­dent­ligt for­svar, og dels for­di, der er in­di­ka­tio­ner på, at der er sket magt­mis­brug i sa­gen,” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Ad­vo­kat Jo­nas Chri­stof­fer­sen, tid­li­ge­re kon­sti­tu­e­ret lands­rets­dom­mer og for­hen­væ­ren­de di­rek­tør for In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der, re­præ­sen­te­rer den sig­te­de kvinde.

Han vur­de­rer, at be­tjen­te­ne be­gik lov­brud, da Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru fik ta­get sin te­le­fon og sin com­pu­ter i for­bin­del­se med an­hol­del­sen. Der­for har han kla­get over po­li­ti­et, som han vil ha­ve ind­bragt for ret­ten i Aarhus.

“Jeg har kla­get over po­li­ti­et, for­di jeg me­ner, at de ransa­ger min kli­ent uden ret­sken­del­se, og det er ulov­ligt,” si­ger han til Bor­ger­rets­fon­dens hjemmeside.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer