Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Bor­ger­rets­fon­den be­vil­ger øko­no­misk støt­te til for­svar af en kvin­de, der er sig­tet for trus­ler ved at ha­ve lagt et Face­book-op­slag op med et bil­le­de af en bræn­den­de duk­ke med stats­mi­ni­ste­rens an­sigt på. 

Inhabilitet
Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru blev an­holdt og sig­tet for at ha­ve delt et bil­le­de en bræn­den­de duk­ke på­kli­stret et styk­ke pa­pir med stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sens an­sigt. Nu har Bor­ger­rets­fon­den af prin­ci­pi­el­le år­sa­ger be­slut­tet at støt­te kvin­dens forsvar.

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. 

Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den læ­rer­stu­de­ren­des dør, hvor­ef­ter hun fik ta­get sin te­le­fon og sin com­pu­ter og ef­ter­føl­gen­de sig­tet for trus­ler ved at ha­ve delt et kon­tro­ver­si­elt bil­le­de på Facebook.

Nu har Bor­ger­rets­fon­den af prin­ci­pi­el­le år­sa­ger be­slut­tet at støt­te kvin­dens for­svar, skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Det kon­tro­ver­si­el­le bil­le­de, som er vel­kendt og er ble­vet vist i man­ge me­di­er, vi­ser en bræn­den­de duk­ke på­kli­stret et styk­ke pa­pir med stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sens (S) an­sigt og et skilt om hal­sen med or­de­ne “Hun må og skal aflives”.

Bil­le­det blev ta­get, da duk­ken blev sat op i en lyg­tepæl un­der en de­mon­stra­tion mod cor­o­na­re­strik­tio­ner­ne 23. ja­nu­ar i år, og or­de­ne på skil­tet hen­vi­ste an­gi­ve­ligt til re­ge­rin­gens ind­greb mod minkavlerne.

Ef­ter be­sø­get fra be­tjen­te­ne blev Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru an­holdt og sig­tet for at ha­ve delt bil­le­det på Face­book ef­ter en pa­ra­graf i straf­fe­loven, der kan ko­ste hen­de op til 16 år i fængsel.

Bor­ger­rets­fon­den støt­ter på in­gen må­de ad­vo­kat­hjæl­pen i sa­gen, for­di vi har sym­pa­ti for Men In Bla­ck el­ler til­knyt­te­de grup­pe­rin­ger, men for­di vi har sym­pa­ti for, at al­le har ret til retssikkerhed

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – For­mand, Borgerretsfonden

Det dre­jer sig om straf­fe­lovens pa­ra­graf 119, stk. 1, som iføl­ge lov­tek­sten kan gi­ve fængsel i op til ot­te år. Un­der den nu­væ­ren­de cor­o­­na-lov­­giv­­ning kan straf­fen imid­ler­tid fordobles.

Bor­ger­rets­fon­den fin­der, at sa­gen er prin­ci­pi­el. For­mand Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt un­der­stre­ger, at fon­dens støt­te ik­ke hand­ler om mod­stand mod stats­mi­ni­ste­ren el­ler re­ge­rin­gens cor­o­­na-til­­­tag, men der­i­mod om grund­læg­gen­de rets­sik­ker­hed uan­set po­li­ti­ske holdninger. 

“Bor­ger­rets­fon­den støt­ter på in­gen må­de ad­vo­kat­hjæl­pen i sa­gen, for­di vi har sym­pa­ti for Men In Bla­ck el­ler til­knyt­te­de grup­pe­rin­ger, men for­di vi har sym­pa­ti for, at al­le har ret til rets­sik­ker­hed – uan­set om de me­ner el­ler tror på no­get an­det, end vi me­ner og tror,” si­ger hun og fortsætter:

“Der­u­d­over støt­ter Bor­ger­rets­fon­den sa­gen, dels for­di der over tid er sket en væ­sent­lig for­rin­gel­se af mu­lig­he­der­ne for re­elt og ef­fek­tivt at ha­ve en for­sva­rer i, hvad vi vil kal­de ‘po­li­tisa­ger’, og der­for var der brug for øko­no­misk støt­te i sa­gen for at sik­re et or­dent­ligt for­svar, og dels for­di, der er in­di­ka­tio­ner på, at der er sket magt­mis­brug i sa­gen,” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Ad­vo­kat Jo­nas Chri­stof­fer­sen, tid­li­ge­re kon­sti­tu­e­ret lands­rets­dom­mer og for­hen­væ­ren­de di­rek­tør for In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der, re­præ­sen­te­rer den sig­te­de kvinde.

Han vur­de­rer, at be­tjen­te­ne be­gik lov­brud, da Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru fik ta­get sin te­le­fon og sin com­pu­ter i for­bin­del­se med an­hol­del­sen. Der­for har han kla­get over po­li­ti­et, som han vil ha­ve ind­bragt for ret­ten i Aarhus.

“Jeg har kla­get over po­li­ti­et, for­di jeg me­ner, at de ransa­ger min kli­ent uden ret­sken­del­se, og det er ulov­ligt,” si­ger han til Bor­ger­rets­fon­dens hjemmeside.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…