Trygfonden vil komme endnu tættere på danskerne i ny strategiperiode

Repræsentantskabet i Tryghedsgruppen har vedtaget en ny strategi for Trygfonden, som fra 1. januar 2022 og ni år frem skal sætte retningen for fonden. Det politiske bagland har været stærkt involveret i at udforme strategien, der blandt andet skal bringe Trygfonden endnu tættere på danskerne og forsøge at sikre, at alle danskere bliver en del af de demokratiske processer.

Besøgshunde (foto: Trygfonden)
Må­let med Tryg­fon­dens nye stra­te­gi, der træ­der i kraft den 1. ja­nu­ar 2022, er at ska­be ”tryg­hed gen­nem he­le li­vet”. På bil­le­det ses en Tryg­fon­dens be­søgs­hunde i ak­tion hos en æl­dre bor­ger (fo­to: Trygfonden)

Der står ’tryg­hed’ en­dog rig­tig man­ge gan­ge i den nye stra­te­gi for Tryg­fon­den, som re­præ­sen­tant­ska­bet i Tryg­heds­grup­pen net­op har vedtaget.

Over­skrif­ten er ’Sam­men ska­ber vi tryg­hed i Dan­mark’, og må­let med Tryg­fon­dens stra­te­gi, der træ­der i kraft den 1. ja­nu­ar 2022, er, som det hed­der, at ska­be ”tryg­hed gen­nem he­le livet”.

Fon­den har fem over­ord­ne­de mål for stra­te­gi­pe­ri­o­den, som går frem til ud­gan­gen af 2030: ’Tryg­hed i hver­da­gen.’ ’Børn og un­ge skal kun­ne ud­fol­de de­res po­ten­ti­a­le.’ ’Voks­ne skal kun­ne le­ve et trygt og sundt liv’. ’Et trygt æl­d­re­liv’. Og som mål num­mer fem ’Stær­ke ram­mer om tryghed’.

Så over­gan­gen fra ar­bejds­liv til se­ni­o­r­liv er og­så et te­ma, vi vil ta­ge fat på i den nye strategiperiode

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Tryghedsgruppen

Iføl­ge Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, der som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen har det over­ord­ne­de an­svar for bå­de Tryg­heds­grup­pens og Tryg­fon­dens ak­ti­vi­te­ter, lig­ger fon­dens nye stra­te­gi i na­tur­lig for­læn­gel­se af den ret­ning, der hidtil er ble­vet fulgt.

”Vi har væ­ret go­de til og haft suc­ces med at væ­re tæt på dan­sker­ne og med at ta­ge fat på dan­sker­nes tryg­heds­ud­for­drin­ger, og­så lo­kalt. I den nye stra­te­gi­pe­ri­o­de vil vi ger­ne kom­me end­nu tæt­te­re på dan­sker­ne. Der­for hand­ler den nye stra­te­gi om i end­nu hø­je­re grad end hidtil at sæt­te men­ne­sker i cen­trum og for­sø­ge at ska­be tryg­hed gen­nem he­le li­vet,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner til Fundats.

Tryghed er fælles ansvar

Et væ­sent­ligt suc­ceskri­te­ri­um for Tryg­fon­den i den nye stra­te­gi­pe­ri­o­de vil væ­re at få så man­ge dan­ske­re som mu­ligt til at ta­ge an­svar for bå­de de­res egen og an­dre men­ne­skers tryghed.

”Der kom­mer i den nye stra­te­gi­pe­ri­o­de me­re kul på at mo­bi­li­se­re dan­sker­ne til en for­stå­el­se for, at tryg­hed er et fæl­les an­svar, al­le skal bi­dra­ge til. Vi vil blandt an­det rig­tig ger­ne mo­bi­li­se­re til tryg­hed gen­nem sam­ar­bej­de og ved at styr­ke fri­vil­lig­hed i Dan­mark,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Den nye stra­te­gi in­de­hol­der og­så te­ma­er, som Tryg­fon­den ik­ke tid­li­ge­re har fo­ku­se­ret på. Et af dem er tryg­hed i arbejdslivet.

”Vi kan se, at tryg­hed i ar­bejds­li­vet fyl­der sta­dig me­re i for­hold til dan­sker­nes tryg­hed. Der er en hel del dan­ske­re, som bok­ser med stress og mi­striv­sel på ar­bejds­plad­sen, og vi kan sam­ti­dig se en sti­gen­de be­kym­ring blandt man­ge dan­ske­re for, om de kan for­la­de ar­bejds­mar­ked på en vær­dig må­de. Så over­gan­gen fra ar­bejds­liv til se­ni­o­r­liv er og­så et te­ma, vi vil ta­ge fat på i den nye stra­te­gi­pe­ri­o­de,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Alle skal deltage i demokratisk samtale

Stra­te­gi­mål num­mer fem, ’Stær­ke ram­mer om tryg­hed’, om­hand­ler et an­det nyt fo­kus­punkt. Tryg­fon­den vil så­le­des ar­bej­de for at øge dan­sker­nes del­ta­gel­se i og til­lid til de­mo­kra­ti­et og med­vir­ke til at sæt­te tryg­hed på dags­or­de­nen i debatten.

Vo­res un­der­sø­gel­ser vi­ser, at en fem­te­del af dan­sker­ne fø­ler sig på kan­ten af el­ler uden­for fæl­les­ska­bet. Den ten­dens vil vi ger­ne væ­re med til at ændre

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Tryghedsgruppen

Ud­gangs­punk­tet er, at al­le dan­ske­re skal kom­me til or­de i de de­mo­kra­ti­ske pro­ces­ser, og på det felt er der iføl­ge Rie Od­s­b­jerg Wer­ner ten­den­ser uden for Dan­marks græn­ser, som er skræmmende.

”Vi har la­vet tryg­heds­må­lin­ger un­der cor­ona­kri­sen, som vi­ser, at til­li­den til vo­res grund­læg­gen­de sam­fund­s­in­sti­tu­tio­ner i Dan­mark fak­tisk er tårn­høj. Men det er ik­ke no­get, man kan ta­ge for gi­vet, va­rer ved. Kig­ger man for ek­sem­pel på, hvad der sker i USA i dis­se år, er det ty­de­ligt, at de­mo­kra­ti er no­get, der skal vær­nes om og op­byg­ges i freds­tid. Der­for hand­ler det for os me­get om at sik­re, at vi fort­sat har et stærkt fun­da­ment på det her om­rå­de i Dan­mark, hvor al­le – ik­ke kun de res­sour­cestær­ke – del­ta­ger i den de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le. Vo­res un­der­sø­gel­ser vi­ser, at en fem­te­del af dan­sker­ne fø­ler sig på kan­ten af el­ler uden­for fæl­les­ska­bet. Den ten­dens vil vi ger­ne væ­re med til at æn­dre,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Hun næv­ner so­ci­a­le me­di­er som et om­rå­de, der il­lu­stre­rer be­gyn­den­de de­mo­kra­ti­ske ud­for­drin­ger, der ri­si­ke­rer at vok­se sig større.

”På den ene si­de gi­ver de so­ci­a­le me­di­er mu­lig­he­der for nye ty­per af fæl­les­ska­ber, som kan væ­re ind­dra­gen­de og brin­ge al­le i spil. Men vi ser og­så had­ske de­bat­ter og an­dre ud­for­drin­ger på me­di­er­ne, som gør, at ik­ke al­le fø­ler sig som en del af fæl­les­ska­bet,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Lokal indflydelse på uddelingstemaer

Øget re­gio­nal ind­fly­del­se på Tryg­fon­dens ar­bej­de og ud­de­lin­ger er og­så et nøg­le­be­greb i den nye strategi.

Som be­skre­vet i Fun­dats i sid­ste uge  har Tryg­heds­grup­pen net­op gen­nem­ført et pi­lot­pro­jekt i Re­gion Syd­dan­mark, hvor med­lem­mer­ne i en af­stem­ning kun­ne væl­ge mel­lem tre ud­de­lings­te­ma­er: ’Børn og un­ges triv­sel’, ’aku­t­om­rå­det’ og ’be­væ­gel­se.’

Det er en kæm­pe­styr­ke for os, at vi er til ste­de i he­le lan­det, og at vi og­så kom­mer ud til ildsjæ­le og pro­jek­ter i de fjer­ne­ste kro­ge af Danmark

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Tryghedsgruppen

23.000 af Tryg­heds­grup­pens med­lem­mer i re­gio­nen stem­te, og fler­tal­let af­gjor­de, at ’børn og un­ges triv­sel’ er det ind­sats­om­rå­de, som skal ha­ve hø­jest pri­o­ri­tet i det kom­men­de års do­na­tio­ner i Syd­dan­mark. Og da an­søg­nings­run­den med det med­lem­s­valg­te te­ma slut­te­de den 1. marts, var der kom­met fle­re end dob­belt så man­ge an­søg­nin­ger, som der plejer.

Pi­lot­pro­jek­tet i Re­gion Syd­dan­mark vi­ser iføl­ge Rie Od­s­b­jerg Wer­ner blandt an­det, at med­lem­mer­ne ger­ne vil ha­ve ind­fly­del­se på, hvad Tryg­fon­den skal fo­ku­se­re på, og er­fa­rin­ger­ne fra Syd­dan­mark ind­går i pla­ner­ne for, hvor­dan den nye stra­te­gi skal ud­mønt­es lo­kalt og regionalt.

”I dag har vi fem re­gio­na­le råd med 70 re­præ­sen­tan­ter, og rå­de­ne ud­de­ler år­ligt 70 mil­li­o­ner kro­ner ud af et sam­let ud­de­lings­bud­get på 650 mil­li­o­ner kro­ner til om­kring 700 lo­ka­le og re­gio­na­le pro­jek­ter. Det er en kæm­pe­styr­ke for os, at vi er til ste­de i he­le lan­det, og at vi og­så kom­mer ud til ildsjæ­le og pro­jek­ter i de fjer­ne­ste kro­ge af Dan­mark. Dét ar­bej­de vil vi ger­ne styr­ke i den nye stra­te­gi­pe­ri­o­de ved i end­nu hø­je­re grad end hidtil at gi­ve de re­gio­na­le råd mu­lig­hed for at sæt­te sær­li­ge te­ma­er på dags­or­de­nen, som rø­rer sig i re­gio­nen. Det kan sag­tens be­ty­de, at vi skal til at la­ve an­dre re­gio­na­le ak­ti­vi­te­ter end do­na­tio­ner – det kan for ek­sem­pel, fo­re­stil­ler jeg mig, væ­re in­vi­ta­tio­ner til di­a­log­mø­der el­ler lo­ka­le part­ner­ska­ber a la de part­ner­ska­ber, vi al­le­re­de har lands­dæk­ken­de,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Involverende proces med politisk bagland

Det stær­ke re­gio­na­le fo­kus har og­så væ­ret ken­de­teg­nen­de for sel­ve pro­ces­sen med at for­mu­le­re Tryg­fon­dens stra­te­gi for 2022-2030, un­der­stre­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

”Vi har me­get be­vidst lagt op til en me­get in­vol­ve­ren­de pro­ces med vo­res po­li­ti­ske bag­land, det vil si­ge med de 70 per­so­ner i re­præ­sen­tant­ska­bet, som er valgt af vo­res 1,3 mil­li­o­ner med­lem­mer. Gen­nem 2020 har vi af­vik­let sur­veys og har mød­tes man­ge gan­ge di­gi­talt med re­præ­sen­tant­ska­bet og in­vol­ve­ret dem i stra­te­gi­pro­ces­sen via fo­kus­grup­pe­in­ter­views, we­bi­na­rer og wor­ks­hops, og der var da hel­ler in­gen i re­præ­sen­tant­ska­bet, der stem­te imod, da stra­te­gi­en blev ved­ta­get på det se­ne­ste mø­de. Tvær­ti­mod op­le­ver jeg, at der er fuld op­bak­ning i re­præ­sen­tant­ska­bet til stra­te­gi­en, og det kla­re man­dat gi­ver os et stærkt fun­da­ment, når stra­te­gi­pe­ri­o­den star­ter,” fast­slår Rie Od­s­b­jerg Werner.

Det lig­ger os me­get på sin­de, at vi ger­ne vil i di­a­log med vo­res omverden

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, tryghedsgruppen

Frem til ikraft­træ­del­ses­da­to­en ven­ter et stort ar­bej­de med at fol­de stra­te­gi­en ud, så­le­des at det fra stra­te­gi­pe­ri­o­dens start står klart for bå­de sam­ar­bejds­part­ne­re og an­sø­ge­re, hvad der i de kom­men­de ni år lig­ger in­den- og uden­for ski­ven i fon­dens strategi.

”I den pro­ces, vi sæt­ter i gang fra nu og frem til 1. ja­nu­ar 2022 med at ope­ra­tio­na­li­se­re stra­te­gi­må­le­ne, lig­ger det os me­get på sin­de, at vi ger­ne vil i di­a­log med vo­res om­ver­den. Og her tæn­ker jeg bå­de på fag­mil­jø­er på de respek­ti­ve om­rå­der, vi­dens­per­so­ner, or­ga­ni­sa­tio­ner, myn­dig­he­der og må­l­grup­per,” fast­slår Rie Od­s­b­jerg Werner.

1. sep­tem­ber i år er sid­ste an­søg­nings­frist ef­ter den ek­si­ste­ren­de stra­te­gi, og her­ef­ter luk­kes an­sø­ger­u­ni­ver­set for do­na­tions­an­sø­ge­re, ind­til den nye stra­te­gi træ­der i kraft 1. ja­nu­ar 2022.

Før­ste an­søg­nings­frist ef­ter den nye stra­te­gi er 1. marts 2022.

 

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer