Fondsstøtte til Planbørnefondens corona-indsatser i Colombia og Jordan

Augustinus Fonden donerer 2,5 millioner kroner til Planbørnefondens indsats for udsatte migranter fra Venezuela, der sidder fast i Colombia, og syriske børn, som er flygtet til Jordan.

Pige i Azraq-lejren, Jordan (foto: Planbørnefonden)
Au­gusti­nus Fon­dens do­na­tion er øre­mær­ket Plan­bør­ne­fon­dens ind­sats for ud­sat­te mi­gran­ter fra Ve­nezu­ela, der sid­der fast i Co­lom­bia, samt de sy­ri­ske børn og un­ge, der be­fin­der sig i Jor­dan. På bil­le­det ses en pi­ge i Azraq-lej­ren i Jor­dan (fo­to: Planbørnefonden).

Det kan godt væ­re, at cor­ona­kri­sen i sta­dig fle­re dan­ske­res op­tik bli­ver be­trag­tet som et over­stå­et ka­pi­tel pa­ral­lelt med den igang­væ­ren­de genåb­ning af Danmark.

Men man­ge ste­der på klo­den er be­stræ­bel­ser­ne på at ind­dæm­me smit­tespred­nin­gen sta­dig i fuld gang. Og de 2,5 mil­li­o­ner kro­ner, som den er­hvervs­dri­ven­de fond Au­gusti­nus Fon­den net­op har do­ne­ret til bør­ne­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Plan­bør­ne­fon­dens cor­o­na-re­la­te­re­de ind­sat­ser for især børn og un­ge i Co­lom­bia og Jor­dan, fal­der på et sær­de­les tørt sted. Det un­der­stre­ger Dort­he Pe­ter­sen, der er di­rek­tør i Planbørnefonden.

”Det her er pres­se­ren­de. Vi ri­si­ke­rer, at 20 års frem­skridt for pi­gers ret­tig­he­der og li­ge­stil­ling går tabt. Der skal hand­les nu, og der­for er jeg rig­tig glad for og stolt over Au­gusti­nus Fon­dens hur­ti­ge re­ak­tion og do­na­tion,” si­ger Dort­he Pe­ter­sen i en net­op of­fent­lig­gjort ar­ti­kel på Plan­bør­ne­fon­dens website.

Pen­ge­ne er øre­mær­ket dels Plan­bør­ne­fon­dens ind­sat for ud­sat­te mi­gran­ter fra Ve­nezu­ela, der sid­der fast i Co­lom­bia, samt de sy­ri­ske børn og un­ge, der be­fin­der sig i Jordan.

Be­vil­lin­gen kom­mer på bag­grund af en glo­bal ap­pel om 750 mil­li­o­ner kro­ner, som Plan­bør­ne­fon­den og Plan In­ter­na­tio­nal ud­send­te i april. Må­let er at mini­me­re kon­se­kven­ser­ne af Covid-19 for mi­gran­ter i Co­lom­bia og flygt­nin­gebørn i Jor­dan, som mang­ler ad­gang til rent vand, op­lys­ning og lægehjælp.

Øget risiko for vold og overgreb

Sær­ligt pi­ger­ne ram­mes iføl­ge Plan­bør­ne­fon­den ek­stra hårdt af sko­le­luk­nin­ger, fø­de­va­reu­sik­ker­hed og øget ri­si­ko for vold og overgreb.

”Det er rig­tig vig­tigt at fast­hol­de ind­sat­ser for børn, kvin­der og sår­ba­res vil­kår og ret­tig­he­der, der let kan bli­ve glemt i den ek­stra­or­di­næ­re Covid-19-si­tu­a­tion. Au­gusti­nus Fon­den har der­for med kort var­sel valgt at støt­te den ind­sats, som en ræk­ke hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner yder over he­le ver­den, og vi er gla­de for og­så at kun­ne støt­te Plan­bør­ne­fon­dens ar­bej­de på om­rå­det,” si­ger di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Plan­bør­ne­fon­den ar­bej­der al­le­re­de med at be­græn­se kon­se­kven­ser­ne af Covid-19 i en ræk­ke lan­de som en del af Plan In­ter­na­tio­nal. Do­na­tio­nen fra Au­gusti­nus Fon­den kan hur­tigt kom­me ud at gø­re en for­skel i de ud­sat­te sam­fund, der er hår­dest ramt af kon­se­kven­ser­ne af pandemien.

Au­gusti­nus Fon­den yder år­ligt støt­te til al­men­nyt­ti­ge for­mål med et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb, hvor langt stør­ste­delen af mid­ler­ne til­fal­der kunst og kul­tur. I 2019 sat­te fon­den ud­de­lings­re­kord med si­ne sam­le­de be­vil­lin­ger på 341 mil­li­o­ner kro­ner – her­af gik 251 mil­li­o­ner kro­ner til kunst og kul­tur, 63 mil­li­o­ner kro­ner til vi­den og ud­dan­nel­se og 27 mil­li­o­ner kro­ner til so­ci­a­le indsatser.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer