Fondsstøtte til Planbørnefondens corona-indsatser i Colombia og Jordan

Au­gusti­nus Fon­den do­ne­rer 2,5 mil­li­o­ner kro­ner til Plan­bør­ne­fon­dens ind­sats for ud­sat­te mi­gran­ter fra Ve­nezu­ela, der sid­der fast i Co­lom­bia, og sy­ri­ske børn, som er flyg­tet til Jor­dan.

Pige i Azraq-lejren, Jordan (foto: Planbørnefonden)
Au­gusti­nus Fon­dens do­na­tion er øre­mær­ket Plan­bør­ne­fon­dens ind­sats for ud­sat­te mi­gran­ter fra Ve­nezu­ela, der sid­der fast i Co­lom­bia, samt de sy­ri­ske børn og un­ge, der be­fin­der sig i Jor­dan. På bil­le­det ses en pi­ge i Azraq-lej­ren i Jor­dan (fo­to: Plan­bør­ne­fon­den).

Det kan godt væ­re, at cor­ona­kri­sen i sta­dig fle­re dan­ske­res op­tik bli­ver be­trag­tet som et over­stå­et ka­pi­tel pa­ral­lelt med den igang­væ­ren­de genåb­ning af Dan­mark.

Men man­ge ste­der på klo­den er be­stræ­bel­ser­ne på at ind­dæm­me smit­tespred­nin­gen sta­dig i fuld gang. Og de 2,5 mil­li­o­ner kro­ner, som den er­hvervs­dri­ven­de fond Au­gusti­nus Fon­den net­op har do­ne­ret til bør­ne­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Plan­bør­ne­fon­dens cor­o­­na-re­la­te­re­­de ind­sat­ser for især børn og un­ge i Co­lom­bia og Jor­dan, fal­der på et sær­de­les tørt sted. Det un­der­stre­ger Dort­he Pe­ter­sen, der er di­rek­tør i Plan­bør­ne­fon­den.

”Det her er pres­se­ren­de. Vi ri­si­ke­rer, at 20 års frem­skridt for pi­gers ret­tig­he­der og li­ge­stil­ling går tabt. Der skal hand­les nu, og der­for er jeg rig­tig glad for og stolt over Au­gusti­nus Fon­dens hur­ti­ge re­ak­tion og do­na­tion,” si­ger Dort­he Pe­ter­sen i en net­op of­fent­lig­gjort ar­ti­kel på Plan­bør­ne­fon­dens web­s­i­te.

Pen­ge­ne er øre­mær­ket dels Plan­bør­ne­fon­dens ind­sat for ud­sat­te mi­gran­ter fra Ve­nezu­ela, der sid­der fast i Co­lom­bia, samt de sy­ri­ske børn og un­ge, der be­fin­der sig i Jor­dan.

Be­vil­lin­gen kom­mer på bag­grund af en glo­bal ap­pel om 750 mil­li­o­ner kro­ner, som Plan­bør­ne­fon­den og Plan In­ter­na­tio­nal ud­send­te i april. Må­let er at mini­me­re kon­se­kven­ser­ne af Covid-19 for mi­gran­ter i Co­lom­bia og flygt­nin­gebørn i Jor­dan, som mang­ler ad­gang til rent vand, op­lys­ning og læ­ge­hjælp.

Øget risiko for vold og overgreb

Sær­ligt pi­ger­ne ram­mes iføl­ge Plan­bør­ne­fon­den ek­stra hårdt af sko­le­luk­nin­ger, fø­de­va­reu­sik­ker­hed og øget ri­si­ko for vold og over­greb.

”Det er rig­tig vig­tigt at fast­hol­de ind­sat­ser for børn, kvin­der og sår­ba­res vil­kår og ret­tig­he­der, der let kan bli­ve glemt i den ek­stra­or­di­næ­re Covid-19-si­tu­a­tion. Au­gusti­nus Fon­den har der­for med kort var­sel valgt at støt­te den ind­sats, som en ræk­ke hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner yder over he­le ver­den, og vi er gla­de for og­så at kun­ne støt­te Plan­bør­ne­fon­dens ar­bej­de på om­rå­det,” si­ger di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler.

Plan­bør­ne­fon­den ar­bej­der al­le­re­de med at be­græn­se kon­se­kven­ser­ne af Covid-19 i en ræk­ke lan­de som en del af Plan In­ter­na­tio­nal. Do­na­tio­nen fra Au­gusti­nus Fon­den kan hur­tigt kom­me ud at gø­re en for­skel i de ud­sat­te sam­fund, der er hår­dest ramt af kon­se­kven­ser­ne af pan­de­mi­en.

Au­gusti­nus Fon­den yder år­ligt støt­te til al­men­nyt­ti­ge for­mål med et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb, hvor langt stør­ste­delen af mid­ler­ne til­fal­der kunst og kul­tur. I 2019 sat­te fon­den ud­de­lings­re­kord med si­ne sam­le­de be­vil­lin­ger på 341 mil­li­o­ner kro­ner – her­af gik 251 mil­li­o­ner kro­ner til kunst og kul­tur, 63 mil­li­o­ner kro­ner til vi­den og ud­dan­nel­se og 27 mil­li­o­ner kro­ner til so­ci­a­le ind­sat­ser.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.