Fondsstøtte til Planbørnefondens corona-indsatser i Colombia og Jordan

Au­gusti­nus Fon­den do­ne­rer 2,5 mil­li­o­ner kro­ner til Plan­bør­ne­fon­dens ind­sats for ud­sat­te mi­gran­ter fra Ve­nezu­ela, der sid­der fast i Co­lom­bia, og sy­ri­ske børn, som er flyg­tet til Jor­dan.

Pige i Azraq-lejren, Jordan (foto: Planbørnefonden)
Au­gusti­nus Fon­dens do­na­tion er øre­mær­ket Plan­bør­ne­fon­dens ind­sats for ud­sat­te mi­gran­ter fra Ve­nezu­ela, der sid­der fast i Co­lom­bia, samt de sy­ri­ske børn og un­ge, der be­fin­der sig i Jor­dan. På bil­le­det ses en pi­ge i Azraq-lej­ren i Jor­dan (fo­to: Plan­bør­ne­fon­den).

Det kan godt væ­re, at cor­ona­kri­sen i sta­dig fle­re dan­ske­res op­tik bli­ver be­trag­tet som et over­stå­et ka­pi­tel pa­ral­lelt med den igang­væ­ren­de genåb­ning af Dan­mark.

Men man­ge ste­der på klo­den er be­stræ­bel­ser­ne på at ind­dæm­me smit­tespred­nin­gen sta­dig i fuld gang. Og de 2,5 mil­li­o­ner kro­ner, som den er­hvervs­dri­ven­de fond Au­gusti­nus Fon­den net­op har do­ne­ret til bør­ne­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Plan­bør­ne­fon­dens cor­o­­na-re­la­te­re­­de ind­sat­ser for især børn og un­ge i Co­lom­bia og Jor­dan, fal­der på et sær­de­les tørt sted. Det un­der­stre­ger Dort­he Pe­ter­sen, der er di­rek­tør i Plan­bør­ne­fon­den.

”Det her er pres­se­ren­de. Vi ri­si­ke­rer, at 20 års frem­skridt for pi­gers ret­tig­he­der og li­ge­stil­ling går tabt. Der skal hand­les nu, og der­for er jeg rig­tig glad for og stolt over Au­gusti­nus Fon­dens hur­ti­ge re­ak­tion og do­na­tion,” si­ger Dort­he Pe­ter­sen i en net­op of­fent­lig­gjort ar­ti­kel på Plan­bør­ne­fon­dens web­s­i­te.

Pen­ge­ne er øre­mær­ket dels Plan­bør­ne­fon­dens ind­sat for ud­sat­te mi­gran­ter fra Ve­nezu­ela, der sid­der fast i Co­lom­bia, samt de sy­ri­ske børn og un­ge, der be­fin­der sig i Jor­dan.

Be­vil­lin­gen kom­mer på bag­grund af en glo­bal ap­pel om 750 mil­li­o­ner kro­ner, som Plan­bør­ne­fon­den og Plan In­ter­na­tio­nal ud­send­te i april. Må­let er at mini­me­re kon­se­kven­ser­ne af Covid-19 for mi­gran­ter i Co­lom­bia og flygt­nin­gebørn i Jor­dan, som mang­ler ad­gang til rent vand, op­lys­ning og læ­ge­hjælp.

Øget risiko for vold og overgreb

Sær­ligt pi­ger­ne ram­mes iføl­ge Plan­bør­ne­fon­den ek­stra hårdt af sko­le­luk­nin­ger, fø­de­va­reu­sik­ker­hed og øget ri­si­ko for vold og over­greb.

”Det er rig­tig vig­tigt at fast­hol­de ind­sat­ser for børn, kvin­der og sår­ba­res vil­kår og ret­tig­he­der, der let kan bli­ve glemt i den ek­stra­or­di­næ­re Covid-19-si­tu­a­tion. Au­gusti­nus Fon­den har der­for med kort var­sel valgt at støt­te den ind­sats, som en ræk­ke hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner yder over he­le ver­den, og vi er gla­de for og­så at kun­ne støt­te Plan­bør­ne­fon­dens ar­bej­de på om­rå­det,” si­ger di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler.

Plan­bør­ne­fon­den ar­bej­der al­le­re­de med at be­græn­se kon­se­kven­ser­ne af Covid-19 i en ræk­ke lan­de som en del af Plan In­ter­na­tio­nal. Do­na­tio­nen fra Au­gusti­nus Fon­den kan hur­tigt kom­me ud at gø­re en for­skel i de ud­sat­te sam­fund, der er hår­dest ramt af kon­se­kven­ser­ne af pan­de­mi­en.

Au­gusti­nus Fon­den yder år­ligt støt­te til al­men­nyt­ti­ge for­mål med et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb, hvor langt stør­ste­delen af mid­ler­ne til­fal­der kunst og kul­tur. I 2019 sat­te fon­den ud­de­lings­re­kord med si­ne sam­le­de be­vil­lin­ger på 341 mil­li­o­ner kro­ner – her­af gik 251 mil­li­o­ner kro­ner til kunst og kul­tur, 63 mil­li­o­ner kro­ner til vi­den og ud­dan­nel­se og 27 mil­li­o­ner kro­ner til so­ci­a­le ind­sat­ser.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Millionbevilling skal bringe dansk forskning om erhvervsfonde til tops i Europa

Start­skud­det ly­der nu til det hidtil stør­ste dan­ske forsk­nings­pro­jekt om er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Med en be­vil­ling på mindst 10,8 mio. kr. fra 10 er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal…

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Social- og indenrigsministeren arbejder på ”ambitiøs fondsstrategi”

So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et bars­ler med en ny fonds­stra­te­gi, som skal styr­ke mi­ni­ste­ri­ets di­a­log og sam­ar­bej­de med de pri­va­te fon­de. Det skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid…

Novo Nordisk Fonden kombinerer forretningsudvikling og fondsstøtte

Fem op­start­svirk­som­he­der og tre forsk­nings­pro­jek­ter med kom­merci­elt po­ten­ti­a­le in­den for li­fe sci­en­ce har net­op mod­ta­get i alt 104 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den. Me­re…

Bagger-Sørensen Fonden sælger fra og opruster uddelingspolitikken

Be­sty­rel­sen i Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den har am­bi­tio­ner om at øge ud­de­lin­ger­ne in­den­for en ræk­ke syg­doms- og forsk­nings­om­rå­der. Og for at ind­fri mål­sæt­nin­ger­ne har den tid­li­ge­re…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Coronakrise

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…