Kapitalforvaltning er nu en del af God Fondsledelse

Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se har net­op ud­sendt det re­vi­de­re­de sæt an­be­fa­lin­ger, der des­u­den er ud­vi­det med en ny om ka­pi­tal­for­valt­ning.

Anbefalinger for God Fondsledelse 2020
 
Ef­ter en hø­ring og en ræk­ke in­ter­es­sent­mø­der of­fent­lig­gør Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se nu de re­vi­de­re­de an­be­fa­lin­ger.

”Vi me­ner, at vi med de nye an­be­fa­lin­ger har ramt en god ba­lan­ce mel­lem hen­sy­net til fon­de­nes for­skel­lig­hed og hen­sy­net til be­ho­vet for øget gen­nem­sig­tig­hed og åben­hed om be­sty­rel­ser­nes ar­bej­de, hvil­ket er af­gø­ren­de for of­fent­lig­he­dens til­lid til de er­hvervs­dri­ven­de fon­de,” si­ger ko­mitéens for­mand Ma­ri­an­ne Phi­lip i en pres­se­med­del­el­se.

Med den nye er­hvervs­fonds­lov fra 2015 blev det et lov­krav at re­de­gø­re for de 16 an­be­fa­lin­ger for god fonds­le­del­se. Ef­ter fem års ind­kø­ring­ser­fa­rin­ger har ko­mitéen nu ud­dy­bet og kon­kre­ti­se­ret vej­led­nin­gen om blandt an­det fon­de­nes ek­ster­ne kom­mu­ni­ka­tion, be­sty­rel­sens stil­ling­ta­gen til fon­dens over­ord­ne­de stra­te­gi og ud­de­lings­po­li­tik.

Og­så an­be­fa­lin­ger­ne om be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning og om of­fent­lig­gø­rel­se af be­sty­rel­ses­ho­norar og di­rek­tør­løn er nu præ­ci­se­ret i den vej­le­den­de tekst.

Der­u­d­over in­tro­du­ce­rer ko­mitéen en 17. an­be­fa­ling så­le­des, at be­sty­rel­sen frem­over eks­pli­cit bli­ver på­lagt at re­de­gø­re for, hvor­dan fon­den for­hol­der sig til sin ka­pi­tal­for­valt­ning.

”Fonds­be­sty­rel­sen bør de­fi­ne­re og lø­ben­de for­hol­de sig til de over­ord­ne­de prin­cip­per, som be­sty­rel­sen for­val­ter fon­dens ka­pi­tal ef­ter. Fon­dens ka­pi­tal­for­valt­ning bør helt over­ord­net sik­re fon­dens lang­sig­te­de le­ve­dyg­tig­hed og mu­lig­hed for til sta­dig­hed at op­fyl­de sit for­mål,” si­ger Ma­ri­an­ne Phi­lip.

Aldersgrænse ej forskelsbehandling

En af de me­get om­dis­ku­te­re­de em­ner i God Fonds­le­del­se er an­be­fa­lin­gen om en al­ders­græn­se. Ko­mitéens for­mand har ved fle­re lej­lig­he­der slå­et fast, at der fort­sat vil væ­re be­hov for den­ne an­be­fa­ling til net­op er­hvervs­fonds­sek­to­ren. Det skyl­des blandt an­det at fonds­be­sty­rel­ser­ne, sam­men­lig­net med sel­skabs­be­sty­rel­ser­ne, har en re­la­tivt høj gen­nem­snitsal­der og an­cien­ni­tet.

Det re­vi­de­re­de sæt an­be­fa­lin­ger fast­hol­der da og­så prin­cip­pet om, at der bør fast­sæt­tes en al­ders­græn­se, og des­u­den adres­se­rer den nye vej­le­den­de tekst nu di­rek­te et af de ar­gu­men­ter, der har væ­ret frem­ført imod an­be­fa­lin­gen. Nem­lig at al­ders­græn­se skul­le væ­re diskri­mi­ne­ren­de.

”An­be­fa­lin­gen om al­ders­græn­se har vi valgt at vi­dere­fø­re i de nye an­be­fa­lin­ger, da en fast­sat al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer kan væ­re med til at sik­re en vis for­ny­el­se i be­sty­rel­sen. Vi har des­u­den ud­vi­det kom­men­ta­ren til den­ne an­be­fa­ling for at un­der­stre­ge, at en al­ders­græn­se ik­ke er i strid med reg­ler­ne om for­bud mod for­skel­s­be­hand­ling, da hver­vet som be­sty­rel­ses­med­lem ik­ke er et an­sæt­tel­ses­for­hold,” si­ger Ma­ri­an­ne Phi­lip.

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal før­ste gang ud­ar­bej­de en re­de­gø­rel­se i for­hold til de nye an­be­fa­lin­ger i for­bin­del­se med af­læg­gel­sen af års­rap­por­ten for 2020.
Læs de re­vi­de­re­de an­be­fa­lin­ger her (pdf).

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.