Kapitalforvaltning er nu en del af God Fondsledelse

Komitéen for God Fondsledelse har netop udsendt det reviderede sæt anbefalinger, der desuden er udvidet med en ny om kapitalforvaltning.

Anbefalinger for God Fondsledelse 2020
 
Ef­ter en hø­ring og en ræk­ke in­ter­es­sent­mø­der of­fent­lig­gør Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se nu de re­vi­de­re­de anbefalinger.

”Vi me­ner, at vi med de nye an­be­fa­lin­ger har ramt en god ba­lan­ce mel­lem hen­sy­net til fon­de­nes for­skel­lig­hed og hen­sy­net til be­ho­vet for øget gen­nem­sig­tig­hed og åben­hed om be­sty­rel­ser­nes ar­bej­de, hvil­ket er af­gø­ren­de for of­fent­lig­he­dens til­lid til de er­hvervs­dri­ven­de fon­de,” si­ger ko­mitéens for­mand Ma­ri­an­ne Phi­lip i en pressemeddelelse.

Med den nye er­hvervs­fonds­lov fra 2015 blev det et lov­krav at re­de­gø­re for de 16 an­be­fa­lin­ger for god fonds­le­del­se. Ef­ter fem års ind­kø­ring­ser­fa­rin­ger har ko­mitéen nu ud­dy­bet og kon­kre­ti­se­ret vej­led­nin­gen om blandt an­det fon­de­nes ek­ster­ne kom­mu­ni­ka­tion, be­sty­rel­sens stil­ling­ta­gen til fon­dens over­ord­ne­de stra­te­gi og uddelingspolitik. 

Og­så an­be­fa­lin­ger­ne om be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning og om of­fent­lig­gø­rel­se af be­sty­rel­ses­ho­norar og di­rek­tør­løn er nu præ­ci­se­ret i den vej­le­den­de tekst. 

Der­u­d­over in­tro­du­ce­rer ko­mitéen en 17. an­be­fa­ling så­le­des, at be­sty­rel­sen frem­over eks­pli­cit bli­ver på­lagt at re­de­gø­re for, hvor­dan fon­den for­hol­der sig til sin kapitalforvaltning. 

”Fonds­be­sty­rel­sen bør de­fi­ne­re og lø­ben­de for­hol­de sig til de over­ord­ne­de prin­cip­per, som be­sty­rel­sen for­val­ter fon­dens ka­pi­tal ef­ter. Fon­dens ka­pi­tal­for­valt­ning bør helt over­ord­net sik­re fon­dens lang­sig­te­de le­ve­dyg­tig­hed og mu­lig­hed for til sta­dig­hed at op­fyl­de sit for­mål,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip. 

Aldersgrænse ej forskelsbehandling

En af de me­get om­dis­ku­te­re­de em­ner i God Fonds­le­del­se er an­be­fa­lin­gen om en al­ders­græn­se. Ko­mitéens for­mand har ved fle­re lej­lig­he­der slå­et fast, at der fort­sat vil væ­re be­hov for den­ne an­be­fa­ling til net­op er­hvervs­fonds­sek­to­ren. Det skyl­des blandt an­det at fonds­be­sty­rel­ser­ne, sam­men­lig­net med sel­skabs­be­sty­rel­ser­ne, har en re­la­tivt høj gen­nem­snitsal­der og anciennitet. 

Det re­vi­de­re­de sæt an­be­fa­lin­ger fast­hol­der da og­så prin­cip­pet om, at der bør fast­sæt­tes en al­ders­græn­se, og des­u­den adres­se­rer den nye vej­le­den­de tekst nu di­rek­te et af de ar­gu­men­ter, der har væ­ret frem­ført imod an­be­fa­lin­gen. Nem­lig at al­ders­græn­se skul­le væ­re diskriminerende.

”An­be­fa­lin­gen om al­ders­græn­se har vi valgt at vi­dere­fø­re i de nye an­be­fa­lin­ger, da en fast­sat al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer kan væ­re med til at sik­re en vis for­ny­el­se i be­sty­rel­sen. Vi har des­u­den ud­vi­det kom­men­ta­ren til den­ne an­be­fa­ling for at un­der­stre­ge, at en al­ders­græn­se ik­ke er i strid med reg­ler­ne om for­bud mod for­skel­s­be­hand­ling, da hver­vet som be­sty­rel­ses­med­lem ik­ke er et an­sæt­tel­ses­for­hold,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip. 

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal før­ste gang ud­ar­bej­de en re­de­gø­rel­se i for­hold til de nye an­be­fa­lin­ger i for­bin­del­se med af­læg­gel­sen af års­rap­por­ten for 2020.
Læs de re­vi­de­re­de an­be­fa­lin­ger her (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer