Kapitalforvaltning er nu en del af God Fondsledelse

Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se har net­op ud­sendt det re­vi­de­re­de sæt an­be­fa­lin­ger, der des­u­den er ud­vi­det med en ny om ka­pi­tal­for­valt­ning.

Anbefalinger for God Fondsledelse 2020
 
Ef­ter en hø­ring og en ræk­ke in­ter­es­sent­mø­der of­fent­lig­gør Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se nu de re­vi­de­re­de an­be­fa­lin­ger.

”Vi me­ner, at vi med de nye an­be­fa­lin­ger har ramt en god ba­lan­ce mel­lem hen­sy­net til fon­de­nes for­skel­lig­hed og hen­sy­net til be­ho­vet for øget gen­nem­sig­tig­hed og åben­hed om be­sty­rel­ser­nes ar­bej­de, hvil­ket er af­gø­ren­de for of­fent­lig­he­dens til­lid til de er­hvervs­dri­ven­de fon­de,” si­ger ko­mitéens for­mand Ma­ri­an­ne Phi­lip i en pres­se­med­del­el­se.

Med den nye er­hvervs­fonds­lov fra 2015 blev det et lov­krav at re­de­gø­re for de 16 an­be­fa­lin­ger for god fonds­le­del­se. Ef­ter fem års ind­kø­ring­ser­fa­rin­ger har ko­mitéen nu ud­dy­bet og kon­kre­ti­se­ret vej­led­nin­gen om blandt an­det fon­de­nes ek­ster­ne kom­mu­ni­ka­tion, be­sty­rel­sens stil­ling­ta­gen til fon­dens over­ord­ne­de stra­te­gi og ud­de­lings­po­li­tik.

Og­så an­be­fa­lin­ger­ne om be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning og om of­fent­lig­gø­rel­se af be­sty­rel­ses­ho­norar og di­rek­tør­løn er nu præ­ci­se­ret i den vej­le­den­de tekst.

Der­u­d­over in­tro­du­ce­rer ko­mitéen en 17. an­be­fa­ling så­le­des, at be­sty­rel­sen frem­over eks­pli­cit bli­ver på­lagt at re­de­gø­re for, hvor­dan fon­den for­hol­der sig til sin ka­pi­tal­for­valt­ning.

”Fonds­be­sty­rel­sen bør de­fi­ne­re og lø­ben­de for­hol­de sig til de over­ord­ne­de prin­cip­per, som be­sty­rel­sen for­val­ter fon­dens ka­pi­tal ef­ter. Fon­dens ka­pi­tal­for­valt­ning bør helt over­ord­net sik­re fon­dens lang­sig­te­de le­ve­dyg­tig­hed og mu­lig­hed for til sta­dig­hed at op­fyl­de sit for­mål,” si­ger Ma­ri­an­ne Phi­lip.

Aldersgrænse ej forskelsbehandling

En af de me­get om­dis­ku­te­re­de em­ner i God Fonds­le­del­se er an­be­fa­lin­gen om en al­ders­græn­se. Ko­mitéens for­mand har ved fle­re lej­lig­he­der slå­et fast, at der fort­sat vil væ­re be­hov for den­ne an­be­fa­ling til net­op er­hvervs­fonds­sek­to­ren. Det skyl­des blandt an­det at fonds­be­sty­rel­ser­ne, sam­men­lig­net med sel­skabs­be­sty­rel­ser­ne, har en re­la­tivt høj gen­nem­snitsal­der og an­cien­ni­tet.

Det re­vi­de­re­de sæt an­be­fa­lin­ger fast­hol­der da og­så prin­cip­pet om, at der bør fast­sæt­tes en al­ders­græn­se, og des­u­den adres­se­rer den nye vej­le­den­de tekst nu di­rek­te et af de ar­gu­men­ter, der har væ­ret frem­ført imod an­be­fa­lin­gen. Nem­lig at al­ders­græn­se skul­le væ­re diskri­mi­ne­ren­de.

”An­be­fa­lin­gen om al­ders­græn­se har vi valgt at vi­dere­fø­re i de nye an­be­fa­lin­ger, da en fast­sat al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer kan væ­re med til at sik­re en vis for­ny­el­se i be­sty­rel­sen. Vi har des­u­den ud­vi­det kom­men­ta­ren til den­ne an­be­fa­ling for at un­der­stre­ge, at en al­ders­græn­se ik­ke er i strid med reg­ler­ne om for­bud mod for­skel­s­be­hand­ling, da hver­vet som be­sty­rel­ses­med­lem ik­ke er et an­sæt­tel­ses­for­hold,” si­ger Ma­ri­an­ne Phi­lip.

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal før­ste gang ud­ar­bej­de en re­de­gø­rel­se i for­hold til de nye an­be­fa­lin­ger i for­bin­del­se med af­læg­gel­sen af års­rap­por­ten for 2020.
Læs de re­vi­de­re­de an­be­fa­lin­ger her (pdf).

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden vil flytte kulturpolitisk fokus fra det, der kan måles, til det, som kan mærkes

Kva­li­ta­ti­ve ind­sig­ter er mindst li­ge så vig­ti­ge som kvan­ti­ta­ti­ve da­ta i vur­de­rin­gen af kun­stens be­tyd­ning i Dan­mark. Det me­ner den er­hvervs­dri­ven­de fond Bi­ku­ben­fon­den med ud­gangs­punkt…

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…