Efter kritik af alderspraksis: Erhvervsstyrelsen holder fast

Fondstilsynet finder ikke anledning til at lempe på sin administrative praksis om ændring af vedtægtsbestemte aldersgrænser i fondsbestyrelser. Det ændrer hverken en nylig artikel i Ugeskrift for Retsvæsen eller sidste års EU-dom om aldersgrænser på. Erhvervsstyrelsen forklarer her hvorfor.

Erhvervsstyrelsen – Pakhuskaj
”Er­hvervs­sty­rel­sen be­hand­ler i ud­gangs­punk­tet æn­drin­ger af vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­ser som en­hver an­den vedtægts­æn­dring," skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sens fondstil­syn i et læn­ge­re svar til Fundats.

Det bli­ver ik­ke let­te­re at få fondstil­sy­nets til­la­del­se til at æn­dre på vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­ser i er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Som Fun­dats kun­ne for­tæl­le i sid­ste uge, var det el­lers op­for­drin­gen fra to fonds­for­ske­re, der i en ar­ti­kel i Uge­skrift for Retsvæ­sen har gen­nem­gå­et en lang ræk­ke af Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­ser om al­ders­græn­ser for be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Des­u­den har de nær­stu­de­ret for­ar­bej­der­ne til de to fonds­lo­ve star­ten­de fra fonds­ud­val­gets be­tænk­ning for­ud for den før­ste fonds­lov i 1984.

”Når lov­gi­ver klart har ta­get af­stand fra mu­lig­he­den af at ind­fø­re en al­ders­græn­se i fonds­lo­ven, så me­ner jeg ik­ke, at Er­hvervs­sty­rel­sen som fondsmyn­dig­hed skal ind­fø­re en me­get re­strik­tiv prak­sis, som re­elt in­de­bæ­rer al­ders­græn­ser i fon­de,” ud­dy­be­de den ene af for­fat­ter­ne - fonds­for­sker på CBS Mark Ørberg.

For­sker­ne har des­u­den set nær­me­re på en af­gø­rel­se fra EU-dom­sto­len om al­ders­græn­ser, og på bag­grund af en sam­let vur­de­ring an­be­fa­le­de Mark Ør­berg, at Er­hvervs­sty­rel­sen om­læg­ger sin prak­sis, så den flug­ter med Ci­vilsty­rel­sens lem­pe­li­ge praksis.

Men Er­hvervs­sty­rel­sen af­vi­ser nu, at fondstil­sy­net frem­over vil se mil­de­re på er­hvervs­fon­des øn­sker om at fjer­ne al­ders­græn­ser for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i vedtægterne.

”Ar­tik­len i UfR [Uge­skrift for Retsvæ­sen, red.] gi­ver ik­ke an­led­ning til at æn­dre på Er­hvervs­sty­rel­sens ad­mi­ni­stra­ti­ve prak­sis om, at fonds­be­sty­rel­ser­ne og­så ved al­min­de­li­ge vedtægts­æn­drin­ger med ud­gangs­punkt i den en­kel­te fonds kon­kre­te for­hold skal be­grun­de og re­de­gø­re for, hvor­for en æn­dring er nød­ven­dig, hen­sigts­mæs­sig og i fon­dens in­ter­es­se, før sty­rel­sen kan gi­ve til­la­del­se til at vedtæg­ten æn­dres,” ud­ta­ler Er­hvervs­sty­rel­sen i et skrift­ligt svar til Fundats.

Hvor­for har Er­hvervs­sty­rel­sen en re­strik­tiv prak­sis om al­ders­græn­ser i fonds­be­sty­rel­ser, når der ale­ne er ta­le om en for­valt­nings­be­stem­mel­se, samt at der ik­ke i for­ar­bej­der­ne til Er­hvervs­fonds­lo­ven kan fin­des be­læg for, at sty­rel­sen kan mod­sæt­te sig fonds­be­sty­rel­sers vur­de­ring af be­ho­vet for at kun­ne fast­hol­de og til­træk­ke æl­dre bestyrelsesmedlemmer?

”Er­hvervs­sty­rel­sen be­hand­ler i ud­gangs­punk­tet æn­drin­ger af vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­ser som en­hver an­den vedtægts­æn­dring. Det­te in­de­bæ­rer blandt an­det, at be­sty­rel­sens ar­gu­men­ter for æn­drin­gen skal væ­re ba­se­ret på et ak­tu­elt be­hov be­grun­det i fon­dens fak­ti­ske for­hold og ik­ke ek­sem­pel­vis nog­le ge­ne­rel­le over­vej­el­ser om sam­funds­ud­vik­lin­gen,” for­kla­rer Erhvervsstyrelsen.

Fondens interesse står over bestyrelsens

Det be­ty­der, at fonds­be­sty­rel­sen li­ge­som i an­dre sa­ger om æn­dring af for­valt­nings­be­stem­mel­ser i vedtæg­ten skal kun­ne godt­gø­re, hvor­for æn­drin­gen skal til­la­des, ud­dy­ber styrelsen.

”Hvis be­sty­rel­sen i en er­hvervs­dri­ven­de fond øn­sker at æn­dre en vedtægts­be­stem­mel­se om al­ders­græn­sen, skal be­sty­rel­sen over­for Er­hvervs­sty­rel­sen be­grun­de, hvor­for æn­drin­gen er nød­ven­dig, hen­sigts­mæs­sig og i fon­dens in­ter­es­se,” skri­ver styrelsen.

Og her er det des­u­den fondstil­sy­nets er­fa­ring, at man­ge be­sty­rel­ser ar­gu­men­te­rer ud fra an­dre in­ter­es­ser end fondens:

Sty­rel­sen kan sam­ti­dig kon­sta­te­re, at man­ge an­mod­nin­ger om net­op æn­dring af al­ders­græn­ser of­te ik­ke er kon­kret be­grun­det i fon­dens fak­ti­ske for­hold og behov

Er­hvervs­sty­rel­sen – i et skrift­ligt svar til Fundats

"Er­hvervs­sty­rel­sen har i fle­re til­fæl­de gi­vet til­la­del­se til, at en fonds­be­sty­rel­se kan æn­dre en al­ders­græn­se i vedtæg­ten, når be­sty­rel­sens an­mod­ning har væ­ret vel­be­grun­det. Sty­rel­sen kan sam­ti­dig kon­sta­te­re, at man­ge an­mod­nin­ger om net­op æn­dring af al­ders­græn­ser of­te ik­ke er kon­kret be­grun­det i fon­dens fak­ti­ske for­hold og be­hov, men der­i­mod i ge­ne­rel­le og over­ord­ne­de be­tragt­nin­ger," skri­ver styrelsen.

Konkret vurdering også efter EU-reglerne

Er­hvervs­sty­rel­sen un­der­stre­ger, at hel­ler ik­ke EU-af­gø­rel­sen fra ju­ni sid­ste år æn­drer på, at der skal væ­re ta­le om en kon­kret begrundelse.

”Det er ek­sem­pel­vis Er­hvervs­sty­rel­sens vur­de­ring, at en be­grun­del­se om, at be­sty­rel­sen me­ner, at en al­ders­græn­se ge­ne­relt er i strid med for­skel­s­be­hand­lings­lo­ven med hen­vis­ning til EU-dom­sto­lens ken­del­se, ik­ke i sig selv vil væ­re en til­stræk­ke­lig tungt­ve­jen­de grund til at til­la­de en æn­dring af vedtægten.”

Hvor­for har Er­hvervs­sty­rel­sen ik­ke ta­get ini­ti­a­tiv til - i sam­ar­bej­de med de res­sortansvar­li­ge i Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et - at af­kla­re, hvor­vidt fonds­be­sty­rel­ser og­så er om­fat­tet af for­bud­det om for­skel­s­be­hand­ling på grund al­der, her­un­der om fonds­be­sty­rel­ser er om­fat­tet be­skæf­ti­gel­ses­di­rek­ti­vets anvendelsesområde? 

Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et har op­lyst, at det be­ror på en kon­kret vur­de­ring, om et be­sty­rel­ses­med­lem vil væ­re om­fat­tet af be­skyt­tel­sen i forskelsbehandlingsloven

Er­hvervs­sty­rel­sen i et skrift­ligt svar til Fundats

”Er­hvervs­sty­rel­sen har tid­li­ge­re væ­ret i kon­takt med Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et, som har op­lyst, at det be­ror på en kon­kret vur­de­ring, om et be­sty­rel­ses­med­lem vil væ­re om­fat­tet af be­skyt­tel­sen i for­skel­s­be­hand­lings­lo­ven, og at vur­de­rin­gen af­hæn­ger af, om der er ta­le om en løn­net be­skæf­ti­gel­se, om den på­gæl­den­de er un­der­lagt en form for in­struk­tion, men at an­dre fak­to­rer kan spil­le ind,” skri­ver styrelsen.

”Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ste sam­ti­dig, at det ik­ke kun er tra­di­tio­nel­le løn­mod­ta­ge­re, der er be­skyt­tet af for­skel­s­be­hand­lings­lo­ven, da en bre­de­re per­son­kreds, som må­ske nor­malt ik­ke vil bli­ve an­set for løn­mod­ta­ge­re, og­så er om­fat­tet iføl­ge det til­grund­lig­gen­de di­rek­tiv 2000/78/EU”

”Er­hvervs­sty­rel­sen vur­de­rer der­for ik­ke, at der er be­hov for yder­li­ge­re af­kla­ring med Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et,” slut­ter sty­rel­sen sit svar.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

[2023-nummer-19]

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer