Formand for fondsforening enig i kritik af oplysningsindsats

For­man­den for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Lars Han­sen er­klæ­rer sig ”fuld­stæn­dig enig” i syns­punk­tet om, at der er be­hov for en skær­pet for­mid­lings­ind­sats om fon­de­nes sam­funds­mæs­si­ge be­tyd­ning – her­un­der om he­le ejer­skab­s­om­rå­det. Det var Wil­li­am De­mant Fon­dens Lars Nør­by Jo­han­sen, som i sid­ste uge ef­ter­ly­ste et fæl­les ta­le­rør for de dan­ske fon­de. Da­gen ef­ter blev fon­den op­ta­get som det 44. med­lem af fonds­for­e­nin­gen.

Fondenes Videnscenter
For­man­den for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Lars Han­sen (længst til ven­stre) un­der­stre­ger, at han er me­get enig i Lars Nør­by Jo­han­sens øn­ske om me­re op­lys­ning især om fon­de­nes sam­funds­mæs­si­ge be­tyd­ning. På bil­le­det fra ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i 2019 ses des­u­den næst­for­mand Jes­per Ny­gård og se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Ras­mus­sen (fo­to: Claus Bjørn Lar­sen).

Wil­li­am De­mant Fon­den er nyt med­lem af for­e­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Op­ta­gel­sen af det 44. med­lem blev god­kendt på et be­sty­rel­ses­mø­de ons­dag 17. ju­ni – da­gen ef­ter, at for­man­den for Wil­li­am De­mant Fon­den, Lars Nør­by Jo­han­sen, i et stort in­ter­view i Fun­dats op­for­dre­de dan­ske fon­de til at slut­te sig sam­men i en fæl­les or­ga­ni­sa­tion med det for­mål klart og of­fen­sivt at ty­de­lig­gø­re fon­de­nes ind­sat­ser på do­na­tions­om­rå­det og sam­funds­mæs­si­ge be­tyd­ning.

”Vi har med åb­ne ar­me mod­ta­get Wil­li­am De­mant Fon­den som nyt med­lem af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Vi vil ger­ne væ­re en stør­re og stær­ke­re for­e­ning, så at de nu og­så er med, er rig­tig, rig­tig godt,” si­ger for­man­den for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og di­rek­tør i Vil­lum Fon­den, Lars Han­sen.

Han for­tæl­ler, at op­ta­gel­ses­pro­ces­sen med Wil­li­am De­mant Fon­den har væ­ret i gang i et styk­ke tid.

Brancheorganisation skal ikke være lobbyorganisation

I Fun­dats´ in­ter­view med Lars Nør­by Jo­han­sen kri­ti­se­re­de han ik­ke Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter for det ar­bej­de, der er ud­ført de se­ne­ste to år. Men Wil­li­am De­mant Fon­dens for­mand be­to­ne­de et stærkt øn­ske om at få op­ret­tet en bran­che­or­ga­ni­sa­tion for dan­ske fon­de, som me­re of­fen­sivt går ud og for­tæl­ler så fak­tu­elt som mu­ligt om fon­de­nes ind­sats ik­ke kun på do­na­tions­om­rå­det, men og­så på he­le ejer­skab­s­om­rå­det.

Lars Nør­by Jo­han­sen un­der­stre­ge­de sam­ti­dig, at en bran­che­or­ga­ni­sa­tion for fon­de ik­ke skal væ­re en tra­di­tio­nel lob­­by- el­ler in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion med den op­ga­ve at va­re­ta­ge fon­de­nes in­ter­es­ser over for blandt an­dre po­li­ti­ke­re og or­ga­ni­sa­tio­ner.

”En egent­lig lob­by­or­ga­ni­sa­tion er jeg skep­tisk over for. Fon­de­ne i Dan­mark er så mang­fol­di­ge og har så man­ge for­skel­li­ge in­ter­es­se­rer, at jeg ik­ke tror, det gi­ver me­ning med én in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, der skal fav­ne al­le fon­de som for­hand­lings­part­ner over for ek­sem­pel­vis mi­ni­ste­ri­er. Dén op­ga­ve va­re­ta­ges bed­re af de sto­re fon­de. Men på op­lys­­nings- og for­mid­lings­om­rå­det tror jeg be­stemt godt, at en bran­che­or­ga­ni­sa­tion vil kun­ne skær­pe ind­sat­sen,” lød det fra Lars Nør­by Jo­han­sen.

Jeg har med stor in­ter­es­se læst hans syns­punk­ter. Jeg er fuld­stæn­dig enig i, at der er et kæm­pe­po­ten­ti­a­le i at syn­lig­gø­re fon­de­ne og de filan­tro­pi­ske for­e­nin­gers be­tyd­ning end­nu me­re, end det al­le­re­de sker.

Lars Han­sen – for­mand, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter

Og på spørgs­må­let om, hvem der ef­ter Lars Nør­by Jo­han­sens me­ning skal ta­ge ini­ti­a­tiv til en så­dan bran­che­or­ga­ni­sa­tion, sva­re­de han:

”Det kan jo even­tu­elt vok­se ud af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, og el­lers må den kreds af fon­de, som er med i vi­dens­cen­tret, vur­de­re, hvor­dan man kan ac­ce­le­re­re for­mid­lings­ind­sat­sen,” sag­de Lars Nør­by Jo­han­sen.

Plads til at gøre mere på oplysningssiden

Lars Han­sen, der har væ­ret for­mand for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter si­den stif­tel­sen i de­cem­ber 2017, un­der­stre­ger, at han er me­get enig i Lars Nør­by Jo­han­sens øn­ske om me­re op­lys­ning især om fon­de­nes sam­funds­mæs­si­ge be­tyd­ning.

”Nør­by Jo­han­sen er jo en klog mand, og jeg har med stor in­ter­es­se læst hans syns­punk­ter. Jeg er fuld­stæn­dig enig i, at der er et kæm­pe­po­ten­ti­a­le i at syn­lig­gø­re fon­de­ne og de filan­tro­pi­ske for­e­nin­gers be­tyd­ning end­nu me­re, end det al­le­re­de sker. Det er så­dan set og­så der­for, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter blev skabt for et par år si­den, hvil­ket ske­te for dels at væ­re en med­lem­sor­ga­ni­sa­tion til er­fa­rings­ud­veks­ling og net­værksak­ti­vi­te­ter, dels at syn­lig­gø­re og gø­re klart for om­ver­de­nen, hvad fon­de­ne gør på bå­de den filan­tro­pi­ske si­de og ejer­si­den,” si­ger Lars Han­sen.

Han af­vi­ser dog klart, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vil ta­ge ini­ti­a­tiv til en bran­che­or­ga­ni­sa­tion.

”Jeg vil ik­ke af­vi­se, at der må­ske på et tids­punkt er brug for en bran­che­or­ga­ni­sa­tion, men det er ik­ke vi­dens­cen­te­rets op­ga­ve. Vi er født til at ska­be vi­den via ana­ly­ser m.v., og vi hol­der fast i, hvad det er, vi er sat i ver­den for. Men jeg er helt enig i, at der er plads til at gø­re end­nu me­re på op­lys­nings­si­den, og jeg sy­nes, at be­mærk­nin­ger­ne fra Nør­by Jo­han­sen un­der­stre­ger, hvor rig­tigt det var, at vi fik skabt vi­dens­cen­tret. Og det er dej­ligt, at de nu er med i klub­ben til at styr­ke vi­dens­cen­te­rets ak­ti­vi­te­ter,” si­ger Lars Han­sen.

– Så når Nør­by Jo­han­sen si­ger, at en bran­che­or­ga­ni­sa­tion kan vok­se ud af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, vil I ik­ke ta­ge hand­sken op?

”Som jeg ser det, er hand­sken først li­ge sy­et, vi har selv væ­ret med til at sy den, og nu er vi i gang med at klø på. Det er helt na­tur­ligt, at der er no­gen, som sy­nes, at det kun kan gå for lang­somt med at la­ve end­nu me­re, men jeg sy­nes, vi er kom­met godt fra start i vi­dens­cen­te­ret. Om det skal ud­vik­le sig til no­get me­re, er jo op til med­lem­mer­ne. For­e­nin­gen er skabt med et for­mål, og så kan jeg ik­ke ba­re si­ge, at nu skal vi til at la­ve no­get an­det,” si­ger Lars Han­sen.

10-20 største fonde har fælles interesser

Lars Nør­by Jo­han­sens un­der­streg­ning af, at det vil væ­re umu­ligt at dri­ve lob­byvirk­som­hed på veg­ne af al­le Dan­marks fon­de, for­di de er så mang­fol­di­ge og har så man­ge for­skel­li­ge in­ter­es­ser, er Lars Han­sen helt på bøl­ge­læng­de med.

”Hvis jeg ta­ger vi­dens­cen­ter­ka­sket­ten af og ta­ger min fonds­di­rek­tør­ka­sket på, er jeg enig med Nør­by Jo­han­sen i, at det må­ske godt kan væ­re, der skal ta­les med me­re fæl­les stem­me fra de 10-20 stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de. De har ab­so­lut nog­le fæl­les in­ter­es­ser. Men jeg er ik­ke sik­ker på, at det be­hø­ver at væ­re en bran­che­or­ga­ni­sa­tion,” si­ger Lars Han­sen.

Med vi­dens­cen­ter­ka­sket­ten til­ba­ge på ho­ve­d­et, fort­sæt­ter han:

En så­dan bred­de gør, at man ik­ke kan la­ve for­nuf­tigt pu­blic af­fairs ar­bej­de.

Lars Han­sen – for­mand, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter

”En af grun­de­ne til, at vi i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter me­get be­vidst har valgt ik­ke at væ­re bran­che­for­e­ning er net­op, at vi spæn­der li­ge fra No­vo Nor­disk Fon­den til langt min­dre fon­de, som ud­de­ler én-to mil­li­o­ner kro­ner om året, og vi re­præ­sen­te­rer bå­de er­hvervs­dri­ven­de og al­men­nyt­ti­ge fon­de. En så­dan bred­de gør, at man ik­ke kan la­ve for­nuf­tigt pu­blic af­fairs ar­bej­de – fel­tet er gan­ske en­kelt for stort til, at vi vil­le kun­ne ta­le med én fæl­les stem­me over for po­li­ti­ke­re om ek­sem­pel­vis ram­me­be­tin­gel­ser,” si­ger Lars Han­sen.

Nog­le gan­ge kan det iføl­ge Lars Han­sen væ­re en ud­for­dring for vi­dens­cen­tret at stå bag ana­ly­ser, som af­fø­der spørgs­mål fra blandt an­dre jour­na­li­ster, men som me­d­ar­bej­der­ne ik­ke skal og må ha­ve hold­nin­ger til.

”Når vi of­fent­lig­gør nye tal for, hvor me­get fon­de­ne for ek­sem­pel har delt ud til kul­tur, af­fø­der det en mas­se spørgs­mål fra jour­na­li­ster og an­dre, og der er vi som vi­dens­cen­ter nødt til at træk­ke fø­le­hor­ne­ne til os. Det er ik­ke vo­res op­ga­ve at po­li­ti­se­re den vi­den, vi frem­læg­ger, og ha­ve hold­nin­ger til, hvad ana­ly­ser­ne skal be­ty­de po­li­tisk og ram­me­be­tin­gel­ses­mæs­sigt. Vi læg­ger der­i­mod vo­res vi­den frem og gør vo­res yp­per­ste for at hjæl­pe til med at gø­re de­bat­ten om fon­de me­re ro­bust og da­ta­grund­la­get bed­re,” fast­slår Lars Han­sen.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.