Formand for fondsforening enig i kritik af oplysningsindsats

Formanden for Fondenes Videnscenter Lars Hansen erklærer sig ”fuldstændig enig” i synspunktet om, at der er behov for en skærpet formidlingsindsats om fondenes samfundsmæssige betydning – herunder om hele ejerskabsområdet. Det var William Demant Fondens Lars Nørby Johansen, som i sidste uge efterlyste et fælles talerør for de danske fonde. Dagen efter blev fonden optaget som det 44. medlem af fondsforeningen.

Fondenes Videnscenter
For­man­den for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Lars Han­sen (længst til ven­stre) un­der­stre­ger, at han er me­get enig i Lars Nør­by Jo­han­sens øn­ske om me­re op­lys­ning især om fon­de­nes sam­funds­mæs­si­ge be­tyd­ning. På bil­le­det fra ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i 2019 ses des­u­den næst­for­mand Jes­per Ny­gård og se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Ras­mus­sen (fo­to: Claus Bjørn Larsen).

Wil­li­am De­mant Fon­den er nyt med­lem af for­e­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Op­ta­gel­sen af det 44. med­lem blev god­kendt på et be­sty­rel­ses­mø­de ons­dag 17. ju­ni – da­gen ef­ter, at for­man­den for Wil­li­am De­mant Fon­den, Lars Nør­by Jo­han­sen, i et stort in­ter­view i Fun­dats op­for­dre­de dan­ske fon­de til at slut­te sig sam­men i en fæl­les or­ga­ni­sa­tion med det for­mål klart og of­fen­sivt at ty­de­lig­gø­re fon­de­nes ind­sat­ser på do­na­tions­om­rå­det og sam­funds­mæs­si­ge betydning.

”Vi har med åb­ne ar­me mod­ta­get Wil­li­am De­mant Fon­den som nyt med­lem af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Vi vil ger­ne væ­re en stør­re og stær­ke­re for­e­ning, så at de nu og­så er med, er rig­tig, rig­tig godt,” si­ger for­man­den for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og di­rek­tør i Vil­lum Fon­den, Lars Hansen.

Han for­tæl­ler, at op­ta­gel­ses­pro­ces­sen med Wil­li­am De­mant Fon­den har væ­ret i gang i et styk­ke tid. 

Brancheorganisation skal ikke være lobbyorganisation

I Fun­dats´ in­ter­view med Lars Nør­by Jo­han­sen kri­ti­se­re­de han ik­ke Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter for det ar­bej­de, der er ud­ført de se­ne­ste to år. Men Wil­li­am De­mant Fon­dens for­mand be­to­ne­de et stærkt øn­ske om at få op­ret­tet en bran­che­or­ga­ni­sa­tion for dan­ske fon­de, som me­re of­fen­sivt går ud og for­tæl­ler så fak­tu­elt som mu­ligt om fon­de­nes ind­sats ik­ke kun på do­na­tions­om­rå­det, men og­så på he­le ejerskabsområdet.

Lars Nør­by Jo­han­sen un­der­stre­ge­de sam­ti­dig, at en bran­che­or­ga­ni­sa­tion for fon­de ik­ke skal væ­re en tra­di­tio­nel lob­by- el­ler in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion med den op­ga­ve at va­re­ta­ge fon­de­nes in­ter­es­ser over for blandt an­dre po­li­ti­ke­re og organisationer.

”En egent­lig lob­by­or­ga­ni­sa­tion er jeg skep­tisk over for. Fon­de­ne i Dan­mark er så mang­fol­di­ge og har så man­ge for­skel­li­ge in­ter­es­se­rer, at jeg ik­ke tror, det gi­ver me­ning med én in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, der skal fav­ne al­le fon­de som for­hand­lings­part­ner over for ek­sem­pel­vis mi­ni­ste­ri­er. Dén op­ga­ve va­re­ta­ges bed­re af de sto­re fon­de. Men på op­lys­nings- og for­mid­lings­om­rå­det tror jeg be­stemt godt, at en bran­che­or­ga­ni­sa­tion vil kun­ne skær­pe ind­sat­sen,” lød det fra Lars Nør­by Johansen.

Jeg har med stor in­ter­es­se læst hans syns­punk­ter. Jeg er fuld­stæn­dig enig i, at der er et kæm­pe­po­ten­ti­a­le i at syn­lig­gø­re fon­de­ne og de filan­tro­pi­ske for­e­nin­gers be­tyd­ning end­nu me­re, end det al­le­re­de sker.

Lars Han­sen – for­mand, Fon­de­nes Videnscenter 

Og på spørgs­må­let om, hvem der ef­ter Lars Nør­by Jo­han­sens me­ning skal ta­ge ini­ti­a­tiv til en så­dan bran­che­or­ga­ni­sa­tion, sva­re­de han:

”Det kan jo even­tu­elt vok­se ud af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, og el­lers må den kreds af fon­de, som er med i vi­dens­cen­tret, vur­de­re, hvor­dan man kan ac­ce­le­re­re for­mid­lings­ind­sat­sen,” sag­de Lars Nør­by Johansen.

Plads til at gøre mere på oplysningssiden

Lars Han­sen, der har væ­ret for­mand for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter si­den stif­tel­sen i de­cem­ber 2017, un­der­stre­ger, at han er me­get enig i Lars Nør­by Jo­han­sens øn­ske om me­re op­lys­ning især om fon­de­nes sam­funds­mæs­si­ge betydning.

”Nør­by Jo­han­sen er jo en klog mand, og jeg har med stor in­ter­es­se læst hans syns­punk­ter. Jeg er fuld­stæn­dig enig i, at der er et kæm­pe­po­ten­ti­a­le i at syn­lig­gø­re fon­de­ne og de filan­tro­pi­ske for­e­nin­gers be­tyd­ning end­nu me­re, end det al­le­re­de sker. Det er så­dan set og­så der­for, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter blev skabt for et par år si­den, hvil­ket ske­te for dels at væ­re en med­lem­sor­ga­ni­sa­tion til er­fa­rings­ud­veks­ling og net­værksak­ti­vi­te­ter, dels at syn­lig­gø­re og gø­re klart for om­ver­de­nen, hvad fon­de­ne gør på bå­de den filan­tro­pi­ske si­de og ejer­si­den,” si­ger Lars Hansen.

Han af­vi­ser dog klart, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vil ta­ge ini­ti­a­tiv til en brancheorganisation.

”Jeg vil ik­ke af­vi­se, at der må­ske på et tids­punkt er brug for en bran­che­or­ga­ni­sa­tion, men det er ik­ke vi­dens­cen­te­rets op­ga­ve. Vi er født til at ska­be vi­den via ana­ly­ser m.v., og vi hol­der fast i, hvad det er, vi er sat i ver­den for. Men jeg er helt enig i, at der er plads til at gø­re end­nu me­re på op­lys­nings­si­den, og jeg sy­nes, at be­mærk­nin­ger­ne fra Nør­by Jo­han­sen un­der­stre­ger, hvor rig­tigt det var, at vi fik skabt vi­dens­cen­tret. Og det er dej­ligt, at de nu er med i klub­ben til at styr­ke vi­dens­cen­te­rets ak­ti­vi­te­ter,” si­ger Lars Hansen.

– Så når Nør­by Jo­han­sen si­ger, at en bran­che­or­ga­ni­sa­tion kan vok­se ud af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, vil I ik­ke ta­ge hand­sken op?

”Som jeg ser det, er hand­sken først li­ge sy­et, vi har selv væ­ret med til at sy den, og nu er vi i gang med at klø på. Det er helt na­tur­ligt, at der er no­gen, som sy­nes, at det kun kan gå for lang­somt med at la­ve end­nu me­re, men jeg sy­nes, vi er kom­met godt fra start i vi­dens­cen­te­ret. Om det skal ud­vik­le sig til no­get me­re, er jo op til med­lem­mer­ne. For­e­nin­gen er skabt med et for­mål, og så kan jeg ik­ke ba­re si­ge, at nu skal vi til at la­ve no­get an­det,” si­ger Lars Hansen.

10-20 største fonde har fælles interesser

Lars Nør­by Jo­han­sens un­der­streg­ning af, at det vil væ­re umu­ligt at dri­ve lob­byvirk­som­hed på veg­ne af al­le Dan­marks fon­de, for­di de er så mang­fol­di­ge og har så man­ge for­skel­li­ge in­ter­es­ser, er Lars Han­sen helt på bøl­ge­læng­de med.

”Hvis jeg ta­ger vi­dens­cen­ter­ka­sket­ten af og ta­ger min fonds­di­rek­tør­ka­sket på, er jeg enig med Nør­by Jo­han­sen i, at det må­ske godt kan væ­re, der skal ta­les med me­re fæl­les stem­me fra de 10-20 stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de. De har ab­so­lut nog­le fæl­les in­ter­es­ser. Men jeg er ik­ke sik­ker på, at det be­hø­ver at væ­re en bran­che­or­ga­ni­sa­tion,” si­ger Lars Hansen.

Med vi­dens­cen­ter­ka­sket­ten til­ba­ge på ho­ve­d­et, fort­sæt­ter han:

En så­dan bred­de gør, at man ik­ke kan la­ve for­nuf­tigt pu­blic af­fairs arbejde.

Lars Han­sen – for­mand, Fon­de­nes Videnscenter 

”En af grun­de­ne til, at vi i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter me­get be­vidst har valgt ik­ke at væ­re bran­che­for­e­ning er net­op, at vi spæn­der li­ge fra No­vo Nor­disk Fon­den til langt min­dre fon­de, som ud­de­ler én-to mil­li­o­ner kro­ner om året, og vi re­præ­sen­te­rer bå­de er­hvervs­dri­ven­de og al­men­nyt­ti­ge fon­de. En så­dan bred­de gør, at man ik­ke kan la­ve for­nuf­tigt pu­blic af­fairs ar­bej­de – fel­tet er gan­ske en­kelt for stort til, at vi vil­le kun­ne ta­le med én fæl­les stem­me over for po­li­ti­ke­re om ek­sem­pel­vis ram­me­be­tin­gel­ser,” si­ger Lars Hansen.

Nog­le gan­ge kan det iføl­ge Lars Han­sen væ­re en ud­for­dring for vi­dens­cen­tret at stå bag ana­ly­ser, som af­fø­der spørgs­mål fra blandt an­dre jour­na­li­ster, men som me­d­ar­bej­der­ne ik­ke skal og må ha­ve hold­nin­ger til.

”Når vi of­fent­lig­gør nye tal for, hvor me­get fon­de­ne for ek­sem­pel har delt ud til kul­tur, af­fø­der det en mas­se spørgs­mål fra jour­na­li­ster og an­dre, og der er vi som vi­dens­cen­ter nødt til at træk­ke fø­le­hor­ne­ne til os. Det er ik­ke vo­res op­ga­ve at po­li­ti­se­re den vi­den, vi frem­læg­ger, og ha­ve hold­nin­ger til, hvad ana­ly­ser­ne skal be­ty­de po­li­tisk og ram­me­be­tin­gel­ses­mæs­sigt. Vi læg­ger der­i­mod vo­res vi­den frem og gør vo­res yp­per­ste for at hjæl­pe til med at gø­re de­bat­ten om fon­de me­re ro­bust og da­ta­grund­la­get bed­re,” fast­slår Lars Hansen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer