Fire fonde: Det tager vi med os efter corona-nedlukning

Friske arbejdsgange, nye erkendelser og gamle dyder: Sekretariaterne i landets store fonde har de seneste måneder knoklet hjemmefra under corona-nedlukningen. Og disruptionen har ført til nye erkendelser om det filantropiske arbejde, fortæller fire fonde.

Nordea-fonden under coronakrisen
Selv­om pro­duk­ti­vi­te­ten i al­le fi­re fon­de har væ­ret uden op­hold un­der cor­ona­kri­sen, så har den lan­ge pe­ri­o­de med di­gi­talt sam­ar­bej­de til gen­gæld og­så tvun­get fon­de­ne til nye er­ken­del­ser og fri­ske ar­bejds­gan­ge. På bil­le­det ses Nor­dea-fon­den til et gård­mø­de med fy­sisk af­stand (fo­to: Nordea-fonden).

Da stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) luk­ke­de Dan­mark ned den 11. marts, for­lod fon­de­nes me­d­ar­bej­de­re de­res fy­si­ske ar­bejds­plad­ser og log­ge­de på hjemmefra.

Men hvad ta­ger de med sig på den an­den si­de af ned­luk­nin­gen? Tu­borg­fon­det, Re­al­da­nia, Nor­dea-fon­den og Bi­ku­ben­fon­den for­tæl­ler om fri­ske ar­bejds­gan­ge, nye er­ken­del­ser og gam­le dyder.

Ik­ke mindst på den di­gi­ta­le front har de fi­re fon­de ryk­ket sig. Det er fak­tisk i me­get høj grad mu­ligt at la­ve filan­tro­pi, selv­om man hol­der af­stand til an­dre men­ne­sker, vi­ser er­fa­rin­gen he­le vej­en rundt. Men det fo­re­går ik­ke al­tid uden problemer.

“Da lan­det luk­ke­de var det jo en li­ve stres­stest af, om vo­res di­gi­ta­le værk­tø­jer vir­ke­de. Og vi be­stod te­sten. Så kri­sen har vist os, at vi kan pro­du­ce­re stort set det sam­me di­gi­talt, som når vi sid­der i sam­me rum,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Gi­a­co­mel­lo fra Tuborgfondet.

Nor­dea-fon­den, Bi­ku­ben­fon­den og Re­al­da­nia be­kræf­ter ten­den­sen, og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Ny­gård fra Re­al­da­nia uddyber:

“Vi har haft sam­me op­le­vel­se som de fle­ste an­dre ad­mi­ni­stra­ti­ve ar­bejds­plad­ser: Ned­luk­nin­gen er gå­et godt, og vi har holdt bu­tik­ken fuldt kø­ren­de fra hjem­me­ar­bejds­plad­ser­ne. Jeg vil sky­de på, at vi har op­ret­holdt 95 pct af vo­res pro­duk­tion. Vi er selv­føl­ge­lig en for­e­ning med en hu­lens mas­se med­lem­sak­ti­vi­te­ter, hvor vi f.eks. ta­ger ud og ser på gam­le hu­se, og de ak­ti­vi­te­ter har vi væ­ret nødt til at af­ly­se. Men alt an­det har vi i sto­re træk op­ret­holdt,” si­ger Jes­per Nygård.

Digitale møder med plads til forbedring

Selv­om pro­duk­ti­vi­te­ten i al­le fi­re fon­de har væ­ret uden op­hold, så har den lan­ge pe­ri­o­de med di­gi­talt sam­ar­bej­de til gen­gæld og­så tvun­get fon­de­ne til nye er­ken­del­ser og fri­ske arbejdsgange.

I Nor­dea-fon­den gen­nem­før­te ad­mi­ni­stra­tio­nen i lø­bet af de før­ste uger ef­ter ned­luk­nin­gen di­a­log med 200 igang­væ­ren­de pro­jek­ter om ju­ste­rin­ger el­ler æn­drin­ger. Fon­den sam­men­sat­te i den for­bin­del­se en gu­i­de til vi­deo­mø­der for at hjæl­pe og­så de ek­ster­ne mødedeltagere.

“Så kun­ne al­le bru­ge kræf­ter på ind­hold, ik­ke tek­nik, og vi kun­ne væ­re en bed­re spar­rings­part­ner for an­sø­ge­re så­vel som støt­te­mod­ta­ge­re,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers, kom­mu­ni­ka­tions­chef i Nordea-fonden.

Det er og­så rig­tig svært – dog ik­ke umu­ligt – at ha­ve me­get kre­a­ti­ve pro­ces­ser sam­men på de her kanaler.

Jes­per Ny­gård – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

Og­så Re­al­da­nia har ud­vik­let nye vej­led­nin­ger til at gen­nem­fø­re vi­deo­mø­der. Men selv­om mø­de­r­ne i sto­re træk har fun­ge­ret godt, så pe­ger Jes­per Ny­gård på et om­rå­de, hvor der sta­dig er plads til forbedring.

“Det kan væ­re svært med den slags hy­brid­mø­der, hvor nog­le del­ta­ge­re sid­der i sam­me rum, mens an­dre er med on­li­ne. Hvor­dan sør­ger man for en or­dent­lig ba­lan­ce mel­lem del­ta­ger­ne i rum­met og del­ta­ger­ne on­li­ne? Her mang­ler vi at ud­vik­le mø­de­le­del­ses­værk­tø­jer,” si­ger Jes­per Nygård.

Selv­om den di­gi­ta­le tur­boomstil­ling er lyk­ke­des for fon­de­ne, så har den og­så un­der­stre­get, at vis­se ar­bejds­gan­ge er van­ske­li­ge at få til at fun­ge­re digitalt.

“Hvis du ek­sem­pel­vis har mø­der, hvor du skal klap­pe nog­le ting af, så er det me­get nemt at hol­de et vi­deo­mø­de. Hvis du der­i­mod skal ha­ve mi­ti­ge­ret nog­le syns­punk­ter og bragt folk sam­men, som ik­ke al­le­re­de er det, så er fy­si­ske mø­der langt bed­re,” si­ger di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen fra Bikubenfonden.

Jes­per Ny­gård frem­hæ­ver vi­de­re, at di­gi­ta­le mø­der ik­ke kan må­le sig med fy­si­ske, når det hand­ler om at dan­ne net­værk og væ­re kreativ.

“Det er ik­ke så svært at la­ve drift og fort­sæt­te det, du har af­talt. Ik­ke så svært at vi­de­re­ud­vik­le kon­tak­ter med men­ne­sker, du al­le­re­de ken­der. Men det er nær­mest umu­ligt at ny­ud­vik­le net­værk med men­ne­sker, du ik­ke ken­der. Og det er og­så rig­tig svært – dog ik­ke umu­ligt – at ha­ve me­get kre­a­ti­ve pro­ces­ser sam­men på de her ka­na­ler,” si­ger Jes­per Nygård.

Nye arbejdsformer

Om­vendt vi­ser ned­luk­nin­gen og­så, at vi­deo­mø­der kan bi­dra­ge med no­get, som fy­si­ske mø­der ik­ke kan.

I Tu­borg­fon­det er me­d­ar­bej­der­ne f.eks. ble­vet op­mærk­som på en ge­vinst ved at hol­de vi­deo­mø­der med sær­ligt nye, un­ge an­sø­ge­re. En ge­vinst som har få­et fon­den til at se de di­gi­ta­le mø­der som me­re end blot en nød­ven­dig er­stat­ning af de fy­si­ske mø­der, si­ger Pe­ter Giacomello:

Vi ar­bej­der rig­tig me­get sam­men med un­ge på 16-30 år, og i for­hold til dén må­l­grup­pe kan der må­ske yder­li­ge­re væ­re en skæv magtbalance.

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo – se­kre­ta­ri­ats­chef, Tuborgfondet

“Det kan fak­tisk væ­re me­re i øjen­høj­de at mø­des on­li­ne. Her kan an­sø­ger­ne pit­che de­res idé i et neut­ralt rum, frem for at de skal bru­ge he­le da­ge på at ta­ge til Kø­ben­havn og mø­de op på frem­med grund i pæ­ne lo­ka­ler. Vi ar­bej­der rig­tig me­get sam­men med un­ge på 16-30 år, og i for­hold til dén må­l­grup­pe kan der må­ske yder­li­ge­re væ­re en skæv magt­ba­lan­ce. Det kan væ­re før­ste gang, at de er i en fond, el­ler de kan bli­ve nervø­se for at skul­le ind på an­dres do­mæ­ne. At mø­des on­li­ne er en må­de at lø­se op for tin­ge­ne på,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Ud­over at om­stil­le de ind­le­den­de mø­der med an­sø­ge­re til vi­deo, så er fon­den og­så nå­et frem til, at ‘calls’ og pul­jer er en sær­de­les vel­eg­net filan­tro­pisk me­to­de til fon­dens målgruppe.

“Med calls og pul­jer kan man jo pin­po­in­te, hvad un­ges øn­sker og be­hov er li­ge på et gi­vet tids­punkt. Og vi har un­der ned­luk­nin­gen set, at der for vo­res må­l­grup­pe kan lig­ge en enorm kraft i at ar­bej­de på den må­de. Så det er helt sik­kert en ar­bejds­form, som vi over­ve­jer at bru­ge stra­te­gisk i frem­ti­den,” si­ger Pe­ter Giacomello.

I Nor­dea-fon­den blev Face­book et vig­tig værk­tøj for fon­dens se­kre­ta­ri­at, der sat­te sig for at af­prø­ve nye for­ma­ter for vi­den­de­ling og netværksdannelse.

“Vi fandt ud af, at der var man­ge di­gi­ta­le lavt-hæn­gen­de frug­ter. Et af de mest op­lag­te er nok Face­book Li­ve, hvor vi rå­d­gi­ver om støt­te­mu­lig­he­der pri­mært for for­e­nings­må­l­grup­pen. Ef­ter den før­ste Li­ve-ses­sion med to vær­ter fra fon­den spurg­te vi os selv, ‘hvor­for har vi ik­ke prø­vet det før – og hvor­når skal vi gø­re det igen?’” si­ger Ti­ne Wickers.

Og­så Bi­ku­ben­fon­den har gjort sig er­fa­rin­ger, som den vil un­der­sø­ge nær­me­re i den kom­men­de tid. Ned­luk­nin­gen har f.eks. ført til et kon­kret sam­ar­bej­de med en ræk­ke an­dre fon­de, nem­lig Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, Au­gusti­nus Fon­den og Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond i projektet.

“I ‘Sam­men om kun­sten’ har fle­re for­skel­li­ge fon­de, der al­le ar­bej­der in­den for kun­stens om­rå­de, stil­let for­skel­li­ge pul­jer til rå­dig­hed. Vi har li­ge­le­des åb­net for an­søg­nin­ger, der re­la­te­rer sig til cor­o­na, i en af vo­res ek­si­ste­ren­de an­søg­nings­run­der,” si­ger Sø­ren Kaa­re-An­der­sen og un­der­stre­ger, at sam­ar­bej­de med an­dre fon­de er et ar­bejds­red­skab, som fon­den i frem­ti­den ger­ne vil be­nyt­te mere.

I Re­al­da­nia har me­d­ar­bej­der­ne un­der­vejs i ned­luk­nin­gen holdt fast i en lang ræk­ke tra­di­tio­ner fra ar­bejds­plad­sen – men nu med del­ta­gel­se via net­tet – som ek­sem­pel­vis fæl­les-yo­ga og fre­dags­bar for de interesserede.

Men selv­om gam­le tra­di­tio­ner er ble­vet vi­dere­ført un­der ned­luk­nin­gen, så pe­ger de nye di­gi­ta­le værk­tø­jer fremad. I lø­bet af ef­ter­å­ret vil Re­al­da­nia der­for iværk­sæt­te en ræk­ke eks­pe­ri­men­ter, der me­re sy­ste­ma­tisk skal un­der­sø­ge po­ten­ti­a­let i di­gi­ta­le arbejdsformer.

Det glæ­der Jes­per Ny­gård sig til, for ned­luk­nin­gen har én gang for al­le be­vist, at men­ne­sker i me­get høj grad er i stand til at om­stil­le sig, me­ner han.

“I vir­ke­lig­he­den har ned­luk­nin­gen på den vis væ­ret en fan­ta­stisk op­le­vel­se. Dem der har sagt, at men­ne­sket ik­ke er om­stil­lings­pa­rat og som si­ger, at vi ik­ke kan lø­se kli­ma­kri­sen ved at gø­re no­get an­det fra den ene dag til den an­den, de kan ik­ke si­ge det sam­me ef­ter cor­o­na. Men­ne­sket har jo vist sig at væ­re utro­lig om­stil­lings­pa­rat. Fra den ene dag til den an­den om­læg­ger man sit ar­bejds­liv fra fy­sisk frem­mø­de til at væ­re hjem­me­fra via Teams, Sky­pe, Zoom, mail, te­le­fon og så vi­de­re. Og det er jo på man­ge må­der gå­et helt ene­stå­en­de godt,” slut­ter Jes­per Nygård.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer