Ny kvæstor i Carlsbergfondet

Partner i PwC Kim Füchsel bliver ny kvæstor i Carlsbergfondet efter Hans Otto Veile, der fylder 70 år i næste måned og har valgt at trække sig tilbage.

Kim Füchsel (foto: Carlsbergfondet)
Kim Fü­ch­sel (fo­to: Carlsbergfondet)

Den 1. au­gust i år skif­ter Kim Fü­ch­sel fra en lang kar­ri­e­re i PwC til stil­lin­gen som kvæ­stor for Carlsbergfondet.

Det op­ly­ser fon­dens for­mand i en nyhed på hjemmesiden.

”Jeg glæ­der mig over at kun­ne by­de Kim Fü­ch­sel vel­kom­men i rol­len som kvæ­stor og ser frem til et godt og kon­struk­tivt sam­ar­bej­de. Med sin bre­de fond­ser­fa­ring, er­fa­ring fra del­ta­gel­se i be­sty­rel­ses- og re­vi­sions­ud­valgs­mø­der og bag­grund i re­vi­sions­bran­chen er Kim Fü­ch­sel den helt rig­ti­ge til at va­re­ta­ge hver­vet som kvæ­stor i Carls­berg­fa­mi­li­en,” ud­ta­ler Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Besenbacher.

Det frem­går af Carls­berg­fon­dets fun­dats fra 1876, at fon­dens be­sty­rel­se skal an­sæt­te en kvæ­stor til at vej­le­de om regn­skab og formueforvaltning.

I for­bin­del­se med kvæ­stor-skif­tet be­nyt­ter be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher lej­lig­he­den til at tak­ke Hans Ot­to Vei­le for hans bi­drag til ud­vik­lin­gen af Carls­berg­fon­det gen­nem de se­ne­ste 20 år.

Hans Ot­to Vei­le var blandt an­det en af ho­ved­kræf­ter­ne bag de om­fat­ten­de fun­dats­æn­drin­ger i 2007 og 2013. Han har og­så væ­ret fon­dens re­præ­sen­tant i to sto­re ejen­doms­sa­ger, dels sal­get af fon­dens seks bo­li­ge­jen­dom­me i 2016 og op­fø­rel­sen af fon­dens forskerboliger.

”Jeg vil ger­ne ret­te en stor tak til Jens Ot­to Vei­le for den de­di­ke­re­de og kom­pe­ten­te ind­sats, som han har ydet for Carls­berg­fon­det i de næ­sten ty­ve år, hvor han har væ­ret fon­dens kvæ­stor. Der er i Jens Ot­to Vei­les tid skabt man­ge flot­te re­sul­ta­ter, som be­ty­der, at vi i dag er et langt me­re trans­pa­rent og frem­træ­den­de fond, li­ge­som fun­dats­æn­drin­ger­ne har væ­ret en for­ud­sæt­ning for, at Carls­berg har kun­net ud­vik­le sig til det in­ter­na­tio­na­le bryg­ge­ri, det er i dag,” si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Füchsel: nye muligheder

Kim Fü­ch­sel har væ­ret til­knyt­tet PwC som statsau­to­ri­se­ret re­visor i me­re end 40 år, her­un­der 30 år som part­ner. I åre­ne 2011-2018 har han fun­ge­ret som Ma­nag­ing Part­ner, COO, De­puty CEO og med­lem af di­rek­tio­nen i PwC.

I lø­bet af kar­ri­e­ren har han blandt an­det be­skæf­ti­get sig ind­gå­en­de med fonds­sek­to­ren og har me­re end 450 be­sty­rel­ses- og re­vi­sions­ud­valgs­mø­der bag sig i virk­som­he­der som Chr. Au­gusti­nus Fa­brik­ker, Chr. Han­sen, Cowi, Hal­dor Top­søe, Leo Phar­ma, Kø­ben­havns Luft­hav­ne, DSV, Da­gro­fa og Vestas.

Med den nye stil­ling får Kim Fü­ch­sel og­så nye mu­lig­he­der for at kun­ne bru­ge sin er­fa­ring ved at på­ta­ge sig bestyrelseshverv.

”Som part­ner i PwC er det jo ik­ke mu­ligt at ha­ve an­dre hverv, men det vil jeg kun­ne nu, og jeg vil der­for kun­ne ind­træ­de som be­sty­rel­ses­med­lem og vil fort­sat fun­ge­re som kon­su­lent,” skri­ver Kim Fü­ch­sel i sit Lin­ke­din-op­slag om nyheden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer