Ny kvæstor i Carlsbergfondet

Part­ner i PwC Kim Fü­ch­sel bli­ver ny kvæ­stor i Carls­berg­fon­det ef­ter Hans Ot­to Vei­le, der fyl­der 70 år i næ­ste må­ned og har valgt at træk­ke sig til­ba­ge.

Kim Füchsel (foto: Carlsbergfondet)
Kim Fü­ch­sel (fo­to: Carls­berg­fon­det)

Den 1. au­gust i år skif­ter Kim Fü­ch­sel fra en lang kar­ri­e­re i PwC til stil­lin­gen som kvæ­stor for Carls­berg­fon­det.

Det op­ly­ser fon­dens for­mand i en nyhed på hjem­mesi­den.

”Jeg glæ­der mig over at kun­ne by­de Kim Fü­ch­sel vel­kom­men i rol­len som kvæ­stor og ser frem til et godt og kon­struk­tivt sam­ar­bej­de. Med sin bre­de fond­ser­fa­ring, er­fa­ring fra del­ta­gel­se i be­sty­­rel­­ses- og re­vi­sions­ud­valgs­mø­der og bag­grund i re­vi­sions­bran­chen er Kim Fü­ch­sel den helt rig­ti­ge til at va­re­ta­ge hver­vet som kvæ­stor i Carls­berg­fa­mi­li­en,” ud­ta­ler Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher.

Det frem­går af Carls­berg­fon­dets fun­dats fra 1876, at fon­dens be­sty­rel­se skal an­sæt­te en kvæ­stor til at vej­le­de om regn­skab og for­mu­e­for­valt­ning.

I for­bin­del­se med kvæ­­stor-skif­tet be­nyt­ter be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher lej­lig­he­den til at tak­ke Hans Ot­to Vei­le for hans bi­drag til ud­vik­lin­gen af Carls­berg­fon­det gen­nem de se­ne­ste 20 år.

Hans Ot­to Vei­le var blandt an­det en af ho­ved­kræf­ter­ne bag de om­fat­ten­de fun­dats­æn­drin­ger i 2007 og 2013. Han har og­så væ­ret fon­dens re­præ­sen­tant i to sto­re ejen­doms­sa­ger, dels sal­get af fon­dens seks bo­li­ge­jen­dom­me i 2016 og op­fø­rel­sen af fon­dens for­sker­bo­li­ger.

”Jeg vil ger­ne ret­te en stor tak til Jens Ot­to Vei­le for den de­di­ke­re­de og kom­pe­ten­te ind­sats, som han har ydet for Carls­berg­fon­det i de næ­sten ty­ve år, hvor han har væ­ret fon­dens kvæ­stor. Der er i Jens Ot­to Vei­les tid skabt man­ge flot­te re­sul­ta­ter, som be­ty­der, at vi i dag er et langt me­re trans­pa­rent og frem­træ­den­de fond, li­ge­som fun­dats­æn­drin­ger­ne har væ­ret en for­ud­sæt­ning for, at Carls­berg har kun­net ud­vik­le sig til det in­ter­na­tio­na­le bryg­ge­ri, det er i dag,” si­ger Flem­m­ing Be­sen­ba­cher.

Füchsel: nye muligheder

Kim Fü­ch­sel har væ­ret til­knyt­tet PwC som statsau­to­ri­se­ret re­visor i me­re end 40 år, her­un­der 30 år som part­ner. I åre­ne 2011-2018 har han fun­ge­ret som Ma­nag­ing Part­ner, COO, De­puty CEO og med­lem af di­rek­tio­nen i PwC.

I lø­bet af kar­ri­e­ren har han blandt an­det be­skæf­ti­get sig ind­gå­en­de med fonds­sek­to­ren og har me­re end 450 be­sty­­rel­­ses- og re­vi­sions­ud­valgs­mø­der bag sig i virk­som­he­der som Chr. Au­gusti­nus Fa­brik­ker, Chr. Han­sen, Cowi, Hal­dor Top­søe, Leo Phar­ma, Kø­ben­havns Luft­hav­ne, DSV, Da­gro­fa og Ve­st­as.

Med den nye stil­ling får Kim Fü­ch­sel og­så nye mu­lig­he­der for at kun­ne bru­ge sin er­fa­ring ved at på­ta­ge sig be­sty­rel­ses­hverv.

”Som part­ner i PwC er det jo ik­ke mu­ligt at ha­ve an­dre hverv, men det vil jeg kun­ne nu, og jeg vil der­for kun­ne ind­træ­de som be­sty­rel­ses­med­lem og vil fort­sat fun­ge­re som kon­su­lent,” skri­ver Kim Fü­ch­sel i sit Lin­ke­­din-op­slag om nyhe­den.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.