Ny kvæstor i Carlsbergfondet

Part­ner i PwC Kim Fü­ch­sel bli­ver ny kvæ­stor i Carls­berg­fon­det ef­ter Hans Ot­to Vei­le, der fyl­der 70 år i næ­ste må­ned og har valgt at træk­ke sig til­ba­ge.

Kim Füchsel (foto: Carlsbergfondet)
Kim Fü­ch­sel (fo­to: Carls­berg­fon­det)

Den 1. au­gust i år skif­ter Kim Fü­ch­sel fra en lang kar­ri­e­re i PwC til stil­lin­gen som kvæ­stor for Carls­berg­fon­det.

Det op­ly­ser fon­dens for­mand i en nyhed på hjem­mesi­den.

”Jeg glæ­der mig over at kun­ne by­de Kim Fü­ch­sel vel­kom­men i rol­len som kvæ­stor og ser frem til et godt og kon­struk­tivt sam­ar­bej­de. Med sin bre­de fond­ser­fa­ring, er­fa­ring fra del­ta­gel­se i be­sty­­rel­­ses- og re­vi­sions­ud­valgs­mø­der og bag­grund i re­vi­sions­bran­chen er Kim Fü­ch­sel den helt rig­ti­ge til at va­re­ta­ge hver­vet som kvæ­stor i Carls­berg­fa­mi­li­en,” ud­ta­ler Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher.

Det frem­går af Carls­berg­fon­dets fun­dats fra 1876, at fon­dens be­sty­rel­se skal an­sæt­te en kvæ­stor til at vej­le­de om regn­skab og for­mu­e­for­valt­ning.

I for­bin­del­se med kvæ­­stor-skif­tet be­nyt­ter be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher lej­lig­he­den til at tak­ke Hans Ot­to Vei­le for hans bi­drag til ud­vik­lin­gen af Carls­berg­fon­det gen­nem de se­ne­ste 20 år.

Hans Ot­to Vei­le var blandt an­det en af ho­ved­kræf­ter­ne bag de om­fat­ten­de fun­dats­æn­drin­ger i 2007 og 2013. Han har og­så væ­ret fon­dens re­præ­sen­tant i to sto­re ejen­doms­sa­ger, dels sal­get af fon­dens seks bo­li­ge­jen­dom­me i 2016 og op­fø­rel­sen af fon­dens for­sker­bo­li­ger.

”Jeg vil ger­ne ret­te en stor tak til Jens Ot­to Vei­le for den de­di­ke­re­de og kom­pe­ten­te ind­sats, som han har ydet for Carls­berg­fon­det i de næ­sten ty­ve år, hvor han har væ­ret fon­dens kvæ­stor. Der er i Jens Ot­to Vei­les tid skabt man­ge flot­te re­sul­ta­ter, som be­ty­der, at vi i dag er et langt me­re trans­pa­rent og frem­træ­den­de fond, li­ge­som fun­dats­æn­drin­ger­ne har væ­ret en for­ud­sæt­ning for, at Carls­berg har kun­net ud­vik­le sig til det in­ter­na­tio­na­le bryg­ge­ri, det er i dag,” si­ger Flem­m­ing Be­sen­ba­cher.

Füchsel: nye muligheder

Kim Fü­ch­sel har væ­ret til­knyt­tet PwC som statsau­to­ri­se­ret re­visor i me­re end 40 år, her­un­der 30 år som part­ner. I åre­ne 2011-2018 har han fun­ge­ret som Ma­nag­ing Part­ner, COO, De­puty CEO og med­lem af di­rek­tio­nen i PwC.

I lø­bet af kar­ri­e­ren har han blandt an­det be­skæf­ti­get sig ind­gå­en­de med fonds­sek­to­ren og har me­re end 450 be­sty­­rel­­ses- og re­vi­sions­ud­valgs­mø­der bag sig i virk­som­he­der som Chr. Au­gusti­nus Fa­brik­ker, Chr. Han­sen, Cowi, Hal­dor Top­søe, Leo Phar­ma, Kø­ben­havns Luft­hav­ne, DSV, Da­gro­fa og Ve­st­as.

Med den nye stil­ling får Kim Fü­ch­sel og­så nye mu­lig­he­der for at kun­ne bru­ge sin er­fa­ring ved at på­ta­ge sig be­sty­rel­ses­hverv.

”Som part­ner i PwC er det jo ik­ke mu­ligt at ha­ve an­dre hverv, men det vil jeg kun­ne nu, og jeg vil der­for kun­ne ind­træ­de som be­sty­rel­ses­med­lem og vil fort­sat fun­ge­re som kon­su­lent,” skri­ver Kim Fü­ch­sel i sit Lin­ke­­din-op­slag om nyhe­den.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Millionbevilling skal bringe dansk forskning om erhvervsfonde til tops i Europa

Start­skud­det ly­der nu til det hidtil stør­ste dan­ske forsk­nings­pro­jekt om er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Med en be­vil­ling på mindst 10,8 mio. kr. fra 10 er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal…

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Social- og indenrigsministeren arbejder på ”ambitiøs fondsstrategi”

So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et bars­ler med en ny fonds­stra­te­gi, som skal styr­ke mi­ni­ste­ri­ets di­a­log og sam­ar­bej­de med de pri­va­te fon­de. Det skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid…

Novo Nordisk Fonden kombinerer forretningsudvikling og fondsstøtte

Fem op­start­svirk­som­he­der og tre forsk­nings­pro­jek­ter med kom­merci­elt po­ten­ti­a­le in­den for li­fe sci­en­ce har net­op mod­ta­get i alt 104 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den. Me­re…

Bagger-Sørensen Fonden sælger fra og opruster uddelingspolitikken

Be­sty­rel­sen i Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den har am­bi­tio­ner om at øge ud­de­lin­ger­ne in­den­for en ræk­ke syg­doms- og forsk­nings­om­rå­der. Og for at ind­fri mål­sæt­nin­ger­ne har den tid­li­ge­re…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Coronakrise

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…