Annoncespot_img

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Flere inaktive fondsformuer kan nu opløses og komme til gavn under den økonomiske krise. Efter pres fra flere af Folketingets partier har Civilstyrelsen besluttet at fordoble opløsningsgrænsen. Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup i et svar til retsudvalget.

Nick Hækkerup og Civilstyrelsen
Ju­stits­min­ster Ni­ck Hæk­kerup for­tal­te i ja­nu­ar i år, at han er indstil­let på at gen­nem­fø­re en om­fat­ten­de re­vi­sion af den nu­væ­ren­de fonds­lov, som stam­mer fra 1985. Iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger er for­be­re­del­ser­ne til at ned­sæt­te et fonds­ud­valg og la­ve et kom­mis­so­ri­um sat i gang (fo­to: Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et og Civilstyrelsen).

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet at for­dob­le den nu­væ­ren­de op­løs­nings­græn­se på to mio. kr. Det op­ly­ser ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup i et svar til Fol­ke­tin­gets retsudvalg.

”Jeg har no­te­ret mig, at Ci­vilsty­rel­sen er indstil­let på frem­over ef­ter en kon­kret vur­de­ring at op­lø­se en fond, hvis fon­dens mid­ler er i stør­rel­ses­or­de­nen 3-4 mil­li­o­ner kr.,” skri­ver ju­stits­mi­ni­ste­ren i sit svar.

Ci­vilsty­rel­sens be­slut­ning sker ef­ter fle­re fol­ke­tings­med­lem­mer her i Fun­dats op­for­dre­de Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup til at re­de­gø­re for, om sty­rel­sen gen­nem en lem­pet prak­sis kun­ne mu­lig­gø­re at fle­re uren­tab­le, pas­si­ve fonds­for­mu­er op­lø­ses. Fond­s­ka­pi­ta­len bør kun­ne ud­de­les til den en­kel­te fonds al­men­nyt­ti­ge for­mål og der­med med­vir­ke til at sti­mu­le­re øko­no­mi­en ef­ter cor­o­na-kri­sen, lød op­for­drin­gen fra Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt (SF), Pe­ter Skaarup (DF), Alex Va­nop­slagh (LA) og Rosa Lund (E).

På grund af det la­ve ren­te­ni­veau er det næ­sten umu­ligt for min­dre fon­de at ska­be ind­tæg­ter, som bå­de kan be­ta­le fon­dens ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger og gi­ve et over­skud til al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Der­for må man­ge be­sty­rel­ser se for­mu­er­ne skrum­pe uden, at pen­ge­ne kom­mer til gavn for samfundet.

Ci­vilsty­rel­sens prak­sis be­tød i en år­ræk­ke, at kun fon­de med en for­mue på un­der én mil­li­on kr. kun­ne få til­la­del­se til at la­de sig op­lø­se ved at ud­de­le re­sten af kapitalen.

Op­løs­ning kan dog kun ske un­der for­ud­sæt­ning af, at fon­dens mid­ler ik­ke står i ri­me­ligt for­hold til fon­dens for­mål. En vur­de­ring som Ci­vilsty­rel­sen fo­re­ta­ger ef­ter et kon­kret skøn af bl.a. fon­dens ind­tæg­ter og dens mu­lig­he­der for at ud­de­le til de vedtægts­be­stem­te for­mål. Sty­rel­sens prak­sis på om­rå­det har i man­ge år væ­ret gan­ske re­strik­tiv og først i 2018, ef­ter fle­re års lav­ren­teø­ko­no­mi, hæ­ve­de sty­rel­sen græn­sen fra én til to mio. kr.

Som fle­re fon­de har for­kla­ret i Fun­dats, kan det dog væ­re van­ske­ligt at ska­be sam­men­hæng mel­lem ind­tæg­ter og ud­de­lin­ger selv for fon­de med to-cif­re­de mil­li­onbe­løb på for­mue­kon­to­en. Når re­viso­rer, ka­pi­tal­for­val­te­re og de lov­plig­ti­ge for­valt­nings­af­de­lin­ger har få­et de­res del af af­ka­stet, er der alt for få pen­ge til­ba­ge, selv­om fonds­be­sty­rel­ser­ne of­te ar­bej­der gra­tis. Om­kost­nings­pro­cen­ter på mel­lem 10 og 50 pct. er der­for ik­ke unor­malt blandt små­fon­de, der har til for­mål at støt­te ek­sem­pel­vis kul­tur­li­vet, for­e­nin­ger, idræt, syg­doms­be­kæm­pel­se el­ler by­ud­vik­ling i lokalsamfund.

Fondsloven begrænser lempelse

I mod­sæt­ning til de er­hvervs­dri­ven­de fon­de lig­ger an­sva­ret for de al­me­ne fon­de un­der ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort og hø­rer der­for til i Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg. Man­ge fonds­be­sty­rel­ser har i åre­vis op­le­vet det van­ske­ligt at få po­li­ti­ker­ne til at ret­te de­res op­mærk­som­hed mod pro­ble­mer­ne for de tu­sind­vis af al­me­ne fon­de og de­res sam­le­de milliardformuer.

Men med det nu­væ­ren­de rets­ud­valg ser det ud til at væ­re lyk­ke­des, og den øge­de po­li­ti­ske be­vå­gen­hed fal­der des­u­den sam­men med et mar­kant le­del­ses- og stra­te­giskift i Ci­vilsty­rel­sen, som be­ty­der, at sty­rel­sen i mod­sæt­ning til tid­li­ge­re nu har langt stør­re fo­kus på at ha­ve bor­ger­ne, virk­som­he­der­ne og fon­de­ne i cen­trum for ar­bej­det.

Be­slut­nin­gen om at hæ­ve op­løs­nings­græn­sen skal der­for og­så ses i ly­set af, at Ci­vilsty­rel­sen har set på sin hid­ti­di­ge prak­sis med fri­ske øj­ne og vur­de­ret de mu­lig­he­der, som lig­ger in­den for den gæl­den­de fondslov.

Hvis der er et po­li­tisk øn­ske om, at ud­gangs­punk­tet skal lig­ge på et hø­je­re ni­veau, bør det­te ef­ter Ci­vilsty­rel­sens op­fat­tel­se af­spej­les ved en æn­dring af fondsloven.

Ci­vilsty­rel­sen

”Ci­vilsty­rel­sen fin­der, at det in­den for de nu­væ­ren­de lov­giv­nings­mæs­si­ge ram­mer vil væ­re mu­ligt ad­mi­ni­stra­tivt at hæ­ve ud­gangs­punk­tet for vur­de­rin­gen af, om en fonds mid­ler ik­ke læn­ge­re står i ri­me­ligt for­hold til fon­dens for­mål, til 3-4 mio. kr. Det be­ty­der, at Ci­vilsty­rel­sen vil væ­re indstil­let på at op­lø­se en fond, hvis fon­dens mid­ler er i stør­rel­ses­or­de­nen 3-4 mio. kr., og der ef­ter en kon­kret vur­de­ring af de øv­ri­ge for­hold i sa­gen, her­un­der navn­lig fon­dens al­der og fon­dens for­mål, er grund­lag her­for,” frem­går det af ju­stits­mi­ni­ste­rens svar til retsudvalget.

Fle­re fond­s­eks­pe­ter har tid­li­ge­re ar­gu­men­te­ret for at græn­sen for, hvor­når en fonds­be­sty­rel­se ef­ter an­søg­ning kan få til­la­del­se til at slip­pe for­mu­e­re­ster­ne ud til for­må­le­ne bur­de væ­re langt højere.

Men en af de be­græns­nin­ger, som for­hin­drer at tær­s­k­len kan hæ­ves yder­li­ge­re, er iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen, den pa­ra­graf, som be­stem­mer, hvor­når en fonds ka­pi­tal over­ho­ve­det er stor nok til at væ­re om­fat­tet af fondsloven.

”I for­hold til det be­løbs­mæs­si­ge ud­gangs­punkt for at op­hæ­ve fon­de læg­ger sty­rel­sen navn­lig vægt på, at der ik­ke bør væ­re væ­sent­lig uba­lan­ce mel­lem mini­mum­s­ka­pi­tal­kra­vet på 1 mio. kr. i fonds­lo­vens § 8 for at op­ret­te en fond og ud­gangs­punk­tet for, hvor­når en fonds mid­ler al­min­de­lig­vis ik­ke står i ri­me­ligt for­hold til fon­dens for­mål,” frem­går det af ministerbesvarelsen.

Fondsudvalg skal vurdere ny grænse

For­ud for sit svar til Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg har ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ind­hen­tet en ud­ta­lel­se fra Ci­vilsty­rel­sen fond­s­kon­tor. Og her gør sty­rel­sen det helt klart, at hvis po­li­ti­ker­ne øn­sker, at fle­re små­fon­de skal ud at ar­bej­de i sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en, så må de selv kom­me på ba­nen med en lovændring:

”Hvis der er et po­li­tisk øn­ske om, at ud­gangs­punk­tet skal lig­ge på et hø­je­re ni­veau, bør det­te ef­ter Ci­vilsty­rel­sens op­fat­tel­se af­spej­les ved en æn­dring af fonds­lo­ven, even­tu­elt ved at hæ­ve ka­pi­tal­kra­vet for op­ret­tel­se af fon­de. En nær­me­re drøf­tel­se af et frem­ti­digt ni­veau for op­ret­tel­se og op­hæ­vel­se af fon­de vil even­tu­elt kun­ne ind­gå i det ud­valgs­ar­bej­de om fonds­lo­v­giv­nin­gen, som ju­stits­mi­ni­ste­ren har be­slut­tet at sæt­te i gang.”

Ju­stits­min­ster Ni­ck Hæk­kerup for­tal­te i ja­nu­ar i år, at han er indstil­let på at gen­nem­fø­re en om­fat­ten­de re­vi­sion af den nu­væ­ren­de fonds­lov, som stam­mer fra 1985. Iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger er for­be­re­del­ser­ne til at ned­sæt­te et fonds­ud­valg og la­ve et kom­mis­so­ri­um sat i gang.

Des­u­den ar­bej­der Ci­vilsty­rel­sen på at lem­pe de in­ve­ste­rings­reg­ler – den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, der gæl­der for pla­ce­ring af fon­des for­mu­er. Æn­drin­ger­ne skal for­bed­re mu­lig­he­der­ne for at op­nå af­kast på ka­pi­ta­len, og sty­rel­sen for­ven­ter at præ­sen­te­re ju­stits­mi­ni­ste­ren for et ud­kast til en ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se in­den sommerferien.

”Her­u­d­over vil spørgs­må­let om op­løs­ning af fon­de ind­gå i et kom­men­de ud­valgs­ar­bej­de med en re­vi­sion af fonds­lo­ven,” si­ger Ni­ck Hæk­kerup i sit svar til Fol­ke­tin­gets retsudvalg.

Ci­vilsty­rel­sen mod­ta­ger lø­ben­de an­mod­nin­ger fra fon­de, der øn­sker at bli­ve op­løst. Ef­ter re­ge­rin­gen be­slut­te­de at ned­luk­ke sto­re de­le af sam­fun­det har Ci­vilsty­rel­sen fra den 9. marts mod­ta­get 15 an­søg­nin­ger om op­løs­ning af fon­de. Af dem hav­de 14 fon­de en for­mue, der lå in­den­for den nu­væ­ren­de græn­se på to mio. kr. Og her­af hen­vi­ste to be­sty­rel­ser i de­res be­grun­del­se di­rek­te til den ak­tu­el­le sam­fund­skri­se på grund af cor­o­navirus. I den sid­ste sag hav­de fon­den en for­mue på 6-7 mio. kr.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer