Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Fle­re inak­ti­ve fonds­for­mu­er kan nu op­lø­ses og kom­me til gavn un­der den øko­no­mi­ske kri­se. Ef­ter pres fra fle­re af Fol­ke­tin­gets par­ti­er har Ci­vilsty­rel­sen be­slut­tet at for­dob­le op­løs­nings­græn­sen. Det op­ly­ser ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup i et svar til rets­ud­val­get.

Nick Hækkerup og Civilstyrelsen
Ju­stits­min­ster Ni­ck Hæk­kerup for­tal­te i ja­nu­ar i år, at han er indstil­let på at gen­nem­fø­re en om­fat­ten­de re­vi­sion af den nu­væ­ren­de fonds­lov, som stam­mer fra 1985. Iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger er for­be­re­del­ser­ne til at ned­sæt­te et fonds­ud­valg og la­ve et kom­mis­so­ri­um sat i gang (fo­to: Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et og Ci­vilsty­rel­sen).

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet at for­dob­le den nu­væ­ren­de op­løs­nings­græn­se på to mio. kr. Det op­ly­ser ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup i et svar til Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg.

”Jeg har no­te­ret mig, at Ci­vilsty­rel­sen er indstil­let på frem­over ef­ter en kon­kret vur­de­ring at op­lø­se en fond, hvis fon­dens mid­ler er i stør­rel­ses­or­de­nen 3-4 mil­li­o­ner kr.,” skri­ver ju­stits­mi­ni­ste­ren i sit svar.

Ci­vilsty­rel­sens be­slut­ning sker ef­ter fle­re fol­ke­tings­med­lem­mer her i Fun­dats op­for­dre­de Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup til at re­de­gø­re for, om sty­rel­sen gen­nem en lem­pet prak­sis kun­ne mu­lig­gø­re at fle­re uren­tab­le, pas­si­ve fonds­for­mu­er op­lø­ses. Fond­s­ka­pi­ta­len bør kun­ne ud­de­les til den en­kel­te fonds al­men­nyt­ti­ge for­mål og der­med med­vir­ke til at sti­mu­le­re øko­no­mi­en ef­ter cor­o­­na-kri­­sen, lød op­for­drin­gen fra Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt (SF), Pe­ter Skaarup (DF), Alex Va­nop­slagh (LA) og Rosa Lund (E).

På grund af det la­ve ren­te­ni­veau er det næ­sten umu­ligt for min­dre fon­de at ska­be ind­tæg­ter, som bå­de kan be­ta­le fon­dens ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger og gi­ve et over­skud til al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Der­for må man­ge be­sty­rel­ser se for­mu­er­ne skrum­pe uden, at pen­ge­ne kom­mer til gavn for sam­fun­det.

Ci­vilsty­rel­sens prak­sis be­tød i en år­ræk­ke, at kun fon­de med en for­mue på un­der én mil­li­on kr. kun­ne få til­la­del­se til at la­de sig op­lø­se ved at ud­de­le re­sten af ka­pi­ta­len.

Op­løs­ning kan dog kun ske un­der for­ud­sæt­ning af, at fon­dens mid­ler ik­ke står i ri­me­ligt for­hold til fon­dens for­mål. En vur­de­ring som Ci­vilsty­rel­sen fo­re­ta­ger ef­ter et kon­kret skøn af bl.a. fon­dens ind­tæg­ter og dens mu­lig­he­der for at ud­de­le til de vedtægts­be­stem­te for­mål. Sty­rel­sens prak­sis på om­rå­det har i man­ge år væ­ret gan­ske re­strik­tiv og først i 2018, ef­ter fle­re års lav­ren­teø­ko­no­mi, hæ­ve­de sty­rel­sen græn­sen fra én til to mio. kr.

Som fle­re fon­de har for­kla­ret i Fun­dats, kan det dog væ­re van­ske­ligt at ska­be sam­men­hæng mel­lem ind­tæg­ter og ud­de­lin­ger selv for fon­de med to-cif­re­­de mil­li­onbe­løb på for­mue­kon­to­en. Når re­viso­rer, ka­pi­tal­for­val­te­re og de lov­plig­ti­ge for­valt­nings­af­de­lin­ger har få­et de­res del af af­ka­stet, er der alt for få pen­ge til­ba­ge, selv­om fonds­be­sty­rel­ser­ne of­te ar­bej­der gra­tis. Om­kost­nings­pro­cen­ter på mel­lem 10 og 50 pct. er der­for ik­ke unor­malt blandt små­fon­de, der har til for­mål at støt­te ek­sem­pel­vis kul­tur­li­vet, for­e­nin­ger, idræt, syg­doms­be­kæm­pel­se el­ler by­ud­vik­ling i lo­kal­sam­fund.

Fondsloven begrænser lempelse

I mod­sæt­ning til de er­hvervs­dri­ven­de fon­de lig­ger an­sva­ret for de al­me­ne fon­de un­der ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort og hø­rer der­for til i Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg. Man­ge fonds­be­sty­rel­ser har i åre­vis op­le­vet det van­ske­ligt at få po­li­ti­ker­ne til at ret­te de­res op­mærk­som­hed mod pro­ble­mer­ne for de tu­sind­vis af al­me­ne fon­de og de­res sam­le­de mil­li­ard­for­mu­er.

Men med det nu­væ­ren­de rets­ud­valg ser det ud til at væ­re lyk­ke­des, og den øge­de po­li­ti­ske be­vå­gen­hed fal­der des­u­den sam­men med et mar­kant le­­del­­ses- og stra­te­giskift i Ci­vilsty­rel­sen, som be­ty­der, at sty­rel­sen i mod­sæt­ning til tid­li­ge­re nu har langt stør­re fo­kus på at ha­ve bor­ger­ne, virk­som­he­der­ne og fon­de­ne i cen­trum for ar­bej­det.

Be­slut­nin­gen om at hæ­ve op­løs­nings­græn­sen skal der­for og­så ses i ly­set af, at Ci­vilsty­rel­sen har set på sin hid­ti­di­ge prak­sis med fri­ske øj­ne og vur­de­ret de mu­lig­he­der, som lig­ger in­den for den gæl­den­de fonds­lov.

Hvis der er et po­li­tisk øn­ske om, at ud­gangs­punk­tet skal lig­ge på et hø­je­re ni­veau, bør det­te ef­ter Ci­vilsty­rel­sens op­fat­tel­se af­spej­les ved en æn­dring af fonds­lo­ven.

Ci­vilsty­rel­sen

”Ci­vilsty­rel­sen fin­der, at det in­den for de nu­væ­ren­de lov­giv­nings­mæs­si­ge ram­mer vil væ­re mu­ligt ad­mi­ni­stra­tivt at hæ­ve ud­gangs­punk­tet for vur­de­rin­gen af, om en fonds mid­ler ik­ke læn­ge­re står i ri­me­ligt for­hold til fon­dens for­mål, til 3-4 mio. kr. Det be­ty­der, at Ci­vilsty­rel­sen vil væ­re indstil­let på at op­lø­se en fond, hvis fon­dens mid­ler er i stør­rel­ses­or­de­nen 3-4 mio. kr., og der ef­ter en kon­kret vur­de­ring af de øv­ri­ge for­hold i sa­gen, her­un­der navn­lig fon­dens al­der og fon­dens for­mål, er grund­lag her­for,” frem­går det af ju­stits­mi­ni­ste­rens svar til rets­ud­val­get.

Fle­re fond­s­eks­pe­ter har tid­li­ge­re ar­gu­men­te­ret for at græn­sen for, hvor­når en fonds­be­sty­rel­se ef­ter an­søg­ning kan få til­la­del­se til at slip­pe for­mu­e­re­ster­ne ud til for­må­le­ne bur­de væ­re langt hø­je­re.

Men en af de be­græns­nin­ger, som for­hin­drer at tær­s­k­len kan hæ­ves yder­li­ge­re, er iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen, den pa­ra­graf, som be­stem­mer, hvor­når en fonds ka­pi­tal over­ho­ve­det er stor nok til at væ­re om­fat­tet af fonds­lo­ven.

”I for­hold til det be­løbs­mæs­si­ge ud­gangs­punkt for at op­hæ­ve fon­de læg­ger sty­rel­sen navn­lig vægt på, at der ik­ke bør væ­re væ­sent­lig uba­lan­ce mel­lem mini­mum­s­ka­pi­tal­kra­vet på 1 mio. kr. i fonds­lo­vens § 8 for at op­ret­te en fond og ud­gangs­punk­tet for, hvor­når en fonds mid­ler al­min­de­lig­vis ik­ke står i ri­me­ligt for­hold til fon­dens for­mål,” frem­går det af mi­ni­ster­be­sva­rel­sen.

Fondsudvalg skal vurdere ny grænse

For­ud for sit svar til Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg har ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ind­hen­tet en ud­ta­lel­se fra Ci­vilsty­rel­sen fond­s­kon­tor. Og her gør sty­rel­sen det helt klart, at hvis po­li­ti­ker­ne øn­sker, at fle­re små­fon­de skal ud at ar­bej­de i sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en, så må de selv kom­me på ba­nen med en lovæn­dring:

”Hvis der er et po­li­tisk øn­ske om, at ud­gangs­punk­tet skal lig­ge på et hø­je­re ni­veau, bør det­te ef­ter Ci­vilsty­rel­sens op­fat­tel­se af­spej­les ved en æn­dring af fonds­lo­ven, even­tu­elt ved at hæ­ve ka­pi­tal­kra­vet for op­ret­tel­se af fon­de. En nær­me­re drøf­tel­se af et frem­ti­digt ni­veau for op­ret­tel­se og op­hæ­vel­se af fon­de vil even­tu­elt kun­ne ind­gå i det ud­valgs­ar­bej­de om fonds­lo­v­giv­nin­gen, som ju­stits­mi­ni­ste­ren har be­slut­tet at sæt­te i gang.”

Ju­stits­min­ster Ni­ck Hæk­kerup for­tal­te i ja­nu­ar i år, at han er indstil­let på at gen­nem­fø­re en om­fat­ten­de re­vi­sion af den nu­væ­ren­de fonds­lov, som stam­mer fra 1985. Iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger er for­be­re­del­ser­ne til at ned­sæt­te et fonds­ud­valg og la­ve et kom­mis­so­ri­um sat i gang.

Des­u­den ar­bej­der Ci­vilsty­rel­sen på at lem­pe de in­ve­ste­rings­reg­ler – den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, der gæl­der for pla­ce­ring af fon­des for­mu­er. Æn­drin­ger­ne skal for­bed­re mu­lig­he­der­ne for at op­nå af­kast på ka­pi­ta­len, og sty­rel­sen for­ven­ter at præ­sen­te­re ju­stits­mi­ni­ste­ren for et ud­kast til en ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se in­den som­mer­fe­ri­en.

”Her­u­d­over vil spørgs­må­let om op­løs­ning af fon­de ind­gå i et kom­men­de ud­valgs­ar­bej­de med en re­vi­sion af fonds­lo­ven,” si­ger Ni­ck Hæk­kerup i sit svar til Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg.

Ci­vilsty­rel­sen mod­ta­ger lø­ben­de an­mod­nin­ger fra fon­de, der øn­sker at bli­ve op­løst. Ef­ter re­ge­rin­gen be­slut­te­de at ned­luk­ke sto­re de­le af sam­fun­det har Ci­vilsty­rel­sen fra den 9. marts mod­ta­get 15 an­søg­nin­ger om op­løs­ning af fon­de. Af dem hav­de 14 fon­de en for­mue, der lå in­den­for den nu­væ­ren­de græn­se på to mio. kr. Og her­af hen­vi­ste to be­sty­rel­ser i de­res be­grun­del­se di­rek­te til den ak­tu­el­le sam­fund­skri­se på grund af cor­o­navirus. I den sid­ste sag hav­de fon­den en for­mue på 6-7 mio. kr.

Serie:

Go­de ram­mer for go­de do­na­tio­ner

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fon­de.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Millionbevilling skal bringe dansk forskning om erhvervsfonde til tops i Europa

Start­skud­det ly­der nu til det hidtil stør­ste dan­ske forsk­nings­pro­jekt om er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Med en be­vil­ling på mindst 10,8 mio. kr. fra 10 er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal…

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Social- og indenrigsministeren arbejder på ”ambitiøs fondsstrategi”

So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et bars­ler med en ny fonds­stra­te­gi, som skal styr­ke mi­ni­ste­ri­ets di­a­log og sam­ar­bej­de med de pri­va­te fon­de. Det skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid…

Novo Nordisk Fonden kombinerer forretningsudvikling og fondsstøtte

Fem op­start­svirk­som­he­der og tre forsk­nings­pro­jek­ter med kom­merci­elt po­ten­ti­a­le in­den for li­fe sci­en­ce har net­op mod­ta­get i alt 104 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den. Me­re…

Bagger-Sørensen Fonden sælger fra og opruster uddelingspolitikken

Be­sty­rel­sen i Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den har am­bi­tio­ner om at øge ud­de­lin­ger­ne in­den­for en ræk­ke syg­doms- og forsk­nings­om­rå­der. Og for at ind­fri mål­sæt­nin­ger­ne har den tid­li­ge­re…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Coronakrise

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…