Ny brancheforening frygter at fondenes uddelingsstyrke svækkes

Per Fru­er­led, der er for­mand for den nystif­te­de Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning, me­ner, at fon­de­ne i Dan­mark ud­gør en stor del af ek­si­stens­grund­la­get i de fri­vil­li­ge for­e­nin­ger og hå­ber på tæt sam­ar­bej­de mel­lem bran­che­for­e­nin­gen og fon­de­ne. Han op­le­ver, at fon­de­ne har vist de­res værd un­der cor­ona­kri­sen, men sam­ti­dig er han be­kym­ret for fon­de­nes øko­no­mi­ske for­må­en i kølvan­det på kri­sen.

Civilsamfundets Brancheforening (foto: Dansk Erhverv)
Be­sty­rel­sen i Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning. Fra ven­stre ses Ras­mus Kjel­da­hl fra Børns Vil­kår, An­ders La­de­karl fra Dansk Rø­de Kors, Tri­ne Ny­by fra Rå­d­giv­nings­dan­mark, Kira West fra Re­den, Per Fru­er­led fra Dan­ske Dø­ves Lands­for­bund, Laila Walt­her fra LMS og Nin­na Thom­sen fra Mødre­hjæl­pen (fo­to: Dansk Er­hverv).

De pri­va­te fon­de i Dan­mark har de se­ne­re år få­et en sta­dig stør­re be­tyd­ning i sam­fun­det. De er ble­vet langt me­re stra­te­gi­ske i val­get af ind­sats­om­rå­der og har få­et et klart blik for, hvor der er ‘hul­ler’ og bør sæt­tes må­l­ret­tet ind. Fon­de­ne har der­med få­et en over­or­dent­lig stor ind­fly­del­se på, hvil­ke op­ga­ver der løf­tes i sam­fun­det.

Det si­ger Per Fru­er­led, der er for­mand for den nye bran­che­for­e­ning for fri­vil­li­ge for­e­nin­ger på so­ci­al- og sund­heds­om­rå­det i Dan­mark, Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning, som blev stif­tet for tre må­ne­der si­den, den 3. marts.

Per Fru­er­led læg­ger ik­ke skjul på, at fon­de­nes be­tyd­ning for de 21 or­ga­ni­sa­tio­ner, som han re­præ­sen­te­rer, er over­or­dent­lig stor. Der­for er det hans håb, at Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning – og de en­kel­te med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner – vil få et tæt sam­ar­bej­de med Dan­marks fon­de.

”Det er helt cen­tralt for bå­de sto­re og små or­ga­ni­sa­tio­ner, at de har ad­gang til og di­a­log med fon­de, for fon­de­ne og den øv­ri­ge ek­ster­ne fi­nan­si­e­ring ud­gør ek­si­stens­grund­la­get for rig­tig man­ge af os. En me­get stor del af vo­res ak­ti­vi­te­ter er dæk­ket af til­skud fra fon­de og pul­jer, så et frem­ti­digt tæt sam­ar­bej­de er fuld­stæn­dig af­gø­ren­de,” si­ger Per Fru­er­led til Fun­dats.

Skal påvirke rammebetingelser

Med­lem­mer­ne af Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning spæn­der vidt – li­ge fra Lands­for­e­nin­gen Spæd­børns­død og Lands­for­e­nin­gen mod spi­se­for­styr­rel­ser og selvska­de blandt de min­dre over Dan­ske Dø­ves Lands­for­bund, som Per Fru­er­led er di­rek­tør i, til sto­re spil­le­re på or­ga­ni­sa­tions­mar­ke­det som Rø­de Kors og Red Bar­net.

Fæl­les for de 21 med­lem­mer er øn­sket om at styr­ke ram­mer­ne for fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner. Det hand­ler blandt an­det i høj grad om at sik­re en sta­bil fi­nan­si­e­ring, ef­ter at sats­pulj­en blev af­skaf­fet med virk­ning fra 1. ja­nu­ar i år. Sats­pulj­en støt­te­de fra 1993 til og med 2019 ini­ti­a­ti­ver med for­mål om at for­bed­re vil­kå­re­ne for sva­ge og ud­sat­te grup­per samt per­so­ner på over­før­sels­ind­komst.

”Man kan si­ge, at det, med­lem­mer­ne af Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning har til fæl­les, er de ram­me­be­tin­gel­ser, der er for at dri­ve den her ty­pe af or­ga­ni­sa­tio­ner. Og det er de ram­mer, vi som bran­che­for­e­ning skal for­sø­ge at på­vir­ke,” si­ger Per Fru­er­led.

Hvis vi vur­de­rer, at der er ud­for­drin­ger i re­la­tio­nen mel­lem ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og fon­de­ne, så vil vi ta­ge en di­a­log med den kon­kre­te fond. Er det me­re bran­che­re­la­te­ret, vil vi del­ta­ge i kon­fe­ren­cer og bru­ge me­di­er­ne til at kom­me i di­a­log med fle­re fon­de.

Per Fru­er­led – be­sty­rel­ses­for­mand, Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning

Det er så­le­des en klart de­fi­ne­ret før­ste og væ­sent­lig­ste op­ga­ve for bran­che­for­e­nin­gen, at den skal ar­bej­de for en ny mo­del til at ska­be me­re sta­bil fi­nan­si­e­ring af det fri­vil­li­ge so­ci­a­le ar­bej­de i Dan­mark i kølvan­det på sats­pulj­en. Det ind­be­fat­ter kon­takt til po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg, men Per Fru­er­led hå­ber og­så me­get på, at ar­bej­det vil ske i tæt di­a­log med fon­de­ne – om end han end­nu ik­ke har no­get klart bud på, hvor­dan det sam­ar­bej­de kon­kret skal fo­re­gå.

”Vi er åb­ne for sam­ar­bej­de med al­le, og­så fon­de. Vo­res ud­gangs­punkt og det, der har lig­get først for, har væ­ret den stats­li­ge fi­nan­si­e­rings­mo­del. I for­hold til fon­de­ne tæn­ker jeg, at vi ta­ler med dem, der er brug for at ta­le med, og vi vil blandt an­det ger­ne dis­ku­te­re, hvad det er for præ­mis­ser, fon­de­ne har for at gå ind og bi­dra­ge til kon­kre­te pro­jek­ter. Ge­ne­relt vil vi ger­ne ta­ge al­le de pro­blem­stil­lin­ger op, som vi i fæl­les­skab med vo­res med­lem­mer iden­ti­fi­ce­rer, og hvis vi vur­de­rer, at der er ud­for­drin­ger i re­la­tio­nen mel­lem ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og fon­de­ne, så vil vi ta­ge en di­a­log med den kon­kre­te fond. Er det me­re bran­che­re­la­te­ret, vil vi del­ta­ge i kon­fe­ren­cer og bru­ge me­di­er­ne til at kom­me i di­a­log med fle­re fon­de,” si­ger Per Fru­er­led.

Coronakrisen har haft voldsom betydning

For­man­den for den nye bran­che­for­e­ning læg­ger ik­ke skjul på, at for­e­nin­gens før­ste tre må­ne­der har væ­ret stærkt præ­get af cor­ona­kri­sen. Der gik så­le­des kun ot­te da­ge fra, at der var spist marci­­pan- og jord­bær­py­n­tet ka­ge på den stif­ten­de ge­ne­ral­for­sam­ling i bran­che­for­e­nin­gen, til stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen luk­ke­de sto­re de­le af det dan­ske sam­fund ned.

”Vi har måt­tet smi­de, hvad vi hav­de i hæn­der­ne, og ud­sky­de man­ge af de ting, vi tro­e­de, vi skul­le fo­ku­se­re på, for så i ste­det at fo­ku­se­re på cor­ona­kri­sens be­tyd­ning for ci­vil­sam­fun­dets or­ga­ni­sa­tio­ner. Og kri­sens kon­se­kven­ser har væ­ret vold­som­me,” un­der­stre­ger han:

Det kan i vær­ste fald bli­ve en ka­ska­de af øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser.

Per Fru­er­led – be­sty­rel­ses­for­mand, Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning

”På ind­holds­si­den har rig­tigt man­ge skul­let om­læg­ge de­res re­la­tion­s­til­bud og bor­­ger-til-bor­­ger-ak­ti­vi­te­ter og i ste­det op­fin­de en mas­se nye ve­je til at kom­me i kon­takt med de ud­sat­te bor­ge­re, vi ger­ne vil gø­re no­get for. Og på drifts­si­den har fle­re af vo­res sto­re med­lem­mer især haft ud­for­drin­ger med at skul­le hol­de de gen­brugs­bu­tik­ker, som ud­gør en re­la­tivt stor del af de­res øko­no­mi­ske fun­da­ment, luk­ket. Selv­om de nu er åb­ne igen, er der stor be­kym­ring i for­hold til, hvil­ke kon­se­kven­ser ned­luk­nings­pe­ri­o­den en­der med at få,” si­ger Per Fru­er­led.

Frygter kaskade af økonomiske udfordringer

Fra si­de­linj­en har han sam­ti­dig med stor be­un­dring fulgt den ind­sats, som en ræk­ke dan­ske fon­de har ydet un­der cor­ona­kri­sen.

”Jeg vil ger­ne kvit­te­re for, at fon­de­ne over en bred kam vir­ke­lig har vist de­res værd og de­res be­tyd­ning un­der cor­o­na­pe­ri­o­den. De har om­stil­let de­res ak­ti­vi­te­ter og blandt an­det fun­det mid­ler til aku­tind­sat­ser, og det har væ­ret ty­de­ligt, hvor me­get fon­de­ne har kun­net ud­ret­te som sup­ple­ment til de stats­li­ge pul­jer. Det har væ­ret ret im­po­ne­ren­de at se, hvor­dan fle­re fon­de på me­get kort tid har flyt­tet rundt på mid­ler og ind­sat­ser,” si­ger Per Fru­er­led.

Sam­ti­dig væk­ker fon­de­nes ge­ne­rø­si­tet un­der cor­ona­kri­sen og­så be­kym­ring hos for­man­den for Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning. Ik­ke – un­der­stre­ger han – på grund af de pen­ge, de al­le­re­de har og på­tæn­ker at de­le ud un­der kri­sen, men på grund af den øko­no­mi­ske for­fat­ning, som fon­de­ne ri­si­ke­rer at be­fin­de sig i, når vi al­le på et tids­punkt kan be­gyn­de at om­ta­le cor­ona­kri­sen i da­tid.

Be­sty­rel­sen i bran­che­for­e­nin­gen

Per Fru­er­led fra Dan­ske Dø­ves Lands­for­bund er for­mand for den nystif­te­de Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning. Be­sty­rel­sen be­står der­u­d­over af føl­gen­de:

  • An­ders La­de­karl, Rø­de Kors (næst­for­mand)
  • Kira West, Re­den In­ter­na­tio­nal
  • Nin­na Thom­sen, Mødre­hjæl­pen
  • Laila Walt­her, Lands­for­e­nin­gen mod spi­se­for­styr­rel­ser og selvska­de
  • Tri­ne Krab Ny­by, Rå­d­giv­nings­dan­mark
  • Ras­mus Kjel­da­hl, Børns Vil­kår

”Jeg kan godt fryg­te, hvad der sker med fon­de­nes ud­de­lings­mid­ler, hvis de­res øko­no­mi­ske grund­lag bli­ver på­vir­ket ne­ga­tivt – for ek­sem­pel af fal­den­de af­kast på vær­di­pa­pi­rer. Det, me­ner jeg, er en re­el be­kym­ring, som vi al­le­re­de har drøf­tet, og som vi er nervø­se for på vo­res med­lem­mers veg­ne. Vi er sær­ligt be­kym­re­de, hvis fon­de­nes even­tu­el­le øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger fal­der sam­men med, at der bå­de mang­ler en el­ler an­den form for af­løs­ning af sats­pulj­en, og at folks pri­va­tø­ko­no­mi bli­ver så me­get dår­li­ge­re, at det be­gyn­der at gå ud over bi­dra­ge­ne til de fri­vil­li­ge for­e­nin­ger. Det kan i vær­ste fald bli­ve en ka­ska­de af øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser,” si­ger Per Fru­er­led.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.