Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Novo Nordisk Fondens årlige pris til undervisere i naturfag er netop blevet uddelt. En lærer fra København og en fra Vester Sottrup i Sønderborg Kommune hædres begge for deres engagement i at vække børns begejstring for naturfag.

Ken Anker Holst (foto: Novo Nordisk Fonden)
Na­tur­fags­læ­rer­pri­sen ud­de­les hvert år til to læ­re­re og to sko­ler, som er sær­ligt go­de til at væk­ke bør­ne­nes be­gej­string for na­tur­fag. Ken An­ker Holst (num­mer tre fra ven­stre) fra Ny­dam­sko­len i Ve­ster Sot­trup plan­læg­ger at bru­ge be­vil­lin­gen til at la­ve nye fa­ci­li­te­ter til un­der­vis­ning i bi­o­lo­gi og ke­mi (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden).

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te af undervisningen.

Fæl­les for Tove Chri­sten­sen, der er læ­rer i ud­sko­lin­gen på Rå­d­mands­ga­des Sko­le i Kø­ben­havn i fysik/kemi og i bi­o­lo­gi, og Ken Holst, som un­der­vi­ser i sam­me fag på Ny­dam­sko­len i Ve­ster Sot­trup i Søn­der­borg Kom­mu­ne, er, at de beg­ge er mod­ta­ge­re af No­vo Nor­disk Fon­dens Na­tur­fags­læ­rer­pris 2020.

Iføl­ge den er­hvervs­dri­ven­de fond er ele­vers in­ter­es­se for na­tur­fag i høj grad pro­duk­tet af de un­der­vi­se­re, som de til dag­lig mø­der i fol­ke­sko­len. Er na­tur­fags­læ­rer­ne rig­tig go­de og for­står at få ele­ver­ne til at el­ske bi­o­lo­gi, ke­mi og fy­sik, kan det præ­ge un­ge men­ne­sker i en så­dan grad, at det kom­mer til at ha­ve ind­fly­del­se på de­res kar­ri­e­re­valg i gym­na­si­et og se­ne­re i livet.

Der­for øn­sker No­vo Nor­disk Fon­den hvert år at be­ga­ve og ret­te fo­kus mod to læ­re­re og to sko­ler – én øst og én vest for Sto­re­bælt – som er sær­ligt go­de til at væk­ke bør­ne­nes be­gej­string for na­tur­fag. Hver pris be­står af 250.000 kro­ner, hvor 50.000 kro­ner er en per­son­lig pris til læ­re­ren, mens 200.000 kro­ner går til den sko­le, læ­re­ren un­der­vi­ser på.

Først praksis og så teori

Tove Christensen (foto: Novo Nordisk Fonden)
Tove Chri­sten­sen fra Rå­d­mands­ga­des Sko­le mod­ta­ger No­vo Nor­disk Fon­dens Na­tur­fags­læ­rer­pris 2020 (fo­to No­vo Nor­disk Fonden).

Tove Chri­sten­sen, der i ni år har haft Rå­d­mands­ga­des Sko­le som sin ar­bejds­plads, op­le­ver, at man­ge ele­ver ef­ter fol­ke­sko­len væl­ger at gå ad na­tur­vi­den­ska­be­li­ge ve­je i gym­na­si­et og se­ne­re hen på universiteterne.

Tove Chri­sten­sens ‘hem­me­lig­hed’ i for­hold til at gø­re ele­ver­ne in­ter­es­se­re­de i na­tur­fag lig­ger iføl­ge hen­de selv i den må­de, som hun går til un­der­vis­nin­gen på. I ste­det for først at for­tæl­le ele­ver­ne om en te­o­ri og der­ef­ter ud­fol­de den i prak­sis, ven­der hun tin­ge­ne på hovedet.

”Når klas­sen star­ter på et nyt em­ne i un­der­vis­nin­gen, be­gyn­der vi med at la­ve eks­pe­ri­men­ter. Det gi­ver ele­ver­ne mu­lig­hed for at bru­ge de­res eg­ne iagt­ta­gel­ser til at ta­le om det fæ­no­men, vi be­trag­ter. Vi ta­ler om, hvor­dan vi kan for­stå det, vi op­le­ver, og jeg in­tro­du­ce­rer te­o­re­ti­ske mo­del­ler for fæ­no­me­net. Så un­der­sø­ger vi nær­me­re og la­ver fle­re eks­pe­ri­men­ter, ind­til ele­ver­ne til sidst læ­ser tek­ster om em­net. Det, har jeg fun­det ud af, fun­ge­rer rig­tig godt for ele­ver­ne i for­hold til at for­stå og in­ter­es­se­re sig for na­tur­fag,” si­ger Tove Chri­sten­sen i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Det er end­nu ik­ke af­gjort, hvad Rå­d­mands­ga­des Sko­les an­del af pri­sen skal gå til, men Tove Chri­sten­sen ser blandt an­det ger­ne, at sko­len får ud­skif­tet en del af dens la­bo­ra­to­ri­eud­styr til fysikundervisningen.

Succeser løfter børn både fagligt og socialt

På Ny­dam­sko­len i Ve­ster Sot­trup har Ken An­ker Holst især blik for de søn­derjy­ske ele­ver med sær­li­ge udfordringer.

”Børn, der har det svært, hånd­te­rer of­te ne­der­lag dår­ligt, og det stil­ler spe­ci­el­le krav til un­der­vis­nin­gen, så de får nog­le suc­ce­ser. Hvis man vil la­ve no­get med de her børn, skal man væ­re me­get vel­for­be­redt og ha­ve te­stet ek­sem­pel­vis si­ne for­søgs­op­sæt­nin­ger igen­nem 100 gan­ge for at sik­re sig, at de vir­ker, og ele­ver­ne kan få en suc­ces­op­le­vel­se. Til gen­gæld kan suc­ce­ser­ne og­så væ­re med til at løf­te bør­ne­ne ik­ke ba­re fag­ligt, men og­så so­ci­alt,” si­ger Ken An­ker Holst.

Ken An­ker Holst plan­læg­ger at bru­ge be­vil­lin­gen fra No­vo Nor­disk Fon­den til at la­ve nye fa­ci­li­te­ter til un­der­vis­ning i bi­o­lo­gi og kemi.

”Pen­ge­ne kom­mer som en helt uven­tet og kærkom­men ge­stus, for­di det of­te er me­get svært at få vo­res be­græn­se­de mid­ler til at ræk­ke til alt det, som vi ger­ne vil gø­re for og med ele­ver­ne,” si­ger Ken An­ker Holst.

Også pris til underviser på læreruddannelsen

Ud over na­tur­fags­læ­rer­pri­sen har No­vo Nor­disk Fon­den og­så net­op ud­delt sin år­li­ge pris til en na­tur­fags­un­der­vi­ser på læ­rer­ud­dan­nel­sen. Her går 2020-ud­ga­ven af pri­sen på 250.000 kro­ner til lek­tor St­ef­fen Elmose.

St­ef­fen El­mo­se har de se­ne­ste 15 år un­der­vist læ­rer­stu­de­ren­de i bi­o­lo­gi og natur/teknologi på Pro­fes­sions­højsko­len UCN i Aal­borg, og hans al­tid hø­je en­ga­ge­ment er blandt år­sa­ger­ne til, at han mod­ta­ger No­vo Nor­disk Fon­dens pris til na­tur­fags­un­der­vi­se­re på læreruddannelsen.

En af må­der­ne, St­ef­fen El­mo­se en­ga­ge­rer og in­spi­re­rer si­ne stu­de­ren­de på, er ved at ta­ge dem med på eks­kur­sio­ner og stu­di­e­tu­re, så de læ­rer i an­dre ram­mer end et klasselokale.
No­vo Nor­disk Fon­den frem­hæ­ver end­vi­de­re St­ef­fen El­mo­se som en pro­mi­nent fi­gur i det na­tur­fag­di­dak­ti­ske mil­jø in­den for pro­fes­sions­højsko­ler­ne. Her har han blandt an­det væ­ret re­dak­tør på tids­skrif­tet Stu­di­er i Læ­rer­ud­dan­nel­se og Pro­fes­sion, som han var med til at starte.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer