Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

No­vo Nor­disk Fon­dens år­li­ge pris til un­der­vi­se­re i na­tur­fag er net­op ble­vet ud­delt. En læ­rer fra Kø­ben­havn og en fra Ve­ster Sot­trup i Søn­der­borg Kom­mu­ne hædres beg­ge for de­res en­ga­ge­ment i at væk­ke børns be­gej­string for na­tur­fag.

Ken Anker Holst (foto: Novo Nordisk Fonden)
Na­tur­fags­læ­rer­pri­sen ud­de­les hvert år til to læ­re­re og to sko­ler, som er sær­ligt go­de til at væk­ke bør­ne­nes be­gej­string for na­tur­fag. Ken An­ker Holst (num­mer tre fra ven­stre) fra Ny­dam­sko­len i Ve­ster Sot­trup plan­læg­ger at bru­ge be­vil­lin­gen til at la­ve nye fa­ci­li­te­ter til un­der­vis­ning i bi­o­lo­gi og ke­mi (fo­to: No­vo Nor­disk Fon­den).

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te af un­der­vis­nin­gen.

Fæl­les for Tove Chri­sten­sen, der er læ­rer i ud­sko­lin­gen på Rå­d­mands­ga­des Sko­le i Kø­ben­havn i fysik/kemi og i bi­o­lo­gi, og Ken Holst, som un­der­vi­ser i sam­me fag på Ny­dam­sko­len i Ve­ster Sot­trup i Søn­der­borg Kom­mu­ne, er, at de beg­ge er mod­ta­ge­re af No­vo Nor­disk Fon­dens Na­tur­fags­læ­rer­pris 2020.

Iføl­ge den er­hvervs­dri­ven­de fond er ele­vers in­ter­es­se for na­tur­fag i høj grad pro­duk­tet af de un­der­vi­se­re, som de til dag­lig mø­der i fol­ke­sko­len. Er na­tur­fags­læ­rer­ne rig­tig go­de og for­står at få ele­ver­ne til at el­ske bi­o­lo­gi, ke­mi og fy­sik, kan det præ­ge un­ge men­ne­sker i en så­dan grad, at det kom­mer til at ha­ve ind­fly­del­se på de­res kar­ri­e­re­valg i gym­na­si­et og se­ne­re i li­vet.

Der­for øn­sker No­vo Nor­disk Fon­den hvert år at be­ga­ve og ret­te fo­kus mod to læ­re­re og to sko­ler – én øst og én vest for Sto­re­bælt – som er sær­ligt go­de til at væk­ke bør­ne­nes be­gej­string for na­tur­fag. Hver pris be­står af 250.000 kro­ner, hvor 50.000 kro­ner er en per­son­lig pris til læ­re­ren, mens 200.000 kro­ner går til den sko­le, læ­re­ren un­der­vi­ser på.

Først praksis og så teori

Tove Christensen (foto: Novo Nordisk Fonden)
Tove Chri­sten­sen fra Rå­d­mands­ga­des Sko­le mod­ta­ger No­vo Nor­disk Fon­dens Na­tur­fags­læ­rer­pris 2020 (fo­to No­vo Nor­disk Fon­den).

Tove Chri­sten­sen, der i ni år har haft Rå­d­mands­ga­des Sko­le som sin ar­bejds­plads, op­le­ver, at man­ge ele­ver ef­ter fol­ke­sko­len væl­ger at gå ad na­tur­vi­den­ska­be­li­ge ve­je i gym­na­si­et og se­ne­re hen på uni­ver­si­te­ter­ne.

Tove Chri­sten­sens ‘hem­me­lig­hed’ i for­hold til at gø­re ele­ver­ne in­ter­es­se­re­de i na­tur­fag lig­ger iføl­ge hen­de selv i den må­de, som hun går til un­der­vis­nin­gen på. I ste­det for først at for­tæl­le ele­ver­ne om en te­o­ri og der­ef­ter ud­fol­de den i prak­sis, ven­der hun tin­ge­ne på ho­ve­d­et.

”Når klas­sen star­ter på et nyt em­ne i un­der­vis­nin­gen, be­gyn­der vi med at la­ve eks­pe­ri­men­ter. Det gi­ver ele­ver­ne mu­lig­hed for at bru­ge de­res eg­ne iagt­ta­gel­ser til at ta­le om det fæ­no­men, vi be­trag­ter. Vi ta­ler om, hvor­dan vi kan for­stå det, vi op­le­ver, og jeg in­tro­du­ce­rer te­o­re­ti­ske mo­del­ler for fæ­no­me­net. Så un­der­sø­ger vi nær­me­re og la­ver fle­re eks­pe­ri­men­ter, ind­til ele­ver­ne til sidst læ­ser tek­ster om em­net. Det, har jeg fun­det ud af, fun­ge­rer rig­tig godt for ele­ver­ne i for­hold til at for­stå og in­ter­es­se­re sig for na­tur­fag,” si­ger Tove Chri­sten­sen i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fon­den.

Det er end­nu ik­ke af­gjort, hvad Rå­d­mands­ga­des Sko­les an­del af pri­sen skal gå til, men Tove Chri­sten­sen ser blandt an­det ger­ne, at sko­len får ud­skif­tet en del af dens la­bo­ra­to­ri­eud­styr til fy­si­kun­der­vis­nin­gen.

Succeser løfter børn både fagligt og socialt

På Ny­dam­sko­len i Ve­ster Sot­trup har Ken An­ker Holst især blik for de søn­derjy­ske ele­ver med sær­li­ge ud­for­drin­ger.

”Børn, der har det svært, hånd­te­rer of­te ne­der­lag dår­ligt, og det stil­ler spe­ci­el­le krav til un­der­vis­nin­gen, så de får nog­le suc­ce­ser. Hvis man vil la­ve no­get med de her børn, skal man væ­re me­get vel­for­be­redt og ha­ve te­stet ek­sem­pel­vis si­ne for­søgs­op­sæt­nin­ger igen­nem 100 gan­ge for at sik­re sig, at de vir­ker, og ele­ver­ne kan få en suc­ces­op­le­vel­se. Til gen­gæld kan suc­ce­ser­ne og­så væ­re med til at løf­te bør­ne­ne ik­ke ba­re fag­ligt, men og­så so­ci­alt,” si­ger Ken An­ker Holst.

Ken An­ker Holst plan­læg­ger at bru­ge be­vil­lin­gen fra No­vo Nor­disk Fon­den til at la­ve nye fa­ci­li­te­ter til un­der­vis­ning i bi­o­lo­gi og ke­mi.

”Pen­ge­ne kom­mer som en helt uven­tet og kærkom­men ge­stus, for­di det of­te er me­get svært at få vo­res be­græn­se­de mid­ler til at ræk­ke til alt det, som vi ger­ne vil gø­re for og med ele­ver­ne,” si­ger Ken An­ker Holst.

Også pris til underviser på læreruddannelsen

Ud over na­tur­fags­læ­rer­pri­sen har No­vo Nor­disk Fon­den og­så net­op ud­delt sin år­li­ge pris til en na­tur­fags­un­der­vi­ser på læ­rer­ud­dan­nel­sen. Her går 2020-ud­­ga­ven af pri­sen på 250.000 kro­ner til lek­tor St­ef­fen El­mo­se.

St­ef­fen El­mo­se har de se­ne­ste 15 år un­der­vist læ­rer­stu­de­ren­de i bi­o­lo­gi og natur/teknologi på Pro­fes­sions­højsko­len UCN i Aal­borg, og hans al­tid hø­je en­ga­ge­ment er blandt år­sa­ger­ne til, at han mod­ta­ger No­vo Nor­disk Fon­dens pris til na­tur­fags­un­der­vi­se­re på læ­rer­ud­dan­nel­sen.

En af må­der­ne, St­ef­fen El­mo­se en­ga­ge­rer og in­spi­re­rer si­ne stu­de­ren­de på, er ved at ta­ge dem med på eks­kur­sio­ner og stu­di­e­tu­re, så de læ­rer i an­dre ram­mer end et klas­se­lo­ka­le.
No­vo Nor­disk Fon­den frem­hæ­ver end­vi­de­re St­ef­fen El­mo­se som en pro­mi­nent fi­gur i det na­tur­fag­di­dak­ti­ske mil­jø in­den for pro­fes­sions­højsko­ler­ne. Her har han blandt an­det væ­ret re­dak­tør på tids­skrif­tet Stu­di­er i Læ­rer­ud­dan­nel­se og Pro­fes­sion, som han var med til at star­te.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.