Marianne Jelved træder ind i fondsbestyrelse

Den radikale politiker bliver medlem af Askovfondens bestyrelse.

Marianne Jelved (foto: Steen Brogaard)
Ma­ri­an­ne Jel­ved (fo­to: Ste­en Brogaard)

Ma­ri­an­ne Jel­ved ind­træ­der i Asko­v­fon­dens be­sty­rel­se. Mær­kesa­ger­ne for den tid­li­ge­re mi­ni­ster bli­ver børns tryg­hed og min­dre ulig­hed i Danmark.

”Jeg glæ­der mig til at væ­re med til at pri­o­ri­te­re løs­nin­ger, der fø­rer til bed­re liv for men­ne­sker i vo­res sam­fund. Vi kan og skal gø­re det bed­re for dem, der har brug for en hånd,” si­ger Ma­ri­an­ne Jel­ved iføl­ge fon­dens hjemmeside.

Fonds­di­rek­tør Hel­le Øbo ser frem til, at Ma­ri­an­ne Jel­ved kan bi­dra­ge po­si­tivt til at hjæl­pe ud­sat­te men­ne­sker til at ta­ge an­svar og ejer­skab for de­res eget liv og det sam­fund, de er en del af.

”Ma­ri­an­ne er for mig ind­be­gre­bet af so­ci­alt en­ga­ge­ment, og jeg ser frem til at sam­ar­bej­de om at ud­vik­le frem­ti­dens so­ci­a­le løs­nin­ger,” si­ger Hel­le Øbo, adm. di­rek­tør i Askovfonden.

Ma­ri­an­ne Jel­ved har væ­ret med­lem af Fol­ke­tin­get for Ra­di­ka­le Ven­stre si­den 1987. Hun er ud­dan­net fol­ke­sko­le­læ­rer, og har tid­li­ge­re fun­ge­ret som bå­de øko­no­mi-, kir­ke- og kul­tur­mi­ni­ster, samt mi­ni­ster for nor­disk samarbejde.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer