Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den erhvervsdrivende fond Kai Hansens Fond fremrykker sin årlige hæderspris på grund af coronakrisen.

Thomas Benfield (foto: Hvidovre Hospital)
Da­na Lim Pri­sen går i 2020 til et cor­o­na-forsk­nings­pro­jekt un­der le­del­se af over­læ­ge prof. Tho­mas Ben­fi­eld fra Ama­ger og Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal (fo­to: Hvi­d­ov­re Hospital).

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler fon­den ek­stra­or­di­nært pri­sen på i alt 500.000 kr. nu – et halvt år før planen.

Pri­sen går til et cor­o­na-forsk­nings­pro­jekt un­der le­del­se af over­læ­ge prof. Tho­mas Ben­fi­eld fra Ama­ger og Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal. Pro­jek­tet om­fat­ter for­søg med to for­skel­li­ge læ­ge­mid­ler til at mild­ne syg­doms­for­lø­bet og fore­byg­ge ind­læg­gel­se hos covid-19-smit­te­de med ri­si­ko for ud­vik­ling af al­vor­li­ge syg­doms­for­løb, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Der er brug for, at pro­jek­tet kom­mer i gang hur­tigst mu­ligt, si­ger fon­dens for­mand Mo­gens Overgaard:

“Vi står i en pan­de­mi, som nær­mest fra den ene uge til den an­den fik vendt op og ned på vo­res liv og sat en helt ny glo­bal dags­or­den. Der­for er der be­hov for forsk­ning fra øver­ste hyl­de, så vi kan få ud­vik­let ef­fek­ti­ve be­hand­lings­mu­lig­he­der. Vi har valgt at støt­te et me­get spæn­den­de pro­jekt i håb om, at det i frem­ti­den kan væ­re med til at hjæl­pe så man­ge som mu­ligt, si­ger han.

Ud­de­lin­gen af Da­na Lim Pri­sen sker tra­di­tio­nelt i ef­ter­å­ret ved en fest­lig be­gi­ven­hed på virk­som­he­dens ho­ved­sæ­de i Kø­ge. Da­na Lim hå­ber på, at der og­så i år vil bli­ve mu­lig­hed for at fejre pris­mod­ta­ge­ren, når som­me­ren er gå­et på hæld:

“Det er al­tid en stor dag, når vi over­ræk­ker Da­na Lim Pri­sen, og­så selv om det er sket uden den sto­re fejring. Det gør mig imid­ler­tid ek­stra glad, at vi i fon­den har mu­lig­hed for at støt­te cor­o­na-forsk­nin­gen og kan gø­re det al­le­re­de nu til gavn for de frem­ti­di­ge be­hand­lings­mu­lig­he­der,” si­ger Mo­gens Overgaard.

Om Dana Lim Prisen

Pri­sen er må­l­ret­tet vi­den­ska­be­lig forsk­ning, der frem­mer det dan­ske er­hvervs­liv el­ler sam­fund. Den år­li­ge pris­ud­de­ling be­trag­tes i for­sker­kred­se som en ef­ter­trag­tet an­er­ken­del­se, og pri­sen har si­den den før­ste ud­de­ling i 1955 væ­ret til­delt et stort an­tal for­skel­lig­ar­te­de forsk­nings­pro­jek­ter. Ud­over Da­na Lim Pri­sen ud­de­ler Kai Han­sens Fond hvert år et be­løb til velgørenhed.

 • 2019: I det­te år gik pri­sen til to forsk­nings­pro­jek­ter. Den før­ste pris, hvor der fulg­te et be­løb på 450.000 kr. med, gik til forsk­ning i fore­byg­gel­se af blod­prop­per og hjer­te­flim­mer ef­ter hjer­te­o­pe­ra­tio­ner ved over­læ­ge He­le­na Domíngu­ez og hen­des forsk­nings­pro­jekt, LAACS-2. Den an­den pris på 200.000 kr. gik til et ph.d.-studie med fo­kus på, hvor­dan man nem­me­re og hur­ti­ge­re ud­re­der pa­tien­ter med sta­bi­le brysts­mer­ter med Lou­i­se Hou­ge­sen Bjer­king for bordenden.
 • 2018: Læ­ge og lek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, David Wold­bye modt­og 460.000 kr. til forsk­ning i AD­HD-me­di­cin. På bag­grund af forsk­nin­gen skal det på sigt gi­ve bed­re me­to­der til at skræd­der­sy be­hand­lin­gen af den en­kel­te patient.
 • 2017: Hjer­te­læ­ge An­ders Da­hl modt­og 380.000 kr. til forsk­ning i en dø­de­lig hjer­te­syg­dom, nær­me­re be­teg­net bak­te­ri­e­in­fek­tion i hjer­te­klap­per­ne, som især ram­mer pa­tien­ter, der i for­vej­en er sy­ge og svæk­ke­de, og det er med høj dø­de­lig­hed til følge.
 • 2016: Ben­te Pak­ken­berg modt­og 350.000 kr. til et forsk­nings­pro­jekt med fo­kus på den over­se­te hjer­ne­syg­dom Mul­tipel Sy­stem Atro­fi (MSA), der hvert år slår mel­lem 250 og 300 dan­ske­re ihjel.
 • 2014: Ejer af Ro­senkil­de Gods Han­di­capri­de­cen­ter, Hel­le Nis­sen, modt­og 300.000 kr. til op­fø­rel­se af san­se-ri­de­ba­ne, som kan hjæl­pe fy­sisk og psy­kisk handicappede.
 • 2012: Ni­els Bor­re­gaard modt­og 250.000 kr. Han er pro­fes­sor, over­læ­ge på Rigs­ho­spi­ta­let, Hæ­ma­to­lo­gisk kli­nik. Spe­ci­al­læ­ge i blod­syg­dom­me og for­sker i blo­dets immunforsvar.
 • 2011: Kri­sti­an Ko­lind modt­og 80.000 kr. Til­skud til stu­di­e­op­hold i USA. Forsk­ning i en stam­cel­le, som kun ca. en hånd­fuld men­ne­sker i ver­den kan håndtere.
 • 2008: Do­cent Mar­tin Et­chells Vi­gild modt­og 250.000 kr. til fi­nan­si­e­ring af ud­styr el­ler in­stru­men­ter, så han kan af­prø­ve nye forsk­nings­i­de­er og kan gi­ve dyg­ti­ge stu­de­ren­de mu­lig­hed for at prø­ve kræf­ter i min­dre pro­jek­ter in­den for na­nopor­ø­se materialer.
 • 2006: Pro­fes­sor dr. te­chn. Jes­per Mørk modt­og 400.000 kr. til fort­sat forsk­ning in­den­for halv­le­der­tek­no­lo­gi og op­tisk kom­mu­ni­ka­tion, der f.eks. be­nyt­tes til sta­dig hur­ti­ge­re da­ta­trans­port på internettet.
 • 2005: Den­nis Wowern Ni­el­sen modt­og kr. 400.000 til forsk­ning i om­dan­nel­se af svi­ne­a­j­le til bl.a. lim.
 • 2004: Pro­fes­sor Jør­gen Ahrent Jen­sen modt­og 400.000 til forsk­ning på det me­di­co­tek­ni­ske område.
 • 2003: Lek­tor ph.d. Paul Ro­bert Han­sen modt­og 120.000 til nyt ud­styr i for­bin­del­se med pep­tid­forsk­ning in­den­for antibiotika.
 • 2002: Lek­tor ph.d. Ge­or­gios Kon­to­ge­or­gis modt­og 250.000 til forsk­ning i ter­mody­na­mik og polymerblandinger.
 • 2001: Ph.d. Pie­ter Tel­le­man modt­og 250.000 til forsk­ning i bio­chips til hur­tig og bil­lig di­ag­no­sti­ce­ring af sygdomme.

Ud­over Da­na Lim Pri­sen ud­de­ler Kai Han­sens fond hvert år et be­løb til velgørenhed.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer