Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Kai Han­sens Fond frem­ryk­ker sin år­li­ge hæ­der­spris på grund af cor­ona­kri­sen.

Thomas Benfield (foto: Hvidovre Hospital)
Da­na Lim Pri­sen går i 2020 til et cor­o­­na-forsk­­nings­­pro­jekt un­der le­del­se af over­læ­ge prof. Tho­mas Ben­fi­eld fra Ama­ger og Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal (fo­to: Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal).

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler fon­den ek­stra­or­di­nært pri­sen på i alt 500.000 kr. nu – et halvt år før pla­nen.

Pri­sen går til et cor­o­­na-forsk­­nings­­pro­jekt un­der le­del­se af over­læ­ge prof. Tho­mas Ben­fi­eld fra Ama­ger og Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal. Pro­jek­tet om­fat­ter for­søg med to for­skel­li­ge læ­ge­mid­ler til at mild­ne syg­doms­for­lø­bet og fore­byg­ge ind­læg­gel­se hos covid-19-smit­te­­de med ri­si­ko for ud­vik­ling af al­vor­li­ge syg­doms­for­løb, op­ly­ser fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Der er brug for, at pro­jek­tet kom­mer i gang hur­tigst mu­ligt, si­ger fon­dens for­mand Mo­gens Over­gaard:

“Vi står i en pan­de­mi, som nær­mest fra den ene uge til den an­den fik vendt op og ned på vo­res liv og sat en helt ny glo­bal dags­or­den. Der­for er der be­hov for forsk­ning fra øver­ste hyl­de, så vi kan få ud­vik­let ef­fek­ti­ve be­hand­lings­mu­lig­he­der. Vi har valgt at støt­te et me­get spæn­den­de pro­jekt i håb om, at det i frem­ti­den kan væ­re med til at hjæl­pe så man­ge som mu­ligt, si­ger han.

Ud­de­lin­gen af Da­na Lim Pri­sen sker tra­di­tio­nelt i ef­ter­å­ret ved en fest­lig be­gi­ven­hed på virk­som­he­dens ho­ved­sæ­de i Kø­ge. Da­na Lim hå­ber på, at der og­så i år vil bli­ve mu­lig­hed for at fejre pris­mod­ta­ge­ren, når som­me­ren er gå­et på hæld:

“Det er al­tid en stor dag, når vi over­ræk­ker Da­na Lim Pri­sen, og­så selv om det er sket uden den sto­re fejring. Det gør mig imid­ler­tid ek­stra glad, at vi i fon­den har mu­lig­hed for at støt­te cor­o­­na-forsk­­nin­­gen og kan gø­re det al­le­re­de nu til gavn for de frem­ti­di­ge be­hand­lings­mu­lig­he­der,” si­ger Mo­gens Over­gaard.

Om Dana Lim Prisen

Pri­sen er må­l­ret­tet vi­den­ska­be­lig forsk­ning, der frem­mer det dan­ske er­hvervs­liv el­ler sam­fund. Den år­li­ge pris­ud­de­ling be­trag­tes i for­sker­kred­se som en ef­ter­trag­tet an­er­ken­del­se, og pri­sen har si­den den før­ste ud­de­ling i 1955 væ­ret til­delt et stort an­tal for­skel­lig­ar­te­de forsk­nings­pro­jek­ter. Ud­over Da­na Lim Pri­sen ud­de­ler Kai Han­sens Fond hvert år et be­løb til vel­gø­ren­hed.

 • 2019: I det­te år gik pri­sen til to forsk­nings­pro­jek­ter. Den før­ste pris, hvor der fulg­te et be­løb på 450.000 kr. med, gik til forsk­ning i fore­byg­gel­se af blod­prop­per og hjer­te­flim­mer ef­ter hjer­te­o­pe­ra­tio­ner ved over­læ­ge He­le­na Domíngu­ez og hen­des forsk­nings­pro­jekt, LAACS-2. Den an­den pris på 200.000 kr. gik til et ph.d.-studie med fo­kus på, hvor­dan man nem­me­re og hur­ti­ge­re ud­re­der pa­tien­ter med sta­bi­le brysts­mer­ter med Lou­i­se Hou­ge­sen Bjer­king for bor­den­den.
 • 2018: Læ­ge og lek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, David Wold­bye modt­og 460.000 kr. til forsk­ning i AD­HD-me­­di­cin. På bag­grund af forsk­nin­gen skal det på sigt gi­ve bed­re me­to­der til at skræd­der­sy be­hand­lin­gen af den en­kel­te pa­tient.
 • 2017: Hjer­te­læ­ge An­ders Da­hl modt­og 380.000 kr. til forsk­ning i en dø­de­lig hjer­te­syg­dom, nær­me­re be­teg­net bak­te­ri­e­in­fek­tion i hjer­te­klap­per­ne, som især ram­mer pa­tien­ter, der i for­vej­en er sy­ge og svæk­ke­de, og det er med høj dø­de­lig­hed til føl­ge.
 • 2016: Ben­te Pak­ken­berg modt­og 350.000 kr. til et forsk­nings­pro­jekt med fo­kus på den over­se­te hjer­ne­syg­dom Mul­tipel Sy­stem Atro­fi (MSA), der hvert år slår mel­lem 250 og 300 dan­ske­re ihjel.
 • 2014: Ejer af Ro­senkil­de Gods Han­di­capri­de­cen­ter, Hel­le Nis­sen, modt­og 300.000 kr. til op­fø­rel­se af san­­se-ri­­de­­ba­­ne, som kan hjæl­pe fy­sisk og psy­kisk han­di­cap­pe­de.
 • 2012: Ni­els Bor­re­gaard modt­og 250.000 kr. Han er pro­fes­sor, over­læ­ge på Rigs­ho­spi­ta­let, Hæ­ma­to­lo­gisk kli­nik. Spe­ci­al­læ­ge i blod­syg­dom­me og for­sker i blo­dets im­mun­for­svar.
 • 2011: Kri­sti­an Ko­lind modt­og 80.000 kr. Til­skud til stu­di­e­op­hold i USA. Forsk­ning i en stam­cel­le, som kun ca. en hånd­fuld men­ne­sker i ver­den kan hånd­te­re.
 • 2008: Do­cent Mar­tin Et­chells Vi­gild modt­og 250.000 kr. til fi­nan­si­e­ring af ud­styr el­ler in­stru­men­ter, så han kan af­prø­ve nye forsk­nings­i­de­er og kan gi­ve dyg­ti­ge stu­de­ren­de mu­lig­hed for at prø­ve kræf­ter i min­dre pro­jek­ter in­den for na­nopor­ø­se ma­te­ri­a­ler.
 • 2006: Pro­fes­sor dr. te­chn. Jes­per Mørk modt­og 400.000 kr. til fort­sat forsk­ning in­den­for halv­le­der­tek­no­lo­gi og op­tisk kom­mu­ni­ka­tion, der f.eks. be­nyt­tes til sta­dig hur­ti­ge­re da­ta­trans­port på in­ter­net­tet.
 • 2005: Den­nis Wowern Ni­el­sen modt­og kr. 400.000 til forsk­ning i om­dan­nel­se af svi­ne­a­j­le til bl.a. lim.
 • 2004: Pro­fes­sor Jør­gen Ahrent Jen­sen modt­og 400.000 til forsk­ning på det me­di­co­tek­ni­ske om­rå­de.
 • 2003: Lek­tor ph.d. Paul Ro­bert Han­sen modt­og 120.000 til nyt ud­styr i for­bin­del­se med pep­tid­forsk­ning in­den­for an­ti­bi­o­ti­ka.
 • 2002: Lek­tor ph.d. Ge­or­gios Kon­to­ge­or­gis modt­og 250.000 til forsk­ning i ter­mody­na­mik og po­ly­mer­blan­din­ger.
 • 2001: Ph.d. Pie­ter Tel­le­man modt­og 250.000 til forsk­ning i bio­chips til hur­tig og bil­lig di­ag­no­sti­ce­ring af syg­dom­me.

Ud­over Da­na Lim Pri­sen ud­de­ler Kai Han­sens fond hvert år et be­løb til vel­gø­ren­hed.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.