Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Kai Han­sens Fond frem­ryk­ker sin år­li­ge hæ­der­spris på grund af coronakrisen.

Thomas Benfield (foto: Hvidovre Hospital)
Da­na Lim Pri­sen går i 2020 til et cor­o­­na-forsk­­nings­­pro­jekt un­der le­del­se af over­læ­ge prof. Tho­mas Ben­fi­eld fra Ama­ger og Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal (fo­to: Hvi­d­ov­re Hospital).

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler fon­den ek­stra­or­di­nært pri­sen på i alt 500.000 kr. nu – et halvt år før planen.

Pri­sen går til et cor­o­­na-forsk­­nings­­pro­jekt un­der le­del­se af over­læ­ge prof. Tho­mas Ben­fi­eld fra Ama­ger og Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal. Pro­jek­tet om­fat­ter for­søg med to for­skel­li­ge læ­ge­mid­ler til at mild­ne syg­doms­for­lø­bet og fore­byg­ge ind­læg­gel­se hos covid-19-smit­te­­de med ri­si­ko for ud­vik­ling af al­vor­li­ge syg­doms­for­løb, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Der er brug for, at pro­jek­tet kom­mer i gang hur­tigst mu­ligt, si­ger fon­dens for­mand Mo­gens Overgaard:

“Vi står i en pan­de­mi, som nær­mest fra den ene uge til den an­den fik vendt op og ned på vo­res liv og sat en helt ny glo­bal dags­or­den. Der­for er der be­hov for forsk­ning fra øver­ste hyl­de, så vi kan få ud­vik­let ef­fek­ti­ve be­hand­lings­mu­lig­he­der. Vi har valgt at støt­te et me­get spæn­den­de pro­jekt i håb om, at det i frem­ti­den kan væ­re med til at hjæl­pe så man­ge som mu­ligt, si­ger han.

Ud­de­lin­gen af Da­na Lim Pri­sen sker tra­di­tio­nelt i ef­ter­å­ret ved en fest­lig be­gi­ven­hed på virk­som­he­dens ho­ved­sæ­de i Kø­ge. Da­na Lim hå­ber på, at der og­så i år vil bli­ve mu­lig­hed for at fejre pris­mod­ta­ge­ren, når som­me­ren er gå­et på hæld:

“Det er al­tid en stor dag, når vi over­ræk­ker Da­na Lim Pri­sen, og­så selv om det er sket uden den sto­re fejring. Det gør mig imid­ler­tid ek­stra glad, at vi i fon­den har mu­lig­hed for at støt­te cor­o­­na-forsk­­nin­­gen og kan gø­re det al­le­re­de nu til gavn for de frem­ti­di­ge be­hand­lings­mu­lig­he­der,” si­ger Mo­gens Overgaard.

Om Dana Lim Prisen

Pri­sen er må­l­ret­tet vi­den­ska­be­lig forsk­ning, der frem­mer det dan­ske er­hvervs­liv el­ler sam­fund. Den år­li­ge pris­ud­de­ling be­trag­tes i for­sker­kred­se som en ef­ter­trag­tet an­er­ken­del­se, og pri­sen har si­den den før­ste ud­de­ling i 1955 væ­ret til­delt et stort an­tal for­skel­lig­ar­te­de forsk­nings­pro­jek­ter. Ud­over Da­na Lim Pri­sen ud­de­ler Kai Han­sens Fond hvert år et be­løb til velgørenhed.

 • 2019: I det­te år gik pri­sen til to forsk­nings­pro­jek­ter. Den før­ste pris, hvor der fulg­te et be­løb på 450.000 kr. med, gik til forsk­ning i fore­byg­gel­se af blod­prop­per og hjer­te­flim­mer ef­ter hjer­te­o­pe­ra­tio­ner ved over­læ­ge He­le­na Domíngu­ez og hen­des forsk­nings­pro­jekt, LAACS-2. Den an­den pris på 200.000 kr. gik til et ph.d.-studie med fo­kus på, hvor­dan man nem­me­re og hur­ti­ge­re ud­re­der pa­tien­ter med sta­bi­le brysts­mer­ter med Lou­i­se Hou­ge­sen Bjer­king for bordenden.
 • 2018: Læ­ge og lek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, David Wold­bye modt­og 460.000 kr. til forsk­ning i AD­HD-me­­di­cin. På bag­grund af forsk­nin­gen skal det på sigt gi­ve bed­re me­to­der til at skræd­der­sy be­hand­lin­gen af den en­kel­te patient.
 • 2017: Hjer­te­læ­ge An­ders Da­hl modt­og 380.000 kr. til forsk­ning i en dø­de­lig hjer­te­syg­dom, nær­me­re be­teg­net bak­te­ri­e­in­fek­tion i hjer­te­klap­per­ne, som især ram­mer pa­tien­ter, der i for­vej­en er sy­ge og svæk­ke­de, og det er med høj dø­de­lig­hed til følge.
 • 2016: Ben­te Pak­ken­berg modt­og 350.000 kr. til et forsk­nings­pro­jekt med fo­kus på den over­se­te hjer­ne­syg­dom Mul­tipel Sy­stem Atro­fi (MSA), der hvert år slår mel­lem 250 og 300 dan­ske­re ihjel.
 • 2014: Ejer af Ro­senkil­de Gods Han­di­capri­de­cen­ter, Hel­le Nis­sen, modt­og 300.000 kr. til op­fø­rel­se af san­­se-ri­­de­­ba­­ne, som kan hjæl­pe fy­sisk og psy­kisk handicappede.
 • 2012: Ni­els Bor­re­gaard modt­og 250.000 kr. Han er pro­fes­sor, over­læ­ge på Rigs­ho­spi­ta­let, Hæ­ma­to­lo­gisk kli­nik. Spe­ci­al­læ­ge i blod­syg­dom­me og for­sker i blo­dets immunforsvar.
 • 2011: Kri­sti­an Ko­lind modt­og 80.000 kr. Til­skud til stu­di­e­op­hold i USA. Forsk­ning i en stam­cel­le, som kun ca. en hånd­fuld men­ne­sker i ver­den kan håndtere.
 • 2008: Do­cent Mar­tin Et­chells Vi­gild modt­og 250.000 kr. til fi­nan­si­e­ring af ud­styr el­ler in­stru­men­ter, så han kan af­prø­ve nye forsk­nings­i­de­er og kan gi­ve dyg­ti­ge stu­de­ren­de mu­lig­hed for at prø­ve kræf­ter i min­dre pro­jek­ter in­den for na­nopor­ø­se materialer.
 • 2006: Pro­fes­sor dr. te­chn. Jes­per Mørk modt­og 400.000 kr. til fort­sat forsk­ning in­den­for halv­le­der­tek­no­lo­gi og op­tisk kom­mu­ni­ka­tion, der f.eks. be­nyt­tes til sta­dig hur­ti­ge­re da­ta­trans­port på internettet.
 • 2005: Den­nis Wowern Ni­el­sen modt­og kr. 400.000 til forsk­ning i om­dan­nel­se af svi­ne­a­j­le til bl.a. lim.
 • 2004: Pro­fes­sor Jør­gen Ahrent Jen­sen modt­og 400.000 til forsk­ning på det me­di­co­tek­ni­ske område.
 • 2003: Lek­tor ph.d. Paul Ro­bert Han­sen modt­og 120.000 til nyt ud­styr i for­bin­del­se med pep­tid­forsk­ning in­den­for antibiotika.
 • 2002: Lek­tor ph.d. Ge­or­gios Kon­to­ge­or­gis modt­og 250.000 til forsk­ning i ter­mody­na­mik og polymerblandinger.
 • 2001: Ph.d. Pie­ter Tel­le­man modt­og 250.000 til forsk­ning i bio­chips til hur­tig og bil­lig di­ag­no­sti­ce­ring af sygdomme.

Ud­over Da­na Lim Pri­sen ud­de­ler Kai Han­sens fond hvert år et be­løb til velgørenhed.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…