Ny rapport fra Trygfonden og Børns Vilkår viser stigning i svigt af børn

An­tal­let af an­mel­del­ser om fy­sisk vold og seksu­al­for­bry­del­ser mod børn er for­doblet, og fle­re børn bli­ver mob­bet i sko­len, vi­ser en rap­port fra Tryg­fon­den og Børns Vil­kår. ”En me­get be­kym­ren­de ud­vik­ling,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryg­fon­den Rie Od­s­b­jerg Wer­ner. Hun hå­ber, at fon­den i kraft af si­ne do­na­tio­ner og sam­ar­bej­der er med til at gi­ve de svig­te­de børn en stem­me og en mu­lig­hed for at ta­le med no­gen.

Rapport: 'Status 2020: Svigt af børn i Danmark'
An­tal­let af an­mel­del­ser om fy­sisk vold mod børn er me­re end for­doblet i pe­ri­o­den 2014-2019. Det vi­ser en rap­port fra Tryg­fon­den og Børns Vil­kår, der kort­læg­ger om­fan­get og ud­vik­lin­gen af 13 for­skel­li­ge for­mer for svigt af børn i Dan­mark (fo­to: Børns Vil­kår).

”Selv­om de fle­ste børn i Dan­mark har et godt bør­ne­liv, er der sta­dig børn, som bli­ver svig­tet. De svigt skal stop­pes. Lov­giv­ning skal æn­dres, ar­bejds­gan­ge skal for­bed­res, og det om­gi­ven­de sam­fund skal bli­ve end­nu bed­re til at op­spo­re og re­a­ge­re, når børn er i mi­striv­sel.”

Så­dan ly­der den kla­re mel­ding fra ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryg­fon­den Rie Od­s­b­jerg Wer­ner og di­rek­tør i Børns Vil­kår Ras­mus Kjel­da­hl i for­or­det til en ny rap­port med tit­len ‘Sta­tus 2020: Svigt af børn i Dan­mark’.

Tryg­fon­den og Børns Vil­kår har si­den 2007 sam­ar­bej­det om at gi­ve fle­re børn mu­lig­hed for en tryg barn­dom. Rap­por­ten, der kort­læg­ger om­fan­get og ud­vik­lin­gen af 13 for­skel­li­ge for­mer for svigt af børn i Dan­mark, er en del af det­te part­ner­skab.

Den nye ud­ga­ve af rap­por­ten er langt hen ad vej­en be­kym­ren­de læs­ning. Den vi­ser så­le­des blandt an­det, at an­tal­let af an­mel­del­ser om fy­sisk vold mod børn er me­re end for­doblet i pe­ri­o­den 2014-2019: Fra 3.292 til 6.867 an­mel­del­ser.

An­tal­let af an­mel­del­ser om seksu­al­for­bry­del­ser mod børn i al­de­ren 0 til 19 år er næ­sten for­doblet de se­ne­ste år – fra 701 i 2010 til 1.317 i 2019.

Og­så når det gæl­der mob­ning, er der ef­ter en man­ge­årig ned­ad­gå­en­de kur­ve nu igen sti­gen­de ud­for­drin­ger i de dan­ske sko­ler. Knap hver 10. elev i 4.-9. klas­se, 9,3 pro­cent, op­le­ver at bli­ve mob­bet, og det er en stig­ning på 16 pro­cent de se­ne­ste to år. Især i de yn­gre klas­ser er mob­ning et stort pro­blem.

Sam­ti­dig vi­ser rap­por­ten fra Tryg­fon­den og Børns Vil­kår, at sags­be­hand­lin­gen af bør­ne­sa­ger of­te ik­ke le­ver op til lov­kra­ve­ne. I 44 pro­cent af sa­ger­ne af­hol­der sags­be­hand­ler­ne for ek­sem­pel ik­ke en bør­ne­sam­ta­le, in­den de træf­fer af­gø­rel­se i sa­gen.

Nødvendigt at kende omfang og typer af svigt

Iføl­ge Rie Od­s­b­jerg Wer­ner er det Tryg­fon­dens håb, at rap­por­ten kan væ­re en øjenåb­ner hos be­slut­nings­ta­ge­re og ak­tø­rer på om­rå­det.

”Det ér en me­get be­kym­ren­de ud­vik­ling, som rap­por­ten do­ku­men­te­rer. For at kun­ne sæt­te rig­tigt ind over for de børn, som svig­tes, er det nød­ven­digt at ken­de om­fan­get og ty­per­ne af de svigt, som børn ud­sæt­tes for. Der­for ud­gi­ver vi den­ne år­li­ge rap­port sam­men med Børns Vil­kår for at ska­be over­blik, og vo­res håb er, at det kan til­skyn­de be­slut­nings­ta­ge­re og an­dre ak­tø­rer på om­rå­det til at hand­le,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner til Fun­dats.

Hun be­teg­ner børn som ”det rå­stof, vi skal byg­ge frem­ti­dens sam­fund på.”

”Som et vel­færds­sam­fund har vi en for­plig­ti­gel­se til at sør­ge for, at de mest ud­sat­te og sår­ba­re børn får den støt­te og den hjælp, der er nød­ven­dig for, at de kan fø­le sig tryg­ge – for ek­sem­pel i mø­det med det of­fent­li­ge sy­stem. Vi vil ar­bej­de for at bør­ne­nes ret­tig­he­der bli­ver pri­o­ri­te­ret,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner.

– Hvor­dan vil I kon­kret ar­bej­de for, at børns ret­tig­he­der bli­ver pri­o­ri­te­ret?

Fra rap­por­ten
  • An­tal­let af an­mel­del­ser om fy­sisk vold mod børn er ste­get kraf­tigt – fra 3.292 an­mel­del­ser i 2014 til 6.867 an­mel­del­ser i 2019.
  • I sam­me pe­ri­o­de er der sket en mar­kant stig­ning i an­tal­let af un­der­ret­nin­ger til kom­mu­nen om børn i mi­striv­sel.
  • I 2019, hvor psy­kisk vold blev kri­mi­na­li­se­ret, blev der fo­re­ta­get 53 an­mel­del­ser om psy­kisk vold mod børn. 21 af an­mel­del­ser­ne hand­le­de om børn un­der 10 år.
  • An­tal­let af an­mel­del­ser om seksu­al­for­bry­del­ser mod børn i al­de­ren 0-19 år er næ­sten for­doblet de se­ne­ste ti år – fra 701 i 2010 til 1.317 i 2019.
  • Mindst et barn i hver sko­le­klas­se op­le­ver, at de voks­ne i hjem­met drik­ker for me­get.

Kil­de: ‘Sta­tus 2020: Svigt af børn i Dan­mark

”I Tryg­fon­den kan vi selv i kraft af do­na­tio­ner og sam­ar­bej­der væ­re med til at gi­ve bør­ne­ne en stem­me og en mu­lig­hed for at ta­le med no­gen som for ek­sem­pel på Bør­ne­te­le­fo­nen. Vi kan ska­be de­bat som med den­ne nye rap­port, og vi kan støt­te op om ud­vik­lin­gen af ram­mer og værk­tø­jer, der kan hjæl­pe med at fore­byg­ge svigt. Det kan væ­re hjælp til so­ci­al­rå­d­gi­ve­re til at hånd­te­re de man­ge un­der­ret­nin­ger, triv­sels­for­løb i sko­ler­ne og un­der­vis­ning af børn om de­res ret­tig­he­der og mu­lig­he­der, som kan styr­ke de­res egen hand­le­kraft,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner.

Di­rek­tør i Børns Vil­kår Ras­mus Kjel­da­hl be­teg­ner årets rap­port som ”trist læs­ning.”

”Der er for man­ge børn i Dan­mark, som op­le­ver al­vor­li­ge svigt – i fle­re til­fæl­de svigt, der for­stær­kes af, at de ik­ke får den hjælp, som de har brug for. Vi kan for ek­sem­pel se, at ud­sat­te børn og un­ge ind­dra­ges for lidt i myn­dig­he­der­nes be­slut­nin­ger om de­res liv, hvil­ket vi el­lers ved, har stor be­tyd­ning for de­res triv­sel og til­lid til sy­ste­met,” si­ger Ras­mus Kjel­da­hl i en pres­se­med­del­el­se fra Tryg­fon­den og Børns Vil­kår.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.