Ny rapport fra Trygfonden og Børns Vilkår viser stigning i svigt af børn

Antallet af anmeldelser om fysisk vold og seksualforbrydelser mod børn er fordoblet, og flere børn bliver mobbet i skolen, viser en rapport fra Trygfonden og Børns Vilkår. ”En meget bekymrende udvikling,” siger administrerende direktør i Trygfonden Rie Odsbjerg Werner. Hun håber, at fonden i kraft af sine donationer og samarbejder er med til at give de svigtede børn en stemme og en mulighed for at tale med nogen.

Rapport: 'Status 2020: Svigt af børn i Danmark'
An­tal­let af an­mel­del­ser om fy­sisk vold mod børn er me­re end for­doblet i pe­ri­o­den 2014-2019. Det vi­ser en rap­port fra Tryg­fon­den og Børns Vil­kår, der kort­læg­ger om­fan­get og ud­vik­lin­gen af 13 for­skel­li­ge for­mer for svigt af børn i Dan­mark (fo­to: Børns Vilkår).

”Selv­om de fle­ste børn i Dan­mark har et godt bør­ne­liv, er der sta­dig børn, som bli­ver svig­tet. De svigt skal stop­pes. Lov­giv­ning skal æn­dres, ar­bejds­gan­ge skal for­bed­res, og det om­gi­ven­de sam­fund skal bli­ve end­nu bed­re til at op­spo­re og re­a­ge­re, når børn er i mistrivsel.”

Så­dan ly­der den kla­re mel­ding fra ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryg­fon­den Rie Od­s­b­jerg Wer­ner og di­rek­tør i Børns Vil­kår Ras­mus Kjel­da­hl i for­or­det til en ny rap­port med tit­len ‘Sta­tus 2020: Svigt af børn i Danmark’.

Tryg­fon­den og Børns Vil­kår har si­den 2007 sam­ar­bej­det om at gi­ve fle­re børn mu­lig­hed for en tryg barn­dom. Rap­por­ten, der kort­læg­ger om­fan­get og ud­vik­lin­gen af 13 for­skel­li­ge for­mer for svigt af børn i Dan­mark, er en del af det­te partnerskab.

Den nye ud­ga­ve af rap­por­ten er langt hen ad vej­en be­kym­ren­de læs­ning. Den vi­ser så­le­des blandt an­det, at an­tal­let af an­mel­del­ser om fy­sisk vold mod børn er me­re end for­doblet i pe­ri­o­den 2014-2019: Fra 3.292 til 6.867 anmeldelser.

An­tal­let af an­mel­del­ser om seksu­al­for­bry­del­ser mod børn i al­de­ren 0 til 19 år er næ­sten for­doblet de se­ne­ste år – fra 701 i 2010 til 1.317 i 2019.

Og­så når det gæl­der mob­ning, er der ef­ter en man­ge­årig ned­ad­gå­en­de kur­ve nu igen sti­gen­de ud­for­drin­ger i de dan­ske sko­ler. Knap hver 10. elev i 4.-9. klas­se, 9,3 pro­cent, op­le­ver at bli­ve mob­bet, og det er en stig­ning på 16 pro­cent de se­ne­ste to år. Især i de yn­gre klas­ser er mob­ning et stort problem.

Sam­ti­dig vi­ser rap­por­ten fra Tryg­fon­den og Børns Vil­kår, at sags­be­hand­lin­gen af bør­ne­sa­ger of­te ik­ke le­ver op til lov­kra­ve­ne. I 44 pro­cent af sa­ger­ne af­hol­der sags­be­hand­ler­ne for ek­sem­pel ik­ke en bør­ne­sam­ta­le, in­den de træf­fer af­gø­rel­se i sagen.

Nødvendigt at kende omfang og typer af svigt

Iføl­ge Rie Od­s­b­jerg Wer­ner er det Tryg­fon­dens håb, at rap­por­ten kan væ­re en øjenåb­ner hos be­slut­nings­ta­ge­re og ak­tø­rer på området.

”Det ér en me­get be­kym­ren­de ud­vik­ling, som rap­por­ten do­ku­men­te­rer. For at kun­ne sæt­te rig­tigt ind over for de børn, som svig­tes, er det nød­ven­digt at ken­de om­fan­get og ty­per­ne af de svigt, som børn ud­sæt­tes for. Der­for ud­gi­ver vi den­ne år­li­ge rap­port sam­men med Børns Vil­kår for at ska­be over­blik, og vo­res håb er, at det kan til­skyn­de be­slut­nings­ta­ge­re og an­dre ak­tø­rer på om­rå­det til at hand­le,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner til Fundats.

Hun be­teg­ner børn som ”det rå­stof, vi skal byg­ge frem­ti­dens sam­fund på.”

”Som et vel­færds­sam­fund har vi en for­plig­ti­gel­se til at sør­ge for, at de mest ud­sat­te og sår­ba­re børn får den støt­te og den hjælp, der er nød­ven­dig for, at de kan fø­le sig tryg­ge – for ek­sem­pel i mø­det med det of­fent­li­ge sy­stem. Vi vil ar­bej­de for at bør­ne­nes ret­tig­he­der bli­ver pri­o­ri­te­ret,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

– Hvor­dan vil I kon­kret ar­bej­de for, at børns ret­tig­he­der bli­ver prioriteret?

Fra rap­por­ten
  • An­tal­let af an­mel­del­ser om fy­sisk vold mod børn er ste­get kraf­tigt – fra 3.292 an­mel­del­ser i 2014 til 6.867 an­mel­del­ser i 2019.
  • I sam­me pe­ri­o­de er der sket en mar­kant stig­ning i an­tal­let af un­der­ret­nin­ger til kom­mu­nen om børn i mistrivsel.
  • I 2019, hvor psy­kisk vold blev kri­mi­na­li­se­ret, blev der fo­re­ta­get 53 an­mel­del­ser om psy­kisk vold mod børn. 21 af an­mel­del­ser­ne hand­le­de om børn un­der 10 år.
  • An­tal­let af an­mel­del­ser om seksu­al­for­bry­del­ser mod børn i al­de­ren 0-19 år er næ­sten for­doblet de se­ne­ste ti år – fra 701 i 2010 til 1.317 i 2019.
  • Mindst et barn i hver sko­le­klas­se op­le­ver, at de voks­ne i hjem­met drik­ker for meget.

Kil­de: ‘Sta­tus 2020: Svigt af børn i Dan­mark

”I Tryg­fon­den kan vi selv i kraft af do­na­tio­ner og sam­ar­bej­der væ­re med til at gi­ve bør­ne­ne en stem­me og en mu­lig­hed for at ta­le med no­gen som for ek­sem­pel på Bør­ne­te­le­fo­nen. Vi kan ska­be de­bat som med den­ne nye rap­port, og vi kan støt­te op om ud­vik­lin­gen af ram­mer og værk­tø­jer, der kan hjæl­pe med at fore­byg­ge svigt. Det kan væ­re hjælp til so­ci­al­rå­d­gi­ve­re til at hånd­te­re de man­ge un­der­ret­nin­ger, triv­sels­for­løb i sko­ler­ne og un­der­vis­ning af børn om de­res ret­tig­he­der og mu­lig­he­der, som kan styr­ke de­res egen hand­le­kraft,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Di­rek­tør i Børns Vil­kår Ras­mus Kjel­da­hl be­teg­ner årets rap­port som ”trist læsning.”

”Der er for man­ge børn i Dan­mark, som op­le­ver al­vor­li­ge svigt – i fle­re til­fæl­de svigt, der for­stær­kes af, at de ik­ke får den hjælp, som de har brug for. Vi kan for ek­sem­pel se, at ud­sat­te børn og un­ge ind­dra­ges for lidt i myn­dig­he­der­nes be­slut­nin­ger om de­res liv, hvil­ket vi el­lers ved, har stor be­tyd­ning for de­res triv­sel og til­lid til sy­ste­met,” si­ger Ras­mus Kjel­da­hl i en pres­se­med­del­el­se fra Tryg­fon­den og Børns Vilkår.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer