Ny formand i Spar Vest Fonden

Fritz Dahl Pedersen overtager formandsposten i Spar vest Fonden. Hugo Thomsen indtræder som nyt medlem i bestyrelsen.

Fritz Dahl Pedersen
Fritz Da­hl Pe­der­sen (fo­to: STS Biler)

Som føl­ge af den vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­se på 70 år ud­træ­der Ni­els Trærup af be­sty­rel­sen i Spar Vest Fon­den, hvor han har væ­ret for­mand si­den 2012.

Den hid­ti­di­ge næst­for­mand Fritz Da­hl Pe­der­sen over­ta­ger po­sten som be­sty­rel­ses­for­mand. Fritz Da­hl Pe­der­sen er au­to­for­hand­ler og har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2012.

Sam­ti­dig ind­træ­der Hu­go Thom­sen, som nyt bestyrelsesmedlem.

Hu­go Thom­sen er dag­lig le­der og be­sty­rel­ses­for­mand i ejen­doms­in­ve­ste­rings­sels­ska­bet Ac­cess In­vest A/S. Han har en bag­grund som re­visor og har ef­ter­føl­gen­de ar­bej­det 20 år som øko­no­mi- og administrationschef.

Spar Vest Fon­den er en lo­kal­fond, der blev etab­le­ret i 1989, da Ski­ve Spa­re­kas­se blev om­dan­net til et bankaktieselskab.

Spar Vest Fon­den var sto­rak­tio­nær i Spar­bank ind­til ban­ken i 2012 blev fu­sio­ne­ret med Spar Nord Bank.

På grund af spa­re­kas­se-for­ti­den støt­ter fon­den sær­ligt al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter på Ski­ve-eg­nen. I 2018 ud­del­te fon­den så­le­des 25 mio. kr. til pro­jek­ter in­den­for by­ud­vik­ling, ak­ti­vi­tets­hu­se, par­ker samt sport og fri­tid i Ski­ve og omegn.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer