Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond offentliggør ny uddelingsrunde

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond har netop bevilget støtte til en række projekter med fokus på bl.a. litteratur, undervisning, sociale formål og kunst.

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond (foto: Christian Meyer, Kongehuset)
Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond støt­ter kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge og so­ci­a­le for­mål, der end­nu ik­ke er igang­s­at (fo­to: Chri­sti­an Mey­er, Kongehuset).

Be­vil­lin­ger­ne fra den roy­a­le fond ly­der på sam­men­lagt 2,8 mio. kr. for­delt på 53 for­skel­li­ge pro­jek­ter, skri­ver Kon­ge­hu­set på sin hjemmeside.

Dron­ning Mar­gret­he delt­og som fon­dens for­mand selv i be­sty­rel­ses­mø­det, som fandt sted på Fre­dens­borg Slot den 15. maj 2020.

Her blev og­så ud­delt det fa­ste år­li­ge be­løb på 40.000 kr. til Søn­der­borg Idræts­højsko­le og des­u­den 131.756 kr. til Cayx-legatet.

Fon­den støt­ter kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge og so­ci­a­le for­mål, der end­nu ik­ke er igang­s­at. Den har fa­ste ud­de­lings­run­der to gan­ge om året.

Føl­gen­de pro­jek­ter fik be­vil­li­get støtte:

Mod­ta­gerPro­jektBe­løb
Lind­hardt og RinghofJu­bilæums­ud­gi­vel­se i an­led­ning af 100-året for Knud Ras­mus­sen slæderejse100.000
Tur­bi­ne ForlagetBo­gen "Gu­der og gu­din­der i den nor­di­ske mytologi"50.000
Det Dan­ske Sprog- og LitteraturselskabUd­gi­vel­se af Leo­nora Chri­sti­nas fran­ske selv­bi­o­gra­fi på mo­der­ne dansk50.000
For­la­get SprotinFærøsk-Grøn­land­sk di­gi­tal ordbog100.000
Det Grøn­land­ske SelskabTids­skrif­tet Grønland50.000
Na­tio­nal­mu­se­etUd­gi­vel­ses­pro­jek­tet "Kon­gens Klæ­der 2. Uni­for­mer og ud­rust­ning i den dan­ske hær 1816-1903" af Kar­sten Skjold Petersen75.000
Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Sel­skab for Fæd­re­lan­dets HistorieUd­gi­vel­se af Chrsti­an VIII.s bre­ve som E-bøger25.000
Aar­hus UniversitetsforlagBo­gen "Dan­ske fre­sker i kir­ker fra 1000- tal­let til 1200"100.000
An­ne ChristiansenForsk­nings­ba­se­ret bi­o­gra­fi om kunst­ne­ren H.A. Bren­dekil­de (1857-1942)25.000
Chri­sti­an Becker-ChristensenBo­gen "Dansk Retskriv­ning: Bog­stav – Lyd – Bogstav"20.000
Jens Erik Chri­stie FleischerNy ud­ga­ve af Arkitekturleksikon50.000
Kå­re LauringBo­gen "Fra be­fri­el­se til for­plig­tel­se – Dan­mark og den kol­de krig"20.000
Cen­tre for Te­xti­le Re­search, Saxo In­sti­tu­te, Uni­ver­si­ty of CopenhagenAf­hol­del­se af Cen­ter for tekstil­forsk­nings 15-års ju­bilæum "Old Te­xti­les – Mo­re Possibilities"25.000
For­e­nin­gen FannikerdagenNye bru­de­bu­re- og drag­ter til Fannikerdagen25.000
Den Dan­ske Sek­tion, Lycée In­ter­na­tio­nal de Saint-Ger­main-en LayeInd­køb af dan­ske undervisningsmaterialer48.000
Dan­ske Sø­mands- og UdlandskirkerKir­keudsmyk­ning til den dan­ske kir­ke i Bruxelles50.000
Le So­u­ve­nir Fran­cais – Den Dan­ske KomitéRe­stau­re­rin­gen af det fran­ske grav­monu­ment på As­si­stens Kirkegård25.000
Ark­tisk InstitutDi­gi­ta­li­se­ring og til­gæn­ge­lig­gø­rel­se af Ark­tisk In­sti­tuts Kortarkiv50.000
Kom­mu­ne Kujalleq/Narsaq MuseumRe­stau­re­ring af en ca. 300 år gam­mel fhv. her­rn­hut­kir­ke og skole100.000
Dansk Or­ni­to­lo­gisk ForeningOver­våg­ning af tru­e­de trækfugle25.000
De­pres­sions­For­e­nin­genHånd­bog for ny-di­ag­no­sti­ce­re­de med bipo­lar lidelse50.000
Ung­dom­mens Rø­de KorsStøt­te til Ung­dom­mens Rø­de Kors Hospitalscaféer50.000
Børns Vil­kårUd­vik­ling af Bør­ne­Te­le­fo­nen som podcast100.000
SOS Bør­ne­by­er­neStøt­te til ple­je­fa­mi­li­er i Østafrika200.000
For­e­nin­gen Bryd TavshedenCer­ti­fi­ce­ring af fri­vil­li­ge rådgivere50.000
Bør­ne­can­cer­fon­denNye in­for­ma­tions­fol­de­re om børnekræft40.000
Na­tio­nalt Vi­dens­cen­ter for De­mens, RigshospitaletEtab­le­ring af en de­mens­ven­lig ha­ve ved Rigs­ho­spi­ta­lets nye nordfløj100.000
Alzhei­mer­for­e­nin­genRe­kre­a­tions­op­hold for per­so­ner med de­mens og de­res pårørende50.000
Am­puta­tions­for­e­nin­genPi­lot­pro­jek­tet "Dans som genop­træ­ning for amputerede"30.000
Mu­se­um MorsForsk­nings­pro­jek­tet "Mi­kroXRF-ana­ly­se af 55 mil­li­o­ner år gam­le fos­si­le fisk"50.000
SMK – Sta­tens Mu­se­um for KunstEr­hver­vel­se af François Bou­cher tegning50.000
Jo­han­nes V. Jen­sen og Thit Jen­sen MuseetRe­stau­re­ring af ma­le­ri­et "Fa­mi­li­en Jen­sen i Ti­bir­ke" af Fritz Sy­berg (1929)55.000
Kun­sten – Mu­se­um of Mo­dern ArtUd­stil­lings­pro­jek­tet "Toyin Ojih Odu­to­la – Mod­væg­tens teori"35.000
Ri­be VikingeCenterStøt­te til skit­se­ar­bej­de til væg­ma­le­ri­er i ANSGAR kirke60.000
Sorø Kunst­mu­se­umSo­loud­stil­lin­gen "Mertz 100 år"50.000
Den Hirs­chsprung­ske SamlingUd­stil­lin­gen "REMKALDELSER. Vil­helm Ham­mers­høi, Val­de­mar Schøn­hey­der Møl­ler og fotografiet"100.000
ARoS Aar­hus KunstmuseumUd­stil­lin­gen "JORN / KIRKEBY"100.000
Ran­ders KunstmuseumUd­stil­lings- og forsk­nings­pro­jekt om bil­led­hug­ge­ren He­len Schou (1905-2006)50.000
Den Åb­ne OperaOp­sæt­ning af ope­ra­en "The Doll be­hind the Curtain"35.000
At­he­las SinfoniettaGen­nem­fø­rel­se af 3 Fuld­må­ne­kon­cer­ter (som­mer 2021)50.000
Dansk Kom­po­ni­st­for­e­ningNor­di­ske Mu­sik­da­ge 2020 på Færøerne50.000
Fre­dens­borg Slotskir­kes PigekorKon­cert- og Kul­tur­rej­se til Tys­kland fra 8. til 14. ok­to­ber 202030.000
Ru­ed Lang­gaard SelskabetRu­ed Lang­gaard Festi­val 202050.000
Det Dan­ske DrengekorKon­cert­tur­né til Island50.000
Ran­ders KammerorkesterRan­ders Kam­mer­or­ke­sters 75-års ju­bilæums­sæ­son 2020-202150.000
Den Ny OperaPro­duk­tion af Mozarts ope­ra "Fi­ga­ros Bryllup"50.000
Grøn­ne­gårds TeatretFo­re­stil­lin­gen "Lud­vig Hol­bergs Je­an de France"25.000
Grøn­lands NationalteaterFo­re­stil­lin­gen "Na­lu­naa­jaasu­a­raq" (The Litt­le Goddess)45.000
Idræts­højsko­len i SønderborgÅr­lig ud­de­ling af 40.000 kr.40.000
Cayx-Le­ga­tet 202031.756
Jakob Park NielsenStu­di­e­op­hold ved La Sor­bon­ne med hen­blik på spe­ci­a­leskriv­ning med em­net ” La ga­len­te­rie françai­se – Fra hof­kul­tur til al­men dannelse”41.756
Jakob Ale­xan­der Ohrt NielsenFuld­tids­stu­di­um ved Le Fres­noy – Stu­dio na­tio­nal des arts con­tem­porains i Tourcoing15.000
Si­grid Ma­rie LassenKan­di­da­tud­dan­nel­se i by­plan­læg­ning ved Sci­en­ces Po Pa­ris – Eco­le Urbaine50.000
Ida Retz WessbergKunst­ne­risk forsk­nings­pro­jekt om bil­led­hug­ge­ren Ca­mil­le Clau­del ved Musée Rodin i Paris25.000

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer