Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond offentliggør ny uddelingsrunde

Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond har net­op be­vil­get støt­te til en ræk­ke pro­jek­ter med fo­kus på bl.a. lit­te­ra­tur, un­der­vis­ning, so­ci­a­le for­mål og kunst.

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond (foto: Christian Meyer, Kongehuset)
Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond støt­ter kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge og so­ci­a­le for­mål, der end­nu ik­ke er igang­s­at (fo­to: Chri­sti­an Mey­er, Kon­ge­hu­set).

Be­vil­lin­ger­ne fra den roy­a­le fond ly­der på sam­men­lagt 2,8 mio. kr. for­delt på 53 for­skel­li­ge pro­jek­ter, skri­ver Kon­ge­hu­set på sin hjem­mesi­de.

Dron­ning Mar­gret­he delt­og som fon­dens for­mand selv i be­sty­rel­ses­mø­det, som fandt sted på Fre­dens­borg Slot den 15. maj 2020.

Her blev og­så ud­delt det fa­ste år­li­ge be­løb på 40.000 kr. til Søn­der­borg Idræts­højsko­le og des­u­den 131.756 kr. til Cayx-le­­ga­tet.

Fon­den støt­ter kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge og so­ci­a­le for­mål, der end­nu ik­ke er igang­s­at. Den har fa­ste ud­de­lings­run­der to gan­ge om året.

Føl­gen­de pro­jek­ter fik be­vil­li­get støt­te:

Mod­ta­gerPro­jektBe­løb
Lind­hardt og Ring­hofJu­bilæums­ud­gi­vel­se i an­led­ning af 100-året for Knud Ras­mus­sen slæ­de­rej­se100.000
Tur­bi­ne For­la­getBo­gen "Gu­der og gu­din­der i den nor­di­ske myto­lo­gi"50.000
Det Dan­ske Sprog- og Lit­te­ra­tur­sel­skabUd­gi­vel­se af Leo­nora Chri­sti­nas fran­ske selv­bi­o­gra­fi på mo­der­ne dansk50.000
For­la­get Spro­tinFærøsk-Grøn­land­sk di­gi­tal ord­bog100.000
Det Grøn­land­ske Sel­skabTids­skrif­tet Grøn­land50.000
Na­tio­nal­mu­se­etUd­gi­vel­ses­pro­jek­tet "Kon­gens Klæ­der 2. Uni­for­mer og ud­rust­ning i den dan­ske hær 1816-1903" af Kar­sten Skjold Pe­ter­sen75.000
Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Sel­skab for Fæd­re­lan­dets Hi­sto­rieUd­gi­vel­se af Chrsti­an VIII.s bre­ve som E-bø­­ger25.000
Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lagBo­gen "Dan­ske fre­sker i kir­ker fra 1000- tal­let til 1200"100.000
An­ne Chri­sti­an­senForsk­nings­ba­se­ret bi­o­gra­fi om kunst­ne­ren H.A. Bren­dekil­de (1857-1942)25.000
Chri­sti­an Beck­­er-Chri­­sten­­senBo­gen "Dansk Retskriv­ning: Bog­stav – Lyd – Bog­stav"20.000
Jens Erik Chri­stie Flei­s­cherNy ud­ga­ve af Ar­ki­tek­tur­lek­si­kon50.000
Kå­re LauringBo­gen "Fra be­fri­el­se til for­plig­tel­se – Dan­mark og den kol­de krig"20.000
Cen­tre for Te­xti­le Re­search, Saxo In­sti­tu­te, Uni­ver­si­ty of Co­pen­ha­genAf­hol­del­se af Cen­ter for tekstil­forsk­nings 15-års ju­bilæum "Old Te­xti­les – Mo­re Po­s­si­bi­li­ties"25.000
For­e­nin­gen Fan­ni­ker­da­genNye bru­­de­­bu­re- og drag­ter til Fan­ni­ker­da­gen25.000
Den Dan­ske Sek­tion, Lycée In­ter­na­tio­nal de Saint-Ger­­main-en LayeInd­køb af dan­ske un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­ler48.000
Dan­ske Sø­­mands- og Ud­land­skir­kerKir­keudsmyk­ning til den dan­ske kir­ke i Bruxel­les50.000
Le So­u­ve­nir Fran­cais – Den Dan­ske Ko­mitéRe­stau­re­rin­gen af det fran­ske grav­monu­ment på As­si­stens Kir­ke­gård25.000
Ark­tisk In­sti­tutDi­gi­ta­li­se­ring og til­gæn­ge­lig­gø­rel­se af Ark­tisk In­sti­tuts Kortar­kiv50.000
Kom­mu­ne Kujalleq/Narsaq Mu­se­umRe­stau­re­ring af en ca. 300 år gam­mel fhv. her­rn­hut­kir­ke og sko­le100.000
Dansk Or­ni­to­lo­gisk For­e­ningOver­våg­ning af tru­e­de træk­fug­le25.000
De­pres­sions­For­e­nin­genHånd­bog for ny-di­ag­­no­sti­­ce­re­­de med bipo­lar li­del­se50.000
Ung­dom­mens Rø­de KorsStøt­te til Ung­dom­mens Rø­de Kors Ho­spi­talscaféer50.000
Børns Vil­kårUd­vik­ling af Bør­ne­Te­le­fo­nen som pod­cast100.000
SOS Bør­ne­by­er­neStøt­te til ple­je­fa­mi­li­er i Østafri­ka200.000
For­e­nin­gen Bryd Tavs­he­denCer­ti­fi­ce­ring af fri­vil­li­ge rå­d­gi­ve­re50.000
Bør­ne­can­cer­fon­denNye in­for­ma­tions­fol­de­re om bør­ne­kræft40.000
Na­tio­nalt Vi­dens­cen­ter for De­mens, Rigs­ho­spi­ta­letEtab­le­ring af en de­mens­ven­lig ha­ve ved Rigs­ho­spi­ta­lets nye nord­fløj100.000
Alzhei­mer­for­e­nin­genRe­kre­a­tions­op­hold for per­so­ner med de­mens og de­res på­rø­ren­de50.000
Am­puta­tions­for­e­nin­genPi­lot­pro­jek­tet "Dans som genop­træ­ning for am­pu­te­re­de"30.000
Mu­se­um MorsForsk­nings­pro­jek­tet "Mi­kroXRF-ana­ly­­se af 55 mil­li­o­ner år gam­le fos­si­le fisk"50.000
SMK – Sta­tens Mu­se­um for KunstEr­hver­vel­se af François Bou­cher teg­ning50.000
Jo­han­nes V. Jen­sen og Thit Jen­sen Mu­se­etRe­stau­re­ring af ma­le­ri­et "Fa­mi­li­en Jen­sen i Ti­bir­ke" af Fritz Sy­berg (1929)55.000
Kun­sten – Mu­se­um of Mo­dern ArtUd­stil­lings­pro­jek­tet "Toyin Ojih Odu­to­la – Mod­væg­tens te­o­ri"35.000
Ri­be Vikin­ge­Cen­terStøt­te til skit­se­ar­bej­de til væg­ma­le­ri­er i ANSGAR kir­ke60.000
Sorø Kunst­mu­se­umSo­loud­stil­lin­gen "Mertz 100 år"50.000
Den Hirs­chsprung­ske Sam­lingUd­stil­lin­gen "REMKALDELSER. Vil­helm Ham­mers­høi, Val­de­mar Schøn­hey­der Møl­ler og fo­to­gra­fi­et"100.000
ARoS Aar­hus Kunst­mu­se­umUd­stil­lin­gen "JORN / KIRKEBY"100.000
Ran­ders Kunst­mu­se­umUd­stil­lings- og forsk­nings­pro­jekt om bil­led­hug­ge­ren He­len Schou (1905-2006)50.000
Den Åb­ne Ope­raOp­sæt­ning af ope­ra­en "The Doll be­hind the Curtain"35.000
At­he­las Sin­fo­niet­taGen­nem­fø­rel­se af 3 Fuld­må­ne­kon­cer­ter (som­mer 2021)50.000
Dansk Kom­po­ni­st­for­e­ningNor­di­ske Mu­sik­da­ge 2020 på Færø­er­ne50.000
Fre­dens­borg Slotskir­kes Pi­ge­korKon­­cert- og Kul­tur­rej­se til Tys­kland fra 8. til 14. ok­to­ber 202030.000
Ru­ed Lang­gaard Sel­ska­betRu­ed Lang­gaard Festi­val 202050.000
Det Dan­ske Dren­ge­korKon­cert­tur­né til Island50.000
Ran­ders Kam­mer­or­ke­sterRan­ders Kam­mer­or­ke­sters 75-års ju­bilæums­sæ­son 2020-202150.000
Den Ny Ope­raPro­duk­tion af Mozarts ope­ra "Fi­ga­ros Bryl­lup"50.000
Grøn­ne­gårds Te­a­tretFo­re­stil­lin­gen "Lud­vig Hol­bergs Je­an de Fran­ce"25.000
Grøn­lands Na­tio­nal­te­a­terFo­re­stil­lin­gen "Na­lu­naa­jaasu­a­raq" (The Litt­le God­dess)45.000
Idræts­højsko­len i Søn­der­borgÅr­lig ud­de­ling af 40.000 kr.40.000
Cayx-Le­­ga­tet 202031.756
Jakob Park Ni­el­senStu­di­e­op­hold ved La Sor­bon­ne med hen­blik på spe­ci­a­leskriv­ning med em­net ” La ga­len­te­rie françai­se – Fra hof­kul­tur til al­men dan­nel­se”41.756
Jakob Ale­xan­der Ohrt Ni­el­senFuld­tids­stu­di­um ved Le Fres­noy – Stu­dio na­tio­nal des arts con­tem­porains i Tourco­ing15.000
Si­grid Ma­rie Las­senKan­di­da­tud­dan­nel­se i by­plan­læg­ning ved Sci­en­ces Po Pa­ris – Eco­le Ur­bai­ne50.000
Ida Retz WessbergKunst­ne­risk forsk­nings­pro­jekt om bil­led­hug­ge­ren Ca­mil­le Clau­del ved Musée Rodin i Pa­ris25.000

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.