Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond offentliggør ny uddelingsrunde

Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond har net­op be­vil­get støt­te til en ræk­ke pro­jek­ter med fo­kus på bl.a. lit­te­ra­tur, un­der­vis­ning, so­ci­a­le for­mål og kunst.

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond (foto: Christian Meyer, Kongehuset)
Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond støt­ter kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge og so­ci­a­le for­mål, der end­nu ik­ke er igang­s­at (fo­to: Chri­sti­an Mey­er, Kongehuset).

Be­vil­lin­ger­ne fra den roy­a­le fond ly­der på sam­men­lagt 2,8 mio. kr. for­delt på 53 for­skel­li­ge pro­jek­ter, skri­ver Kon­ge­hu­set på sin hjemmeside.

Dron­ning Mar­gret­he delt­og som fon­dens for­mand selv i be­sty­rel­ses­mø­det, som fandt sted på Fre­dens­borg Slot den 15. maj 2020.

Her blev og­så ud­delt det fa­ste år­li­ge be­løb på 40.000 kr. til Søn­der­borg Idræts­højsko­le og des­u­den 131.756 kr. til Cayx-legatet.

Fon­den støt­ter kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge og so­ci­a­le for­mål, der end­nu ik­ke er igang­s­at. Den har fa­ste ud­de­lings­run­der to gan­ge om året.

Føl­gen­de pro­jek­ter fik be­vil­li­get støtte:

Mod­ta­gerPro­jektBe­løb
Lind­hardt og RinghofJu­bilæums­ud­gi­vel­se i an­led­ning af 100-året for Knud Ras­mus­sen slæderejse100.000
Tur­bi­ne ForlagetBo­gen "Gu­der og gu­din­der i den nor­di­ske mytologi"50.000
Det Dan­ske Sprog- og LitteraturselskabUd­gi­vel­se af Leo­nora Chri­sti­nas fran­ske selv­bi­o­gra­fi på mo­der­ne dansk50.000
For­la­get SprotinFærøsk-Grøn­land­sk di­gi­tal ordbog100.000
Det Grøn­land­ske SelskabTids­skrif­tet Grønland50.000
Na­tio­nal­mu­se­etUd­gi­vel­ses­pro­jek­tet "Kon­gens Klæ­der 2. Uni­for­mer og ud­rust­ning i den dan­ske hær 1816-1903" af Kar­sten Skjold Petersen75.000
Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Sel­skab for Fæd­re­lan­dets HistorieUd­gi­vel­se af Chrsti­an VIII.s bre­ve som E-bøger25.000
Aar­hus UniversitetsforlagBo­gen "Dan­ske fre­sker i kir­ker fra 1000- tal­let til 1200"100.000
An­ne ChristiansenForsk­nings­ba­se­ret bi­o­gra­fi om kunst­ne­ren H.A. Bren­dekil­de (1857-1942)25.000
Chri­sti­an Becker-ChristensenBo­gen "Dansk Retskriv­ning: Bog­stav – Lyd – Bogstav"20.000
Jens Erik Chri­stie FleischerNy ud­ga­ve af Arkitekturleksikon50.000
Kå­re LauringBo­gen "Fra be­fri­el­se til for­plig­tel­se – Dan­mark og den kol­de krig"20.000
Cen­tre for Te­xti­le Re­search, Saxo In­sti­tu­te, Uni­ver­si­ty of CopenhagenAf­hol­del­se af Cen­ter for tekstil­forsk­nings 15-års ju­bilæum "Old Te­xti­les – Mo­re Possibilities"25.000
For­e­nin­gen FannikerdagenNye bru­­de­­bu­re- og drag­ter til Fannikerdagen25.000
Den Dan­ske Sek­tion, Lycée In­ter­na­tio­nal de Saint-Ger­­main-en LayeInd­køb af dan­ske undervisningsmaterialer48.000
Dan­ske Sø­­mands- og UdlandskirkerKir­keudsmyk­ning til den dan­ske kir­ke i Bruxelles50.000
Le So­u­ve­nir Fran­cais – Den Dan­ske KomitéRe­stau­re­rin­gen af det fran­ske grav­monu­ment på As­si­stens Kirkegård25.000
Ark­tisk InstitutDi­gi­ta­li­se­ring og til­gæn­ge­lig­gø­rel­se af Ark­tisk In­sti­tuts Kortarkiv50.000
Kom­mu­ne Kujalleq/Narsaq MuseumRe­stau­re­ring af en ca. 300 år gam­mel fhv. her­rn­hut­kir­ke og skole100.000
Dansk Or­ni­to­lo­gisk ForeningOver­våg­ning af tru­e­de trækfugle25.000
De­pres­sions­For­e­nin­genHånd­bog for ny-di­ag­­no­sti­­ce­re­­de med bipo­lar lidelse50.000
Ung­dom­mens Rø­de KorsStøt­te til Ung­dom­mens Rø­de Kors Hospitalscaféer50.000
Børns Vil­kårUd­vik­ling af Bør­ne­Te­le­fo­nen som podcast100.000
SOS Bør­ne­by­er­neStøt­te til ple­je­fa­mi­li­er i Østafrika200.000
For­e­nin­gen Bryd TavshedenCer­ti­fi­ce­ring af fri­vil­li­ge rådgivere50.000
Bør­ne­can­cer­fon­denNye in­for­ma­tions­fol­de­re om børnekræft40.000
Na­tio­nalt Vi­dens­cen­ter for De­mens, RigshospitaletEtab­le­ring af en de­mens­ven­lig ha­ve ved Rigs­ho­spi­ta­lets nye nordfløj100.000
Alzhei­mer­for­e­nin­genRe­kre­a­tions­op­hold for per­so­ner med de­mens og de­res pårørende50.000
Am­puta­tions­for­e­nin­genPi­lot­pro­jek­tet "Dans som genop­træ­ning for amputerede"30.000
Mu­se­um MorsForsk­nings­pro­jek­tet "Mi­kroXRF-ana­ly­­se af 55 mil­li­o­ner år gam­le fos­si­le fisk"50.000
SMK – Sta­tens Mu­se­um for KunstEr­hver­vel­se af François Bou­cher tegning50.000
Jo­han­nes V. Jen­sen og Thit Jen­sen MuseetRe­stau­re­ring af ma­le­ri­et "Fa­mi­li­en Jen­sen i Ti­bir­ke" af Fritz Sy­berg (1929)55.000
Kun­sten – Mu­se­um of Mo­dern ArtUd­stil­lings­pro­jek­tet "Toyin Ojih Odu­to­la – Mod­væg­tens teori"35.000
Ri­be VikingeCenterStøt­te til skit­se­ar­bej­de til væg­ma­le­ri­er i ANSGAR kirke60.000
Sorø Kunst­mu­se­umSo­loud­stil­lin­gen "Mertz 100 år"50.000
Den Hirs­chsprung­ske SamlingUd­stil­lin­gen "REMKALDELSER. Vil­helm Ham­mers­høi, Val­de­mar Schøn­hey­der Møl­ler og fotografiet"100.000
ARoS Aar­hus KunstmuseumUd­stil­lin­gen "JORN / KIRKEBY"100.000
Ran­ders KunstmuseumUd­stil­lings- og forsk­nings­pro­jekt om bil­led­hug­ge­ren He­len Schou (1905-2006)50.000
Den Åb­ne OperaOp­sæt­ning af ope­ra­en "The Doll be­hind the Curtain"35.000
At­he­las SinfoniettaGen­nem­fø­rel­se af 3 Fuld­må­ne­kon­cer­ter (som­mer 2021)50.000
Dansk Kom­po­ni­st­for­e­ningNor­di­ske Mu­sik­da­ge 2020 på Færøerne50.000
Fre­dens­borg Slotskir­kes PigekorKon­­cert- og Kul­tur­rej­se til Tys­kland fra 8. til 14. ok­to­ber 202030.000
Ru­ed Lang­gaard SelskabetRu­ed Lang­gaard Festi­val 202050.000
Det Dan­ske DrengekorKon­cert­tur­né til Island50.000
Ran­ders KammerorkesterRan­ders Kam­mer­or­ke­sters 75-års ju­bilæums­sæ­son 2020-202150.000
Den Ny OperaPro­duk­tion af Mozarts ope­ra "Fi­ga­ros Bryllup"50.000
Grøn­ne­gårds TeatretFo­re­stil­lin­gen "Lud­vig Hol­bergs Je­an de France"25.000
Grøn­lands NationalteaterFo­re­stil­lin­gen "Na­lu­naa­jaasu­a­raq" (The Litt­le Goddess)45.000
Idræts­højsko­len i SønderborgÅr­lig ud­de­ling af 40.000 kr.40.000
Cayx-Le­­ga­tet 202031.756
Jakob Park NielsenStu­di­e­op­hold ved La Sor­bon­ne med hen­blik på spe­ci­a­leskriv­ning med em­net ” La ga­len­te­rie françai­se – Fra hof­kul­tur til al­men dannelse”41.756
Jakob Ale­xan­der Ohrt NielsenFuld­tids­stu­di­um ved Le Fres­noy – Stu­dio na­tio­nal des arts con­tem­porains i Tourcoing15.000
Si­grid Ma­rie LassenKan­di­da­tud­dan­nel­se i by­plan­læg­ning ved Sci­en­ces Po Pa­ris – Eco­le Urbaine50.000
Ida Retz WessbergKunst­ne­risk forsk­nings­pro­jekt om bil­led­hug­ge­ren Ca­mil­le Clau­del ved Musée Rodin i Paris25.000

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: