Grønne partier revser kongelige fondes klimaskadelige investeringer

Investeringerne i kul, olie og gas hos to af Kongehusets mest prominente fonde bliver mødt med kritik fra Folketingets grønne partier. Det kan stille fondenes bevillingsmodtagere i et dilemma, at en del af pengene kommer fra fossile investeringer, siger Alternativet.

Amalienborg (foto: Wolfgang Sauber)
"Som kon­ge­par er vi op­ta­get af at kun­ne med­vir­ke til at gi­ve jord­klo­den vi­de­re til den næ­ste ge­ne­ra­tion i god stand, hvil­ket for­ud­sæt­ter, at vi frem­mer den grøn­ne om­stil­ling," for­tæl­ler Kong Fre­de­rik selv i bo­gen Kon­ge­ord (fo­to: Wol­f­gang Sauber).

Ak­tier og ob­liga­tio­ner i nog­le af ver­dens mest kli­ma­ska­de­li­ge sel­ska­ber hø­rer ik­ke hjem­me i po­r­te­føl­jer­ne hos Kon­ge­hu­sets fon­de. Sær­ligt ik­ke i ly­set af, at Kong Fre­de­rik med eg­ne ord vil sæt­te fo­kus på kli­ma­for­an­drin­ger og den grøn­ne omstilling.

Det si­ger fle­re ord­fø­re­re fra Fol­ke­tin­gets grøn­ne par­ti­er, ef­ter at Fun­dats i sam­ar­bej­de med Po­li­ti­ken har af­dæk­ket, at to af Kon­ge­hu­sets mest pro­fi­le­re­de fon­de er med til at fi­nan­si­e­re nog­le af de stør­ste CO2-ud­le­de­re på verdensplan.

”Jeg sy­nes, det er vir­ke­lig ær­ger­ligt, at Kon­ge­hu­sets fi­nan­si­el­le in­ve­ste­rin­ger vi­ser sig ik­ke at væ­re i over­ens­stem­mel­se med kon­ge­par­rets fo­kus på mil­jø og kli­ma,” si­ger Ma­ri­an­ne Bi­gum, glo­bal kli­ma­ord­fø­rer i SF og næst­for­mand i Fol­ke­tin­gets klimaudvalg.

Det to kon­ge­li­ge fon­de – Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks Fond samt Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond, hvor kon­gen selv er be­sty­rel­ses­for­mand – har in­ve­ste­ret i ik­ke min­dre end 54 af ver­dens mest foru­re­nen­de sel­ska­ber. De fle­ste af sel­ska­ber­ne er eks­klu­de­ret af dan­ske pensionsselskaber.

Proklameringer forpligter

Det til trods for, at Kon­ge­hu­set med Kong Fre­de­rik i spid­sen skal sæt­te fo­kus på kli­ma­for­an­drin­ger og den grøn­ne om­stil­ling. Det har Kong Fre­de­rik, som hur­tigt fik til­nav­net Kli­ma­kon­gen, for­talt ved fle­re lej­lig­he­der, blandt an­det i sin egen bog.

Sø­ren Eg­ge Ras­mus­sen, kli­ma­ord­fø­rer i En­heds­li­sten, pe­ger på, at Dan­mark har un­der­skre­vet Parisaftalen.

"Så er det og­så ri­me­ligt, at Kon­ge­hu­sets fon­de høj­ner de­res moral og ik­ke in­ve­ste­rer i sort ener­gi, mens vi står midt i en kli­ma­kamp. Kon­gen har jo prok­la­me­ret, at han vil sæt­te fo­kus på kli­ma­et – og det for­plig­ter," si­ger han.

Pa­ris­af­ta­len, som Dan­mark ind­gik sam­men med de øv­ri­ge med­lem­slan­de i FN's kli­ma­kon­ven­tion un­der COP21 i 2015, er juri­disk bin­den­de, og kli­maaf­ta­lens mål­sæt­nin­ger kræ­ver, at ud­led­nin­gen af glo­ba­le driv­hus­gas­ser bli­ver hal­ve­ret in­den 2030, og at driv­hus­gas­ser­ne i 2050 har neut­ral klimapåvirkning.

"Nu har Kong Fre­de­rik ik­ke væ­ret kon­ge læn­ge. Men i ly­set af det, I har af­slø­ret her, bør man re­vur­de­re sin in­ve­ste­rings­prak­sis og af­hæn­de de sor­te vær­di­pa­pi­rer i fos­sil ener­gi," si­ger Sø­ren Eg­ge Rasmussen.

Se­rie: Ska­de­li­ge investeringer

Fun­dats har i en ræk­ke ar­tik­ler sat fo­kus på dan­ske fon­des in­ve­ste­rin­ger, som i fle­re til­fæl­de om­fat­ter ak­tier og ob­liga­tio­ner i ver­dens mest kli­ma­ska­de­li­ge sel­ska­ber. In­ve­ste­rin­ger, der of­te stri­der mod fon­de­nes eg­ne grøn­ne løfter.

Læs de se­ne­ste ar­tik­ler i se­ri­en her:

Kon­ge­hu­sets fon­de in­ve­ste­rer i ver­dens mest kli­ma­ska­de­li­ge selskaber

Spar Nord Fon­den vil lu­ge ud i kli­ma­ska­de­li­ge investeringer

Dansk grund­forsk­ning bli­ver fi­nan­si­e­ret med kulsor­te aktier

Fon­de­nes in­ve­ste­rin­ger er luk­ket land

Den Dan­ske Na­tur­fond har kulsor­te ak­tier for millioner

Et absolut minimum

Syv af de sel­ska­ber, som Kon­ge­hu­sets to fon­de er med til at fi­nan­si­e­re, er blandt de 20 stør­ste CO2-ud­le­de­re på verdensplan.

Det gæl­der den fran­ske ener­gi­gi­gant To­ta­lE­ner­gies, de sy­da­me­ri­kan­ske olie­sel­ska­ber Pe­tróleos de Ve­nezu­ela og Pe­tróleos Me­xi­ca­nos, det au­stral­ske mi­ne­sel­skab BHP, de bri­ti­ske kon­cer­ner Shell og BP og den ame­ri­kan­ske olie- og gas­gi­gant Occidental.

"Det er bå­de utjek­ket og uet­isk, at kon­ge­hu­sets fon­de ik­ke har om­lagt de­res in­ve­ste­rin­ger til grøn­ne ord­nin­ger. Når man vil kal­de sig kli­ma­kon­ge, så er det at in­ve­ste­re grønt et ab­so­lut mini­mum," si­ger Sa­s­cha Faxe, mil­jøord­fø­rer for Alternativet.

"Ud­over at in­ve­ste­rin­ger­ne er di­rek­te sor­te, er nog­le af virk­som­he­der­ne og­så med til at knæg­te ba­sa­le bor­ger­ret­tig­he­der og uop­ret­te­ligt øde­læg­ge vær­di­fuld na­tur de ste­der, hvor de ar­bej­der," si­ger hun med hen­vis­ning til To­ta­lE­ner­gies' oli­e­rør­led­ning EACOP, som går tværs over Østafri­ka med sto­re kon­se­kven­ser bå­de for bå­de mil­jø og lo­kal­be­folk­ning til følge.

"Det må egent­lig og­så væ­re ufedt for dem, der mod­ta­ger pen­ge fra kon­ge­par­rets fond, og det kan stil­le mod­ta­ger­ne i et di­lem­ma," si­ger Sa­s­cha Faxe.

Kong Fre­de­rik stil­ler ik­ke op til in­ter­view om sa­gen, og in­gen fra Kon­ge­hu­set har øn­sket at for­hol­de sig kon­kret til, om de fos­si­le in­ve­ste­rin­ger stem­mer overens med, at kon­gen ef­ter eget ud­sagn vil sæt­te fo­kus på den grøn­ne omstilling.

Men de to fon­des in­ve­ste­rin­ger vil bli­ve drøf­tet på de kom­men­de be­sty­rel­ses­mø­der, op­ly­ste Kon­ge­hu­sets øko­no­mi­chef Dan Fol­ke Pe­der­sen i sid­ste uge til Fundats.

"Jeg no­te­rer mig, at Kon­ge­hu­set ef­ter af­dæk­nin­gen si­ger, at de to fon­de vil drøf­te sa­gen på det næ­ste be­sty­rel­ses­mø­de. Jeg hå­ber, at det­te fø­rer til, at Kon­ge­hu­set frem­over kun in­ve­ste­rer i fir­ma­er som ar­bej­der i over­ens­stem­mel­se med Pa­ris­af­ta­len,” si­ger SF's Ma­ri­an­ne Bigum.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer