Filantropi-medarbejdere i storfonde har også ret til bestyrelsesposter

I godt halvdelen af erhvervsfondene med mere end 35 fondsansatte sidder medarbejderne med i bestyrelsen. Det gælder eksempelvis en række sociale og humanitære fonde. Men i flere uddelende storfonde, som Lego Fonden og Novo Nordisk Fonden har sekretariatsmedarbejdere og ansatte på de filantropiske områder ikke fået plads ved bestyrelsesbordet. Det viser en ny gennemgang foretaget af Fundats.

Lou­i­si­a­na-Fon­den, der bl.a. ud­de­ler pen­ge til Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art, har 56 me­d­ar­bej­de­re an­sat di­rek­te i fon­den. Be­sty­rel­ses­for­mand Lars Munch er ik­ke af­vi­sen­de over­for at ud­vi­de fonds­be­sty­rel­sen med et me­d­ar­bej­der­valgt medlem.

An­sat­te i 45 er­hvervs­dri­ven­de fon­de hav­de i 2020 ret til at væl­ge re­præ­sen­tan­ter for fon­dens me­d­ar­bej­de­re til dens be­sty­rel­se. Ret­ten op­står når, me­d­ar­bej­der­sta­ben i sel­ve fon­den er så stor, at den er om­fat­tet af reg­ler­ne om medarbejderrepræsentation.

Og ret­ten bli­ver ge­ne­relt set flit­tigt ud­nyt­tet, vi­ser en op­gø­rel­se fo­re­ta­get af Fundats.

I 24 af de 45 fon­de – sva­ren­de til 53 pct. – har de an­sat­te nem­lig valgt kol­le­ger til at sid­de i fon­de­nes be­sty­rel­ser (se ta­bel un­der artiklen).

Al­li­ge­vel har de sto­re filan­tro­pi­ske fon­de, som de­ler pen­ge ud til al­men­nyt­ti­ge for­mål, ik­ke an­sat­te fra fon­den i be­sty­rel­sen, vi­ser op­gø­rel­sen og­så (se ta­bel herunder).

Så­le­des har ek­sem­pel­vis hver­ken No­vo Nor­disk Fon­den, Le­go Fon­den el­ler El­sass Fon­den re­præ­sen­tan­ter fra fon­dens an­sat­te i bestyrelsen.

Langt me­re al­min­de­ligt er det at se an­sat­te i be­sty­rel­sen hos så­kaldt ope­ra­ti­ve fon­de. De ope­ra­ti­ve fon­de har of­te ka­rak­ter af ngo’er el­ler so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­he­der, hvor fon­dens mid­ler ik­ke de­les ud, men i ste­det an­ven­des internt.

Asko­v­fon­den, Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen og Fon­den Sett­le­men­tet på Ve­ster­bro er ek­semp­ler på den­ne tendens.

Og­så fle­re fon­de stif­tet af det of­fent­li­ge har me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter i be­sty­rel­sen. Det gæl­der ek­sem­pel­vis Fon­den Vi­sit Aar­hus og Fon­den Dansk Stan­dard. Der­i­mod har de 82 fonds­an­sat­te i ho­ved­sta­dens turis­me­or­ga­ni­sa­tion, Fon­den Won­der­ful Co­pen­ha­gen, ik­ke ud­pe­get me­d­ar­bej­de­re til fondsbestyrelsen.

Til gen­gæld ser fle­re ud­de­len­de fon­de po­si­tivt på frem­over at få fonds­an­sat­te med i bestyrelsen.

Fra Le­go Fon­den, som hav­de 98 an­sat­te i 2020, ly­der det ek­sem­pel­vis, at me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­re­præ­sen­tan­ter skal væ­re velkomne.

“Hvis me­d­ar­bej­der­ne i fon­den igang­sæt­ter en af­stem­ning om me­d­ar­bej­der­valg­te re­præ­sen­tan­ter, vil vi na­tur­lig­vis bak­ke op om pro­ces­sen,” skri­ver fon­den så­le­des i et skrift­ligt svar.

Lige rettigheder og pligter

De 45 er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Fun­dats’ op­gø­rel­se er de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som er om­fat­tet af sel­skabs­lo­vens re­gel om sel­skabs­re­præ­sen­ta­tion – en re­gel, som på fonds­om­rå­det må­ske ret­te­re bur­de hed­de fondsrepræsentation.

Iføl­ge reg­len har an­sat­te i en er­hvervs­dri­ven­de fond mu­lig­hed for at væl­ge re­præ­sen­tan­ter til fon­dens be­sty­rel­sen, hvis fon­den har be­skæf­ti­get gen­nem­snit­ligt mindst 35 me­d­ar­bej­de­re i 3 år.

Der­u­d­over skal et fler­tal af me­d­ar­bej­der­ne i fon­den som ud­gangs­punkt øn­ske at be­nyt­te sig af mu­lig­he­den for at væl­ge re­præ­sen­tan­ter til be­sty­rel­sen. Det kan af­gø­res ved en af­stem­ning blandt me­d­ar­bej­der­ne, for­kla­rer Er­hvervs­sty­rel­sen i sin vej­led­ning på om­rå­det.

De me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer er li­ge­stil­let med de øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer og har i ud­gangs­punk­tet sam­me ret­tig­he­der, plig­ter og an­svar som an­dre bestyrelsesmedlemmer.

Dog gæl­der en sær­re­gel om de me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mers op­ga­ver i er­hvervs­dri­ven­de fon­de set i for­hold til de reg­ler­ne for selskaber.

Mens de me­d­ar­bej­der­valg­te med­lem­mer har ret til at del­ta­ge i al­le spørgs­mål om fon­dens er­hvervs­drift, så del­ta­ger de nem­lig kun i øv­ri­ge spørgs­mål, som for ek­sem­pel kon­kre­te be­slut­nin­ger om at be­vil­ge pen­ge, hvis det frem­går af fon­dens fundats.

Det be­ty­der, at me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter i er­hvervs­dri­ven­de fon­de blandt an­det har ind­fly­del­se på fon­dens stra­te­gi­er, valg af fon­dens for­mand, og hvor man­ge mid­ler, fon­den over­ord­net skal ud­de­le el­ler af­sæt­te til konsolidering.

Mig be­kendt har der ik­ke hidtil væ­ret et øn­ske om re­præ­sen­ta­tion fra me­d­ar­bej­der­nes side

Lars Munch – For­mand, Louisiana-Fonden

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de er ud­over reg­len om sel­skabs- el­ler fonds­re­præ­sen­ta­tion og­så om­fat­tet af reg­len om koncernrepræsentation.

Iføl­ge reg­len om kon­cer­n­re­præ­sen­ta­tion har an­sat­te i fon­des dat­ter­sel­ska­ber ret til at væl­ge re­præ­sen­tan­ter til fon­dens be­sty­rel­se. En ret som bl.a. Carls­berg­fon­dets bryg­ge­ri­ar­bej­de­re har tænkt sig at gø­re brug af.

Louisiana-Fonden vil se nærmere på medarbejderrepræsentation

Blandt de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvor me­d­ar­bej­der­ne har ret til at væl­ge be­sty­rel­ses­re­præ­sen­tan­ter, er Lou­i­si­a­na-Fon­den. Fon­den har blandt an­det til for­mål at yde støt­te til mu­se­et Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art.

Fon­den hav­de sid­ste år 56 me­d­ar­bej­de­re, men in­gen an­sat­te i fondsbestyrelsen.

Fun­dats har spurgt Lou­i­si­a­na-Fon­dens for­mand si­den 2005, Lars Munch, om der lig­ger be­stem­te over­vej­el­ser bag bestyrelsessammensætningen.

"Mig be­kendt har der ik­ke hidtil væ­ret et øn­ske om re­præ­sen­ta­tion fra me­d­ar­bej­der­nes si­de. Men in­spi­re­ret af din hen­ven­del­se vil vi selv­føl­ge­lig nu se på det," si­ger Lars Munch.

Ud­over sin for­mand­spost for Lou­i­si­a­na-Fon­den er Lars Munch bå­de nu­væ­ren­de og for­hen­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem i en lang ræk­ke sel­ska­ber og fon­de, hvor han har ar­bej­det si­de om si­de med me­d­ar­bej­der­valg­te bestyrelsesmedlemmer.

Fra marts 2022 er Lars Munch og­så for­mand for Po­li­ti­ken-Fon­den, hvor me­d­ar­bej­der­ne i fon­dens as­so­ci­e­re­de sel­skab JP/Politikens Hus A/S gen­nem man­ge år har haft re­præ­sen­tan­ter, selv­om sel­ska­bets me­d­ar­bej­de­re ik­ke lov­mæs­sigt har no­get krav på at sid­de i fon­dens be­sty­rel­se.

"Og jeg har kun go­de er­fa­rin­ger med me­d­ar­bej­de­re i be­sty­rel­sen. Det er klart, at de har en an­den ind­falds­vin­kel til virk­som­he­den, for­di de er der til dag­lig,” si­ger Lars Munch.

Men vi er så­dan set imø­de­kom­men­de, hvis det var så­dan, at der var nog­le me­d­ar­bej­de­re, der øn­ske­de det

Terje List – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond har hel­ler in­gen fonds­me­d­ar­bej­de­re i be­sty­rel­sen, selv­om fon­den si­den 2015 har haft over 35 me­d­ar­bej­de­re i gennemsnit.

Men le­del­sen er til gen­gæld imø­de­kom­men­de, hvis øn­sket om me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion i be­sty­rel­sen skul­le op­stå, si­ger fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Terje List.

“Vo­res grund­hold­ning er, at hvis me­d­ar­bej­der­ne øn­sker re­præ­sen­ta­tion i vo­res be­sty­rel­se, så hø­rer vi ger­ne om det. Men det er ik­ke no­get, vi har gjort til et krav. Og lov­giv­nin­gen er jo og­så la­vet så­dan, at det ik­ke er no­get, vi kan tvin­ge me­d­ar­bej­der­ne til. Men vi er så­dan set imø­de­kom­men­de, hvis det var så­dan, at der var nog­le me­d­ar­bej­de­re, der øn­ske­de det," si­ger Terje List.

Har I ind­gå­et i en di­a­log med me­d­ar­bej­der­ne om mu­lig­he­den for medarbejderrepræsentation?

"Vi fø­ler, at vo­res me­d­ar­bej­de­re er fuldt op­lyst om mu­lig­he­den. Vi har sam­ar­bejds­ud­valg, ar­bejds­mil­jø­ud­valg og re­gel­mæs­si­ge mø­der med he­le me­d­ar­bej­der­grup­pen, så det er jo ik­ke for­di, at vo­res me­d­ar­bej­de­re le­ver 'in the dark'. De ved godt, hvad der fo­re­går rundt om­kring. Så hvis no­gen øn­ske­de det, så går jeg da be­stemt ud fra, at de hav­de gi­vet ud­tryk for det. Men der har ik­ke væ­ret no­gen, der har til­ken­de­gi­vet, at det her kun­ne væ­re in­ter­es­sant,” si­ger Terje List.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer