Filantropi-medarbejdere i storfonde har også ret til bestyrelsesposter

I godt halv­de­len af er­hvervs­fon­de­ne med me­re end 35 fonds­an­sat­te sid­der me­d­ar­bej­der­ne med i be­sty­rel­sen. Det gæl­der ek­sem­pel­vis en ræk­ke so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re fon­de. Men i fle­re ud­de­len­de stor­fon­de, som Le­go Fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den har se­kre­ta­ri­ats­me­d­ar­bej­de­re og an­sat­te på de filan­tro­pi­ske om­rå­der ik­ke få­et plads ved be­sty­rel­ses­bor­det. Det vi­ser en ny gen­nem­gang fo­re­ta­get af Fundats. 

Lou­i­si­a­­na-Fon­­den, der bl.a. ud­de­ler pen­ge til Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art, har 56 me­d­ar­bej­de­re an­sat di­rek­te i fon­den. Be­sty­rel­ses­for­mand Lars Munch er ik­ke af­vi­sen­de over­for at ud­vi­de fonds­be­sty­rel­sen med et me­d­ar­bej­der­valgt medlem.

An­sat­te i 45 er­hvervs­dri­ven­de fon­de hav­de i 2020 ret til at væl­ge re­præ­sen­tan­ter for fon­dens me­d­ar­bej­de­re til dens be­sty­rel­se. Ret­ten op­står når, me­d­ar­bej­der­sta­ben i sel­ve fon­den er så stor, at den er om­fat­tet af reg­ler­ne om medarbejderrepræsentation.

Og ret­ten bli­ver ge­ne­relt set flit­tigt ud­nyt­tet, vi­ser en op­gø­rel­se fo­re­ta­get af Fundats.

I 24 af de 45 fon­de – sva­ren­de til 53 pct. – har de an­sat­te nem­lig valgt kol­le­ger til at sid­de i fon­de­nes be­sty­rel­ser (se ta­bel un­der artiklen).

Al­li­ge­vel har de sto­re filan­tro­pi­ske fon­de, som de­ler pen­ge ud til al­men­nyt­ti­ge for­mål, ik­ke an­sat­te fra fon­den i be­sty­rel­sen, vi­ser op­gø­rel­sen og­så (se ta­bel herunder).

Så­le­des har ek­sem­pel­vis hver­ken No­vo Nor­disk Fon­den, Le­go Fon­den el­ler El­sass Fon­den re­præ­sen­tan­ter fra fon­dens an­sat­te i bestyrelsen.

Langt me­re al­min­de­ligt er det at se an­sat­te i be­sty­rel­sen hos så­kaldt ope­ra­ti­ve fon­de. De ope­ra­ti­ve fon­de har of­te ka­rak­ter af ngo’er el­ler so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­he­der, hvor fon­dens mid­ler ik­ke de­les ud, men i ste­det an­ven­des internt.

Asko­v­fon­den, Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen og Fon­den Sett­le­men­tet på Ve­ster­bro er ek­semp­ler på den­ne tendens.

Og­så fle­re fon­de stif­tet af det of­fent­li­ge har me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter i be­sty­rel­sen. Det gæl­der ek­sem­pel­vis Fon­den Vi­sit Aar­hus og Fon­den Dansk Stan­dard. Der­i­mod har de 82 fonds­an­sat­te i ho­ved­sta­dens turis­me­or­ga­ni­sa­tion, Fon­den Won­der­ful Co­pen­ha­gen, ik­ke ud­pe­get me­d­ar­bej­de­re til fondsbestyrelsen.

Til gen­gæld ser fle­re ud­de­len­de fon­de po­si­tivt på frem­over at få fonds­an­sat­te med i bestyrelsen.

Fra Le­go Fon­den, som hav­de 98 an­sat­te i 2020, ly­der det ek­sem­pel­vis, at me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­re­præ­sen­tan­ter skal væ­re velkomne.

“Hvis me­d­ar­bej­der­ne i fon­den igang­sæt­ter en af­stem­ning om me­d­ar­bej­der­valg­te re­præ­sen­tan­ter, vil vi na­tur­lig­vis bak­ke op om pro­ces­sen,” skri­ver fon­den så­le­des i et skrift­ligt svar.

Lige rettigheder og pligter

De 45 er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Fun­dats’ op­gø­rel­se er de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som er om­fat­tet af sel­skabs­lo­vens re­gel om sel­skabs­re­præ­sen­ta­tion – en re­gel, som på fonds­om­rå­det må­ske ret­te­re bur­de hed­de fondsrepræsentation.

Iføl­ge reg­len har an­sat­te i en er­hvervs­dri­ven­de fond mu­lig­hed for at væl­ge re­præ­sen­tan­ter til fon­dens be­sty­rel­sen, hvis fon­den har be­skæf­ti­get gen­nem­snit­ligt mindst 35 me­d­ar­bej­de­re i 3 år.

Der­u­d­over skal et fler­tal af me­d­ar­bej­der­ne i fon­den som ud­gangs­punkt øn­ske at be­nyt­te sig af mu­lig­he­den for at væl­ge re­præ­sen­tan­ter til be­sty­rel­sen. Det kan af­gø­res ved en af­stem­ning blandt me­d­ar­bej­der­ne, for­kla­rer Er­hvervs­sty­rel­sen i sin vej­led­ning på om­rå­det.

De me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer er li­ge­stil­let med de øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer og har i ud­gangs­punk­tet sam­me ret­tig­he­der, plig­ter og an­svar som an­dre bestyrelsesmedlemmer.

Dog gæl­der en sær­re­gel om de me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mers op­ga­ver i er­hvervs­dri­ven­de fon­de set i for­hold til de reg­ler­ne for selskaber.

Mens de me­d­ar­bej­der­valg­te med­lem­mer har ret til at del­ta­ge i al­le spørgs­mål om fon­dens er­hvervs­drift, så del­ta­ger de nem­lig kun i øv­ri­ge spørgs­mål, som for ek­sem­pel kon­kre­te be­slut­nin­ger om at be­vil­ge pen­ge, hvis det frem­går af fon­dens fundats.

Det be­ty­der, at me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter i er­hvervs­dri­ven­de fon­de blandt an­det har ind­fly­del­se på fon­dens stra­te­gi­er, valg af fon­dens for­mand, og hvor man­ge mid­ler, fon­den over­ord­net skal ud­de­le el­ler af­sæt­te til konsolidering.

Mig be­kendt har der ik­ke hidtil væ­ret et øn­ske om re­præ­sen­ta­tion fra me­d­ar­bej­der­nes side

Lars Munch – For­mand, Louisiana-Fonden

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de er ud­over reg­len om sel­­skabs- el­ler fonds­re­præ­sen­ta­tion og­så om­fat­tet af reg­len om koncernrepræsentation.

Iføl­ge reg­len om kon­cer­n­re­præ­sen­ta­tion har an­sat­te i fon­des dat­ter­sel­ska­ber ret til at væl­ge re­præ­sen­tan­ter til fon­dens be­sty­rel­se. En ret som bl.a. Carls­berg­fon­dets bryg­ge­ri­ar­bej­de­re har tænkt sig at gø­re brug af.

Louisiana-Fonden vil se nærmere på medarbejderrepræsentation

Blandt de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvor me­d­ar­bej­der­ne har ret til at væl­ge be­sty­rel­ses­re­præ­sen­tan­ter, er Lou­i­si­a­­na-Fon­­den. Fon­den har blandt an­det til for­mål at yde støt­te til mu­se­et Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art.

Fon­den hav­de sid­ste år 56 me­d­ar­bej­de­re, men in­gen an­sat­te i fondsbestyrelsen.

Fun­dats har spurgt Lou­i­si­a­­na-Fon­­dens for­mand si­den 2005, Lars Munch, om der lig­ger be­stem­te over­vej­el­ser bag bestyrelsessammensætningen.

"Mig be­kendt har der ik­ke hidtil væ­ret et øn­ske om re­præ­sen­ta­tion fra me­d­ar­bej­der­nes si­de. Men in­spi­re­ret af din hen­ven­del­se vil vi selv­føl­ge­lig nu se på det," si­ger Lars Munch.

Ud­over sin for­mand­spost for Lou­i­si­a­­na-Fon­­den er Lars Munch bå­de nu­væ­ren­de og for­hen­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem i en lang ræk­ke sel­ska­ber og fon­de, hvor han har ar­bej­det si­de om si­de med me­d­ar­bej­der­valg­te bestyrelsesmedlemmer.

Fra marts 2022 er Lars Munch og­så for­mand for Po­­li­ti­ken-Fon­­den, hvor me­d­ar­bej­der­ne i fon­dens as­so­ci­e­re­de sel­skab JP/Politikens Hus A/S gen­nem man­ge år har haft re­præ­sen­tan­ter, selv­om sel­ska­bets me­d­ar­bej­de­re ik­ke lov­mæs­sigt har no­get krav på at sid­de i fon­dens be­sty­rel­se.

"Og jeg har kun go­de er­fa­rin­ger med me­d­ar­bej­de­re i be­sty­rel­sen. Det er klart, at de har en an­den ind­falds­vin­kel til virk­som­he­den, for­di de er der til dag­lig,” si­ger Lars Munch.

Men vi er så­dan set imø­de­kom­men­de, hvis det var så­dan, at der var nog­le me­d­ar­bej­de­re, der øn­ske­de det

Terje List – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond har hel­ler in­gen fonds­me­d­ar­bej­de­re i be­sty­rel­sen, selv­om fon­den si­den 2015 har haft over 35 me­d­ar­bej­de­re i gennemsnit.

Men le­del­sen er til gen­gæld imø­de­kom­men­de, hvis øn­sket om me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion i be­sty­rel­sen skul­le op­stå, si­ger fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Terje List.

“Vo­res grund­hold­ning er, at hvis me­d­ar­bej­der­ne øn­sker re­præ­sen­ta­tion i vo­res be­sty­rel­se, så hø­rer vi ger­ne om det. Men det er ik­ke no­get, vi har gjort til et krav. Og lov­giv­nin­gen er jo og­så la­vet så­dan, at det ik­ke er no­get, vi kan tvin­ge me­d­ar­bej­der­ne til. Men vi er så­dan set imø­de­kom­men­de, hvis det var så­dan, at der var nog­le me­d­ar­bej­de­re, der øn­ske­de det," si­ger Terje List.

Har I ind­gå­et i en di­a­log med me­d­ar­bej­der­ne om mu­lig­he­den for medarbejderrepræsentation?

"Vi fø­ler, at vo­res me­d­ar­bej­de­re er fuldt op­lyst om mu­lig­he­den. Vi har sam­ar­bejds­ud­valg, ar­bejds­mil­jø­ud­valg og re­gel­mæs­si­ge mø­der med he­le me­d­ar­bej­der­grup­pen, så det er jo ik­ke for­di, at vo­res me­d­ar­bej­de­re le­ver 'in the dark'. De ved godt, hvad der fo­re­går rundt om­kring. Så hvis no­gen øn­ske­de det, så går jeg da be­stemt ud fra, at de hav­de gi­vet ud­tryk for det. Men der har ik­ke væ­ret no­gen, der har til­ken­de­gi­vet, at det her kun­ne væ­re in­ter­es­sant,” si­ger Terje List.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: